Malmö University Publications
Change search
ExportLink to record
Permanent link

Direct link
BETA

Project

Project type/Form of grant
Project grant
Title [sv]
Trångboddhetens sociala konsekvenser
Title [en]
Social consequences of overcrowding
Abstract [sv]

Om projektet

Under Corona-pandemin har behovet av studier kring trångboddhet och dess konsekvenser aktualiserats. Internationell forskning visar att trångboddhet under normala omständigheter får konsekvenser i termer av försämrade möjligheter till studier, ökade konfliktytor och risk för sämre hälsa. Det kan också yttra sig i att familjemedlemmar väljer att i hög utsträckning spendera tid utanför hemmet, vilket i kombination med brist på ändamålsenliga mötesplatser kan bidra till social oro i bostadsområden. Under Corona-pandemin har konsekvenserna av trångboddheten accentuerats, inte minst genom att den fysiska närheten utgör en direkt ökad spridningseffekt och den potentiellt ökade pressen på hemarbetande kvinnor.

I de bostadsområden där trångboddheten är störst har också pandemin slagit hårdast när dödstalen analyseras per stadsdel. Även andra effekter av trångboddheten förstärks i Corona-pandemins svallvågor, som exempelvis missbruk och våld i nära relationer. Fastighetsföretag vittnar om fler störningsanmälningar under pandemin. Det saknas dock svenska studier för att förstå effekterna av trångboddhet för de boende, inte minst utifrån de boendes egna perspektiv. Frågan om trångboddhet och dess effekter är av stort intresse för såväl forskning, fastighetsförvaltning som för offentliga institutioner.

Syfte och metod

Detta forskningsprojekt syftar till att studera boendes upplevda konsekvenser av trångboddhet i flerfamiljshus. Studien kombinerar kvantitativa och kvalitativa metoder för att undersöka trångboddhetens yttringar och konsekvenser i två bostadsområden i Malmö. Registerdata används för att kartlägga den officiella trångboddheten i områdena, vilket kombineras med enkät- och intervjustudier med boende där syftet är att utifrån deras egna erfarenheter förstå hur trångboddheten ser ut, upplevs och vilka konsekvenser den har. Dessa intervjuer kompletteras med intervjuer av personer som genom sin yrkesroll har kunskap om trångboddhet, exempelvis personal vid skolor eller bibliotek.

Frågeställningar

Studien kretsar kring följande frågeställningar:

  • Hur yttrar sig trångboddheten i de utvalda bostadsområdena?
  • Vilka strategier utvecklas av de boende för att hantera de situationer som uppstår som en konsekvens av trångboddhet?
  • Vilka sociala konsekvenser får trångboddhet för individen, för bostadsområdet och för samhället?

Finansiärer

Kommunala fastighetsföretag

Abstract [en]

About the project

During the Corona pandemic, the need for studies on overcrowding and its consequences has come to the fore. International research shows that overcrowding under normal circumstances has consequences in terms of reduced opportunities for studies, increased conflict areas in the home, and the risk of poorer health. It can also be expressed in the fact that family members choose to spend a lot of time outside the home, which in combination with a lack of appropriate meeting places can contribute to social unrest in residential areas.

During the Corona pandemic, the consequences of overcrowding have been accentuated, not least by the fact that physical proximity constitutes a direct increased spreading effect and the potentially increased pressure on women working at home. In the residential areas where overcrowding is greatest, the pandemic has also hit hardest when the death toll is analyzed per district. Other effects of overcrowding are also amplified in the waves of the Corona pandemic, such as abuse and violence in close relationships. Real estate companies testify to more disturbance reports during the pandemic. However, there is a lack of Swedish studies to understand the effects of overcrowding for the residents, not least from the residents' own perspectives. The issue of overcrowding and its effects is of great interest to research, property management as well as public institutions.

Aim and method

This research project aims to study residents' perceived consequences of overcrowding in apartment buildings. The study combines quantitative and qualitative methods to investigate the manifestations and consequences of overcrowding in two residential areas in Malmö. Register data is used to map the official overcrowding in the areas, which is combined with survey and interview studies with residents where the purpose is to, based on their own experiences, understand how overcrowding is manifested, experienced and what consequences it has. These interviews are supplemented by interviews with people who, through their professional role, have knowledge of overcrowding, for example, the staff at schools or libraries.

The study revolves around the following issues:

  • How is the overcrowding in the selected residential areas?
  • What strategies are developed by the residents to deal with the situations that arise as a consequence of overcrowding?
  • What are the social consequences of overcrowding for the individual, for the residential area and for society?

Financers

Municipal property companies

Project OfficerGrander, Martin
Co-InvestigatorSandberg, Matilda
Coordinating organisation
Malmö University
Period
2020-12-01 - 2022-03-31
Keywords [sv]
Studier i boende och välfärd, trångboddhet, urbana studier, hälsa och samhälle
Keywords [en]
Studies in housing and welfare, overcrowding, urban studies, health and society
Identifiers
DiVA, id: project:2797

Search in DiVA

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar