Malmö University Publications
Change search
ExportLink to record
Permanent link

Direct link
BETA

Project

Project type/Form of grant
Project grant
Title [sv]
Sexuell hälsa vid inflammatorisk tarmsjukdom: hur ungdomar (15-18) och unga vuxna (19-25) upplever sin sexuella hälsa vid inflammatorisk tarmsjukdom
Title [en]
Sexual health in patient with inflammatory bowel disease: how adolescents (15-18) and young adults (19-25) experience their sexual health during inflammatory bowel disease
Abstract [sv]

Inflammatorisk tarmsjukdom, IBD, är en vanlig kronisk sjukdom bland tonåringar och unga vuxna. Prevalensen är störst hos ungdomar mellan 15 och 19 år och ökar globalt. Den genetiska komponenten är en av de viktigaste riskfaktorerna och sjukdomen ger symtom som buksmärtor, diarréer, viktminskning, gastrointestinal blödning, tillväxtrubbningar och anemi som de vanligaste beskrivna symptomen. Sjukdomen innebär en livslång behandling och kan påverka livet negativt.

Det har visat sig att kroniska sjukdomar och medicinska tillstånd hos ungdomar och unga vuxna kan vara förknippade med ökad risk för känslomässiga- och beteendemässiga problem. Det finns forskning som fokuserat på generell hälsorelaterad livskvalitet (HRQoL) hos ungdomar och unga vuxna med IBD. Den negativa synen och självbilden på den egen kropp som dessa unga människor beskriver kan härledas till både de symtom som sjukdomen medför men även de biverkningar som medicinen ger.

Med tanke på sjukdomens art och dess negativa inverkan på det dagliga livet med ständig oro över magens aktivitet och andra medföljande negativa effekter såsom t.ex. dålig lukt, och svårigheter att hålla avföring i kombination med risk för lägre hälsorelaterad livskvalitet kan vi förvänta oss att IBD kan ha inverkan på sexuell hälsa också. Tonårstiden och den tidiga vuxenålder har stor betydelse när det gäller utvecklingen av sexualitet och sexuell hälsa som definieras enligt WHO (2006) som ett ”tillstånd av fysiskt, känslomässigt, mentalt och socialt välbefinnande i förhållande till sexualiteten” och är en av de determinanter som kännetecknar god livskvalité.

Syftet med studien är att genom intervjuer med tonåringar och unga vuxna med IBD få ta del av deras upplevelse av sin sexuella hälsa samt att intervjua en grupp vårdpersonal för att beskriva deras erfarenheter av att arbeta med dessa tonåringar och unga vuxna i relation till deras sexuella hälsa.

Abstract [en]

Inflammatory bowel disease, IBD, are a common disease among adolescence and young adults. The prevalence is peaking among 15-19 olds, and is increasing globally. The genetically component is the most frequent risk factor and the disease gives symptoms such as abdominal pain, diarrhoea, weight loss, gastrointestinal bleeding, inhibited growth and anaemia. The disease requires lifelong treatment and may have a negative impact on life.

Chronic diseases and illness amongst adolescents and young adults are also associated with an increased risk of emotional and behavioural difficulties. There are research focusing on general health related quality of life (HRQoL) factors among adolescence and young adults. The negative self-image of the body described amongst this group is associated with the symptoms caused by disease as well as the pharmacological side- effects.

Considering the disease and the negative impact on daily life, with constants anxiety regarding abdominal activities and other symptoms such as, bad odour, problems retaining faeces in combination with decreasing quality of life, we can assume that IBD also has an impact on sexual health.
Adolescence and young adulthood are a significant period in life, regarding development of sexuality and sexual health, which according to WHO (2006) are described as a “condition of physical, emotional, mental and social wellbeing in relation to sexuality”, and is one of the determinants characterizing god quality of life.

The aim of the project is to illuminate experiences of sexual health among adolescences and young adults diagnosed with IBD. Another focal point of the project is to interview health-care personnel regarding their experiences working with adolescence and young adults in relation to sexual health.

Co-InvestigatorVejzovic, Vedrana
Co-InvestigatorBramhagen, Ann-Cathrine
Co-InvestigatorÖrmon, Karin
Coordinating organisation
Malmö University
Funder
Period
2019-01-01 - 2021-09-30
Identifiers
DiVA, id: project:2795

Search in DiVA

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar