Malmö University Publications
Change search
ExportLink to record
Permanent link

Direct link
BETA

Project

Project type/Form of grant
Project grant
Title [sv]
Växa Tryggt
Title [en]
Grow safely - a research project within the Child Health Care in Skåne
Abstract [sv]

Om projektet

Målet för barnhälsovården i Sverige är att bidra till bästa möjliga hälsa för alla barn och för att uppnå en rättvis och jämlik vård, erbjuder barnhälsovården olika insatser till alla barn samt förstärkta insatser till familjer som har behov av detta. Studier från både Finland och USA visar på positiva effekter av hembesök bland förstagångsföräldrar på både kort och lång sikt och därför finns det anledning att fortsätta att undersöka detta utifrån flera olika synvinklar i en Svensk kontext. I Rinkeby norr om Stockholm infördes 2013 ett utökat hembesöksprogram där både Barnhälsovårds (BHV)-sjuksköterskor samt föräldrarådgivare besökte förstagångsföräldrar i deras hem vid sex tillfällen. Totalt nådde det utökade hembesöksprogrammet 119 familjer i Rinkeby. Satsningen har utvärderats av forskare från Karolinska institutet med goda resultat. Från och med 2019 kommer ett liknande program genomföras i Region Skåne med ett särskilt fokus på förstagångsföräldrar i socialt utsatta områden. Syftet med projektet i Skåne är att utöka det ordinarie barnhälsovårdsprogrammet till förstagångsföräldrar, så att de istället för två hembesök får totalt sex hembesök och dessa hembesök kommer att genomföras utav BHV-sjuksköterskor, barnmorskor, föräldrarådgivare samt tandsköterskor. Region Skåne kommer att utlysa projektet till alla BHV-centraler i Skåne och prioritera barnhälsovårdscentraler i socialt utsatta områden i Skåne. Varje barns deltagande i programmet sträcker sig över 15 månader och hela projektet kommer att fortgå i två år.

Det utökade hembesöksprogrammet kommer att utvärderas och följas av en tvärprofessionell forskargrupp från Malmö Universitet inom ramen för forskningsprojektet Växa Tryggt. Syftet med forskningsprojektet är att belysa upplevelser och erfarenheter bland de familjer som  deltar i det utökade hembesöksprogrammet för att få kunskap om hur detta utökade program värderas av familjerna och hur det kan bidra till kunskapsutveckling hos förstagångsföräldrar. Vidare syftar forskningsprojektet till att studera hur de professioner som genomför hembesöken ser på sin roll i programmet och på att arbeta mot ett gemensamt mål utifrån olika professionella perspektiv. Slutligen syftar projektet till att studera själva organisationen och implementeringen av programmet.

Inom ramen för projektet kommer initialt kvalitativa intervjustudier genomföras både med fokus på de familjer som deltar i programmet samt kring den organisation och de professioner som samverkar i detta projekt. I ett senare skede planeras även en enkätstudie som vänder sig till de familjer som deltar i programmet. För att studera kunskapsutveckling och förändringar i attityder hos föräldrarna kommer enkätundersökningen genomföras vid ett flertal tillfällen under de 15 månader som hembesöksprogrammet sträcker sig över. 

 

Abstract [en]

About the project

The goal for the Swedish child healthcare service is to provide the best possible health for all children. To achieve equal and fair health care, the Swedish child healthcare service contributes in different ways to improve care for all children, while supporting families in need of such service. Studies from both Finland and the USA show the positive effects home visits have on first-time-parents, both in the long- and in the short-run. Consequently, there is a need to continue to investigate this matter in a Swedish context. In Rinkeby, north of Stockholm, an expanded home-visit-program started in 2013, where both child healthcare nurses and social workers visited first-time parents six times over a 15-month period, reaching 119 families in all. Researchers from the Karolinska Institute evaluated this program and rated it highly. Beginning in 2019, a similar program will be conducted within Region Skåne, with a special focus on first-time parents in socially-deprived areas in the region. The program aims to expand the number of  home visits to first-time-parents within the general child care program from two to six visits. Child healthcare nurses, midwives, social workers and dental nurses will conduct the visits.  Though Region Scania will ask all child healthcare centres in Scania to apply for participation, it will prioritize socially-deprived areas. Each participating child in the extended home-visit program will be followed over a 15-month period. In total, the project will last for 2 years.

The expanded home-visits-program will be evaluated and followed by a multidisciplinary research group from Malmö University, within the framework of the program Grow Safely.  In order to contribute to the knowledge development of first-time parents, the research project aims to clarify how the participating families experience and value the program. Further, it  will examine how the professions conducting the home visits perceive their role within the program and how they can work toward a common goal based on their different professional perspectives. Finally, the project aims to examine both the organization and the implementation of the program.

Within this project, qualitative interviews will initially be conducted, focusing both on the families that participate in the program and on the organization and the professions that cooperate within it. In a later phase, a quantitative study is planned and will follow the families that are participating in the program. In order to study increased knowledge, as well as changes in attitudes among the parents, questionnaires will be distributed on several occasions during the 15 months of the program. 

Publications (3 of 3) Show all publications
Mangrio, E. & Hjortsjö, M. (2023). Meeting families in various social situations: Reflections from healthcare staff working with an extended home-visiting program in Sweden. Discover Health Systems, 2, 1-6, Article ID 38.
Open this publication in new window or tab >>Meeting families in various social situations: Reflections from healthcare staff working with an extended home-visiting program in Sweden
2023 (English)In: Discover Health Systems, E-ISSN 2731-7501, Vol. 2, p. 1-6, article id 38Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Objectives 

Health inequalities exist among children in Sweden, and one effort that the Swedish government has focused on to promote health among small children and their parents is an extended home-visiting program during the child’s first 15 months. This study aimed to illuminate healthcare professionals’ experiences of meeting parents in different social situations during the home visits within Grow safely. 

Methods

The chosen method was qualitative, and 13 interviews were carried out with healthcare, social, and dental professionals working with the extended home-visiting program within the child healthcare in the south of Sweden. 

Results

The results revealed that the parents raised differing needs in the meetings with the healthcare professionals in the program. The needs included advice on children with special needs, support with problematic breastfeeding, and more psychosocial support. The professionals met different groups of parents, such as young parents or newly arrived migrant parents, that in different ways needed the team to reach out to them. The professionals also met families who came from better-off areas and who were not initially considered to really need the program. As the program progressed, these parents could see that diverse, unpredictable needs could be met by the intervention. For example, the program provided access to and advice from social workers, which in turn created contacts that lasted longer than the program itself.

Conclusions

The professionals encountered various family situations and needs within the extended home-visiting program. This highlights the need for a close collaboration between child healthcare nurses and social workers, in order to be able to support the families and work towards the aim of reaching equal health among all children in Sweden. 

Place, publisher, year, edition, pages
Springer Nature, 2023
National Category
Public Health, Global Health, Social Medicine and Epidemiology
Research subject
Care science
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-63377 (URN)10.1007/s44250-023-00053-7 (DOI)
Funder
Region Skåne
Available from: 2023-11-02 Created: 2023-11-02 Last updated: 2023-12-08Bibliographically approved
Mangrio, E. & Norberg, J. (2023). Växa tryggt: Slutrapport från Malmö universitets forskargrupp. Malmö: Region Skåne
Open this publication in new window or tab >>Växa tryggt: Slutrapport från Malmö universitets forskargrupp
2023 (Swedish)Report (Other (popular science, discussion, etc.))
Abstract [sv]

Under åren 2019–2022 genomfördes en satsning på ett utökat hembesöks-program för förstagångsföräldrar inom barnhälsovården i Skåne. Satsningen hade namnet Växa tryggt och baserades på erfarenheter av ett liknande program i Rinkeby. I Växa tryggt erbjöds förstagångsföräldrar sammanlagt sex hembesök under barnets första 15 månader. Besöken genomfördes i ett sam-arbete mellan barnmorskor, barnhälsovårdssjuksköterskor, föräldrastödjare och tandsköterskor/tandhygienister.En tvärvetenskaplig forskargrupp från Malmö universitet har på uppdrag av Region Skåne forskat om Växa tryggts genomförande och effekter. Forsk-ningen har inkluderat intervjuer och enkäter riktade till deltagande familjer, de professioner som genomförde hembesöken, verksamhetschefer och politiska beslutsfattare.I denna rapport redovisas forskargruppens övergripande resultat. Resultaten visar genomgående att både professioner och deltagande familjer var mycket nöjda med de utökade hembesöken. För professionerna, främst familjestöd-jaren och tandsköterskan/tandhygienisten, har Växa tryggt inneburit möj-ligheter att tidigt komma i kontakt med barnfamiljer i upptagningsområdet. Utöver stöd och support i enskilda frågor har professionerna även kunnat informera om ytterligare stöd som barnhälsovården, socialtjänsten och tand-vården kan erbjuda. För familjerna har de utökade hembesöken varit ett stöd i den intiala osäkerhet som ofta präglar ett nyblivet föräldraskap. Samtidigt har Växa tryggt främjat möjligheten att bygga tillitsfulla relationer med välfärds-professioner som utifrån sina skilda kompetenser är experter på barn- och familjeliv. Hemmet har i det föreliggande projektet visat sig vara en bra arena för att kunna individanpassa råd och stöd. Ytterligare en positiv effekt av Växa tryggt har varit att fera professioner samverkat i hembesöken och därmed kunnat komplettera och stärka varandra i dialoger med familjerna.

Place, publisher, year, edition, pages
Malmö: Region Skåne, 2023. p. 51
National Category
Public Health, Global Health, Social Medicine and Epidemiology Health Care Service and Management, Health Policy and Services and Health Economy
Research subject
Health and society; Child and youth studies; Care science
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-64189 (URN)
Available from: 2023-12-08 Created: 2023-12-08 Last updated: 2023-12-11Bibliographically approved
Franzén, C., Nilsson, E.-L., Norberg, J. & Peterson, T. (2020). Trust as an analytical concept for the study of welfare programmes to reduce child health disparities: the case of a Swedish postnatal home visiting programme. Children and youth services review, 118, 1-7, Article ID 105472.
Open this publication in new window or tab >>Trust as an analytical concept for the study of welfare programmes to reduce child health disparities: the case of a Swedish postnatal home visiting programme
2020 (English)In: Children and youth services review, ISSN 0190-7409, E-ISSN 1873-7765, Vol. 118, p. 1-7, article id 105472Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The aim of this article is to outline a theoretical framework for how the concept of trust can be used as analytical tool for a study of the aim, design, output and societal legitimacy of a Swedish welfare programme conducted to reduce disparities in health and social inequities and to give newborn a positive start in life. This programme, labelled Grow Safely, implies that home visits will be conducted at six occasions at first-time parents by different professionals: child health care nurses, midwifes, dental hygienists and counsellors from the social services. Prior to when the intervention is carried out, the involved professionals in the programme will be participating in training in order to increase the possibility that the home visits will be carried out in similar ways and be followed the same manual throughout the programme.

The welfare programme will be based on relationships on different levels: between professionals and parents, between different professionals, between professionals and managers, and between organisations. Trust is believed to be of significance for the development of relationships as well as for the social legitimacy of the implantation of welfare programmes. Therefore, our ambition is to embrace a broad perspective on trust, combining insights from a variety of research traditions and analyses on macro, meso and micro levels in the outline a model for how the concept of trust can be used as an analytical tool for studying welfare programmes like Grow Safely. We argue for that the model can capture the significance of trust at different levels: individual, professional, organisational and societal levels as well as interplays between these levels, and consequently be useful in to analyse implementations of welfare programmes.

Place, publisher, year, edition, pages
Elsevier, 2020
Keywords
Early childhood, Extended home visits, Implementation, Social inequities, Trust, Welfare programmes
National Category
Other Medical Sciences Other Social Sciences Law and Society
Research subject
Criminology
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-37425 (URN)10.1016/j.childyouth.2020.105472 (DOI)000580051200062 ()2-s2.0-85091379920 (Scopus ID)
Available from: 2020-12-09 Created: 2020-12-09 Last updated: 2023-10-26Bibliographically approved
Project OfficerMangrio, Elisabeth
Co-InvestigatorIvert, Anna-Karin
Co-InvestigatorBramhagen, Ann-Cathrine
Co-InvestigatorBjörkhagen Turesson, Annelie
Co-InvestigatorFranzén, Cecilia
Co-InvestigatorNilsson, Eva-Lotta
Co-InvestigatorVikman, Jenny
Co-InvestigatorNorberg, Johan
Co-InvestigatorPersson, Karin
Co-InvestigatorSjögren Forss, Katarina
Co-InvestigatorHellström, Lisa
Co-InvestigatorHjortsjö, Maria
Co-InvestigatorPeterson, Tomas
Coordinating organisation
Malmö University
Funder
Period
2019-01-01 - 2022-12-31
Keywords [sv]
hembesöksprogrammet, barnhälsovårdsprogrammet, förstagångsföräldrar
Identifiers
DiVA, id: project:3058

Search in DiVA

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar