Malmö University Publications
Change search
ExportLink to record
Permanent link

Direct link
BETA

Project

Project type/Form of grant
Project grant
Title [sv]
Organisatoriskt och socialt säkerhetsklimat inom människovårdande organisationer
Title [en]
Organisational and social safety climate in human service organisations – Developing proactive approaches and tools for research, practice and intervention
Abstract [sv]

Människovårdande organisationer (HSOs) inom skola, vård och omsorg möter stora förändringar och utmaningar som påverkar arbetsmiljön (krav, resurser, kränkningar o.s.v.) för både anställda och chefer. Programmet kommer att bidra till forskningsområdet med ett nytt begrepp organisatoriskt och socialt säkerhetsklimat som tillsammans med ”Job Demands-Resource” teorin utgör ett teoretiskt ramverk. Det övergripande målet är att utveckla arbetsformer och metoder som kan användas för forskning, praktik och intervention i syfte att utveckla en hållbar arbetsmiljö i framtidens HSO.

Under de första tre åren av programmet kommer vi att:

  1. vidareutveckla befintliga metoder och instrument som kan användas för att undersöka det organisatoriska och sociala säkerhetsklimatet i olika HSOs
  2. genomföra studier av anställdas och första linjens chefers arbetsmiljö
  3. genomföra studier om arbetsplatsmobbning och trakasserier med fokus på offren såväl som vittnen

Resultaten av studierna ger oss fördjupad kunskap om krav, resurser och kränkningar samt om metoder som kan användas för att utveckla det organisatoriska och sociala säkerhetsklimatet inom HSOs.

På basis av ny kunskap från de olika projekten kommer de följande tre åren av programmet att ägnas åt genomförande av interventionsstudier på olika organisatoriska nivåer inom HSO. Resultaten kommer att klargöra hur HSOs genom ett sunt organisatoriskt och socialt säkerhetsklimat kan möta framtida utmaningar såsom stress, kränkande särbehandling, hög personalomsättning och rekryteringsproblem.

Forskargruppen är tvärvetenskaplig och har kompetens inom ett brett spektrum av teorier och forskningsmetoder. Förutom internationella vetenskapliga publikationer, kommer resultaten att presenteras i en bok, på vår hemsida och på konferenser.

Abstract [en]

Human Service Organisations (HSOs) such as schools, social and health care are facing major changes and challenges, which impact the working environment (demands, resources, harassment etc) for both employees and managers. We will contribute to the research area with a new construct, Organisational and social safety climate that together with the Job Demands-Resources theory will form the theoretical framework for the programme. The overall aim is to develop approaches and tools that can be used for research, practice and intervention in order to develop a sustainable working environment for HSOs in the future.

During the first three years of the programme we aim to: 1) further develop existing methods and instruments that can be used to assess the organisational and social safety climate in different HSOs, 2) conduct studies of employees’ and first line managers’ work situation 3) conduct studies on work place bullying and harassment with the focus on victims and witnesses. This will provide new knowledge about the demands, resources and victimization behaviours as well as methods that can be applied in order to develop organisational and social safety climate in HSOs. On the basis of the empirical and methodological knowledge gained in the different projects the subsequent three years of the programme will be devoted to intervention studies involving employees, first-line managers and senior management in HSOs. The results will clarify how the HSOs by creating a sound organisational and social safety climate can meet the future challenges such as stress, victimization at work, retention and recruiting problems.

The programme will be based at the Centre for Work Life and Evaluation Studies (CTA), Malmö University. Our research group is multidisciplinary and has competence in a wide range of theories and research methods. Besides international scientific publication, the results will be presented in a book, on our website and at conferences.

Project OfficerMuhonen, Tuija
Co-InvestigatorBerthelsen, Hanne
Co-InvestigatorEdvik, Anders
Co-InvestigatorForssell, Rebecka
Co-InvestigatorJönsson, Sandra
Co-InvestigatorNordesjö, Kettil
Co-InvestigatorWitmer, Hope
Co-InvestigatorKaratuna, Isil
Coordinating organisation
Malmö University
Funder
Period
2017-01-01 - 2025-06-30
Identifiers
DiVA, id: project:3062

Search in DiVA

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar