Malmö University Publications
Change search
Refine search result
123456 1 - 50 of 282
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  aadalen, daniel
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS).
  Kooperativt lärande inom matematik 4-62020Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen syftar till att utifrån forskningslitteraturen belysa vilka effekter kooperativt lärande har på elevernas kunskapsutveckling i matematik. Texten lyfter upp bland annat forskningslitteraturens definitioner av kooperativ lärande samt en teoretisk bakgrund av kooperativt lärande. Texten tar även upp de grundläggande kriterier för kooperativt lärande. Forskningen som texten grundar sig på är framtagen genom ett antal sökningar i olika databaser, framför allt Libsearch och Google Scholar. I sökprocessen var vi noga med att använda oss av sökningar som var relevanta utifrån våra frågeställningar samt använda avgränsningar som omfattade bland annat årtal och peer-reviewed för att få granskade artiklar för att säkerställa kvalitet. Vi använde oss främst av engelska som språk då forskningen inte täckte eller var tillräckligt relevant på svenska. Vi var därför noga med att de engelska ord vi sökte efter och dess synonymer hade liknande betydelse. I resultatdelen finner man att kooperativt lärande bygger på ett socialt samarbete och interaktion mellan eleverna vilket ska resultera i en utveckling av deras kunskaper och sociala förmågor. I resultatdelen redogörs för teorin av det sociokulturella perspektivet som är grunden för kooperativt lärande. I texten redogörs även för effekterna av kooperativt lärande. Resultatet visar att fördelarna med att använda sig av metoder inom kooperativt lärande gynnar elevernas kunskapsutveckling i matematik. Bland annat lär sig eleverna att kunna argumentera och utveckla sin relationella förståelse i matematik. Det motiverar eleverna till att delta i undervisningen. Eleverna får möjligheter att diskutera och resonera i grupper vilket utvecklar deras kommunikationsförmåga. Genom att arbeta i grupper får eleven syn på olika lösningsstrategier. Nackdelar som tas upp i litteraturen handlar om att kooperativt lärande kan upplevas som en tidskrävande process. Läraren behöver ha goda kunskaper inom kooperativt lärande för att underlätta förberedelsen och ha väl fungerande grupper samt vara väl införstådd i de metoder man ska använda sig av inom kooperativt lärande.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2.
  Abo Nowfal El-Jechi, Fatima
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Natural Science, Mathematics and Society (NMS).
  Språkets påverkan på andraspråkselevers provtagande i matematik2022Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna kunskapsöversikt behandlar språkliga svårigheter med matematiken, specifikt för elever med andraspråk, vid provtagande. Syftet med denna kunskapsöversikt är att undersöka hur forskning belyser språkets påverkan på andraspråkselevers provtagande i matematik på grundskolenivå. För att detta skulle kunna genomföras formades en frågeställning; Hur påverkas elever i grundskolan med svenska som andraspråk i samband med provtagande i matematik? För att kunna få fram relaterbar information genomfördes systematisk litteratursökning. De systematiska sökningarna gjordes i två databaser; ERC och ERIC, artiklarna som behövdes för att kunna skriva klart denna kunskapsöversikt är från ERC och ERIC. Efter att ha genomfört de systematiska litteratursökningarna hittades det 13 artiklar som behandlar det som eftersöks i frågeställningen. Under resultatet presenteras tre olika teman som belyser svårigheterna elever kan ha med matematiken. De teman som uppmärksammas samt redogörs för är; Språkbarriärer som orsak, Anpassningar av prov för andraspråkselever och Andraspråkselevers bristfälliga språk. Resultatet belyser de problem vissa andraspråkselever möter när de ska skriva prov i matematik. De problem som identifieras är; vilket språk proven är skrivna på samt att det är avancerade ord för andraspråkselever och de språkbarriärer de möter. Resultatet belyser vikten i att elever bör få anpassade prov utefter deras förmåga samt att skolorna bör anpassa provtagande för andraspråkselever samt göra det enklare för dem att förstå språket som deras prov är skrivna på. Vidare diskuteras resultatet kring anpassningar av prov för andraspråkselever samt en metoddiskussion där det reflekteras kring vad som hade kunnat göras annorlunda. Förslag på vidare forskning tas även upp på slutet av denna kunskapsöversikt.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 3.
  Abokor, Said
  et al.
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS).
  Moradi, Eiman
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS).
  Undervisningsmetodens påverkan på elevernas lärande2023Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  Said Abokor Eiman Moradi
 • 4.
  Agus, Nur
  et al.
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Culture, Languages and Media (KSM).
  Ferngård, Victoria
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Culture, Languages and Media (KSM).
  En kunskapsöversikt om hur elever i matematiksvårigheter påverkas av inkludering2022Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Målsättningen med kunskapsöversikten är att undersöka hur elever i matematiksvårigheter påverkas av inkludering samt vilka arbetsmetoder som kan bidra till att eleverna inkluderas i undervisningen. För att kunna undersöka frågeställningarna har olika forskningsstudier analyserats. Resultatet från undersökningen pekar på att begreppet inkludering är otydligt i läroplanen då inkludering framförs utifrån andra begrepp. Beroende på hur begreppet tolkas ser arbetet kring inkludering olika ut på skolorna. För att inkludering ska fungera på skolan krävs det att det finns ett samarbete i organisationen. Kommunikationen är därför viktig mellan både lärare och elever för att kunna skapa de bästa förutsättningarna. För att undvika att exkludering sker krävs det att lärarna samarbetar och har en medvetenhet om hur undervisningen ska bedrivas. Resultatet av vilka arbetsmetoder som kan hjälpa till att inkludera eleverna är explicit och reformbaserad undervisning. Metoderna utgår från varje individ och bidrar till att skapa en undervisning utifrån elevernas individuella förmåga. De bidrar även till att generella anpassningar kan införas i undervisningen vilket gynnar alla elever oavsett förmåga. 

  Resultatet visar att eleverna påverkas positivt av att inkluderas i undervisningen. Eftersom varje elev fungerar olika blir det avgörande att titta på deras olika färdigheter. Genom att kommunicera med eleverna och göra dem delaktiga i undervisningen bidrar det till att läraren får en förståelse för hur eleverna vill arbeta för att känna sig inkluderad. Två viktiga aspekter är att lyssna på elevens behov och skapa goda relationer. För att eleverna ska utvecklas blir det väsentligt att skapa inbjudande uppgifter där eleverna kan koppla ämnet till sig själv men även till deras vardag. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 5.
  Agus, Nur
  et al.
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS).
  Ferngård, Victoria
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS).
  Inkludering i ett matematiskt klassrum utifrån ett elevperspektiv.2023Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete undersöker elevers syn på inkludering samt hur lärare arbetar med inkludering i ett matematikklassrum. För att genomföra studien valdes en kvalitativ metod där tolv elever har intervjuats och en lärare har observerats på en mellanstadieskola. Intervjuerna genomfördes för att ta reda på elevernas uppfattningar av inkludering medan observationen genomfördes för att lättare kunna tolka elevernas uppfattningar om hur läraren arbetar med inkludering under en matematiklektion. Resultatet från undersökningarna har sedan diskuterats och analyserats med tidigare forskning utifrån en fenomenografisk ansats. 

  Slutsatsen som kan dras av studien är att elevernas uppfattningar om inkludering visar på att läraren måste ha kunskaper om vad begreppet innebär samt hur begreppet används i undervisningen. Studien lyfter fram olika faktorer som är viktiga för att skapa inkludering i matematikklassrummet för alla elever. De faktorer som framkommer är lärarens arbetssätt och lärarens kompetenser. De elever som intervjuades uttrycker sig speciellt om lärarens undervisningssätt samt hur de arbetar under lektionerna och hur det sedan påverkar dem. För att eleverna ska bli inkluderade så konstateras det att tydlighet, upprepningar, trygghet och varierade lektioner är betydande. Resultatet visar även på att specialundervisning kan ge positiva effekter för elever som befinner sig i matematiksvårigheter. Det konstateras även att elever i matematiksvårigheter kan undervisas i klassrummet med övriga elever om läraren arbetar utifrån ett inkluderande arbetssätt. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 6.
  Ahlqvist, Angelica
  et al.
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Natural Science, Mathematics and Society (NMS).
  Rosenlund Strand, Marika
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Natural Science, Mathematics and Society (NMS).
  Ett aktivitetsbaserat arbetssätt och dess påverkan på prestationer i matematik2024Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I vår utbildning på universitetet har vi blivit lärda att ett laborativt arbetssätt främjar elevers relationella förståelse för matematik. Detta står dock i kontrast till våra observationer under den verksamhetsförlagda delen av utbildningen, där vi märkt att undervisningen oftast domineras av enskilt arbete i matematikboken. Mot denna bakgrund valde vi att utforska hur ett aktivitetsbaserat arbetssätt påverkar matematikprestationer hos elever i grundskolan. Vår kunskapsöversikt baseras på studier hämtade från databaserna ERIC och ERC. Genom sökkriterier och tydliga inkluderings- och exkluderingskriterier, identifierade vi 11 relevanta artiklar som utgör grunden för vårt resultat och besvarar vår forskningsfråga. Resultaten av studierna indikerar att ett aktivitetsbaserat arbetssätt inte bara förbättrar elevernas prestationer i matematik, utan också deras motivation. Det framkommer att detta arbetssätt är fördelaktigt för eleverna och även att det är viktigt att beakta flera påverkande faktorer, som till exempel den extra tid som krävs av läraren för att genomföra detta.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 7.
  Aichholzer, Oswin
  et al.
  Graz University of Technology, Austria.
  Anna, Brötzner
  Malmö University, Faculty of Technology and Society (TS), Department of Computer Science and Media Technology (DVMT).
  Bicolored Order Types2024In: Computing in Geometry and Topology, ISSN 2750-7823, Vol. 3, no 2Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In their seminal work on Multidimensional Sorting, Goodman and Pollack introduced the so-called order type, which for each ordered triple of a point set in the plane gives its orientation, clockwise or counterclockwise. This information is sufficient to solve many problems from discrete geometry where properties of point sets do not depend on the exact coordinates of the points but only on their relative positions. Goodman and Pollack showed that an efficient way to store an order type in a matrix λ of quadratic size (w.r.t. the number of points) is to count for every oriented line spanned by two points of the set how many of the remaining points lie to the left of this line. We generalize the concept of order types to bicolored point sets (every point has one of two colors). The bicolored order type contains the orientation of each bicolored triple of points, while no information is stored for monochromatic triples. Similar to the uncolored case, we store the number of blue points that are to the left of an oriented line spanned by two red points or by one red and one blue point in λB. Analogously the number of red points is stored in λR. As a main result, we show that the equivalence of the information contained in the orientation of all bicolored point triples and the two matrices λB and λR also holds in the colored case. This is remarkable, as in general the bicolored order type does not even contain sufficient information to determine all extreme points (points on the boundary of the convex hull of the point set).We then show that the information of a bicolored order type is sufficient to determine whether the two color classes can be linearly separated and how one color class can be sorted around a point of the other color class. Moreover, knowing the bicolored order type of a point set suffices to find bicolored plane perfect matchings or to compute the number of crossings of the complete bipartite graph drawn on a bicolored point set in quadratic time.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 8.
  Aichholzer, Oswin
  et al.
  Graz University of Technology.
  Anna, Brötzner
  Malmö University, Faculty of Technology and Society (TS), Department of Computer Science and Media Technology (DVMT).
  Perz, Daniel
  Schnider, Patrick
  Department of Computer Science, ETH Zürich.
  Flips in Odd Matchings2024In: 40th European Workshop on Computational Geometry: Booklet of abstracts, 2024, Vol. 40, p. 447-452, article id 59Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Let P be a set of n = 2m + 1 points in the plane in general position. We define the graph GMP whose vertex set is the set of all plane matchings on P with exactly m edges. Two vertices in GMP are connected if the two corresponding matchings have m − 1 edges in common. In this work we show that GMP is connected.

 • 9.
  Al Hasan, Zainab
  et al.
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS).
  Tran, Jenny
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS).
  Elevers upplevelser av digitala verktyg i matematikundervisning i gymnasieskola2023Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Abstrakt

  I detta arbete studeras elevernas upplevelser av digitala verktyg i matematikundervisning på gymnasieskolor i Sverige. Problemet kan vara att lärare i ämnetmatematik inte har en uppfattning om elevernas olika behov och förutsättningar när det gäller användandet av digitala verktyg. Det är viktigt att veta hur eleverna uppfattar digitala verktyg för att kunna planera undervisningen utifrån bästa möjliga sätt. Syftet är då att undersöka elevernas upplevelser av digitala verktyg med hjälp av frågeställningar, som fokuserar på digitala verktygs betydelse i matematikundervisning, och om dessa verktyg ses som hinder eller möjligheter i elevernas lärande. Med hjälp av den fenomenografiska teorin studeras elevers uppfattningar och erfarenheter. Studien bygger på en kvantitativ och en kvalitativ analys som gjorts utifrån en enkätundersökning. Resultatet och slutsatsen visade att digitala verktyg har en stor betydelse i matematikundervisningen. Det visar även att majoriteten upplever att Geogebra hjälper eleverna under lärandet. Elever med digitala kompetenser ser digitala verktyg som en möjlighet medan de andra ser det som ett hinder. 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Download full text (pdf)
  Jenny Tran Zainab Al Hasan
 • 10.
  Al Hilo, Fatimah
  et al.
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Natural Science, Mathematics and Society (NMS).
  Walett, Beatrice
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Natural Science, Mathematics and Society (NMS).
  Digitaliseringens påverkan på elevers motivation i matematik2024Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study aims to explore and analyze the dynamic interplay between digitalization and students' motivation within the educational context. In an era where digital tools are emphasized as means for knowledge development, the question arises regarding how these tools can guide students' learning and engagement.

  Motivation, identified as a key factor for success in mathematics, is the focal point of our investigation. Through the study, reading and scrutiny of existing research, we seek to comprehend how digital resources and technology can function as catalysts to unlock students' inherent potential in mathematics. Our focus is to ascertain whether digitalization can enhance mathematics education and thereby increase students' motivation and performance.

  In accordance with the curriculum's call for educators not only to permit but actively promote the use of digital tools, we explore how digitalization can support students' motivation in mathematics. Through a meticulous evaluation of previous research findings, we aim to determine whether digital tools have demonstrated a predominantly positive or negative effect on students' motivation toward mathematics. Our ambition is to contribute to a deeper understanding of how the integration of digital resources can optimize mathematics education, thus creating a more motivating and successful learning environment for students.

  The research suggests that the utilization of digital tools and digitalization holds the potential to positively impact students' motivation and engagement in mathematics education. For digitalization to be effective in instruction, it necessitates educators to enhance their skills in utilizing technology within the teaching context.

  Download full text (pdf)
  Fatimah Al Hilo Beatrice Walett
 • 11.
  Al Rammal, Osama
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Natural Science, Mathematics and Society (NMS).
  Hur påverkar införandet av programmering elevers inlärning?2024Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie syftar till att utforska hur införandet av programmering i skolundervisningen

  påverkar elevers inlärning. Målet är att analysera och förstå vilka konsekvenser

  introduktionen av programmering kan ha för elevernas kunskapsutveckling och förmåga att

  lösa matematiska problem. För att strukturera och genomföra min forskning har jag använt

  mig av vägledningen från Jarl Backmans bok "Rapporter och uppsatser", som har varit en

  viktig referens för att utveckla en metodologisk ram för mitt arbete.

  Programmering har blivit alltmer relevant i dagens teknologiska samhälle, och dess

  inkludering i skolundervisningen har blivit ett ämne av ökande intresse. Genom att integrera

  programmering i skolan kan vi undersöka hur det påverkar elevers inlärning.

  För att undersöka detta ämne har jag sökt olika källor, inklusive Brymans (2011) bok

  "Samhällsvetenskapliga metoder". Brymans teoretiska ramverk har varit användbart för att

  visa på olika perspektiv på inlärning och hur programmering kan påverka kognitiva

  processer. Jag har även utforskat empiriska studier och rapporter från skolan som har

  implementerat programmering i sin undervisning.

  Denna studie undersökte inlärningsprocessen för åtta elever i grundskolan som arbetade med

  programmeringsuppgifter i en klassrumsmiljö. Genom observation och analys av elevernas

  engagemang, samarbete och interaktion med läraren, baserat på teoretiska perspektiv som

  konstruktivism och det sociokulturella perspektivet, framkom flera viktiga insikter.

  Studien som genomfördes använde sig av intervjuer och observationer för att samla data om

  elevernas beteenden och interaktioner under programmeringslektioner. Observationerna

  följde ett specifikt protokoll som fokuserade på tre huvudområden: elevernas engagemang i

  uppgifterna, samarbetet mellan eleverna, och deras interaktion med läraren. Resultaten visade

  att elevernas engagemang i programmeringsuppgifterna varierade, med vissa elever som

  visade hög grad av fokus och andra som var mindre motiverade. Samarbetet mellan eleverna

  var generellt sett positivt, där många elever hjälper varandra att lösa problem och förbättra

  sina kodningar. Interaktionen med läraren varierade också, där några elever aktivt sökte hjälp

  och feedback medan andra föredrog att arbeta mer självständigt. Slutsatsen från studien var

  att elevernas engagemang och samarbete var avgörande för deras framgång i programmering.

  De som visade högt engagemang och aktivt samarbetade med sina kamrater och läraren

  utvecklade sina programmeringsfärdigheter mer effektivt. För att förbättra elevernas inlärning

  rekommenderas det att skapa en stödjande miljö som främjar samarbete, erbjuder extra stöd

  och uppmuntrar öppen kommunikation med läraren.

  Download full text (pdf)
  Hur påverkar införandet av programmering elevers inlärning?
 • 12. Aldabooni, Marwah
  Kooperativt lärandes effekter på elevernas resonemang i matematik.2021Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna kunskapsöversikt är att skapa en överblick över aktuell forskning angående metoden kooperativt lärande med fokus på elevernas resonemangsförmåga inom ämnet matematik. Kooperativt lärande är ett arbetssätt att strukturera samarbete mellan eleverna när de lär sig. För att jag ska kunna svara på undersökningsfrågan harjag genomfört systematiska undersökningar i olika databaser, exempelvis Ebsco, Swepub och även sekundära sökningar. Texten är uppbyggt med en inledningsdel som redogör vad kooperativt lärandet och resonemangsförmåga innebär. Sedan har jag sammanställt de funna artiklarna i en tabell och vidare har artiklarna studerats och analyserats. Resultatet visar hur kooperativt lärande kan påverka elevernas resonemangsförmåga positivt, dock krävs det en välstrukturerad undervisning där lärarens kompetens och engagemang är en viktig faktor. Avslutningsvis diskuteras resultaten utifrån framtida yrkesverksamhet och förslag på fortsatt forskning. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 13. Aldabooni, Marwah
  Språk och matematik med fokus på flerspråkiga elever i matematikundervisning (FK-3)2023Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att utforskar hur lärare hanterar elevernas begränsade svenska språk vid hinder för matematikinlärningen. För att kunna få en inblick i hur det går till ute i verksamheten, kontaktades olika skolor i låg stadiet, varav olika lärare intervjuades. Intervjufrågorna utformades utifrån sociokulturellt perspektiv.

  Sammanställningen av dessa intervjuer visade ett resultat som antyder att språkanpassning är avgörande för lösning av textuppgifter. Resultatet styrkte även att anpassning från lärarens håll är en tydlig påverkande faktor. Flerspråkiga elever har även visat generella svårigheter i att uppnå gott resultat på matematik på grund av begränsningar i det svenska språket.

  Avslutningsvis diskuteras det olika för och nackdelar med materialet som erhölls via metoden, samt vilka möjligheter det hade funnits vid val av vidare forskning. Ett djupt, brett och multifaktoriellt syfte som kan forskas vidare på ur många fler perspektiv.  

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 14.
  Alegría, Carlos
  et al.
  Dipartimento di Ingegneria, Università Roma Tre, Italy.
  Anna, Brötzner
  Malmö University, Faculty of Technology and Society (TS), Department of Computer Science and Media Technology (DVMT).
  Nilsson, Bengt J.
  Malmö University, Faculty of Technology and Society (TS), Department of Computer Science and Media Technology (DVMT).
  Schmidt, Christiane
  Linköping University.
  Seara, Carlos
  Department of Mathematics, Universidad Politécnica de Catalunya, Spain.
  The Complexity of the Lower Envelope of Collections of Various Geometric Shapes2024In: 40th European Workshop on Computational Geometry: Booklet of abstracts, 2024, Vol. 40, p. 200-206, article id 25Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  We study the problem of determining the complexity of the lower envelope of a collection of n geometric objects. For collections of rays; unit length line segments; and collections of unit squares to which we apply at most two transformations from translation, rotation, and scaling, we prove a complexity of Θ(n). If all three transformations are applied to unit squares, then we show the complexity becomes Θ(nα(n)), where α(n) is the slowly growing inverse of Ackermann’s function.

 • 15.
  Alemo, Tova
  et al.
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Natural Science, Mathematics and Society (NMS).
  Izadi-shad, Misha
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Natural Science, Mathematics and Society (NMS).
  Programmeringens påverkan på elevers attityder och relationella förståelse i matematikundervisningen2023Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Under året 2017 infördes programmering i matematikundervisningen på gymnasiet, men fortfarande har flera matematiklärare bristande didaktiska kompetenser inom programmering. Syftet med det här examensarbetet är att öka förståelsen för programmeringens påverkan på elevers attityder och relationella förståelse i matematiken för att därmed bidra med didaktiska kunskaper. Tidigare forskning visar att det finns flera studier som pekar på en positiv påverkan på elevers förståelse och attityder gentemot matematik kopplat till programmering. Däremot råder det en brist på studier som undersöker fördjupat hur elever påverkas, samt det finns inte många sådana studier i Sverige som lyfter fram elevperspektivet på området. Denna fallstudie undersöker hur elever påverkas av en programmeringsworkshop i sin matematikundervisning. Den insamlade datan består av för- och efterenkäter, elevobservationer under workshopen, samt en lärarintervju. Resultatet pekar på att det finns en flersidig och komplex bild av påverkan, men att elevers relationella förståelse och särskilt attityder påverkas främst positivt av programmering. Resultatet bidrar även med kunskaper om hur elever påverkas av lärarens val av hur programmering används i matematikundervisningen. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 16.
  Alhadi Alhasani, Huda
  et al.
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS).
  Zaki, Sundus
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS).
  Arabisktalande elevers användning av språkliga resurser i matematikämnet2021Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I tidigare forskningslitteratur behandlas flerspråkighet som en resurs utifrån olika perspektiv i matematikklassrummet. Många studier förespråkar användningen av elevernas alla språkliga resurser i undervisningen, för att främja kunskaps- och identitetsutveckling. Utifrån våra erfarenheter används dock inte modersmålet i den utsträckning som rekommenderas av forskning. Syftet med denna studie var därför att belysa hur arabisktalande elever använder sig av sina språkliga resurser, samt vilka motiv som ligger bakom språkanvändningen utifrån ett elevperspektiv, vid lösandet av matematiska tal och begrepp. Detta med utgångspunkten i kvalitativa forskningsmetoder, som består av deltagande observationer och semistrukturerade intervjuer, som genomfördes med tio arabisktalande elever. Utifrån det empiriska datamaterialet som framkom i undersökningen, utfördes en tvåstegsanalys, där den tematiska analysmetoden utgjorde grunden för att definiera olika teman, som sedan applicerades i den teoretiska referensramen. 

  Resultatet i studien visade att eleverna antingen använde svenskan uteslutande eller tillsammans med arabiskan, dock förekom de matematiska talen och begreppen oftast på svenska. Bakomliggande orsaker var att eleverna bland annat anpassar språket utifrån samtalspartner, samt hur de anser att språkanvändningen påverkar identiteten i klassrumsmiljön. Detta diskuteras i relation till nationell och internationell forskningslitteratur, som belyser olika aspekter utifrån ett kunskaps- och identitetsutvecklande perspektiv. Baserat på detta drar vi slutsatsen att elevernas användning av alla de språkliga resurserna är begränsade, på grund av olika aspekter. Detta kan medföra att matematikämnet blir mer utmanande, eftersom eleverna inte får möjligheten att utveckla matematikkunskaper på modersmålet. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 17.
  Ali, Anisa
  et al.
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS).
  Tran, Jenny
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Natural Science, Mathematics and Society (NMS).
  Matematik och flerspråkiga elever2022Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Många klassrum har elever med olika språkliga bakgrund vilket innebär att undervisande lärare ställs inför många nya utmaningar. Att lära sig matematik har fått en mer komplex betydelse som kräver mer av eleverna. De flerspråkiga eleverna introduktion till det svenska språket varierar och det har framkommit att det är startåldern som har visat sig vara den främsta orsaken till att det finns skillnader i den slutgiltiga behärskningsnivån. Flerspråkiga elever som inte behärskar det svenska språket fullständigt möter av den anledningen på utmaningar i matematikundervisningen som har lett till att deras språkliga bakgrund inte betraktas som en resurs på grund av deras dåliga studieresultat.

  Forskning visar att den mest betydande faktorn till att det uppstår svårigheter för flerspråkiga barn i matematik är dels på grund av den nya synen på matematikundervisningen och dels på grund av att flerspråkiga elevers färdigheter i undervisningsspråket är av lägre grad. Det framkommer att flerspråkiga elever har svårt att prestera bra i matematiken eftersom de saknar det ämnesspecifika språket som behövs för att förstå undervisningsinnehållet.

  Download full text (pdf)
  Anisa Ali Jenny Tran
 • 18.
  Aliji, Denisa
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Natural Science, Mathematics and Society (NMS).
  Begreppsförståelse i matematik hos andraspråkselever2024Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna kunskapsöversikt undersöker olika metoder för att främja begreppsförståelsen hos andraspråkselever inom matematikundervisningen, samtidigt som den belyser Dessutom både stöd och hinder för deras begreppsförståelse. Genom systematiska sökningar i två databaser och noga utvalda sökord samt urvalskriterier har relevanta vetenskapliga artiklar valts ut för att säkerställa arbetets trovärdighet. Resultaten från de vetenskapliga artiklarna indikerar att användningen av tankekartor, digitala spel och sampsel mellan andraspråkselever kan öka deras matematiska begreppsförståelse. Strategier som involverar tvåspråkiga lärare och gester i undervisningen framstår som betydelsefulla för andraspråkselever. Trots främjande resultat stöter andraspråkselever på hinder, såsom bristande språkkunskaper och begränsade hemresurser.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 19.
  Alismail, Aysha
  et al.
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS).
  Hanin, Abdul Rahman
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS).
  Begreppsinlärning i matematik hos andraspråkselever2024Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta självständiga arbete fokuserar på begreppsinlärning hos andraspråkselever i matematik. Metoden som har använts i kunskapsöversikten är systematisk sökning i databaserna ERIC och ERC. Genom dessa sökningar har vetenskapliga artiklar med flera relevanta studier identifierats vilka svarat på våra frågeställningar. Det har även gjorts kompletterande sökningar för att bredda perspektivet.

  Resultatet i studierna visar att det finns främjande faktorer som har en positiv inverkan på elevernas inlärning av matematiska begrepp. Eleverna utvecklar en djupare konceptuell förståelse av matematiska begrepp samtidigt som det stödjer deras matematiska inlärning, med hjälp av användningen av förstaspråket, socialiseringsprocessen och laborativt material. Dock visar andra studiers resultat att andraspråkselever kan stöta på hämmande faktorer på begreppsinlärning i matematik på grund av svårigheter med språkförståelse, låg självkänsla och prestation, samt bristande hörförståelse; dessutom kan elevernas matematikkunskaper vara en hämmande faktor för deras långsiktiga inlärning.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 20.
  Aljundi, Liam
  Malmö University, Faculty of Culture and Society (KS), School of Arts and Communication (K3).
  Moving Mathematics: Exploring constructivist tools to enhance mathematics learning2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The challenges faced by mathematics education reflect the more immense difficulties of the schooling system as a whole. This thesis investigates such challenges in the light of an ethical learning foundation and aims for a transformation through the use of technologies as learning tools. 

  Interaction design methods are used to craft constructivist learning kits that aim to move mathematics students from passive receivers of knowledge to active learners. The proposed tools modify new technologies by adapting them to teachers’ and learners’ needs to be best suited for mathematics classroom adoption. Additionally, social, political, and economic issues that may hinder the adoption of constructivist learning are presented and critically discussed. 

  Finally, this thesis paves the way for future designers who aim to design mathematics educational kits by providing a design framework based on the learning theory and the design process presented in this thesis.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 21.
  Allard, Ludwig
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS).
  Elevers attityd och affekt till ämnet matematik2022Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Forskning kring elevers attityd till matematik är idag omfattande. Problemet inomforskningsområdet är att forskningen som utförs ofta mäter attityden med en snarlik metod,genom kvantitativa enkätundersökningar..Syftet med mitt examensarbete är att mäta elevers attityd till ämnet matematik och elevernasaffekt till olika matematikuppgifter, efter elevernas prestationsnivå. Detta skapar då ettnytänk inom forskningsområdet.Arbetet använder semistrukturerade intervjuer med en kvalitativ- och en kvantitativforskningsmetod där 3 elever från respektive årskurs på högstadiet deltog. Arbetets teoribaseras på Duvals (2006) representationsformer inom matematik och Hannulas (2012)ramverk om mätning av affekt.Resultatet i undersökningen visar att de lågpresterande eleverna har en negativ attityd tillmatematik och att attityden speglar sig i elevens prestation. Detta visade att förståelsen äravgörande för attityden till ämnet. De medel- och högpresterande eleverna visade på en godattityd till ämnet matematik. Matematikuppgifter med diagram eller grafer skapade den mestpositiva affektiva reaktionen hos eleverna och att representationsformer med lågverklighetsförankring skapade negativa affektiva reaktioner hos eleverna

  Download full text (pdf)
  Ludwig Allard
 • 22.
  Allard, Ludwig
  et al.
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Natural Science, Mathematics and Society (NMS).
  Annie, Olsson
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Natural Science, Mathematics and Society (NMS).
  Attityder till matematikundervisningen: Hur kan läraren arbeta för att främja positiva attityder till matematik?2021Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med arbetet är att undersöka vad det är som påverkar elevers attityd till matematik samtvad vi som lärare kan göra för att främja en god attityd. Flera forskare menar att den negativasynen på matematik kommer ifrån samhället. Samhällets negativa ton gör att elever ifrågasätterom matematiken är användbar, vilket i sin tur påverkar deras attityd till ämnet då eleverna anseratt matematiken är oviktigt. För att motverka detta menar forskningen att lärare ska försöka göraså eleverna ser möjligheterna med matematik genom ett dynamiskt istället för ett statisktmindset. Forskning visar också att lärarna ska jobba med elevernas självbild. Elevernas självbildoch självförtroende har stor påverkan på resultaten samt synen på matematik hos eleverna.Frågeställningen är tvåfaldig vilket gjorde att sökprocessen delades upp till vardera fråga.Sökprocessen har begränsats till stor del med hjälp av olika tidsspann samt begränsning till ämnetmatematik. Detta för att skapa ett djup i vår sökning i form av en historisk tillbakablick till vårtvalda ämne. Det som framkom genom vår sökprocess är att det finns mycket relevant forskningkring båda våra frågeställningar och att biblioteket har varit till stor hjälp för att hitta relevantlitteratur till vår litteratursökning.Resultat av arbetet visade att attityden till matematik börjar utanför skolan. Föräldrar samtsamhället och media har en negativ attityd till ämnet matematik vilket påverkar eleven utifrån.Den nuvarande matematikundervisningen med arbete i matematikboken samt prov gör att eleverrangordna sig i klassrummet vilket möjliggör att elever kan jämföra sig. Detta gör att elever sompresterar sämre än andra sänker sitt självförtroende. Forskning visar också att det finns en allmänuppfattning om att vissa elever har en “gåva” som är duktiga på matematik vilket gör att eleversom inte fått denna gåvan tror att de aldrig kan bli bra på matematik.För att arbete med dessa problem i klassrummet menar forskare att lärare ska jobba med att geeleverna känslan att de lyckas och tar sig framåt. De menar också att läraren måste göra elevernabekväma med att ha fel genom att utveckla ett dynamiskt mindset så det vågar ta sig an problem.Lärare ska också öppna upp för kommunikation i klassrummet och gå ifrån den traditionellaundervisningen vilket gör att ämnet inte blir slutet och styrt. Formativ bedömning kan ocksåimplementeras i undervisningen för att flytta fokus ifrån provresultaten till vad eleven behöverlära sig3Som matematiklärare innebär detta att tidigt arbeta för att främja elevers attityder till matematik.Lärare måste arbeta för att öppna upp ämnet för diskussioner samt att visa att den inte barainnehåller regler och olika metoder. Lärare bör utgå ifrån att eleverna har en negativ inställningar.Det handlar i grund och botten att ge eleverna möjligheten att se att matematiken inte är så somsamhället ritat upp den. 

  Download full text (pdf)
  Ludwig Allard Annie Olsson
 • 23.
  Al-Obaidi, Baneen
  et al.
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Natural Science, Mathematics and Society (NMS).
  Hazna, Adil Ali
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Natural Science, Mathematics and Society (NMS).
  Matematik och flerspråkighet2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I Sverige är vart fjärde barn flerspråkig på grund av utländsk bakgrund. Studier har visat att flerspråkiga elever har sämre skolresultat än enspråkiga elever. Denna kunskapsöversikt fokuserar på de faktorer som utgör svårigheter för flerspråkiga elever i matematikämnet i Sverige. Vidare uppmärksammas även de olika svårigheter.

  Sökningen efter kunskap gjordes systematiskt i tre olika databaser, SwePub, ERC och ERIC samt i Google och Malmö universitets hemsida. Sökorden, antal träffar och ett första urval dokumenterades. Sammanfattningarna för artiklarna lästes och ytterligare några artiklar valdes bort. De kvarvarande artiklarna användes för att besvara frågeställningarna.

  Flerspråkiga elever möter större utmaningar i matematikundervisningen och har därmed svårare att utveckla matematiska förmågor. Elevernas språkliga bakgrund är således en anledning till deras försämrade skolresultat. De svårigheter som uppstår för en elev som ännu inte behärskar undervisningsspråket väl, är främst i samband med textuppgifter i matematik och beror på elevens ordförråd i det ämnesspecifika språket. Denna kunskapsöversikt ger en djupare förståelse av anledningarna till att flerspråkiga elever möter svårigheter i matematikämnet och vilka dessa svårigheter är.

  Nyckelord: Matematikförmågor, språkfärdigheter, anledningar, svårigheter, flerspråkighet

  Download full text (pdf)
  Hazna Adil Ali Baneen Alobaidi
 • 24.
  Al-Rubiaai, Abbas
  et al.
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS).
  Osman, Soz
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS).
  Elevernas upplevelse av matematikämnet och deras engagemang2022Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta arbete utgår ifrån två frågeställningar som behandlar elevernas motivation ochengagemang för matematikämnet. För att samla in underlag och kunna besvara frågornaanvändes vetenskapliga artiklar som hittades med hjälp av databaserna, Eric via EBSCO,SwePub, Eric via ProQuest och Google Scholar.

  Forskningen vi samlat in visar på att lärarens relation till eleverna är viktig och vilka metoderman väljer att arbeta med är avgörande för elevernas intresse och förståelse. Vidare har vårstudie visat på att teknik kan underlätta inlärningen av abstrakta delar av matematiken. Utifrånden forskning vi hittat har vi kommit fram till man behöver implementera diverseundervisningsmetoder för att lyckas skapa en matematisk värld i vilken alla kan känna siginkluderade.Utifrån källorna blir det tydligt att lärarens relation till eleverna och ämnet är en nyckelfaktor.Eleverna ser oftast läraren som en förebild och den relationen mellan pedagog och elev påverkaräven intresset för ämnet som läraren undervisar. Det framgår även att en lärare som äruppmuntrande och positivt inställd till ämnet får större engagemang av sina elever. Slutligenbenämns de teknologiska och visualiserade arbetsmetoderna som förslag för att geundervisningen en annan form. 

  Download full text (pdf)
  Soz Osman Abbas Al-Rubiaai
 • 25.
  Al-Rubiaai, Abbas
  et al.
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Natural Science, Mathematics and Society (NMS).
  Osman, Soz
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Natural Science, Mathematics and Society (NMS).
  Motivation och engagemang för matematiklärande ur ett lärarperspektiv2023Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  Abbas Al-Rubiaai Soz Osman
 • 26.
  Altal, Hanin
  et al.
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Natural Science, Mathematics and Society (NMS).
  Hamdoun, Nourulhuda
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Natural Science, Mathematics and Society (NMS).
  Kooperativt Lärande i Matematik: Lärares perspektiv på metodens påverkan på elevers prestationer2024Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Både nationella och internationella undersökningar visar att elever har svaga resultat och låga prestationer i matematik i grundskolan. Det betonas även att kvaliteten i klassrummet behöver utvecklas och interaktionen under lektionerna oftast saknas i matematikundervisning. Detta examensarbete bidrar med kunskap om att kooperativt lärande förbättrar elevers matematikprestationer i lågstadiet utifrån ett lärarperspektiv i svenska skolor. Denna studie bygger på sociokulturell teori som anses relevant för vårt tema (kooperativt lärande i matematikundervisning) och kopplar till interaktion begrepp som sker i klassrummet. Valet av metod i vår studie är en enkät med både kvantitativa och kvalitativa ansatser som kallas för mixad metod. Resultatet visar att kooperativt lärande ger betydande och märkbara förbättringar i elevers matematikprestationer. Dessutom har lärare en avgörande roll när de använder kooperativt lärande metoder för att ge positiva effekter och öka matematiska prestationer. I studiens resultat framkommer även att det finns några betydande utmaningar vid implementering av kooperativt lärande för att det ska bli en effektiv metod i matematikundervisning i de tidiga åldrarna i svenska skolor.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 27.
  Altal, Hanin
  et al.
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Natural Science, Mathematics and Society (NMS).
  Hamdoun, Nourulhuda
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Natural Science, Mathematics and Society (NMS).
  Kooperativt lärande och elevernas lärande i matematik2023Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna kunskapsöversikt undersöker hur kooperativt lärande kan utveckla matematikinlärning och attityd till matematik. Resultat visar att kooperativt lärande är en undervisningsmetod som har positiva effekter på elevernas prestationer i matematik och attityd till matematik bättre jämfört med traditionell undervisning. Dessutom kan eleverna lära sig mer än ämneskunskap genom att förstärka sociala färdigheter när de arbetar tillsammans. Lärare har också en viktig roll för att skapa ett intresse för matematik och för att förbättra attityden till matematik hos eleverna genom att väl strukturera kooperativt lärande för att kunna få de bästa effekterna i undervisningen.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 28. Alwan, Fatma
  et al.
  Michalczuk, Monika
  Hur ser sambandet ut mellan elevernas språkförmågor och matematiska förmågor?2022Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 29.
  Alwan, Fatma
  et al.
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Natural Science, Mathematics and Society (NMS).
  Michalczuk, Monika
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Natural Science, Mathematics and Society (NMS).
  Sambandet mellan elevers läsvanor och motivation i matematik2024Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka om det finns ett samband mellan elevers läsvanor och motivation till matematik. Det teoretiska ramverket bakom denna studie är kognitivismen samt den kognitiva belastningsteorin, som handlar om att belastningen på elevernas arbetsminne påverkar elevernas känslor till läsning och matematik. Metoden för datainsamling var en enkätundersökning med elever från olika gymnasieprogram och olika skolor. Enkäten inkluderade frågor om elevernas läsvana, arbetsminne, motivation till matematik och elevernas känslor i samband med problemuppgifter i matematiken. Analysen av vår data för sambandet mellan elevers läsvanor och motivation till matematik gjordes utifrån Spearman Rho korrelationsanalys. Analys av vår data för sambandet mellan elevers läsvanor respektive motivation till matematik och arbetsminne gjordes med hjälp av en regressionsanalys. Analysen gjordes utifrån vårt teoretiska ramverk. För naturvetenskapsprogrammet fanns ett statistiskt signifikant negativt samband mellan elevers läsvanor och motivation till matematik. I de övriga gymnasieprogrammen fanns hög variation i respondenternas svar, vilket resulterade i att vi inte fann några statistiskt signifikanta samband. Det fanns ett samband mellan elevernas upplevda arbetsminne och motivation till matematik, men inga samband mellan elevernas arbetsminne och läsvanor. Således kan det finnas andra orsaker än elevernas arbetsminne som motiverar dem till matematik och att ha goda läsvanor.

  Download full text (pdf)
  Fatma Alwan Monika Michalczuk
 • 30.
  Amato, Fabian
  et al.
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Natural Science, Mathematics and Society (NMS).
  Otterlund, Elias
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Natural Science, Mathematics and Society (NMS).
  Digitaliseringens påverkan på matematikundervisning: Utmaningar och möjligheter ur lärares perspektiv2024Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Under covid-19 ökade användandet av digitala verktyg och plattformar drastiskt och idag ser vi att pandemin satt en prägel på matematikundervisningen. Syftet med arbetet är att, med hjälp av en kunskapsöversikt, undersöka vilka utmaningar och möjligheter lärare möter i samband med användandet av digitala verktyg i matematikundervisning. Kunskapsöversikten grundar sig i 15 valda artiklar som hittats via en systematisk litteratursökning. Resultatet visar att de främsta möjligheterna för lärare är feedback i realtid, kunskapskartläggning och unika funktioner för representation med potential att öka verklighetsförankringen medan utmaningarna är; integrering av digitala verktyg i linje med läroplanen, ökad arbetsbelastning och att den sociala interaktionen riskerar att minska. Ur kunskapsöversikten kunde slutsatsen dras att användandet av digitala verktyg i undervisningen ställer krav på utformningen av verktyget men även på lärarens användande. Det visade sig även att formella utbildningar för nya digitala verktyg är få, dock anses regelbundet användande vara ett välfungerande alternativ. 

  Download full text (pdf)
  Fabian Amato Elias Otterlund
 • 31.
  Amina, Skrijelj
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS).
  Digitala verktyg i matematikundervisning: En kvalitativ undersökning kring de digitala verktygen i matematikundervisningen och grundskollärares syn på sin digitala kompetens2023Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Digital teknik blir allt mer betydelsefullt i samhället. Många barn idag har en stor vana med att hantera digitala verktyg och idag finns det krav på deras digitala kompetens i skolan. Genom sex semistrukturerade intervjuer med grundskollärare som undervisar i ämnet matematik har det varit möjligt att undersöka vilka digitala verktyg de använder i sin algebraundervisning, vilka möjligheter och hinder de ser med digitala verktyg i sin matematikundervisning samt deras syn på sin digitala kompetens. Resultatet visar att deltagarna använder varierade digitala verktyg i sin algebraundervisning och finner många fördelar med digitala verktyg i undervisningen. Lärarna har däremot inte fått någon utbildning i digital kompetens och hur man ska använda de digitala verktygen i matematikundervisning vilket bidrar till att fler önskar mer fortbildning kring ämnet. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 32.
  Amjadi, Nadia
  et al.
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS).
  Marknäs, Sara
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS).
  Lässtrategier för textproblem inom bråk i matematik2022Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta arbete handlar om hur elever kan få språklig stöttning i matematik, mer specifikt vid problemlösning inom bråk i matematik. Syftet är att ta fram språklig stöttning vid problemlösning inom bråk i matematik. 

  Första delen av detta arbete har bestått i att ta fram en arbetsgång med stöttande frågor för att hjälpa elever att läsa, förstå och lösa ett matematiskt textproblem, hämtat från boken Rika problem. Arbetsgången har arbetats fram enligt Gibbons cirkelmodellen och utifrån en språklig analys av det matematiska innehållet i textproblemet utifrån lexikon- och registerperspektiv. 

  Den arbetsgången användes sedan på fem grupper i två klasser där eleverna diskuterade och gemensamt löste två problem, det ena med de stöttande frågorna i arbetsgången och det andra utan. Ordningen på problemen varierades för att se om det spelade någon roll om de fick stöttning i första eller andra problemet. Det vi kunde se av undersökningen var att när eleverna fick stöttning skapade de en gemensam bas och grund att börja lösa problemet ifrån och de diskuterade mer hur de skulle gå till väga. Vi har också kunnat se att elever som fick stöttning i första problemet tog med sig frågorna i det andra problemet och även försökte identifiera begrepp och strategier när de gick vidare till problemet utan vår stöttning. 

  Download full text (pdf)
  Nadia Amjadi Sara Marknäs
 • 33.
  Amouzad Mahdiraji, Saeid
  et al.
  Malmö University, Faculty of Technology and Society (TS), Department of Computer Science and Media Technology (DVMT).
  Abid, Muhammad Adil
  Malmö University, Faculty of Technology and Society (TS), Department of Computer Science and Media Technology (DVMT).
  Holmgren, Johan
  Malmö University, Faculty of Technology and Society (TS), Department of Computer Science and Media Technology (DVMT).
  Mihailescu, Radu-Casian
  Malmö University, Faculty of Technology and Society (TS), Department of Computer Science and Media Technology (DVMT).
  Lorig, Fabian
  Malmö University, Faculty of Technology and Society (TS), Department of Computer Science and Media Technology (DVMT).
  Petersson, Jesper
  Skåne University Hospital, Fritz Bauersgatan 5, 21428, Malmö, Sweden; Lund University, Entrégatan 7, 22242, Lund, Sweden.
  An Optimization Model for the Placement of Mobile Stroke Units2023In: Advanced Research in Technologies, Information, Innovation and Sustainability: Third International Conference, ARTIIS 2023, Madrid, Spain, October 18–20, 2023, Proceedings, Part I / [ed] Teresa Guarda; Filipe Portela; Jose Maria Diaz-Nafria, Springer, 2023, p. 297-310Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Mobile Stroke Units (MSUs) are specialized ambulances that can diagnose and treat stroke patients; hence, reducing the time to treatment for stroke patients. Optimal placement of MSUs in a geographic region enables to maximize access to treatment for stroke patients. We contribute a mathematical model to optimally place MSUs in a geographic region. The objective function of the model takes the tradeoff perspective, balancing between the efficiency and equity perspectives for the MSU placement. Solving the optimization problem enables to optimize the placement of MSUs for the chosen tradeoff between the efficiency and equity perspectives. We applied the model to the Blekinge and Kronoberg counties of Sweden to illustrate the applicability of our model. The experimental findings show both the correctness of the suggested model and the benefits of placing MSUs in the considered regions.

 • 34.
  Amouzad Mahdiraji, Saeid
  et al.
  Malmö University, Faculty of Technology and Society (TS), Department of Computer Science and Media Technology (DVMT). Malmö University, Internet of Things and People (IOTAP).
  Holmgren, Johan
  Malmö University, Faculty of Technology and Society (TS), Department of Computer Science and Media Technology (DVMT). Malmö University, Internet of Things and People (IOTAP).
  Alshaban, Ala’a
  Malmö University, Faculty of Technology and Society (TS), Department of Computer Science and Media Technology (DVMT).
  Mihailescu, Radu-Casian
  Malmö University, Internet of Things and People (IOTAP). Malmö University, Faculty of Technology and Society (TS), Department of Computer Science and Media Technology (DVMT).
  Petersson, Jesper
  Lund University; Region Skåne.
  Al Fatah, Jabir
  Malmö University, Faculty of Technology and Society (TS), Department of Computer Science and Media Technology (DVMT).
  A Framework for Constructing Discrete Event Simulation Models for Emergency Medical Service Policy Analysis2022In: Procedia Computer Science, E-ISSN 1877-0509, Vol. 210, p. 133-140Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Constructing simulation models can be a complex and time-consuming task, in particular if the models are constructed from scratch or if a general-purpose simulation modeling tool is used. In this paper, we propose a model construction framework, which aims to simplify the process of constructing discrete event simulation models for emergency medical service (EMS) policy analysis. The main building blocks used in the framework are a set of general activities that can be used to represent different EMS care chains modeled as flowcharts. The framework allows to build models only by specifying input data, including demographic and statistical data, and providing a care chain of activities and decisions. In a case study, we evaluated the framework by using it to construct a model for the simulation of the EMS activities related to acute stroke. Our evaluation shows that the predefined activities included in the framework are sufficient to build a simulation model for the rather complex case of acute stroke.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 35.
  Amouzad Mahdiraji, Saeid
  et al.
  Malmö University, Faculty of Technology and Society (TS), Department of Computer Science and Media Technology (DVMT). Malmö University, Internet of Things and People (IOTAP).
  Holmgren, Johan
  Malmö University, Faculty of Technology and Society (TS), Department of Computer Science and Media Technology (DVMT). Malmö University, Internet of Things and People (IOTAP).
  Mihailescu, Radu-Casian
  Malmö University, Faculty of Technology and Society (TS), Department of Computer Science and Media Technology (DVMT). Malmö University, Internet of Things and People (IOTAP).
  Petersson, Jesper
  Region Skåne; Lund University.
  A Micro-Level Simulation Model for Analyzing the Use of MSUs in Southern Sweden2022In: Procedia Computer Science, E-ISSN 1877-0509, Vol. 198, p. 132-139Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  A mobile stroke unit (MSU) is a special type of ambulance, where stroke patients can be diagnosed and provided intravenous treatment, hence allowing to cut down the time to treatment for stroke patients. We present a discrete event simulation (DES) model to study the potential benefits of using MSUs in the southern health care region of Sweden (SHR). We included the activities and actions used in the SHR for stroke patient transportation as events in the DES model, and we generated a synthetic set of stroke patients as input for the simulation model. In a scenario study, we compared two scenarios, including three MSUs each, with the current situation, having only regular ambulances. We also performed a sensitivity analysis to further evaluate the presented DES model. For both MSU scenarios, our simulation results indicate that the average time to treatment is expected to decrease for the whole region and for each municipality of SHR. For example, the average time to treatment in the SHR is reduced from 1.31h in the baseline scenario to 1.20h and 1.23h for the two MSU scenarios. In addition, the share of stroke patients who are expected to receive treatment within one hour is increased by a factor of about 3 for both MSU scenarios.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 36.
  Andersson, Caisa
  et al.
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS).
  Bernehäll Stråhle, Maja
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS).
  Matematikångest i grundskolan2024Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna kunskapsöversikt sammanställs och presenteras resultatet från 15 empiriska studier däremot används även två litteraturstudier samt en artikel som är expertgranskad från en vetenskaplig tidskrift. Artiklarna är skrivna under perioden 1972–2023 däremot är majoriteten av studierna gjorda efter år 2000. Alla artiklar är skrivna på engelska däremot genomförda i olika delar av världen. I databaserna ERIC och ERC har en systematisk sökning genomförts för att identifiera de valda artiklarna. 

  Resultatet presenterar och diskuterar ursprunget för matematikångest samt vilka konsekvenser det har för elevers lärande och utveckling i grundskolan. Det lyfts även fram hur utvecklingen av matematikångest kan motverkas samt förebyggas. Utöver detta framgår det även vilka bidragande faktorer som finns samt hur matematikångest påverkar en elevs matematiska presentationer. Genom systematiska sökningar har relevanta artiklar sammanställts i resultatet för att skapa en grundlig och tillförlitlig diskussion. Utifrån resultatet kan man fastställa att matematikångest är ett komplext problem där flera bidragande faktorer skapar matematikångest. Exempel på dessa bidragande faktorer kan vara lärare, föräldrar samt inställningen gentemot matematik. Det är inte bara problematiken som synliggörs utan även potentiella lösningar och strategier för att motverka och förebygga matematikångest. Entusiasm och stöd från både föräldrar och lärare anses vara en del av lösningen för att motverka och förebygga matematikångest i grundskolan. Forskningen lägger även en del av ansvaret på universiteten att förändra lärarutbildningarna för att öka medvetenheten. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 37.
  Andersson, Jeasmine
  et al.
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Natural Science, Mathematics and Society (NMS).
  Malmgren, Malin
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Natural Science, Mathematics and Society (NMS).
  Tidiga insatser i taluppfattning för elever i matematiksvårigheter – ett lärarperspektiv2021Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna undersökning är att analysera tidiga insatser för elever i matematiksvårigheter avseende taluppfattning ur ett lärarperspektiv. Undersökningens specifika syfte var att synliggöra hur lärare upptäcker elever i matematiksvårigheter avseende taluppfattning och forskningsfrågorna var: hur upptäcker lärare elever i matematiksvårigheter i årskurs 1 avseende taluppfattning och vilka tidiga insatser erbjuder skolan elever i matematiksvårigheter och vilka undervisningsmetoder menar lärarna är gynnsamma? För att kunna undersöka detta har det begreppsliga ramverket Foundational Number Sense (FoNS) använts. FoNS fokuserar på barns tidiga utveckling avseende taluppfattning. En kvalitativ enkätundersökning med öppna frågor har använts som metod i undersökningen och har blivit besvarad av 18 lärare. Materialet har analyserats utifrån en tematisk analys med olika huvud- och underteman. Huvudresultatet visade att identifiering gjordes av samtliga lärare med stöd av Skolverkets bedömningsstöd, men att identifieringen gjordes vid olika tidpunkter på de skolor som medverkade i undersökningen några skolor utförde identifiering i förskoleklassen och andra först i årskurs 1. Resultatet visade även att många lärare ansåg att konkret material och repetition är gynnsamma arbetsmetoder i undervisningen för elever i matematiksvårigheter. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 38.
  Andersson, Nellie
  et al.
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Natural Science, Mathematics and Society (NMS).
  Saadoun, Zahraa
  Inkludera flerspråkiga elever i matematikundervisningen2024Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Flertal skolor bedriver en matematikundervisning som präglas av enspåkighetsnormen, som innebär att undervisningsspråket samt det matematiska innehållet är på svenska. På grund av skolans bristande resurser finns det inte tillräckligt med utrymme för att inkludera och anpassa matematikundervisningen till andraspråkselever. Skolinspektionen (2012) visar att andraspråkselever presterar sämre i matematik i jämförelse med de inhemska eleverna. Det grundar sig i att de inte får samma förutsättningar. Därför undersöker arbetet vilka metoder som kan användas i matematikundervisningen för att ge stöd till flerspråkiga elever. Undersökningen använder sig av följande problemställning: Hur kan undervisningen anpassas för att göra matematiken mer tillgänglig för flerspråkiga elever? För att besvara frågeställningen har data samlats från databaserna Education Research Complete, ERC, ERIC och SwePub. Resultatet bygger på flera olika metoder som ger stöd till andraspråkselever. Några metoder som lyfts upp är användning av modersmål som resurs, kodväxling, lek, Cognitively Focused Interventions, visuellt material samt att inneha ett adekvat ledarskap. Slutsatsen som dras är att alla de här metoderna tillsammans är sätt att anpassa undervisningen för att göra matematiken mer tillgänglig för flerspråkiga elever.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 39.
  Andersson, Sanna
  et al.
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS).
  Bjerstam, Amanda
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS).
  Elevers matematiska utveckling i arbetet med problemlösning inom det kooperativa lärandet2021Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The following study aims to investigate how pupils benefit from the work with problem solving in cooperative learning and what mathematical abilities the pupils develop in this type of work. The target of this study is elementary school. The result of this study is based on a selection of scientific articles. The problem statement has been a decisive factor in the choice of articles. The conclusion of this study is that the pupils benefit from problem solving within cooperative learning because it supports pupils' ability to solve mathematical problems. Also the students benefit from discussions with their peers when they are reasoning together and use mathematical terms. The abilities that develop using problem solving in mathematics education are abilities that are stated in Lgr11 (Skolverket, 2019) and creative abilities. Other abilities that develop using problemsolving within cooperative learning are logical thinking and reasonableness assessment.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 40.
  Andersson, Ulrika
  et al.
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Natural Science, Mathematics and Society (NMS).
  Holm, Johanna
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Natural Science, Mathematics and Society (NMS).
  Betydelsen av textuppgifter i matematikundervisningen.2022Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna kunskapsöversikt har skrivits med syfte att redogöra för forskningen kring textuppgifternas syfte och användning i matematikundervisningen för årskurs 4-6. Kunskapsöversikten baseras på resultatet av en systematisk informationssökning i databaserna ERC, ERIC och SwePub. Informationssökningen gjordes utifrån syftet som sedan användes för att besvara frågan. Utöver syftet har de valda artiklarna begränsats utefter året för publicering och peer-reviewed. Artiklarna har därefter, baserat på kunskapsöversiktens syfte, granskats och sorterats utifrån titel, nyckelord och abstract. Vid djupare granskning av de 15 utvalda forskningsartiklarna visade det sig att textuppgifter har två tänkta syften. Det första är att eleverna ska lära sig att applicera den formella och abstrakta matematiken på en konkret verklighet. Det andra är att eleverna ska lära sig att hitta ett numeriskt svar genom att urskilja de matematiska operationerna i texten. Medan det andra syftet är det som vanligen tillämpas i matematikundervisningen visar de forskningsresultat vi har analyserat att det första syftet inte når fram till eleverna i klassrummen. Det är vanligt att de textuppgifter som eleverna möter, saknar anknytning till verkligheten vilket riskerar att begränsa elevernas kunskapsutveckling i matematik.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 41. Andrén, Karin
  et al.
  Oscarsson, Margareta
  Östman, Matilda
  Storyline: en länk mellan verklighet och matematik2012Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 42.
  Anna, Brötzner
  et al.
  Malmö University, Faculty of Technology and Society (TS), Department of Computer Science and Media Technology (DVMT).
  Nilsson, Bengt J.
  Malmö University, Faculty of Technology and Society (TS), Department of Computer Science and Media Technology (DVMT).
  Schmidt, Christiane
  Linköping University.
  The k-Transmitter Watchman Route Problem is NP-Hard Even in Histograms and Star-Shaped Polygons2024In: 40th European Workshop on Computational Geometry: Booklet of abstracts, 2024, Vol. 40, p. 381-387, article id 50Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  A k-transmitter g in a polygon P, with n vertices, k-sees a point pP if the line segment gp intersects P’s boundary at most k times. In the k-Transmitter Watchman Route Problem we aim to minimize the length of a k-transmitter watchman route along which every point in the polygon—or a discrete set of points in the interior of the polygon—is k-seen. We show that the k-Transmitter Watchman Route Problem for a discrete set of points is NP-hard for histograms, uni-monotone polygons, and star-shaped polygons given a fixed starting point. For histograms and uni-monotone polygons it is also NP-hard without a fixed starting point. Moreover, none of these versions can be approximated to within a factor c · log n, for any constant c > 0.

 • 43.
  Antonsson, Jenny
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS). 761116-7169.
  Språkinriktad undervisning i matematikämnet2024Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Allt fler elever misslyckas i ämnet matematik och enligt många forskare kan ettspråkutvecklande arbetssätt vara framgångsrikt för dessa elevers kunskapsutveckling.Detta gav anledning till studiens syfte som är att undersöka hur lärare utformar och arbetarspråkinriktat i matematikundervisningen och vilka utmaningar och möjligheter deupplever med detta.Utifrån fem kvalitativa semistrukturerade intervjuer med matematiklärare från lågstadietoch mellanstadiet har jag samlat in och analyserat data med innehållsanalys i syfte att fåen bredare kunskap om lärares syn på språkinriktad undervisning i matematikämnet.Den sociokulturella teorin på lärande genomsyrar hela studien. Studiens resultat visadeatt samtliga lärare ansåg språket vara en betydande faktor i matematikundervisningen mende hade olika uppfattningar om vad matematiskt språk egentligen är och därmed även hurdet ska undervisas. Olika typer av språkinriktad undervisning, flera i enlighet med tidigareforskning, användes i princip av alla lärare i syfte att utveckla elevernas matematiskaspråk och förståelse av matematiken. Deras undervisning utgick i många fall från ensociokulturell syn på lärande med den närmaste utvecklingszonen, interaktion,medierande resurser och stöttning i fokus. Det som även framgick av intervjuerna var attdet pågår ett medvetet arbete på skolan med Kooperativt lärande för att främja matematiskkommunikation och resonemang under strukturerade former.Förslag till vidare forskning är att studera hur den språkinriktade undervisningengenomförs genom både intervjuer och observationer. Det hade även varit relevant att fåett elevperspektiv på den språkinriktade undervisningen. Ett annat betydligt mer komplextarbete som hade varit intressant är att undersöka vad det matematiska ämnesspråketegentligen är och hur det bör undervisas.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 44.
  Areitioaurtena, M.
  et al.
  Ikerlan Technology Research Centre, Basque Research and Technology Alliance (BRTA), Arrasate-Mondragon, Spain.
  Segurajauregi, U.
  Ikerlan Technology Research Centre, Basque Research and Technology Alliance (BRTA), Arrasate-Mondragon, Spain.
  Akujärvi, V.
  Division of Production and Materials Engineering, Lund University, Lund, Sweden.
  Fisk, Martin
  Malmö University, Faculty of Technology and Society (TS), Department of Materials Science and Applied Mathematics (MTM). Division of Solid Mechanics, Lund University, Lund, Sweden.
  Urresti, I.
  Ikerlan Technology Research Centre, Basque Research and Technology Alliance (BRTA), Arrasate-Mondragon, Spain.
  Ukar, E.
  Department of Mechanical Engineering, University of the Basque Country, Bilbao, Spain.
  A semi-analytical coupled simulation approach for induction heating2021In: Advanced Modeling and Simulation in Engineering Sciences, ISSN 2213-7467, Vol. 8, no 1, article id 14Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The numerical simulation of the induction heating process can be computationally expensive, especially if ferromagnetic materials are studied. There are several analytical models that describe the electromagnetic phenomena. However, these are very limited by the geometry of the coil and the workpiece. Thus, the usual method for computing more complex systems is to use the finite element method to solve the set of equations in the multiphysical system, but this easily becomes very time consuming. This paper deals with the problem of solving a coupled electromagnetic - thermal problem with higher computational efficiency. For this purpose, a semi-analytical modeling strategy is proposed, that is based on an initial finite element computation, followed by the use of analytical electromagnetic equations to solve the coupled electromagnetic-thermal problem. The usage of the simplified model is restricted to simple geometrical features such as flat or curved surfaces with great curvature to skin depth ratio. Numerical and experimental validation of the model show an average error between 0.9% and 4.1% in the prediction of the temperature evolution, reaching a greater accuracy than other analyzed commercial softwares. A 3D case of a double-row large size ball bearing is also presented, fully validating the proposed approach in terms of computational time and accuracy for complex industrial cases.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 45.
  Argatov, Ivan I
  Malmö University, Faculty of Technology and Society (TS), Department of Materials Science and Applied Mathematics (MTM).
  A scalar prototype problem of deep abrasive drilling with an infinite free boundary: an asymptotic modeling study2019In: Journal of Engineering Mathematics, ISSN 0022-0833, E-ISSN 1573-2703, Vol. 118, no 1, p. 29-41Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  A vanishing at infinity solution of the three-dimensional Laplace equation is sought in an a priori unknown domain with overdetermined boundary conditions, the right-hand sides of which depend on the unit normal to the free boundary. A perturbation analysis of the nonstandard free boundary problem that models deep abrasive drilling has been performed under the assumption that the free boundary is close to the surface of a given semi-infinite cylinder, the longitudinal position of which depends on the boundary data, and the leading-order asymptotic solution has been developed.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 46.
  Argatov, Ivan
  et al.
  Malmö University, Faculty of Technology and Society (TS), Department of Materials Science and Applied Mathematics (MTM). Malmö University, Biofilms Research Center for Biointerfaces. Institut für Mechanik Technische Universität Berlin, Berlin 10623 Germany.
  Jin, Xiaoqing
  College of Aerospace Engineering, Chongqing University, Chongqing, 400030, China.
  Gravitational settling of a cell on a high-aspect-ratio nanostructured substrate: An asymptotic modeling approach2022In: Applied Mathematical Modelling, ISSN 0307-904X, E-ISSN 1872-8480, Vol. 108, p. 294-307Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The problem of contact deformation of an elastic body loaded by gravitational forces and laying on several small rigid supports is considered in the framework of the linear theory of elasticity. Using the method of matched asymptotic expansions, the limit asymptotic model for determining the support reactions and the kinematic parameters of the body settling is derived. The effect of the body surface reinforcement is discussed. The case of a uniform (symmetric) settling is considered in detail.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 47.
  Askelund, Sara
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Natural Science, Mathematics and Society (NMS).
  Sambandet mellan språk och andraspråkselevers: Kunskapsutveckling i matematik2023Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att bidra till förståelse för andraspråkselevers kunskapsutveckling i ämnet matematik. Vidare belyser studien lärarens förutsättningar för att kunna utforma sin undervisning på bästa sätt utifrån de didaktiska frågorna. För att kunna besvara studiens frågeställningar har en kvalitativ metod använts, med avseendet att samla in empirin. Empirin har samlats in genom intervjuer där 6 stycken lågstadielärare i grundskolan deltagit. Studien utgår vidare från det socialteoretiska perspektivet, vilket betyder att studien fokuserar på de kommunikativa faktorer som gynnar matematikundervisningen i ett flerspråkigt klassrum. Studiens resultat visar här är läraren försöker anpassa undervisningen med hjälp av bildstöd, extra genomgångar med fokus på ord och begrepp. Studien visar även hur lärares berättelser skapar en bild av hur den bristande modersmålsundervisningen och de ekonomiska begränsningarna gör att skolan inte kan erbjuda mer omfattande stöd till eleverna. Lärarna belyser vikten av kommunikation och det sociala samspelet mellan lärare och elev samt vikten av att jobba med laborativa material för att konkretisera undervisningen för eleverna för att underlätta deras uppfattningar av undervisningen.

  Nyckelord: Andraspråkselever, didaktiska frågor, matematik, modersmål

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 48.
  Askolin, Ina
  et al.
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Natural Science, Mathematics and Society (NMS).
  Bacheer, Saja
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Natural Science, Mathematics and Society (NMS).
  Konkreta material i matematikundervisning: en kvalitativ studie om F-3 lärares uppfattningar kring användandet av konkreta material2024Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Under VFU-perioderna har det visat sig att konkreta material är något som används

  antingen frekvent eller sällan. Tidigare forskning tyder på att användandet av konkreta

  material är gynnsamt för elevers matematiska förmågor, samtidigt kan lärares tilltro och

  tillgång till materialet styra användandet av konkreta material. Syftet med denna studie är

  att granska lärares olika uppfattningar kring användandet av konkreta material i

  matematikundervisningen från förskoleklass till och med årskurs tre. Frågeställningar som

  behandlas i studien handlar om vilka för- och nackdelar lärare ser i användandet av

  konkreta material i matematikundervisning. Studien är gjord utifrån ett fenomenografiskt

  perspektiv och för att få syn på lärares uppfattningar kring konkreta material genomfördes

  en anonym enkätundersökning som analyserades genom färgkodning. Enkäten bestod av tre

  förkodade bakgrundsfrågor och åtta öppna frågor som bearbetades och ledde fram till fem

  beskrivningskategorier. Resultatet visade att de positiva aspekterna respondenterna

  framförde berörde framförallt elevers förståelse, motivation, intresse för matematik samt

  klassrumsklimat. De negativa aspekterna respondenterna framförde var brist på material,

  ljudnivå i samband med användandet av material samt felaktigt användande av material.

  Studiens slutsats är att majoriteten av lärare är positivt inställda till användandet av

  konkreta material i sin undervisning och gärna vill se att det används i större utsträckning

  men att skolans ekonomiska situation emellanåt upplevs vara begränsande.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 49.
  Assaf, Diana
  et al.
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Natural Science, Mathematics and Society (NMS).
  Burko, Mikael
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Natural Science, Mathematics and Society (NMS).
  Könsstereotypa föreställningar om matematisk prestation2021Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Med utgångspunkt i Matematik och lärande, behandlar den här undersökningen en översikt om stereotypa föreställningar som utvecklas hos flickor och pojkars gällande prestationer i matematik. Det metodiska tillvägagångssätt som tillämpas i den här kunskapsöversikten är en systematisk sökning efter vetenskapliga tidskrifter, genom olika databaser. Detta resulterade i 10 relevanta vetenskapliga artiklar vilka vi använt till stöd för besvarande av frågeställningen.

  Slutsatserna pekar på att elevernas egen uppfattning om sin egen matematiska förmåga, s.k. självförmåga (Self-efficacy), har en påverkan på deras prestationer. Resultatet av undersökningen visar även att den matematiska identiteten har en stark anknytning till den sociala identiteten samt att skillnader i pojkar respektive flickors identitetsbildning kan ligga till grund för deras självförtroende och självbild som mynnar ut i deras självförmåga på olika sätt.

  Download full text (pdf)
  Diana Assaf, Mikael Burko
 • 50. Atia, Rasha
  ”Taluppfattning, det är ju liksom hela grunden till matematiken”: En studie om lärares arbetssätt inom taluppfattning2021Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med följande studie är att undersöka vilka arbetssätt som verksamma lärare använder sig av i undervisningen av taluppfattning samt vilka av arbetssätten som de anser leder till god taluppfattning. Studien utgick från en kvalitativ metod i form av intervjuer och totalt fem lärare intervjuades för att besvara frågeställningarna. Studien grundade sig på Guy Brousseaus teori om didaktiska situationer samt den fenomenografiska vetenskapsteorin. Det framkom i resultatet att arbetssätten som användes var främst varierat arbete, laborativt arbete samt kooperativt lärande. Av datainsamlingen kunde det även utläsas att det arbetssätt som lärare ansåg ledde till god taluppfattning hos eleverna var att skapa en bra bas inom taluppfattningen samt att eleverna kunde förklara och motivera sina handlingar. Slutsatsen som drog var att lärarnas huvudsakliga arbetssätt var även de arbetssätt som de ansåg bidrog till en god taluppfattning hos eleverna. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
123456 1 - 50 of 282
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf