Publikationer från Malmö universitet
Endre søk
Begrens søket
1011121314 601 - 650 of 662
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 601.
  Tornberg, Johanna
  et al.
  Malmö universitet, Fakulteten för hälsa och samhälle (HS), Institutionen för vårdvetenskap (VV).
  Plantin, Ida
  Malmö universitet, Fakulteten för hälsa och samhälle (HS), Institutionen för vårdvetenskap (VV).
  Personers upplevelser av att leva med IBD: En litteraturstudie2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: IBD är en kronisk inflammatorisk tarmsjukdom som innefattar sjukdomarna ulcerös kolit och Crohns sjukdom. Sjukdomen har ökat kraftigt i förekomst de senaste tre decennierna, även i Sverige. En person som har en kronisk sjukdom får en påverkad tillvaro och behöver stöd utöver bara kunskap om sjukdomen för att kunna hantera den. Professionell attityd och empati är viktiga aspekter för att skapa ömsesidigt förtroende och respektfull vård för personer med IBD. Syfte: Litteraturstudiens syfte var att belysa personers (≥18 år) upplevelser av att leva med inflammatorisk tarmsjukdom (IBD). Metod: En litteraturstudie med kvalitativ ansats, som omfattade 11 vetenskapliga artiklar med kvalitativ metodik, genomfördes. Databaserna CINAHL och PubMed användes för databassökning. Analysen genomfördes som en stegvis process inspirerad av innehållsanalys. Resultat: Personernas upplevelse av att leva med IBD sammanställdes i två kategorier; ‘Upplevelser ur ett inre perspektiv’ och ‘Upplevelser ur ett relationellt perspektiv’. Kategorierna delades därefter in i nio subkategorier; ‘Oförutsägbarhet och kontrollförlust’, ‘Oro för framtiden’, ‘Kroppsbild och stigma’, ‘Fysiska påfrestningar’, ‘Optimism’, ‘Sociala situationer’, ‘Familj och partner’, ‘Arbete samt ‘Sjukvård’. Konklusion: Personer med IBD upplever både fysiska och psykiska påfrestningar som kräver en helhetssyn i omvårdnaden. En individanpassad omvårdnad är avgörande för att upprätthålla förtroendet för vården och främja positiva resultat för personens behandling och hälsa. Sjuksköterskor bör vara lyhörda för de individuella behoven och ta hänsyn till de psykiska påfrestningar som sjukdomen kan bidra till. Det är också viktigt att skapa en trygg miljö för personerna, då sjuksköterskan kan fungera som en stödjande faktor vid sociala problem. Litteraturstudien visar därmed att omvårdnad spelar en betydande och värdefull roll i personers upplevelser av att leva med IBD. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 602.
  Torseld, Anna
  et al.
  Malmö universitet, Fakulteten för hälsa och samhälle (HS), Institutionen för vårdvetenskap (VV).
  Lindberg, Jacqueline
  Malmö universitet, Fakulteten för hälsa och samhälle (HS), Institutionen för vårdvetenskap (VV).
  Sjuksköterskans erfarenhet av omvårdnadsarbetet under en epidemi och pandemi: En litteraturstudie2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Under 2019 uppdagades COVID-19 som blev en global pandemi och innebar en extrem belastning av sjukvården. Pandemin har även inneburit att brister i vården har uppdagats och sjuksköterskorna utsätts för en oförutsägbar situation. Virusattacker, bland annat SARS och MERS, som utvecklats till epidemier har tidigare drabbat samhället.

  Syfte: Syftet med litteraturstudien var att beskriva sjuksköterskans erfarenheter av omvårdnadsarbetet under en pandemi och epidemi.

  Metod: Metoden var utformad som en litteraturstudie och baserad på vetenskapliga artiklar med kvalitativ studiedesign. Cinahl och PsycInfo har använts som databaser vid artikelsökningarna. Tolv vetenskapliga artiklar med kvalitativ studiedesign valdes ut. Åtta av de utvalda artiklarna ansågs ha hög kvalitet och fyra av studierna ansågs ha medelhög kvalitet. Totalt undersökte tio av de kvalitativa artiklarna som använts i resultatet sjuksköterskors erfarenheter av omvårdnadsarbetet under COVID-19 samt två undersökte MERS. De utvalda vetenskapliga artiklarna analyserades genom en tematisk syntes.

  Resultat: I resultatet framkom fyra teman. Dessa var okunskap och smittorisk ledde till rädsla, sjuksköterskans erfarenheter av omvårdnadsarbetet, kompetensutveckling under en epidemi och pandemi samt teamarbetets betydelse vid en epidemi eller pandemi.

  Konklusion: Resultatet visade att sjuksköterskors omvårdnadsarbete under en epidemi eller pandemi förändrades. Förändringen berodde på okunskap, rädsla, förändrade riktlinjer, hög arbetsbelastning samt hög smittorisk. Patienter med komplexa omvårdnadsbehov samt ett utökat ansvarsområde för sjuksköterskan påverkade omvårdnadsarbetet negativt. Sjuksköterskan fick ständigt balansera omvårdnadsbehovet mot den höga arbetsbelastningen, den obekväma skyddsutrustningen samt prioritering av omvårdnadsarbetet. Sjuksköterskans profession stärktes tillsammans med sjuksköterskornas upplevelse av ansvar och motivation till att arbeta. Arbetslagets samarbete utvecklades till att bli mer sammansvetsat.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 603.
  Tosic, Natascha
  et al.
  Malmö universitet, Fakulteten för hälsa och samhälle (HS).
  Åström, Frida
  Malmö universitet, Fakulteten för hälsa och samhälle (HS).
  Ungdomars vardagliga utmaningar relaterat till skolkrav: En studie med fokusgruppsintervjuer inom ramen för forskningsprojektet ALICE2021Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Ungdomar upplever skolkraven som för höga och de psykiska besvären bland dem ökar. Den ständiga ökningen av psykiska besvär har tolkats som en ökning av psykisk ohälsa, trots att ungdomar uppger att de ändå har en god hälsa och tillfredsställelse med livet. De psykiska besvären kan istället vara mer övergående och kopplade till vardagliga utmaningar snarare än allvarligare psykisk ohälsa. Syfte: Syftet var att undersöka ungdomars beskrivningar av vardagliga utmaningar relaterat till skolkrav. Metod: Studien skrevs med kvalitativ ansats. Data från 14 fokusgruppsintervjuer med ungdomar analyserades med hjälp av manifest, induktiv innehållsanalys. Resultat: Tre kategorier formade resultatet: “Krav på att ständigt prestera”, “Krav på att hinna med allt” och “Krav på att lyckas i framtiden”, vilka i sin tur mynnade ut i tio subkategorier. Kraven kom från flera håll, både från föräldrar och skolan, inkluderat att prestera inför andra. Ungdomarna jämförde sig även med andra och allt detta medförde att de fick höga krav på sig själva. Kraven ledde till stress och en känsla av att få för stort eget ansvar då ungdomarna samtidigt beskrev ett bristande stöd från omgivningen. Stressen grundades i för mycket skolarbete på en och samma gång vilket bidrog till en obalans mellan skola och fritid. Det fanns även en övergripande stress kring framtiden, vilket kopplades till betyg, oro inför gymnasievalet samt att inte kunna påverka sin situation. Konklusion: Skolkraven leder till skolstress som påverkar ungdomars psykiska välbefinnande negativt. Skolsköterskan har en viktig roll att, i förslagsvis sina hälsosamtal, fånga upp hur skolkraven och skolstressen påverkar ungdomarnas psykiska välbefinnande och utifrån detta forma sitt hälsofrämjande och förebyggande arbete.  

 • 604.
  Tran, Mia
  et al.
  Malmö universitet, Fakulteten för hälsa och samhälle (HS).
  Ranestam, Filip
  Malmö universitet, Fakulteten för hälsa och samhälle (HS).
  Livet med stomi - mer än en påse: En litteraturstudie2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Ranestam, F & Tran, M. Livet med stomi – mer än en påse. En litteraturstudie. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng, Malmö Universitet: Fakulteten för hälsa och samhälle, institutionen för vårdvetenskap, 2021.

  Att få en stomi innebär en stor förändring som påverkar det dagliga livet, defysiska förutsättningarna, det psykiska samt det psykosociala. Då sjuksköterskanhar i uppgift att stötta dessa patienter är det av vikt att undersöka och beskrivaderas upplevelser av livskvalitet då det kan stötta dessa patienter i återgången tillderas normala liv.Syftet var att undersöka studier om upplevelser och erfarenheter av livskvalitethos personer med stomi. Litteraturstudie med kvalitativ ansats med sökningar idatabaserna Cinahl, Pubmed och PsycInfo. Kvalitetsgranskning utifrån SBU:sgranskningsmall. Innehållsanalys genomgick fem steg för identifikation av huvud-samt underkategorier. Resultatet baserades på 11 studier av kvalitativ ansats. Trehuvudkategorier: fysiska effekter av stomin, kroppsliga upplevelser, stöd ochnärhet och sju underkategorier identifierades utifrån hur deltagarna med stomiupplevde livskvalitet. Utifrån huvudkategorin fysiska effekter av stomin kanstomin ha en påverkan på det dagliga livet genom olika komplikationer vilketkunde leda till sämre livskvalitet, medan andra såg en ökning då derasgrundsjukdom stabiliserades. Utifrån kroppsliga upplevelser kunde bådesjälvbilden och kroppsuppfattningen påverkas av stomin, vilket kunde leda tilllägre självförtroende hos vissa och påverkade livskvaliteten. Stöd och närhet sågssom en viktig faktor för återhämtning samt att partnerns acceptans av stominspelade en stor roll för den fortsatta intima relationen. Slutsatsen är att personermed stomi kräver mer personcentrerad omvårdnad, då resultatet visar attlivskvaliteten kan lida. Stöd från vården bör fortsätta efter utskrivning med bådeutbildning samt information om livet med stomi och olika hjälpmedel för attunderlätta övergången och bibehålla livskvalitet.

  Nyckelord: känsla, livskvalitet, personer, stomi, upplevelser

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 605.
  Tran, Van
  et al.
  Malmö universitet, Fakulteten för hälsa och samhälle (HS), Institutionen för vårdvetenskap (VV).
  Lindskog, Claes
  Malmö universitet, Fakulteten för hälsa och samhälle (HS), Institutionen för vårdvetenskap (VV).
  Upplevelser av egenvård hos patienter med typ 2: En litteraturstudie2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Diabetes typ 2 har utvecklats till en global folksjukdom och utgör cirka 90 % av all diabetes. Kända orsaker till att insjukna i T2D är ärftlighet, ålder och dåliga levnadsvanor. En stor del av behandlingen består av egenvård och patienten har eget ansvar över sin sjukdom. För att kunna utföra egenvård på rätt sätt krävs det att patienter har kunskap om hur kost, motion och andra faktorer påverkar deras blodsockernivåer. Utmaningar och svårigheter som patienter upplever vid utförande av egenvård kommer att styra deras behov av kunskap samt stöd och därför är det viktigt att som sjuksköterska ha en förståelse om detta.  

  Syfte: Denna studies syfte var att beskriva patienter med diabetes typ 2 upplevelser av sin egenvård. 

  Metod: Systematisk litteraturöversikt som utgick från 14 vetenskapliga studier med kvalitativ ansats. Den analysmetod som användes var innehållsanalys.

  Resultat: Tre kategorier och 7 subkategorier kunde synliggöras. De tre kategorierna var Upplevelser av inre faktorer som hindrar genomförandet av egenvård, Upplevelser av inre faktorer som främjar genomförandet av egenvård samt Upplevelser av yttre faktorer som påverkar genomförandet av egenvård. 

  Konklusion: För att kunna erbjuda personcentrerad vård måste sjuksköterskan ha en förståelse för de hinder som patienter upplever vid utförandet av egenvård. Resultatet i denna studie visade att många patienter saknade kunskap om kosthållning och motion vilket inverkade negativt på deras sjukdomshantering. Patienter upplevde även utmaningar i att hantera de känslor som var vanligt förekommande samt de utökade krav som sjukdomen bidrog till. Faktorer som främjade genomförandet av egenvård var motivation, självinsikt samt acceptans och patienter upplevde att omgivningen hade en stor påverkan på deras förmåga att göra livsstilsförändringar. I och med komplexiteten på sjukdomen är det viktigt att behandlingen utformas och anpassas efter varje patients individuella behov och önskemål.

   

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 606.
  Travesset, Josefine
  et al.
  Malmö universitet, Fakulteten för hälsa och samhälle (HS), Institutionen för vårdvetenskap (VV).
  Åkesson, Jessica
  Malmö universitet, Fakulteten för hälsa och samhälle (HS), Institutionen för vårdvetenskap (VV).
  Sjuksköterskor upplevelse av att vårda patienter med psykisk ohälsa i somatisk akutsjukvård: En litteraturstudie2022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Sjuksköterskor kommer vid flera tillfällen under sin arbetskarriär stöta på patientgruppen i somatisk vård. För att utforma en bra vård för patienterna krävs ett humanistiskt arbetssätt med en personcentrerad inriktning. Patienter upplever ofta att de inte blir bemötta med respekt. De upplever stigmatisering när de söker vård på den somatiska akutmottagningen av sjuksköterskor. Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskans upplevelse och erfarenhet av att vårda patienter med psykisk ohälsa i somatisk akutsjukvård.Metod: Studien använde en kvalitativ ansats i form av litteraturstudie för att beskriva sjuksköterskans upplevelse. Resultat: Fyra teman identifierades organisatoriska faktorer, professionella aspekter, sjuksköterskans inre konflikt och sjuksköterskorna egna upplevelser. Vid vård av patientgruppen upplever sjuksköterskan brist på kunskap och rädsla för att göra fel. Därför uppkom det missförstånd mellan patient och sjuksköterska. Konklusion: Sjuksköterskan upplever svårigheter med att utöva vård till patienter med psykisk ohälsa. De ville ha mer kunskap och bättre samarbete i vården för att känna trygghet att hjälpa patientgruppen på rätt sätt. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 607. Triliva, Sofia
  et al.
  Ntani, Spyridoula
  Giovazolias, Theodoros
  Kafetsios, Konstantinos
  Axelsson, Malin
  Malmö universitet, Fakulteten för hälsa och samhälle (HS), Institutionen för vårdvetenskap (VV).
  Bockting, Claudi
  Buysse, Ann
  Desmet, Mattias
  Dewaele, Alexis
  Hannon, Dewi
  Haukenes, Inger
  Hensing, Gunnel
  Meganck, Reitske
  Rutten, Kris
  Schønning, Viktor
  Van Beveren, Laura
  Vandamme, Joke
  Øverland, Simon
  Healthcare professionals' perspectives on mental health service provision: a pilot focus group study in six European countries2020Inngår i: International Journal of Mental Health Systems, E-ISSN 1752-4458, Vol. 14, artikkel-id 16Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Background: The mental healthcare treatment gap (mhcGAP) in adult populations has been substantiated across Europe. This study formed part of MentALLY, a research project funded by the European Commission, which aimed to gather qualitative empirical evidence to support the provision of European mental healthcare that provides effective treatment to all adults who need it.

  Methods: Seven focus groups were conducted with 49 health professionals (HPs), including psychologists, psychiatrists, social workers, general practitioners, and psychiatric nurses who worked in health services in Belgium, Cyprus, Greece, the Netherlands, Norway and Sweden. The focus group discussions centered on the barriers and facilitators to providing quality care to people with mild, medium, and severe mental health problems. Analyses included deductively and inductively driven coding procedures. Cross-country consensus was obtained by summarizing findings in the form of a fact sheet which was shared for triangulation by all the MentALLY partners.

  Results: The results converged into two overarching themes: (1) Minding the treatment gap: the availability and accessibility of Mental Health Services (MHS). The mhcGAP gap identified is composed of different elements that constitute the barriers to care, including bridging divides in care provision, obstacles in facilitating access via referrals and creating a collaborative 'chain of care'. (2) Making therapeutic practice relevant by providing a broad-spectrum of integrated and comprehensive services that value person-centered care comprised of authenticity, flexibility and congruence.

  Conclusions: The mhcGAP is comprised of the following barriers: a lack of funding, insufficient capacity of human resources, inaccessibility to comprehensive services and a lack of availability of relevant treatments. The facilitators to the provision of MHC include using collaborative models of primary, secondary and prevention-oriented mental healthcare. Teamwork in providing care was considered to be a more effective and efficient use of resources. HPs believe that the use of e-mental health and emerging digital technologies can enhance care provision. Facilitating access to a relevant continuum of community-based care that is responsive coordinated and in line with people's needs throughout their lives is an essential aspect of optimal care provision.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 608.
  Tuvesson, Hanna
  et al.
  Malmö högskola, Fakulteten för hälsa och samhälle (HS).
  Wann-Hansson, Christine
  Malmö högskola, Fakulteten för hälsa och samhälle (HS).
  Eklund, Mona
  Malmö högskola, Fakulteten för hälsa och samhälle (HS).
  A revised Swedish version of the Ward Atmosphere Scale: usability and psychometrics2010Inngår i: Nordic Journal of Psychiatry, ISSN 0803-9488, E-ISSN 1502-4725, Vol. 64, nr 5, s. 303-309Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: The ward atmosphere of psychiatric care units has a major impact on treatment and satisfaction for both patients and staff. The Ward Atmosphere Scale (WAS) was developed to capture the ward atmosphere in different psychiatric settings and is a well-established instrument for this purpose. However, there is need for an update and revision of the WAS. AIM: The aim of the present study was to test a Swedish version of the revised WAS in terms of its internal consistency, content and construct validity, and usability. METHODS: Data collection took place at four psychiatric wards and 31 patients and 34 staff completed the WAS, as well as content and construct validity questions. RESULTS: Results showed that the WAS had acceptable to satisfactory internal consistency for all subscales, except for autonomy. Low correlation values between the WAS and the Good Milieu Index were obtained, against which construct validity was discussed. Results of the content validity and usability questionnaires indicate that the WAS is easy to understand and complete, but some of the items were difficult for the respondents to understand and some of the subjects were missing aspects of the physical ward environment. CONCLUSIONS: The present study confirms that the Swedish version of the revised WAS can be useful for examining the ward atmosphere in psychiatric care. However, more studies are needed in order to further test the psychometric properties of the WAS and the results of the usability questionnaire may indicate a need to use supplementary instruments in order to capture the physical ward environment as well.

 • 609.
  Ulrika, Källman
  et al.
  Södra Älvsborg Hospital, Borås and Head Office, Departure of patient safety, Region Västra Götaland, Borås, Sweden; Institute of Health and Care Sciences, Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  Hommel, Ami
  Malmö universitet, Fakulteten för hälsa och samhälle (HS), Institutionen för vårdvetenskap (VV).
  Madeleine, Borgstedt Risberg
  Unit for Public Health and Statistics, Region Östergötland, Linköping University, Linköping, Sweden.
  Lena, Gunningberg
  Department of Public Health and Caring Sciences, Uppsala University, Uppsala, Sweden.
  Eva, Sving
  Department of Public Health and Caring Sciences, Uppsala University, Uppsala, Sweden; Departure of Patient Safety, Region Gävleborg, Gävleborg, Sweden; Centre for Research & Development, Uppsala University, Region Gävleborg, Gävle, Sweden.
  Carina, Bååth
  Department of Health Sciences, Faculty of Health, Science and Technology, Karlstad University, Karlstad, Sweden; Faculty of Health, Welfare and Organisation, Østfold University College, Fredrikstad, Norway.
  Pressure ulcer prevalence and prevention interventions: A ten-year nationwide survey in Sweden2022Inngår i: International Wound Journal, ISSN 1742-4801, E-ISSN 1742-481X, Vol. 19, nr 7, s. 1736-1747Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The aim of this study was to describe pressure ulcer prevalence and prevention interventions in hospital care in Sweden based on nationwide surveys conducted over a 10-year period. All Swedish hospitals were invited to participate in annual pressure ulcer prevalence surveys during the period 2011-2020. The data collection protocols included gender, age, skin assessment, risk assessment, and preventive interventions. In total, more than 130,000 patients were included in the ten prevalence surveys. The prevalence of pressure ulcers in Swedish hospital patients decreased significantly from 17.0 %to 11.4% between 2011 and 2020 and hospital-acquired pressure ulcers decreased from 8.1% to 6.4% between 2018 and 2020. There was no significant decline in medicaldevice-related pressure ulcers during the same period. The proportion of patients who were risk and skin assessed increased, as did the use of pressure-reducing mattresses, sliding sheets, heel protection, and nrepositioning plans. This study shows that the implementation of a national patient safety program has had an impact on the nationwide prevalence of pressure ulcers in hospital care and the occurrence of prevention strategies. However, one in ten patients in Swedish hospitals still suffers from pressure ulcers. Further improvements can be made.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 610.
  Vackerberg, Nicoline
  et al.
  Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare, School of Health and Welfare, Jönköping University, Jönköping, Sweden; Qulturum, Center for Learning and Innovation in Healthcare, Jönköping, Sweden.
  Andersson, Ann-Christine
  Malmö universitet, Fakulteten för hälsa och samhälle (HS), Institutionen för vårdvetenskap (VV). Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare, School of Health and Welfare, Jönköping University, Jönköping, Sweden.
  Commentary: Bridging the silos. A comparative analysis of Implementation Science and Improvement Science2022Inngår i: Frontiers in health services, ISSN 2813-0146, Vol. 2, artikkel-id 964489Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  A Commentary onBridging the silos: A comparative analysis of Implementation Science and Improvement Science

  Nilsen, P., Thor, J., Bender, M., Leeman, J., Andersson-Gäre, B., and Sevdalis. N. (2022). Front. Health Serv. 1:817750. doi: 10.3389/frhs.2021.817750

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 611.
  Van Diepen, Cornelia
  et al.
  Erasmus School of Health Policy & Management Erasmus University Rotterdam Rotterdam The Netherlands;Centre for Person‐Centred Care (GPCC) University of Gothenburg Gothenburg Sweden.
  Fors, Andreas
  Centre for Person‐Centred Care (GPCC) University of Gothenburg Gothenburg Sweden;Institute of Health and Care Sciences, Sahlgrenska Academy University of Gothenburg Gothenburg Sweden;Research and Development Primary Health Care Region Västra Götaland Gothenburg Sweden.
  Bertilsson, Monica
  School of Public Health and Community Medicine, Institute of Medicine, The Sahlgrenska Academy University of Gothenburg Gothenburg Sweden.
  Axelsson, Malin
  Malmö universitet, Fakulteten för hälsa och samhälle (HS), Institutionen för vårdvetenskap (VV).
  Ekman, Inger
  Centre for Person‐Centred Care (GPCC) University of Gothenburg Gothenburg Sweden;Institute of Health and Care Sciences, Sahlgrenska Academy University of Gothenburg Gothenburg Sweden.
  Hensing, Gunnel
  School of Public Health and Community Medicine, Institute of Medicine, The Sahlgrenska Academy University of Gothenburg Gothenburg Sweden.
  How the current non‐significant effects of person‐centred care on nurses' outcomes could be abated by the WE‐CARE roadmap enablers: A discursive paper2023Inngår i: Nursing Open, E-ISSN 2054-1058, Vol. 10, nr 4, s. 2044-2052Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Aim: To describe the non-significant results in nurses' outcomes after the implementation of person-centred care (PCC) and discuss if and how enablers of the WE-CARE roadmap for implementing PCC could abate the non-significant results.

  Design: In this paper, an innovative framework of enablers in the WE-CARE Roadmap is explained in relation to increased PCC and nurses' job satisfaction.

  Method: Findings from a scoping review and published material provided how PCC and nurses' outcomes connect. The WE-CARE roadmap entails five enablers: Information technology, Quality measures, Infrastructure, Incentive systems and contracting strategies.

  Results: The WE-CARE roadmap was described and each enabler in the WE-CARE roadmap is discussed concerning PCC and the nurses' job satisfaction. Thus far, the effects of PCC on nurses' outcomes have been non-significant. The WE-CARE roadmap enablers can be implemented to ensure an increased PCC implementation and higher nurses' job satisfaction.Keywords: WE-CARE roadmap; enablers; job satisfaction; patient-centred care: nurses; person-centred care.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 612.
  Vejzovic, Vedrana
  et al.
  Malmö universitet, Fakulteten för hälsa och samhälle (HS), Institutionen för vårdvetenskap (VV).
  Carlson, Lilliann
  Malmö universitet, Fakulteten för hälsa och samhälle (HS), Institutionen för vårdvetenskap (VV).
  Löfgren, Lisa
  Malmö universitet, Fakulteten för hälsa och samhälle (HS), Institutionen för vårdvetenskap (VV).
  Bramhagen, Ann-Cathrine
  Malmö universitet, Fakulteten för hälsa och samhälle (HS), Institutionen för vårdvetenskap (VV).
  Early Identification of Mental Illness in Primary School Pupils by School Nurses: A Qualitative Study.2022Inngår i: Sage Open Nursing, E-ISSN 2377-9608, Vol. 8, artikkel-id 23779608221081452Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Introduction: The World Health Organization has reported that one fifth of all children in the world suffer from poor mental health regardless of cultural differences. Previous studies have shown that working with mental health is an important part of the duties of school nurses in Sweden.

  Objective: The aim of the present study was to describe the experiences of school nurses regarding the identification of mental illness among pupils in primary school.

  Methods: In this inductive qualitative study, interviews were conducted with 11 school nurses in southern Sweden and analyzed using content analysis.

  Results: The results indicate three major themes: (1) the need for shared responsibility, (2) feelings of uncertainty and inadequacy in school nurses, and (3) the importance of establishing relationships.

  Conclusion: This study indicates that school nurses feel responsible for their pupils' well-being, but also feel that they need support. A lack of guidance in identifying mental illness emerged from the interviews.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 613.
  Vejzovic, Vedrana
  et al.
  Malmö universitet, Fakulteten för hälsa och samhälle (HS), Institutionen för vårdvetenskap (VV).
  Örmon, Karin
  Malmö universitet, Fakulteten för hälsa och samhälle (HS), Institutionen för vårdvetenskap (VV).
  Undergoing colonoscopy as experienced by adolescents2020Inngår i: Journal for specialists in pediatric nursing : JSPN, ISSN 1744-6155, Vol. 25, nr 3, artikkel-id e12290Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  PURPOSE: The aim of this study was to describe the phenomenon of undergoing colonoscopy as experienced by adolescents.

  DESIGN: This study was a qualitative study in which data were collected and analyzed in accordance with the methodological principles of Reflective Lifeworld Research with a phenomenological approach.

  METHODS: Face-to-face interviews were performed with 17 adolescents after undergoing the first colonoscopy.

  RESULTS: The phenomenon of undergoing colonoscopy as experienced by adolescents can be described as a collision between emotions and a desire to obtain answers to questions about the examination, as well as concerns about its result and the meaning of undergoing colonoscopy. The essential meaning is additionally described through its constituents: a sense of vulnerability, an opportunity for symptom explanation, and sensibility regarding information.

  CONCLUSIONS: The results can be concluded in terms of the knowledge that for adolescents a colonoscopy means more than an examination. Although colonoscopy is not experienced as painful, it evokes different emotions that affect adolescents. Therefore, a psychological preparation, on an individual level, is required before the colonoscopy. Our results showed that adolescents need to understand the connection between their symptoms, their body, and the colonoscopy.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 614.
  Vernblom, Lina
  et al.
  Malmö universitet, Fakulteten för hälsa och samhälle (HS), Institutionen för vårdvetenskap (VV).
  Hugosson, Olivia
  Malmö universitet, Fakulteten för hälsa och samhälle (HS), Institutionen för vårdvetenskap (VV).
  Sjuksköterskors erfarenheter av triage på akutmottagning: En litteraturstudie2024Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Sveriges akutmottagningar tog år 2022 emot 1 798 000 besök. För att prioritera patienters vårdbehov och därmed strukturera arbetet på akutmottagningen används triage. Triage utförs oftast av sjuksköterskor och är den initiala bedömningen av patienters medicinska allvarlighetsgrad. Syftet med triage är att de patienter med störst vårdbehov ska få företräde till vården. Triage är således av stor vikt för såväl patientsäkerheten som ett effektivt resursutnyttjande. Sjuksköterskors triagebedömningar beror på klinisk erfarenhet, intuition och andra kognitiva faktorer. Som teoretisk referensram användes Patricia Benners omvårdnadsteori ”från novis till expert”. Syfte: Att belysa sjuksköterskors erfarenheter av triage på akutmottagning. Metod: Studien genomfördes som en litteraturstudie med en kvalitativ och induktiv ansats. Datamaterialet utgjordes av 12 empiriska, vetenskapliga studier med kvalitativ ansats som analyserades enligt en trestegsmetod av Popenoe m.fl. Resultat: Tre teman samt sex subteman identifierades utifrån analys av datamaterialet; (1) Erfarenheter av triageprocessen, (2) Sjuksköterskors kompetens inom triage och (3) Arbetsmiljöns betydelse för triagearbetet. Konklusion: Sjuksköterskors triagearbete är beroende av många olika faktorer. Erfarenhet, färdigheter och utbildning underlättar arbetet med triage liksom att triagesystem, trots vissa brister, upplevs vara ett bra stöd för sjuksköterskor. Samverkan och miljön på akutmottagningen är i många avseenden utmanande då både bemanning och patientflöde har stor inverkan på triagearbetet.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 615.
  Vigård, Rakel
  et al.
  Malmö universitet, Fakulteten för hälsa och samhälle (HS), Institutionen för vårdvetenskap (VV).
  Lasson, Emma
  Malmö universitet, Fakulteten för hälsa och samhälle (HS), Institutionen för vårdvetenskap (VV).
  Nyutexaminerade sjuksköterskors strategier för att hantera stress i omvårdnadsarbetet: En litteraturstudie2024Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Tidigare forskning har visat på att arbetsrelaterad stress kan bidra till negativa konsekvenser i form av både fysisk och psykisk ohälsa för sjuksköterskor. Att sjuksköterskans välbefinnande påverkas kan i sin tur leda till att omvårdnaden och patientsäkerheten påverkas negativt.

  Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att identifiera strategier nyutexaminerade sjuksköterskor kan använda sig av för att hantera stress i omvårdnadsarbetet. 

  Metod: Studien använde en kvalitativ ansats och granskade 11 vetenskapliga artiklar från databaserna CINAHL, PubMed och PsycInfo. Artiklarna kvalitetsgranskades enligt SBU:s mall och analyserades med hjälp av Popenoe med fleras modell.

  Resultat: Nyutexaminerade sjuksköterskor som upplevde arbetsrelaterad stress använde sig av varierande copingstrategier i sitt arbete. I resultatet framkom fyra teman för stresshantering: Självmedkänsla, Stöd, Kontroll, Återhämtning.

  Konklusion: Studiens slutsatser pekar på att stöd, självmedkänsla och återhämtning är väsentliga komponenter för att främja välbefinnande hos nyutexaminerade sjuksköterskor och därmed öka patientsäkerheten. För att stödja dessa sjuksköterskor i deras övergång till yrket föreslås implementering av stödsystem och riktlinjer som främjar dessa strategier. Detta kan potentiellt skapa en mer positiv och stödjande arbetsmiljö för sjuksköterskor i början av sina yrkesliv.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 616.
  Vlachos, Dimitrios
  et al.
  Malmö universitet, Fakulteten för hälsa och samhälle (HS), Institutionen för vårdvetenskap (VV).
  Olsson, Alexander
  Malmö universitet, Fakulteten för hälsa och samhälle (HS), Institutionen för vårdvetenskap (VV).
  Patienters upplevelser av långvarig smärta i det dagliga livet: En litteraturstudie2022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Professionen av grundutbildad sjuksköterska innefattar arbetet att vårda patientermed olika sorters sjukdomstillstånd på ett adekvat sätt. Den långvariga smärtan ärett sjukdomstillstånd som har en betydande utbredning i Sveriges befolkning. Detta är en av de vanligaste orsakerna patienter uppsöker sjukvården, eftersom be-hovet av vård för det sjukdomstillståndet är stort. Patienter som lider av den lång-variga smärtan finns i alla vårdenheter och är i behov av personalens stöd. Syfte: Att belysa patientens upplevelser av långvarig smärta i det dagliga livet. Metod:Litteraturöversikt med kvalitativ ansats genomfördes. Databaser CINAHL och PubMed söktes igenom där totalt tio relevanta artiklar hittades och användes i lit-teraturöversiktens resultat. Samtliga artiklar var av kvalitativ metod och analyse-rades enligt Friberg (2017). Resultat: Två teman med två kategorier för respek-tive tema har framkommit. Det första temat är: det förändrade dagliga livet, där kategorierna är: fysisk och psykisk påverkan, samt förändrade sociala relationer.Det andra temat är: att hantera smärtan, där kategorierna är: olika copingstrategieroch behov av vårdkontakter. Slutsats: Den långvariga smärtan är ett brett ämne,där alla aspekter i dagligt liv påverkas. Patienters upplevelser är en värdefull källatill fenomenet därför att det ger en fördjupad kunskap av den långvariga smärtan.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 617.
  Vlashi, Floriana
  et al.
  Malmö universitet, Fakulteten för hälsa och samhälle (HS), Institutionen för vårdvetenskap (VV).
  Alrakabi, Zainab
  Malmö universitet, Fakulteten för hälsa och samhälle (HS), Institutionen för vårdvetenskap (VV).
  Sjuksköterskors upplevelser av arbetsrelaterad stress på en akutmottagning: En litteraturstudie2024Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Sjuksköterskan på en akutmottagning arbetar under ständig tidspress med en bristande arbetsmiljö. Genom en ökad förståelse för sjuksköterskors upplevelser avseende arbetsrelaterad stress, kan medvetenheten öka kring problematiken och eventuellt leda till potentiella framtida lösningar.  Syfte: Syftet med denna litteraturstudien var att undersöka samt belysa sjuksköterskors upplevelser av arbetsrelaterad stress på akutmottagningar. Metod: Denna litteraturstudie bestod av 10 vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats. Databassökningen genomfördes i Pubmed och Cinahl. Resultat: Studiens resultat baserades på 10 vetenskapliga studier och delades in i två kategorier och fem subkategorier. Organisatorisk arbetsmiljö, belyste arbetsbördor samt resursbrister som råder på akutmottagningar. Sjuksköterskorna upplevde en bristande arbetsmiljö i form av överbelastning som bidrog till stress i arbetet. I den andra kategorin, konsekvenser av stress, belystes konsekvenser av arbetsrelaterad stress på akutmottagningar som visade sig ha en negativ påverkan på sjuksköterskornas psykiska hälsa, privatliv samt patientsäkerheten . Sjuksköterskorna upplevde att stress till följd av resursbrist medförde en ökad risk för vårdskador. Slutsats: Den upplevda arbetsrelaterade stressen hos sjuksköterskor på Akutmottagningar har en negativ påverkan på sjuksköterskors hälsa, bidrar till en bristande omvårdnad, samt hotad patientsäkerhet. Förbättring av arbetsmiljön är av ytterst vikt för att uppnå en säkrare och effektivare vård samt för att främja sjuksköterskors hälsa.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 618.
  von Staffeldt, Luna
  et al.
  Malmö universitet, Fakulteten för hälsa och samhälle (HS), Institutionen för vårdvetenskap (VV).
  Roos, Simon
  Malmö universitet, Fakulteten för hälsa och samhälle (HS), Institutionen för vårdvetenskap (VV).
  Hivpositivas upplevelser av följsamhet under antiretroviral tablettbehandling2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund. En effektiv behandling för hiv kom år 1996. Behandlingen för hiv kan orsaka en rad biverkningar som skulle kunna påverka följsamheten. Minskad följsamhet har lett till läkemedelsresistens. Syfte. Syftet är att undersöka upplevelser av följsamhet hos personer som lever med hiv under antiretroviral tablettbehandling (ART). Metod. En litteraturstudie med kvalitativ ansats. Resultat. 12 vetenskapliga artiklar ligger till grund för litteraturstudiens resultat. Majoriteten av personer som lever med hiv (PLH) hittade egna strategier för att hitta motivation till att uppnå följsamhet. Depressiva symtom och substansberoende var i flertalet fall en hindrande faktor för PLH:s följsamhet. PLH:s omgivning och nätverk var både en motverkande faktor och en hjälpsam faktor för PLH:s följsamhet. För PLH, som inte hade råd med mat eller som hade en instabil levnadssituation, upplevde svårigheter med att uppnå följsamhet. Hur PLH kände sig bemötta av vårdgivare påverkade följsamheten. För PLH var det viktigt för PLH att känna sig delaktiga i sin vård gällande ART och biverkningar. Hjälpmedel och patientutbildning var verktyg som kunde underlätta för PLH att uppnå följsamhet. Rutiner visade sig vara väsentligt för PLH att uppnå följsamhet. Slutligen var biverkningar till följd av ART en hindrande faktor för att uppnå följsamhet. Konklusion. Biverkningar, samsjuklighet med psykisk ohälsa samt stigma var de främsta faktorerna som hindrade PLH att uppnå följsamhet. Vidare kunskapsutveckling behövs för att minska biverkningar, behandla samsjuklighet och motarbeta stigmatisering för att PLH lättare ska upprätthålla följsamheten. Endel av kunskapsutvecklingen är att den grundutbildade sjuksköterskan behöver bredare kunskap.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 619.
  Vuckovic, Verica
  Malmö universitet, Fakulteten för hälsa och samhälle (HS), Institutionen för vårdvetenskap (VV).
  Clinical Education Ward In a Psychiatric Care: A qualitative study about Nursing Students` experiences2021Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 620.
  Vuckovic, Verica
  et al.
  Malmö universitet, Fakulteten för hälsa och samhälle (HS), Institutionen för vårdvetenskap (VV). Office of Psychiatry and Habilitation, Psychiatric Clinic in Helsingborg, Region Skane, Sweden.
  Carlson, Elisabeth
  Malmö universitet, Fakulteten för hälsa och samhälle (HS), Institutionen för vårdvetenskap (VV).
  Sunnqvist, Charlotta
  Malmö universitet, Fakulteten för hälsa och samhälle (HS), Institutionen för vårdvetenskap (VV).
  'Working as a Real Nurse': Nursing Students' Experiences of a Clinical Education Ward in Psychiatric Care2021Inngår i: Issues in Mental Health Nursing, ISSN 0161-2840, E-ISSN 1096-4673, Vol. 42, nr 11, s. 1038-1047Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Although the concept of clinical education wards has shown encouraging outcomes regarding nursing students' satisfaction with clinical placements in somatic care, the existing research in a psychiatric context is sparse. This study aims to explore nursing students' experience during clinical education at a psychiatric clinical education ward. A qualitive descriptive study with content analysis, using interviews with 16 bachelor's degree nursing students was conducted. The results indicated that an enriched and adapted learning environment focusing on psychiatric nursing with peer learning supported independence and progression into the future nursing role.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 621.
  Waehrens, Eva Ejlersen
  et al.
  Copenhagen Univ Hosp Bispebjerg Frederiksberg, Parker Inst, ADL Unit, Nordre Fasanvej 57, DK-2000 Frederiksberg, Denmark.;Univ Southern Denmark, Dept Publ Hlth, Occupat Sci & Occupat Therapy, User Perspect & Community Based Res, JB Winslowsvej 9a, DK-5000 Odense, Denmark..
  Kottorp, Anders
  Malmö universitet, Fakulteten för hälsa och samhälle (HS), Institutionen för vårdvetenskap (VV).
  Nielsen, Kristina Tomra
  Copenhagen Univ Hosp Bispebjerg Frederiksberg, Parker Inst, ADL Unit, Nordre Fasanvej 57, DK-2000 Frederiksberg, Denmark.;Univ Coll Northern Denmark, Dept Occupat Therapy, Selma Lagerlorfsvej 2, DK-9220 Aalborg, Denmark..
  Measuring self-reported ability to perform activities of daily living: a Rasch analysis2021Inngår i: Health and Quality of Life Outcomes, ISSN 1477-7525, E-ISSN 1477-7525, Vol. 19, nr 1, artikkel-id 243Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Background: Since the number of persons diagnosed with multi-morbidity is increasing, there is a need for generic instruments to be able to assess, measure and compare ADL ability across diagnoses. Accordingly, the ADL-Interview (ADL-I) was developed to be used in rehabilitation research and clinical practice. The aim of this study was to investigate if the ADL-I can be used to provide valid and reliable ADL ability measures across gender and diagnostic groups. Methods: ADL-I data were extracted from an existing research database on persons with chronic conditions including medical, rheumatological, oncological, neurological, geriatric and psychiatric diagnoses. Data were analysed based on Rasch Measurement methods to examine: the psychometric properties of the rating scale; ADL item and person fit to the Rasch model; if the difficulty of the ADL tasks differs across gender and diagnostic groups, and if the ADL-I provides precise and reliable measures of ADL ability. Results:Data on n = 2098 persons were included in the final analysis. Initial evaluation of the 0-3 rating scale revealed threshold disordering between categories 1 and 2. After removal of 16 underfitting items, the variance explained by the Rasch dimension increased from 54.3 to 58.0%, thresholds were ordered, but the proportion of persons with misfitting ADL-I measures increased slightly from 8.7 to 9.1%. The person separation index improved slightly from 2.75 to 2.99 (reliability = 0.90). Differential test function analysis, however, supported that the 16 underfitting items did not represent a threat to the measurement system. Similarly, ADL items displaying differential item functioning across gender and diagnoses did not represent a threat to the measurement system. The ADL items and participants were well distributed along the scale, with item and person measures well targeted to each other, indicating a small ceiling effect and no floor effect. Conclusions: The study results overall suggest that the ADL-I is producing valid and reliable measures across gender and diagnostic groups among persons within a broad range of ADL ability, providing evidence to support generic use of the ADL-I.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 622.
  Wallcook, Sarah
  et al.
  Karolinska Inst, Div Occupat Therapy, Dept Neurobiol Care Sci & Soc, Fack 23200, S-14183 Huddinge, Sweden..
  Nygård, Louise
  Karolinska Inst, Div Occupat Therapy, Dept Neurobiol Care Sci & Soc, Fack 23200, S-14183 Huddinge, Sweden..
  Kottorp, Anders
  Malmö universitet, Fakulteten för hälsa och samhälle (HS), Institutionen för vårdvetenskap (VV). Karolinska Inst, Div Occupat Therapy, Dept Neurobiol Care Sci & Soc, Fack 23200, S-14183 Huddinge, Sweden..
  Malinowsky, Camilla
  Karolinska Inst, Div Occupat Therapy, Dept Neurobiol Care Sci & Soc, Fack 23200, S-14183 Huddinge, Sweden..
  The use of everyday information communication technologies in the lives of older adults living with and without dementia in Sweden2021Inngår i: Assistive technology, ISSN 1040-0435, E-ISSN 1949-3614, Vol. 33, nr 6, s. 333-340Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Background: Increasingly services and interventions involve everyday information communication technologies (EICTs) in provision, however, use of EICTs among people with dementia is little known. Therefore, this study aimed to investigate the relevance, use, and ability to use EICTs between a group of older adults with dementia and a comparison group with no known cognitive impairment. Method: Interviews with 35 people with dementia, 34 comparison participants using the standardized Everyday Technology Use Questionnaire. Variables were compared using descriptive statistics, t-tests and correlation analyses. Results: Median 7 EICTs (maximum 31) were relevant to the group with dementia; significantly less than the comparison group's 11 (p< .05, d= 0.64). The difference in use appeared more pronounced (group with dementia 5, comparison group 10.5; p< .001, d= 0.93). Large, significant relationships were evident between ability to use technology, and relevant or used EICTs in the group with dementia. No such relationships in the comparison group. Conclusion: Differences in the amounts of EICTs relevant and used among people with and without dementia are further reflected in the dementia group's ability to use technology. Accommodating the demands that EICTs place on users and harnessing the dominant EICT relevancies and abilities of people with dementia better contributes towards an inclusive, dementia-friendly society.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 623.
  Wallgren, Jenny
  et al.
  Malmö universitet, Fakulteten för hälsa och samhälle (HS), Institutionen för vårdvetenskap (VV).
  O Bertilsson, Malin
  Malmö universitet, Fakulteten för hälsa och samhälle (HS), Institutionen för vårdvetenskap (VV).
  Samverkan mellan psykiatrisk öppen- och slutenvård: En kvalitativ intervjustudie om sjuksköterskors upplevelser2022Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Samverkan mellan psykiatrisk öppen- och slutenvård är lagstyrt. Enligt WHO kan 70% av alla rapporterade vårdskador härledas till bristande kommunikation och samverkan. Tidigare forskning visar att samverkan mellan psykiatrisk öppen -och slutenvård ökar chanserna att arbeta patientsäkert. Syfte: Studiens syfte är att beskriva sjuksköterskors upplevelser av hur samverkan mellan psykiatrisk öppen- och slutenvård påverkar patientsäkerheten. Metod: En kvalitativ studie genomfördes med fokusgruppsintervjuer. Sammanlagt nio deltagare intervjuades. Under intervjuerna ställdes öppna frågor enligt en semistrukturerad intervjuguide. Materialet analyserades enligt Burnards kvalitativa innehållsanalys. Resultat: Resultatet redovisas i tre kategorier med rubrikerna; Fungerande kommunikation, Rutiner är betydelsefullt och Värdet av kontinuitet. Resultatet visade att de viktigaste faktorerna för att samverka patientsäkert var kommunikation, rutiner och kontinuitet. Slutsats: Patientsäkerheten påverkas av god samverkan. Sjuksköterskorna upplevde att fungerande kommunikation, rutiner och kontinuitet var viktiga faktorer för samverkan. Litteratur saknas om hur patientsäkerheten påverkas av samverkan mellan psykiatrisk öppen- och slutenvård och det behövs ytterligare forskning.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 624.
  Wangel, Anne-Marie
  et al.
  Malmö universitet, Fakulteten för hälsa och samhälle (HS), Institutionen för vårdvetenskap (VV).
  Persson, Karin
  Malmö universitet, Fakulteten för hälsa och samhälle (HS), Institutionen för vårdvetenskap (VV).
  Duerlund, Sara
  Malmö universitet, Fakulteten för hälsa och samhälle (HS), Institutionen för vårdvetenskap (VV).
  Fhager, Johan
  Malmö universitet, Fakulteten för hälsa och samhälle (HS), Institutionen för vårdvetenskap (VV).
  Mårdhed, Emma
  Malmö universitet, Fakulteten för hälsa och samhälle (HS), Institutionen för vårdvetenskap (VV).
  Sjögran, Lotta
  Malmö universitet, Fakulteten för hälsa och samhälle (HS), Institutionen för vårdvetenskap (VV).
  Sjöström, Karin
  Malmö universitet, Fakulteten för hälsa och samhälle (HS), Institutionen för vårdvetenskap (VV).
  Glantz, Andreas
  Department of Nursing, Faculty of Medicine, Umeå University, Umeå, Sweden.
  Örmon, Karin
  Malmö universitet, Fakulteten för hälsa och samhälle (HS), Institutionen för vårdvetenskap (VV). Götaland Region Competence Centre on Intimate Partner Violence, Gothenburg, Sweden.
  Sunnqvist, Charlotta
  The Region Skåne Committee on Psychiatry, Habilitation and Technical Aids, Lund, Sweden;Department of Clinical Sciences Psychiatry, Lund University, Lund, Sweden.
  The Core Elements of Psychiatric and Mental Health Nursing: Time, Honest Engagement, Therapeutic Relations, Professional Nursing and Lifetime-Perspective2024Inngår i: Issues in Mental Health Nursing, ISSN 0161-2840, E-ISSN 1096-4673, Vol. 45, nr 4, s. 399-408Artikkel, forskningsoversikt (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Defining psychiatric and mental health nursing has been a challenge for decades, and it is still difficult to find a comprehensive definition. We have identified a possibility to clarify psychiatric and mental health nursing based on humanistic philosophy in a general psychiatric care context. The aim was therefore to identify and synthesize the theoretical frameworks from which psychiatric and mental health nursing models are developed. We systematically collected and evaluated articles based on Grounded Theory (GT) methodology regarding psychiatric or mental health nursing. The PRISMA statement for systematic reviews was used and the formal process of synthesis, as a three-step process of identifying first -, second - and third-order themes following the examples of Howell Major and Savin-Baden. The synthesis resulted in a model describing five core elements of psychiatric and mental health nursing: 'professional nursing', 'therapeutic relationships' and 'honest engagement', with time as the all-encompassing theme, including the patients' 'lifetime perspective'. Psychiatric and mental health nursing is a caring support towards recovery, where the patient's lifetime perspective must be in focus during the caring process with a relationship built on an honest engagement. Time is therefore essential for psychiatric and mental health nursing.

 • 625.
  Wann-Hansson, Christine
  et al.
  Malmö högskola, Fakulteten för hälsa och samhälle (HS).
  Hagell, Peter
  Department of Health Sciences, Lund University, Lund, Sweden.
  Willman, Ania
  School of Health Science, Blekinge Institute of Technology, Blekinge, Sweden.
  Risk factors and prevention among patients with hospital-acquired and pre-existing pressure ulcers in an acute care hospital2008Inngår i: Journal of Clinical Nursing, ISSN 0962-1067, E-ISSN 1365-2702, Vol. 17, nr 13, s. 1718-1727Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  AIMS AND OBJECTIVES: This study aimed to describe and identify risk factors associated with hospital-acquired pressure ulcers among adults in an acute care hospital compared with patients with pre-existing pressure ulcers present on admission. A further aim was to identify the preventive measures performed with both groups respectively. BACKGROUND: Pressure ulcers occur most often in older and immobile persons with severe acute illness and neurological deficits. However, few studies have addressed risk factors that are associated with hospital-acquired pressure ulcers compared with patients with pre-existing pressure ulcers. DESIGN: A point prevalence study with a cross-sectional survey design was conducted at a Swedish university hospital. METHOD: Data on 535 patients were recorded using a modified version of the protocol developed and tested by the European Pressure Ulcer Advisory Panel, including the Braden scale for risk assessment. RESULTS: The prevalence of pressure ulcers was 27% (95% confidence interval, 23-31%). Higher age and a total Braden score below 17 were significantly associated with the presence of pressure ulcers. Among individual risk factors higher age, limited activity level and friction and shear while seated or lying down were associated with hospital-acquired pressure ulcers, whereas only higher age and friction and shear were associated with the presence of pressure ulcers in the overall sample. There was an overall sparse use of preventive measures to relieve pressure. CONCLUSION: The findings of the present study revealed that pressure ulcers and the insufficient use of preventive measure to relieve pressure is still a problem in acute care settings. A continued focus must be placed on staff training in identifying patients at risk for pressure ulcers development. RELEVANCE TO CLINICAL PRACTICE: Increasing the ability to identify patients who are at risk for pressure ulcer development can assist in preventing unnecessary complications and suffering as well as reduce costs.

 • 626.
  Wann-Hansson, Christine
  et al.
  Department of Nursing Science, Lund University, P.O. Box 157, SE-221 00 Lund, Sweden.
  Hallberg, IR
  Department of Nursing Science, Lund University, P.O. Box 157, SE-221 00 Lund, Sweden; The Vårdal Institute, The Swedish Institute for Health Sciences, Lund, Sweden.
  Klevsgård, Rosemarie
  Department of Nursing Science, Lund University, P.O. Box 157, SE-221 00 Lund, Sweden.
  Andersson, E
  Department of Nursing Science, Lund University, P.O. Box 157, SE-221 00 Lund, Sweden; The Vårdal Institute, The Swedish Institute for Health Sciences, Lund, Sweden.
  Patients' experiences of living with peripheral arterial disease awaiting intervention: a qualitative study2005Inngår i: International Journal of Nursing Studies, ISSN 0020-7489, E-ISSN 1873-491X, Vol. 42, nr 8, s. 851-862Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The aim of this study was to investigate patients’ experiences of living with peripheral arterial disease (PAD) and the influence on activities of daily living. Twenty-four patients with various degrees of PAD were interviewed. The transcribed texts were analysed using manifest and latent content analysis. Living with PAD meant carrying a hard-to-bear physical, social and emotional burden, and struggling for relief. The experience of burden was interpreted in the following themes representing consequences and strategies for gaining control in daily life: (I) “being limited by the burden” (II) “striving to relieve the burden” (III) “accepting and adapting to the feeling of burden”. The use of different coping strategies was crucial to achieve some relief. Pain and sleep disturbance emerged as a major feature of living with PAD, and by combining both analgesics and non-pharmacological methods some pain relief was received. To provide optimal alleviation of pain for these patients, education about pain and pain management is of great importance followed by regular evaluations of the pain and pain management. Furthermore, the study underlines the importance of preventing the progression of the vascular disease and from the individual power and knowledge support and preserve as independent life as possible.

 • 627.
  Wann-Hansson, Christine
  et al.
  Malmö högskola, Fakulteten för hälsa och samhälle (HS).
  Klevsgård, Rosemarie
  Department of Health Sciences, Lund University, PO Box 157, SE-221 00, Lund, Sweden.
  Hagell, Peter
  Department of Health Sciences, Lund University, PO Box 157, SE-221 00, Lund, Sweden; Department of Neurology, Lund University Hospital, SE-221 85, Lund, Sweden.
  Cross-diagnostic validity of the Nottingham Health Profile Index of Distress (NHPD)2008Inngår i: Health and Quality of Life Outcomes, E-ISSN 1477-7525, Vol. 6, nr 2, artikkel-id 47Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: The Nottingham Health Profile index of Distress (NHPD) has been proposed as a generic undimensional 24-item measure of illness-related distress that is embedded in the Nottingham Health Profile (NHP). Data indicate that the NHPD may have psychometric advantages to the 6-dimensional NHP profile scores. Detailed psychometric evaluations are, however, lacking. Furthermore, to support the validity of the generic property of outcome measures evidence that scores can be interpreted in the same manner in different diagnostic groups are needed. It is currently unknown if NHPD scores have the same meaning across patient populations. This study evaluated the measurement properties and cross-diagnostic validity of the NHPD as a survey instrument among people with Parkinson's disease (PD) and peripheral arterial disease (PAD). METHODS: Data from 215 (PD) and 258 (PAD) people were Rasch analyzed regarding model fit, reliability, differential item functioning (DIF), unidimensionality and targeting. In cases of cross-diagnostic DIF this was adjusted for and the impact of DIF on the total score and person measures was assessed. RESULTS: The NHPD was found to have good overall and individual item fit in both disorders as well as in the pooled sample, but seven items displayed signs of cross-diagnostic DIF. Following adjustment for DIF some aspects of model fit were slightly compromised, whereas others improved somewhat. DIF did not impact total NHPD scores or resulting person measures, but the unadjusted scale displayed minor signs of multidimensionality. Reliability was > 0.8 in all within- and cross-diagnostic analyses. Items tended to represent more distress (mean, 0 logits) than that experienced by the sample (mean, -1.6 logits). CONCLUSION: This study supports the within- and cross-diagnostic validity of the NHPD as a survey tool among people with PD and PAD. We encourage others to reassess available NHP data within the NHPD framework to further evaluate the strengths and weaknesses of this simple patient-reported index of illness-related distress.

 • 628.
  Webster, Katherine E F
  et al.
  Malmö universitet, Fakulteten för hälsa och samhälle (HS), Institutionen för vårdvetenskap (VV).
  Carlson, Elisabeth
  Malmö universitet, Fakulteten för hälsa och samhälle (HS), Institutionen för vårdvetenskap (VV).
  Building therapeutic connections with the acutely ill through standardised patient simulation in nurse education an evaluation study2020Inngår i: Nurse Education Today, ISSN 0260-6917, E-ISSN 1532-2793, Vol. 84, artikkel-id 104261Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Background: Phenomenological empathy and sense of coherence are two researched communication approaches used to improve therapeutic connections with patients in a variety of nurse related settings. The aim of this study is to evaluate students' feedback concerning how this event has enabled that understanding, development and refinement of skill-sets in PE and SoC when managing the acutely ill during simulation. Methods: 114 third year bachelor degree-nursing students were given the opportunity to complete an evaluation, developed for the specific purpose of this study. The evaluation contained six closed questions on a four point Likert-scale and three open questions, handed out upon completion of the standardised patient simulation of the acutely ill. Comments written in response to the open questions were analysed using manifest content analysis and closed questions using SPSS to produce descriptive frequencies. Results: 100 students completed the evaluation. Student nurses', regardless of previous experience or age, indicated the need for more education and practice in phenomenological empathy and sense of coherence to enhance their ability to build therapeutic connections with the acutely ill. Conclusions: Teaching phenomenological empathy and sense of coherence, as an integral part of standardised patient simulation is necessary to motivate student nurses ability to build therapeutic relationships with the acutely ill to enhance person centred care.

 • 629.
  Wehbi El Masri, Rima
  Malmö universitet, Fakulteten för hälsa och samhälle (HS).
  THE EXPERIENCES OF BREASTFEEDING WOMEN2021Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Background: Although breastfeeding is to be considered an indicator for health that needs to be protected, promoted, and supported the breastfeeding rate is declining.

  Purpose: Thus, the purpose of this study was to map the scientific literature by a systematic review, to describe women’s experience of breastfeeding.

  Method: The study was designed as a systematic literature review with searches conducted in CINAHL, PsycINFO and PubMed.

  Results: A total of eight studies were included in the meta-synthesis of this review.

  Conclusion: The mapping of the literature resulted in the identification of three main themes: emotional stressors, physical stressors, and external stressors. In addition, that difficulties tend to associate breastfeeding per se with negative experiences.

 • 630. Weinbach, Emilia
  et al.
  Obid, Jihan
  Den palliativa vården inom onkologi: En litteraturstudie2022Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Över 60 000 människor drabbas av cancer varje år i Sverige och för vissa innebär det att palliativ vård är oundvikligt. Syftet med att vårda patienter inom palliativ vård är att stötta patienten, ge komfort och lindra lidande, därav hjälpa patienten att få en så god livskvalité som möjligt. Sjuksköterskan är en av de personer som jobbar närmast med patienten och kan därför bli mycket påverkad. Personcentrerad vård är en av de viktigaste termerna inom omvårdnad och innebär att fokuset ligger på patienten. Kommunikation är ett nyckelord som är speciellt viktig inom palliativ vård och är en förutsättning för en god vård. Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka sjuksköterskors upplevelse av palliativ vård inom onkologi. Metod: Studien är en litteraturstudie baserad på tio kvalitativa vetenskapliga studier inom valt ämnesområde. Resultat: Resultatet presenteras i tre teman, sjuksköterskornas känslomässiga upplevelse, kommunikationens betydelse samt verksamhetens betydelse. Dessa inkluderar sammanlagt sju subteman och beskriver sjuksköterskans upplevelse av palliativ vård inom onkologi. Slutsats: Att hantera döden är en obehaglig upplevelse, men flera sjuksköterskor ansåg sig hantera det på ett bra sätt. Det syns stora kulturella skillnader i sättet att kommunicera med patienter samt att en personalbrist reflekterar sjuksköterskornas förmåga att ge en god vård. Kunskapsutveckling: En mer utvidgad utbildning gällande bland annat kommunikation behövs för att uppfylla saknade kunskaper för sjuksköterskorna. Nyutexaminerade sjuksköterskor behöver få mer stöd och handledning av de mer erfarna för att minska risken för en psykisk påverkan. Fortsatt forskning skulle kunna vara hur kommunikationen ska utformas för att hjälpa sjuksköterskorna på ett mer effektivt sätt

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 631.
  Wemrell, Maria
  et al.
  Department of Gender Studies, Faculty of Social Sciences, Lund University, Lund, Sweden; Unit for Social Epidemiology, Faculty of Medicine, Lund University, Lund, Sweden.
  Tegel, Emma
  Malmö universitet, Fakulteten för hälsa och samhälle (HS), Institutionen för kriminologi (KR).
  Öberg, Johan
  Unit for Social Epidemiology, Faculty of Medicine, Lund University, Lund, Sweden; Department of Health and Medical Care Management, Region Skåne, Malmö, Sweden.
  Ivert, Anna-Karin
  Malmö universitet, Fakulteten för hälsa och samhälle (HS), Institutionen för kriminologi (KR). Unit for Social Epidemiology, Faculty of Medicine, Lund University, Lund, Sweden.
  Assessing the use of clinical guidelines against domestic violence in southern Sweden: A mixed-methods study2023Inngår i: Scandinavian Journal of Caring Sciences, ISSN 0283-9318, E-ISSN 1471-6712, Vol. 37, nr 3, s. 828-841Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  BACKGROUND AND AIM: Domestic violence is a prevalent public health issue. While clinical guidelines and care programs for its identification and handling have been formulated in all administrative regions of Sweden, their degree of implementation is largely unknown. This study aims to assess the implementation of one administrative region's care program, including how it is seen to align with and function in clinical practice, and any perceived barriers to or facilitators of its use.

  METHODS: A survey was distributed to first-line managers for healthcare units with patient contact in the region (n = 807). The responses were analysed using descriptive statistics. Open responses were analysed thematically. Group interviews (n = 5) were held with caregivers (n = 15) working primarily with young patients and analysed thematically.

  RESULTS: 73% of the survey respondents reported previous awareness of the care program, and 27% reported knowledge of its content. The extent to which their staff knew about and followed the care program was assessed to be relatively low. The survey response rate was 19%. Among interview participants, knowledge of the care program was generally quite low. Survey responses and interview discussions pointed to the importance of developing routines, of collegial and managerial support and of training on domestic violence and the care program.

  CONCLUSION: This study indicates that the knowledge and use of the regional care program is limited among healthcare staff, including among those working with young patients. This underscores the importance of information and training for furthering the implementation of clinical guidelines on domestic violence.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 632.
  Wennick, Anne
  et al.
  Malmö universitet, Fakulteten för hälsa och samhälle (HS), Institutionen för vårdvetenskap (VV).
  Schoug, Dorota
  Department of Pediatrics, Skåne University Hospital, Lund, Sweden.
  Ekwall, Anna
  Department of Health Sciences, Faculty of Medicine, Lund University, Lund, Sweden.
  Axelsson, Malin
  Malmö universitet, Fakulteten för hälsa och samhälle (HS), Institutionen för vårdvetenskap (VV).
  Translation, adaptation and testing of an emergency care satisfaction scale in Swedish pediatric emergency departments2021Inngår i: BMC Pediatrics, ISSN 1471-2431, E-ISSN 1471-2431, Vol. 21, nr 1, artikkel-id 486Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: Pediatric healthcare today shows a rising demand for research focusing on children's perspectives on and consumer satisfaction with the nursing care they receive. Therefore, the purpose of this study was to translate and adapt the Consumer Emergency Care Satisfaction Scale (CECSS), a paper-based, self-administered 19-item questionnaire originally developed in the United States and targeted towards adults, and then test the new version in Swedish pediatric emergency departments.

  METHODS: The study was designed with a two-phase approach. Firstly, a forward-backward translation of the CECSS, involving expert consensus, was performed, and then the questionnaire was adapted for children aged 10-18 and assessed for face and content validity. Secondly, the translated and adapted questionnaire was tested with a clinical sample for construct validity, internal consistency, and reliability. This last aspect was assessed using a structured telephone interview 7-10 days after the participant visited a pediatric emergency department. All children participating in this study gave their assent (< 15 years) or consent (≥ 15 years), and their guardian's written informed consent was also obtained.

  RESULTS: The paper-based, self-administered 19-item Swedish version of the CECSS was tested on a clinical sample consisting of 203 nonurgent children (boys: n = 109, 53.7 % and girls: n = 94, 46.3 %) between 10 and 18 years (mean age 13.8, SD 2.29). The factor analysis revealed three factors that explain 63.1 % of the total variation in the 15 items. The Cronbach's alphas for the three dimensions (caring, teaching, and clinical competence) varied between 0.79 and 0.88. The intraclass correlation coefficient (ICC) for the entire Swedish version of the CECSS was 0.58, and the ICCs for the three dimensions varied between 0.56 and 0.71.

  CONCLUSIONS: The results show that the developed Swedish Pediatric Consumer Emergency Care Satisfaction Scale (p-CECSS-S) is a valid, stable and easy-to-use-questionnaire that can be used to assess children's satisfaction with nursing care.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 633.
  Wessberg, Emelie
  et al.
  Malmö universitet, Fakulteten för hälsa och samhälle (HS), Institutionen för vårdvetenskap (VV).
  Svensson, Alma
  Malmö universitet, Fakulteten för hälsa och samhälle (HS), Institutionen för vårdvetenskap (VV).
  Amputation: En litteraturstudie om hur patienter upplever sin livskvalitet efter amputation av nedre extremitet.2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Amputation av extremitet innebär en stor omställning för patienten. Som grundutbildad sjuksköterska behövs kunskap och hantering av postoperativa infektioner, sårvård samt rehabilitering men även kunskap om hur sjuksköterskan bemöter patienters psykiska välbefinnande och behov för att hjälpa patienter att hantera sin nya livssituation. Syfte: Syftet med litteraturstudien var att studera forskning om patienters upplevelse av livskvalitet efter amputation av nedre extremitet. Metod: Detta arbete är en litteraturstudie med en kvalitativ inriktning. Studier som publicerats i databaserna Cinahl och PubMed har studerats, lämpliga studier valdes därefter ut och granskades enligt SBU:s kvalitetsgranskningsmall för kvalitativa studier. Därefter gjordes en innehållsanalys enligt riktlinjer från Popenoe (2021) där resultatet kategoriserades. Resultat: Tre huvudkategorier identifierades. Första var patienternas fysiska välbefinnande som inkluderade subkategorierna förändrad kroppslig medvetenhet och anpassning för en lättare vardag. Den andra huvudkategorin var psykiska välbefinnandet där subkategorierna emotionellt välmående, acceptans, finna sin nya identitet identifierades och information. Tredje huvudkategorin var socialt välbefinnande som inkluderade subkategorierna isolation, samhällets inverkan, stöd från familj och vänner samt stöd från peer support. Konklusion: Slutsatserna som dras efter att resultatet i denna studie sammanställts är att arbeta personcentrerat är viktigt. En amputation påverkar mer än enbart den fysiska aspekten och där kan sjuksköterskan fylla en viktig funktion genom att identifiera eventuella omvårdnadsbehov inom de andra dimensionerna. Vården fortsätter en tid framöver för dessa patienter och sjuksköterskan behöver dessutom ha ett framtidsperspektiv för att optimera vården för dessa patienter. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 634.
  Wester Fleur, Matilda
  et al.
  Malmö universitet, Fakulteten för hälsa och samhälle (HS).
  Lilja, Emma
  Malmö universitet, Fakulteten för hälsa och samhälle (HS).
  Digital teknik för kommunikation mellan vårdnadshavare och barnsjukvård: En intervjustudie om hur vårdnadshavare till barn som har anorektal missbildning och/eller Hirschsprungs sjukdom upplever kommunikation via en applikation2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Vårdnadshavare till barn som har anorektal missbildning (ARM) och Hirschsprungs sjukdom (HD) uttrycker ett behov av stöd från barnsjukvården. Studier visar att kommunikation mellan hemmet och barnsjukvården via digital teknik ökar vårdnadshavares trygghet. Kommunikation via digital teknik, såsom en applikation kan vara en lösning till ökat stöd även för vårdnadshavare till barn som har ARM och/eller HD. Syfte: Syftet var att belysa hur vårdnadshavare till barn som har ARM och/eller HD upplever kommunikation med barnsjukvården via en applikation. Metod: Kvalitativ metod med induktiv ansats. Via ändamålsenligt urval inkluderades tio vårdnadshavare till barn som har ARM och/eller HD. Datainsamlingen utfördes genom uppföljande semistrukturerade intervjuer efter intervention av en applikation. Intervjuerna genomfördes efter en respektive två veckors användning av applikationen. Intervjumaterialet analyserades med hjälp av innehållsanalys. Resultat: Fem slutgiltiga kategorier framkom i dataanalysen: Periodvis användbar, Kompletterande kommunikationssätt, Tillgänglighet till barnsjukvården, Underlättar planeringen av tid och Stöd i bedömningar. Vårdnadshavarna upplevde att applikationen som användes i studien var användbar i perioder såsom vid permission och utskrivning till hemmet. Däremot upplevdes den omotiverad i perioder då barnet mådde bra. Samtliga vårdnadshavare upplevde att kommunikationssättet var enkelt och kände en närmare kontakt med barnsjukvården. De kände också att kommunikationssättet gav dem möjlighet att styra sin egen tid. Via applikationen fick vårdnadshavarna stöd i bedömningar kring barnets behandlingar och upplevde en ökad trygghet i hemmet. Vårdnadshavarna kände att applikationen var ett bra komplement för kommunikation med barnsjukvården men det kunde inte ersätta det fysiska mötet. Slutsats: Vårdnadshavare till ARM och/eller HD upplever att kommunikation med barnsjukvården via en applikation kan ge dem återkoppling och på så sätt bidra till det stöd de tidigare uttryckt sig sakna i hemmet.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 635.
  Westerdahl, Frida
  et al.
  Malmö universitet, Fakulteten för hälsa och samhälle (HS), Institutionen för vårdvetenskap (VV).
  Carlson, Elisabeth
  Malmö universitet, Fakulteten för hälsa och samhälle (HS), Institutionen för vårdvetenskap (VV).
  Wennick, Anne
  Malmö universitet, Fakulteten för hälsa och samhälle (HS), Institutionen för vårdvetenskap (VV).
  Borglin, Gunilla
  Department of Health Sciences, The Faculty of Health, Science and Technology, Karlstad University, Sweden; Department of Bachelor’s in Nursing, Lovisenberg Diaconal University College, Oslo, Norway.
  Bachelor nursing students´ and their educators´ experiences of teaching strategies targeting critical thinking: A scoping review2022Inngår i: Nurse Education in Practice, ISSN 1471-5953, E-ISSN 1873-5223, Vol. 63, artikkel-id 103409Artikkel, forskningsoversikt (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  AIM: The objective of this scoping review was to review the published literature on existing teaching strategies targeting bachelor nursing students' critical thinking and explore how these strategies are described by students and educators. The research questions were: (i) Which teaching strategies are described in the literature targeting critical thinking among nursing students? and (ii) How are these teaching strategies described and experienced by students and/or nurse educators?

  BACKGROUND: Critical thinking is integrated in the many clinical assignments and responsibilities with which registered nurses are faced. Therefore, it is important that nurse educators implement teaching strategies supporting bachelor nursing students' development of critical thinking to prepare them for their professional responsibilities.

  DESIGN: Scoping review, Open Science Framework (OSF) registries DOI: 10.17605/OSF.IO/D89SB.

  METHODS: The scoping review followed the six steps of Arksey and O'Malley (2005). Systematic searches were conducted using the databases PubMed, CINAHL, ERIC, ERC and PsycINFO. Eligible studies were quality assessed and text excerpts answering the research questions were analysed by a thematic analysis.

  RESULTS: Our findings represent 19 published studies and can be understood according to two themes: the importance of the educational conditions and the impact of implemented teaching strategies. The first theme reflected not only the descriptions of important traits in the educational milieu facilitating the development of critical thinking but also the importance of how the content targeting such skills were delivered and organised. The second theme mirrored descriptions of how the students, through the teaching strategies, realized the need for collaboration to facilitate critical thinking. Further, it showed how the teaching strategies fostered professional growth and learning adaptation, by encouraging the students to question their knowledge and facilitating their development of clinical knowledge.

  CONCLUSIONS: The strategies used in the facilitation of critical thinking need to incorporate collaboration and student-centredness, creating a relaxed climate where the educators can assist through guidance and support. This calls for the implementation of teaching strategies whereby both educators and students are active in facilitating the learning environment.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 636.
  Westesson, Carolina
  Malmö universitet, Fakulteten för hälsa och samhälle (HS), Institutionen för vårdvetenskap (VV).
  Nurse Anaesthetists’ Attitudes Influencing Patient Safety in the Operating Room: An electronic web-survey2023Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Abstract

  Background: Health care is one of the most complex and high-risk industries in terms of patient safety. Nurse Anesthetist (NA) regard patient safety as it is primary concern identified as a significant healthcare challenge. The Safety Attitudes Questionnaire (SAQ) was developed in 2006 with the aim to capture the safety climate in hospital settings. It has since been used in Operating Room (OR) to explore health care staff’s attitudes to different aspects of safety climate. No previous studies are known to exclusively explore NA’s attitudes towards safety in the OR. Thus, the aim of this study was to investigate NA’s attitudes towards factors influencing patient safety in anesthesia care using the Swedish version of the short form of the Safety Attitudes Questionnaire – operating room version (SAQ-OR).

  Methods: An electronic web-survey was conducted between May and October 2022. Data was collected via SAQ-OR. The questionnaire consists of 30 items assessing safety climate in six dimensions: Teamwork Climate, Job Satisfaction, Perceptions of Management, Safety Climate, Working Conditions and Stress Recognition. 91 NAs participated in the study.

  Results: A high awareness of importance for safety with positive scores for all domains but Perceptions of Management were found. Climate domain correlated the strongest with the total score of the SAQ-OR at (rho= 0.909). Internal consistency was found to concur with earlier studies using the SAQ-OR.

  Conclusion: The NAs perceived that the majority of domains were of importance for the safety climate, except for Perceptions of Management. The lowest Cronbach’s alpha index was found for Stress Recognition and Perceptions of Management, which may be explained by the construction of these domains with only four items respectively.

  Keywords: Patient safety, registered nurses, SAQ-OR, cross-sectional design, electronic email survey

 • 637.
  Westesson, Carolina
  et al.
  Malmö universitet, Fakulteten för hälsa och samhälle (HS), Institutionen för vårdvetenskap (VV).
  Åsfält, Nilla
  Malmö universitet, Fakulteten för hälsa och samhälle (HS), Institutionen för vårdvetenskap (VV).
  Handledning inom anestesisjukvård - ett studentperpektiv: En intervjustudie av blivande specialistsjuksköterskor2021Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Operationssalen är en högteknologisk miljö där studenter till specialistsjuksköterskor inom anestesisjukvård ska utveckla de kliniska färdigheter som krävs för att hantera komplexa situationer. På avancerad nivå ska studenter utveckla det kritiska tänkandet något som ställer högre krav på handledarens akademiska kompetens.

  Syfte: Syftet med studien var att undersöka handledning, under den verksamhetsförlagda utbildningen till specialistsjuksköterska inom anestesisjukvård, utifrån studenternas perspektiv.

  Metod: Semistrukturerade intervjuer med anestesisjuksköterskestudenter (n=11) analyserade med manifest kvalitativ innehållsanalys.

  Resultat: Resultatet visade att studenterna uppfattade handledning som en pågående process där målet var att hitta sin nya roll som specialistsjuksköterska i anestesisjukvård. Denna process omfattade: Operationssalen som lärmiljö, kommunicera för att planera och utvärdera, utveckla praktiska färdigheter samt antal handledare och deras egenskaper.

  Slutsats: Hela teamet på operationssalen hade betydelse för studentens socialisering in i den nya rollen. Kontinuitet bland handledare var betydelsefullt för att studenterna skulle kunna bli självständiga. Tillgång till två handledare ansågs optimalt utifrån studenternas perspektiv. Handledning inom anestesisjukvård gav goda förutsättningar att hitta lärtillfällen anpassade utifrån studentens behov och nivå. Reflektion var en vanligt förekommande handledningsstrategi som utvecklade studenternas kritiska tänkande.

   

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 638.
  Widebrant, Ida
  et al.
  Malmö universitet, Fakulteten för hälsa och samhälle (HS), Institutionen för vårdvetenskap (VV).
  Andersson, Evelina
  Malmö universitet, Fakulteten för hälsa och samhälle (HS), Institutionen för vårdvetenskap (VV).
  Sätt på din egna syrgasmask innan du hjälper någon annan: En kvalitativ litteraturstudie om sjuksköterskors upplevelser av empatitrötthet2024Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Empatitrötthet påverkar många inom vården och kan ge stora konsekvenser för den som drabbas. Fenomenet kopplades till sjuksköterskor för första gången 1992 och är ett begrepp inom omvårdnad som syftar till att beskriva en form av utmattningssyndrom som kan drabba sjuksköterskor. Trauman är en oundviklig del av sjuksköterskans yrke, så väl som strävan efter ett empatiskt förhållningssätt. När dessa komponenter hamnar i obalans kan det påverka sjuksköterskans hela person, såväl kropp, ande som själ.

  Syfte: Att undersöka sjuksköterskors upplevelser av empatitrötthet.

  Metod: En systematisk kvalitativ litteraturstudie har utförts baserat på kvalitativa ansatser för att undersöka sjuksköterskors upplevelser av empatitrötthet.

  Resultat: Det finns många bidragande faktorer till utvecklandet av empatitrötthet. Specifika grupper av sjuksköterskor, nyutbildade och de som anser sig vara “frälsare”, löper störst risk att drabbas. Ett empatiskt förfarande är viktigt för att kunna ge en god vård. Konsekvenserna av empatitrötthet och avsaknaden av empati kan leda till negativ inverkan på sjuksköterskan, patienten och vården i sin helhet. Det finns vissa hanteringsstrategier att tillgå, främst diskuteras egenvård. 

  Konklusion: Litteraturstudien visar på bredden och komplexiteten av begreppet empatitrötthet. Resultatet visar på vikten av ökad kunskap kring fenomenet och hur det kan förebyggas samt lindras. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 639.
  Wijk, Helle
  et al.
  Gothenburg University.
  Neziraj, Merita
  Malmö universitet, Fakulteten för hälsa och samhälle (HS), Institutionen för vårdvetenskap (VV).
  Nilsson, Åsa
  Skaraborgs Hospital.
  Ung, Eva Jakobsson
  Gothenburg University.
  Exploring the use of music as an intervention for older people living in nursing homes.2021Inngår i: Nursing older people, ISSN 2047-8941, Vol. 33, nr 6, s. 14-20Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: Enjoying cultural events such as musical performances is a human right as well as contributing to quality of life. However, older people who live in nursing homes are often excluded from such events. Music interventions for older people with cognitive decline have been shown to have a positive effect on their mood and behaviour, particularly in terms of anxiety, agitation and irritability.

  AIM: To investigate the effect of musical interventions in nursing homes from the perspective of older people, their relatives and caregivers.

  METHOD: Musical performances were held at 11 nursing homes in Sweden. These performances were followed by semi-structured interviews that aimed to capture the experiences of the older people, their relatives and caregivers. The interviews were analysed by qualitative thematic analysis.

  FINDINGS: Four relational themes were generated from the analysis: music enhances well-being for the body and soul, music evokes emotions and a 'spark of life', music adds a 'silver lining' to everyday life, and music inspires a journey of the imagination through time and space.

  CONCLUSION: The music concerts had a positive effect on older people, their relatives and caregivers. Providing cultural encounters in nursing homes is an important caring intervention.

 • 640.
  Wiklund, Emelie
  et al.
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen Idrottsvetenskap (IDV).
  Wiklund, Maria
  Umeå Univ, Dept Community Med & Rehabil, Physiotherapy Unit, Umeå, Sweden..
  Hedenborg, Susanna
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen Idrottsvetenskap (IDV).
  Physical Activity on Prescription "Not a Quick Fix": School Nurses' Experiences of Promoting and Tailoring Physical Activity to Children in Swedish Compulsory School2023Inngår i: Journal of School Nursing, ISSN 1059-8405, E-ISSN 1546-8364Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This study aimed to explore school nurses' experience of using physical activity on prescription with children in Swedish compulsory school. Semistructured interviews were conducted with 24 school nurses who had the educational qualification to prescribe physical activity. The analysis resulted in one overarching theme, "A delicate process of tailoring physical activity on prescription to a child's social context," and two categories: "Promoting joyful physical activity through individualization and support" and "Dealing with dilemmas and challenges," with related subcategories. The results demonstrate the importance of tailoring prescribed physical activity to each individual child, their living conditions, and the school context. In addition, they highlight the nurses' working conditions and collaborations as important prerequisites when initiating physical activity on prescription. In conclusion, the results suggest that school nurses perceive physical activity on prescription as a useful tool in the school context, but it needs to be tailored to each individual child.

 • 641.
  Winther, Anna Frida
  et al.
  Malmö universitet, Fakulteten för hälsa och samhälle (HS), Institutionen för vårdvetenskap (VV).
  Altmark, Joel
  Malmö universitet, Fakulteten för hälsa och samhälle (HS), Institutionen för vårdvetenskap (VV).
  Patienters erfarenheter av fysisk aktivitet vid kranskärlssjukdom: En litteraturstudie2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Det finns evidens för att fysisk aktivitet har en positiv inverkan påsåväl fysisk som psykisk hälsa. Kranskärlssjukdom, som är den dominerande dödsorsaken i Sverige, karakteriseras av åderförkalkning och är direkt förenat med osunda levnadsvanor, däribland fysisk inaktivitet. En ökad fysisk aktivitet hos denna patientgrupp kan minska risken för återinsjuknande eller ytterligare eskalation i sjukdomsförloppet. Deltagande i hjärtrehabiliteringsprogram är lågt trots underlag för den fysiska aktivitetens hälsosamma fördelar. Sjuksköterskor har för uppgift att främja god hälsa och de skulle kunna bidra mer till preventionsarbetet i sitt dagliga arbete. Syfte: Studiens syfte var att undersöka erfarenheter av fysisk aktivitet ur kranskärlssjuka patienters perspektiv. Metod: En litteraturstudie med kvalitativ ansats där resultatet baserades på tio vetenskapliga studier som analyserades utefter fem steg i en analysprocess av kvalitativ forskning. Resultat: Två teman och åtta subteman identifierades. Detförsta temat var motiverande faktorer med subteman; egenansvar, socialt stöd samt individanpassat stöd. Det andra temat var hindrande faktorer med subteman; tillgänglighet, känslor samt kunskapsbrist. Slutsats: Patienter är i behov av kontinuerlig individanpassad rådgivning och vägledning för att främja åtagande av fysisk aktivitet vid kranskärlssjukdom. Sjukvårdspersonal behöver arbeta strukturerat och personcentrerat för att bidra till en trygg och säker vård. Sjuksköterskor träffar mest patienter i sitt dagliga arbete och är särskilt lämpliga att främja fysisk aktivitet som sekundärpreventiv åtgärd.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 642.
  Wirsén, Erik
  et al.
  Malmö universitet, Fakulteten för hälsa och samhälle (HS), Institutionen för vårdvetenskap (VV).
  Åkerlund, Simon
  Malmö universitet, Fakulteten för hälsa och samhälle (HS), Institutionen för vårdvetenskap (VV).
  Ingvarsdotter, Karin
  Malmö universitet, Fakulteten för hälsa och samhälle (HS), Institutionen för socialt arbete (SA).
  Hjärthag, Fredrik
  Department of Psychology, Karlstad University, Malmö, Sweden,.
  Östman, Margareta
  Malmö universitet, Fakulteten för hälsa och samhälle (HS), Institutionen för vårdvetenskap (VV).
  Persson, Karin
  Malmö universitet, Fakulteten för hälsa och samhälle (HS), Institutionen för vårdvetenskap (VV).
  Burdens experienced and perceived needs of relatives of persons with SMI: a systematic meta-synthesis2020Inngår i: Journal of Mental Health, ISSN 0963-8237, E-ISSN 1360-0567, Vol. 29, nr 6, s. 712-721Artikkel, forskningsoversikt (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: Close relatives of people with severe mental illness (SMI) experience problems known as family burdens. In addition, they may have their own needs for support, something often overlooked by the healthcare system. Meta-syntheses in this area may help explore the meaning of the experience of living with someone who has a SMI. AIM: Our aim was to describe the burdens experienced and needs perceived on a daily basis by relatives to someone who has a SMI. METHODS: The databases PubMed, CINAHL, and PsychInfo were searched using a systematic search strategy. Studies were screened for relevance and quality was appraised. A meta-synthesis of nine qualitative studies was then conducted. RESULTS: The nine studies discerned the following themes. Burden themes; Forced to carry a sometimes unbearable burden; Burdened by own ill-health and disrupted relationships; Distressed and stigmatized by society. Needs themes; strengthening protective factors; Skills and practical support greatly appreciated. CONCLUSIONS: The burdens and needs of relatives of persons with SMI strongly influence their lives. They require relief from both practical and emotional burdens. Family interventions and other programs to support relatives should be encouraged with this knowledge in mind

 • 643.
  Wärnerson, Saga
  et al.
  Malmö universitet, Fakulteten för hälsa och samhälle (HS), Institutionen för vårdvetenskap (VV).
  Larsson, Wilma
  Malmö universitet, Fakulteten för hälsa och samhälle (HS), Institutionen för vårdvetenskap (VV).
  Patienters upplevelser av integritet vid vård på flerbäddssal: En litteraturstudie2024Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Integriteten är svår att bevara när personer befinner sig i en vårdmiljö. Där är individen vanligtvis beroende av andra för att få den vård som krävs och behovet av integritet ser ofta olika ut beroende på sjukdomstillståndet patienterna befinner sig i. Vårdmiljön har en betydelse för patientens hälsa, likaså har skapandet av sociala relationer en stor betydelse för människors välmående. Människan är mer än sin sjukdom och det är därför viktigt att behandla hela människan, inte endast sjukdomen människan besitter. Sjuksköterskor ska arbeta utifrån en personcentrerad vård och måste därför se till patientens individuella behov och på vilka sätt dessa kan nås. Syfte: Att kartlägga och sammanställa forskning om patienters upplevelser av integritet vid vård på flerbäddssal. Metod: En litteraturstudie genomfördes och baserades på elva kvalitativa studier. Litteratursökningar gjordes i databaserna CINAHL och PubMed. Studierna kvalitetsgranskades utifrån SBU:s mall för kvalitativa studier. Resultatet analyserades utifrån Popenoes (2021) guide för analys av litteraturstudier. Resultat: Det framkom tre huvudkategorier: Samvarons påverkan på integritet, Situationen påverkar upplevelsen av integritet och Användbara strategier när integriteten inte kan bevaras. Konklusion: Det förekommer en stor variation i patienters upplevelser av integritet på flerbäddssal. Denna litteraturstudie bidrar med kunskap om hur patienter upplever sin integritet samt hur denna påverkas. Ur ett omvårdnadsperspektiv är det viktigt att sjuksköterskor förhåller sig till en personcentrerad vård och ser personen bakom sjukdomen för att kunna möta de individuella behoven. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 644. Wåhlin, Ingrid
  et al.
  Ek, Anna-Christina
  Idvall, Ewa
  Malmö högskola, Fakulteten för hälsa och samhälle (HS).
  Empowerment from the perspective of next of kin in intensive care2009Inngår i: Journal of Clinical Nursing, ISSN 0962-1067, E-ISSN 1365-2702, Vol. 18, nr 18, s. 2580-2587Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Aims and objectives. To describe next of kin empowerment in an intensive care situation. Background. Next of kin is important in reducing intensive care patients' fear and anxiety. However, admission to an intensive care unit is often recognised as an extremely stressful event, causing next of kin to experience shock, fear, anxiety and vulnerability. More knowledge is needed about how next of kin in intensive care can be empowered. Design. The study was conducted using a phenomenological method. Methods. Ten interviews were conducted with intensive care patients' next of kin. Findings. Perceptions of both a genuine will and a capacity to help and relieve were found to be essential for next of kin's experiences of empowerment in an intensive care situation. All informants were empowered by a caring atmosphere where they received continuous, straightforward and honest information that left room for hope and in which closeness to the patient was facilitated and medical care was perceived as the best possible. Some of the informants were also strengthened by support from other family members and/or by being involved in caring for the patient. Conclusions. Next of kin empowerment was found to be associated with being met with human warmth and sensitivity. This emphasises the importance of discussing attitudes and behaviours as well as surveillance and treatment when trying to improve the care of next of kin in intensive care unit and when working with staff development. Relevance to clinical practice. Knowledge of how to empower next of kin in an intensive care situation allows caring staff to support these persons in a more sensitive and appropriate way. Findings underline the importance of creating caring relations with patients' next of kin.

 • 645.
  Yas, Maryam
  et al.
  Malmö universitet, Fakulteten för hälsa och samhälle (HS), Institutionen för vårdvetenskap (VV).
  Lindgren, Kajsa
  Malmö universitet, Fakulteten för hälsa och samhälle (HS), Institutionen för vårdvetenskap (VV).
  Sjuksköterskans erfarenhet av språkbarriär i vården: En litteraturstudie2022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Invandring till Sverige har medfört till att en stor del av Sveriges befolkning har ett annat modersmål än svenska. Kommunikation är sjuksköterskans främsta verktyg för att kunna utföra en god och personcentrerad omvårdnad. Tidigare studier har påvisat att språklig mångfald har skapat språkbarriärer i vården vilket har påverkat sjuksköterskans yrkesroll. 

  Syfte: Syftet med litteraturstudien var att sammanställa sjuksköterskors erfarenheter av språkbarriär i vården.

  Metod: Uppsatsen är baserad på en litteraturstudie med kvalitativ ansats. Tolv studier användes i föreliggande uppsasts som granskades utifrån SBU:s granskningsmall. Studierna analyserades med hjälp av Graneheim och Lundmans innehållsanalys. De två databaserna som användes var Pubmed och Cinahl. 

  Resultat: Litteraturstudiens resultat presenterades utifrån två huvudkategorier: Sjuksköterskans känslor och resurser som kommunikationshjälpmedel. Underkategorierna mynnade ut i totalt två huvudkategorier. 

  Konslusion: Vid språkbarriärer begränsas kommunikationen mellan sjuksköterskor och patienter, vilket påverkar särekheten, omvårdnaden och de lagar som skall upprätthållas. Vården begränsas vid en bristande kommunikation och skapar både oro och frustration för sjuksköterskorna i arbetet.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 646.
  Yin, Janina
  Malmö universitet, Fakulteten för hälsa och samhälle (HS), Institutionen för vårdvetenskap (VV).
  Diabetes Specialist Nurses' Experience of Talking to Persons with Diabetes about Sexual Health: An interview study2022Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Aim and objectives: The aim of this study is to illuminate Diabetes Specialist Nurses' experience of talking about sexual health with adults with diabetes.

  Background: It is well-known that diabetes mellitus may affect a person's sexual function. However, Diabetes Specialist Nurses do not routinely address sexual health with persons with diabetes.

  Design: A qualitative approach with individual interviews was performed.

  Method: Purposive sampling was used to recruit 12 informants from adult diabetes care, within primary health care and within hospital settings in Scania Region, Sweden between September and November 2021. A qualitative latent content analysis was used for data analysis. The COREQ guidelines were also followed to ensure rigor in this study.

  Results: One theme “talking about sexual health is a hot topic” could be understood in light of three categories, “obstructive factors that complicate the talk”, “promoting factors that facilitate the talk” and “improvements to facilitate the talk” embraces the Diabetes Specialist Nurses’ experience of talking about sexual health with persons with diabetes.

  Conclusions: Diabetes Specialist Nurses often experience difficulty talking about sexual health with their patients. The culture within diabetes care does not seem to contain an expectation that sexual health must necessarily be addressed.

  Relevance to clinical practice: To increase knowledge in talking about sexual health within diabetes care, support is needed from both the organization and universities that hold diabetes education to include pedagogic tools on how to initiate sexual health.

 • 647.
  Yin, Janina
  et al.
  Malmö universitet, Fakulteten för hälsa och samhälle (HS), Institutionen för vårdvetenskap (VV). Scania Univ Hosp, Dept Endocrinol, Malmö, Sweden..
  Rämgård, Margareta
  Malmö universitet, Fakulteten för hälsa och samhälle (HS), Institutionen för vårdvetenskap (VV).
  Wangel, Anne-Marie
  Malmö universitet, Fakulteten för hälsa och samhälle (HS), Institutionen för vårdvetenskap (VV).
  Sexual health in diabetes care is a 'hot topic'-A qualitative study with Diabetes Specialist Nurses2023Inngår i: Journal of Clinical Nursing, ISSN 0962-1067, E-ISSN 1365-2702, Vol. 32, nr 19-20, s. 7568-7577Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Aim: The aim of this study is to illuminate Diabetes Specialist Nurses' experiences of having a conversation about sexual health with adults with diabetes.

  Background: It is well known that diabetes mellitus may affect a person's sexual function. Interview studies with men and women living with diabetes show that conversations about sexual health are important. However, research on Diabetes Specialist Nurses' experiences of having such conversations is limited.

  Design: A qualitative approach, with individual interviews, was used.

  Method: Purposive sampling was used to recruit 12 informants from adult diabetes care, within primary health care and within hospital settings in southern Sweden, between September and November 2021. A qualitative latent content analysis was used for data analysis. The COREQ guidelines were followed to ensure rigour for this study.

  Results: One theme, 'Sexual health is a hot topic', could be understood in light of three categories: 'Obstructive factors that complicate the conversation', 'Promoting factors that facilitate the conversation' and 'Improvements that may facilitate the conversation'. The findings embrace the Diabetes Specialist Nurses' experiences of having a conversation about sexual health with persons with diabetes.

  Conclusions: Diabetes Specialist Nurses often experience difficulty having a conversation about sexual health with their patients. The findings provide a deeper understanding of their experiences of obstructive as well as promoting factors related to conversations about what is considered a 'hot topic'.

  Relevance to Clinical Practice: To increase knowledge on how to have a conversation about sexual health within diabetes care, support is needed from the organisation; the organisation could, for instance, support the diabetes care staff in gaining education and training regarding sexual health.

  Patient or Public Contribution: Not applicable due to the current method.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 648.
  Yin, Janina
  et al.
  Universitetssjukhuset, Skåne.
  Wangel, Anne-Marie
  Malmö universitet, Fakulteten för hälsa och samhälle (HS), Institutionen för vårdvetenskap (VV).
  Sexuell hälsa är ett brännande ämne inom diabetesvården: en intervjustudie2022Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 649.
  Zaghi, Laila
  et al.
  Malmö universitet, Fakulteten för hälsa och samhälle (HS), Institutionen för vårdvetenskap (VV).
  Lazarevic, Claudia
  Malmö universitet, Fakulteten för hälsa och samhälle (HS), Institutionen för vårdvetenskap (VV).
  Patienters upplevelser av att vänta på ennjurtransplantation: En litteraturöversikt2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Njuren är det mest donerade organet i Sverige och så många som 445 stycken transplantationer av njurar utfördes 2021. Som sjuksköterska är det viktigt att öka förståelsen kring patientens upplevelse för att främja trygghet och ett gott välbefinnande. Sjuksköterskan har en viktig roll i omvårdnaden i form av information och stöd. 

  Syfte: Syftet med litteraturstudien var att belysa patienters upplevelser av att vänta på en njurtransplantation.

  Metod: Det utfördes en litteraturöversikten med en kvalitativ ansats. Med den här metoden identifierades problemområdet som sammanställdes och sammanfattades med hjälp av redan tillgänglig forskning och kunskap för att fastställa kunskapsläget inom området. 

  Resultat: Det redovisades fem teman utifrån tio kvalitativa vetenskapliga artiklar som beskriver patientens upplevelse i väntan av en njurtransplantation. De fem teman som identifierades var: Att vara inskriven på väntelistan, en väntan utan tydligt slut, livet på paus, lycka och död samt önskan om stöd. 

  Slutsats: En njurtransplantation var nyckeln till ett nytt liv för människor som levde med en sviktande njure och behandlas med dialys. Många av patienterna som var med på väntelistan hade tappat hoppet och behövde mer information och stöd från vårdpersonalen för att hitta strategier och återfå hoppet för en fungerande vardag. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 650.
  Zarazaga Aznar, Jose Antonio
  Malmö universitet, Fakulteten för hälsa och samhälle (HS), Institutionen för vårdvetenskap (VV).
  Is an excessive gestational weight gain a risk factor for oxytocin augmentation during labour?2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 poäng / 15 hpOppgave
1011121314 601 - 650 of 662
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf