Malmö University Publications
Change search
ExportLink to record
Permanent link

Direct link
BETA

Project

Project type/Form of grant
Project grant
Title [sv]
Smarta Offentliga Miljöer II
Title [en]
Smart Public Environments II
Abstract [sv]

Projektbeskrivning

Valt profilområde för projektet är smarta offentliga miljöer vilket innefattar miljöer som är publika och allmänt tillgängliga eller drivna av offentlig verksamhet. Både Lunds kommun och Malmö stad driver aktivt ett antal aktiviteter inom detta område och satsar strategiskt en stor del av sin digitaliseringsbudget inom området.

I denna strävan ser man att IoT kan spela en viktig roll skapandet av nya typer av lösningar för det offentliga rummet. Förutom dessa aktiviteter är strävan att skapa en bas för att undvika att man skapar stuprörslösningar genom att etablera horisontella byggblock som möjliggör återanvändande, öppenhet och delning. Denna aktivitet är central för att man ska kunna skapa en effektiv plattform och process för att mer effektivt kunna implementera IoT-lösningar i den offentliga verksamheten som både effektiviserar, skapar innovationskraft och stärker öppenheten mot medborgarna.

I projektet finns ett starkt konsortium med 17 aktörer. Lunds Kommun, Malmö Kommun, Lunds Universitet, Malmö Universitet, Mobile Heights, RISE, Sony, Ericsson, Telia, Sensative, Sensefarm, Kraftringen, Schneider, Ideon Innovation, u- Blox. Projektet har även ett nätverk av informella partners (som idag består av ca 30 företag och aktörer) som kommer att växa under projektets gång.

Kännetecken för projektet

Kännetecken för projektet är:

 • fokus på smarta offentliga miljöer
 • ett starkt projektteam
 • tydlig inkoppling mot behovsägare i Lund och Malmö
 • fokus på öppenhet
 • stötta innovation och entreprenöriella aktörer
 • samt öppna och delade IoT testbäddar.

Projektet kommer initialt att fokusera på 4 innovationsexempel:

 • cykeldata
 • övervakning av kritisk infrastruktur
 • effektiv och säker stadsodling samt
 • användarstyrd avfallshantering.
Abstract [en]

Project description

The chosen profile area of project is smart public environments that are public and/or publicly available or driven by public activities in the city of Lund and Malmö. Both Lund and Malmö actively pursues a number of activities in this area and strategically invests a large part of their digitalization budget related to this topic. It is envisaged that IoT will increasingly play a crucial role in the creation of new solutions for public environments. In addition to this, the aim is to create a base to avoid "silo" solutions, by creating horizontal building blocks that enables reuse, transparency and sharing of information.

This activity is central in order to create an effective platform and process to more effectively implement IoT solutions in public operations that streamline, create innovation power and strengthen transparency towards citizens.

The project has a strong consortium consisting of 17 core partners- Lund municipality, Malmö municipality, Lunds University, Malmö University, Mobile Heights, RISE, Sony, Ericsson, Telia, Sensative, Sensefarm, Kraftringen, Schneider, Ideon Innovation and u-Blox. The project also has a network of informal partners (at the moment some 30 companies and organisations) that is expect to grow as the project develops.

Key features 

Key features of the project are:

 1. focus on smart public environments
 2. a strong project team
 3. solid involvement of city of Malmö and Lund in formulating needs
 4. clear focus on open systems and open data
 5. support innovation and entrepreneurial actors; and
 6. open and shared IoT testbeds.

The project will initially focus on 4 innovation cases:

 • bike data
 • monitoring of critical infrastructure
 • efficient and secure city farming
 • user centered waste management.
Co-InvestigatorDavidsson, Paul
Co-InvestigatorPersson, Jan A.
Co-InvestigatorHolmgren, Johan
Coordinating organisation
Malmö University
Funder
Period
2017-09-01 - 2020-12-18
Keywords [sv]
smarta miljöer, digitalisering
Keywords [en]
smart environments, digitalization
Identifiers
DiVA, id: project:2513

Search in DiVA

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar