Malmö University Publications
Change search
ExportLink to record
Permanent link

Direct link
BETA

Project

Project type/Form of grant
Project grant
Title [sv]
"Vad gör vi nu?" Om polismyndighetens hantering av sexualbrott bland personer med intellektuell funktionsnedsättning
Title [en]
"What do we do now?" How the Swedish police authority work with sexual offences among people with intellectual disabilities
Abstract [sv]

Nationell och internationell forskning visar att förekomsten av sexuell utsatthet bland personer med intellektuell funktionsnedsättning (IF) är omfattande. En intellektuell funktionsnedsättning innebär att normer och sociala interaktioner kring sexualitet är särskilt svåra att uppfatta. Behovet av stöd och hjälp från omgivningen (t.ex. anhöriga, personal inom särskola, omsorgs- och habiliteringsverksamhet) innebär också en ökad risk för sexuell utsatthet.

I en svensk intervjustudie om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter bland 19 unga vuxna med IF beskrev de flesta erfarenheter av mobbing och utanförskap, och flera även av sexuella kränkningar och övergrepp Sexualbrotten hade oftast skett via eller på internet, vilket också annan forskning visar. Ett fåtal i intervjustudien hade anmält brotten, men berättade att de mötte sina förövare varje dag i skolkorridoren.

Enligt polismyndigheten saknas kunskap om intellektuell funktionsnedsättning, och det framkommer stora utmaningar i hur dessa ärenden ska hanteras när de anmäls. Bland annat saknas riktlinjer och kodkategoriseringar vid anmälan, vilket leder till ett osynliggörande av omfattningen. Brottsförebyggande rådet lyfter fram vikten av ökad kunskap om innebörden av olika funktionsnedsättningar, vilket kan förbättra rättsväsendets bemötande. Fortfarande saknas dock forskning om rättsväsendets kunskap och hantering rörande ärenden som handlar om sexualbrott bland personer med IF, vilket detta projekt avser fylla.

Syfte och frågeställningar

Projektet syftar till att undersöka polismyndighetens erfarenheter av att hantera sexualbrott bland personer med IF. Följande frågeställningar är vägledande:

 1. Hur hanterar polisen anmälningar som gäller sexualbrott där personer med IF är involverade?
 2. Vilken kunskap finns om IF och sexualitet vid polismyndigheten?
 3. Kan polisen förbättra sitt arbete vid anmälan i dessa ärenden, och hur i så fall?

Metod och samarbetspartners

Projektet är ett samarbete mellan professor Charlotta Löfgren-Mårtenson, ISA, och docent My Lilja, KRIM, vilka ska genomföra mellan 10–15 kvalitativa forskningsintervjuer med poliser i tre olika regioner med polisdistrikt väst, mitt och syd.

Den insamlade kunskapen ska ligga till grund för minst en vetenskaplig artikel samt en större forskningsmedelsansökan. Intervjuguiden innehåller följande teman:

 • Anmälningsförfarande
 • Kunskap om IF och sexualitet 
 • Förhör gällande misstänkt sexualbrott där personer med IF är involverade.

Genom ett befintligt samarbete med poliser i projektet ”Innan något händer” i Alingsås samt i Gävle kommer spridning av informationsbrev med förfrågan om deltagande i studien att ske. Intervjuerna sker digitalt eller fysiskt utifrån informanternas önskemål. Intervjudata ska analyseras utifrån kriminologiska såväl som sexologiska teorier. Relevansen är hög då kunskapen kan användas i preventivt och stödjande arbete, både för polismyndigheten som ska hantera sexualbrottsanmälningarna och för unga med IF som riskerar att bli utsatta för sexualbrott.

Abstract [en]

Background National and international research shows that the prevalence of sexual vulnerability among people with intellectual disabilities (ID) is extensive. Despite this, there is a lack of research on how these cases should be handled when they are reported by the police. Among other things, there are no guidelines and code categorizations when registering. This leads to an invisibility of the scope. The Swedish National Council for Crime Prevention highlights the importance of increased knowledge of the meaning of various disabilities, which can improve the response of the judiciary.

Purpose and questions

This project aims to investigate the police authority's experience of dealing with sexual offences among people with ID. The following questions are indicative:

 1. How do the police handle reports regarding sexual offences where people with ID are involved?
 2. What knowledge is there about ID and sexuality at the police department?
 3. Can the police improve their work when reporting in these cases, and if so, how?

Method and partners

The qualitative research team will conduct between 10-15 qualitative research interviews with police officers in three different regions with police Districts West, Middle and South. The interview guide contains the following themes:

 • Notification procedure.
 • Knowledge of ID and sexuality.
 • Interrogation regarding suspected sexual offences involving people with ID.

Interview data should be analyzed based on criminological as well as sexological theories. The relevance is high as the knowledge can be used in preventive and supportive work, both for the police authority that will handle the sexual crime reports and for young people with ID who are at risk of being exposed to sexual crimes.

Project OfficerLöfgren-Mårtenson, Charlotta
Co-InvestigatorLilja, My
Coordinating organisation
Malmö University
Funder
Period
2022-02-01 - 2023-02-01
Keywords [sv]
sexuell utsatthet, intellektuell funktionsnedsättning, Sexualbrott, Polismyndigheten, polis
Keywords [en]
sexual vulnerability, intellectual disabilities, sexual offences, police department
National Category
Social Work
Identifiers
DiVA, id: project:6420

Search in DiVA

Social Work

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar