Malmö University Publications
Change search
ExportLink to record
Permanent link

Direct link
BETA

Project

Project type/Form of grant
Project grant
Title [sv]
Från policy till sjukskrivning – Rehabkoordinatorernas roll i styrningen av sjukskrivningsprocessen
Title [en]
From policy to sick leave – the role of rehabilitation coordinators in governing the sick leave process
Abstract [sv]

Om projektet 

Projektets syfte är att studera diagnoser relaterade till reaktioner på svår stress, till exempel utmattningssyndrom och annan psykisk ohälsa ur ett organisations- och genusperspektiv. Psykiska diagnoser är den vanligaste orsaken bakom långvarig sjukfrånvaro hos kvinnor. Dessa diagnoser kräver rehabiliteringsinsatser med en rad aktörer under sjukskrivningsprocessens gång där målet är återgång i arbete. Förutom patienten kan t ex arbetsgivare, Försäkringskassan och vårdgivare vara involverade. Utifrån den nyligen introducerade funktionen rehabiliteringskoordinator ska projektet studera hur dessa samverkansprocesser kan bidra till en framgångsrik behandling.

Rehabiliteringsprocessen och vägen tillbaka till arbete vid långa sjukfall med psykiska diagnoser, antingen som reaktion på svår stress (t ex utmattningssyndrom) eller förstämningssyndrom (depression) är oklar och ifrågasatt jämfört med somatiska sjukdomar och diagnoser där det är enklare att enas kring underliggande problem och en plan för återgång i arbete. Patienten utsätts inte bara för fysiska och psykiska utmaningar, utan också för en risk för stigmatisering orsakad av den allmänna debatten kring dessa sjukdomar. Denna osäkerhet öppnar upp för förhandlingar, i vilken diagnos och rehabilitering formas.

Huvuddelen av forskning kring sjukskrivning bedrivs utifrån kunskap om medicinsk behandling och rehabilitering. Vi ska studera hur diagnoser formas i samverkansprocesser och hur sjukdomen i dessa görs synlig och därigenom möjlig att behandla. Genom att studera funktionen rehab-koordinatorer och intervjua denna samt övriga aktörer analyseras de utmaningar den nya funktionen möter, hur professionen formas samt hur rehabiliteringsprocessen tar sitt uttryck i samhället.

Projektet ska identifiera faktorer som stärker organisatorisk samverkan och därmed möjliggör återgång till arbete. Särskilt strategier och metoder för en mer jämställd arbetsmiljö ska utvecklas och tillsammans med samarbetspartners ska forskare analysera rehab-koordinatorns roll och utveckla arbetsmaterial för att öka kunskapen om att framgångsrikt arbeta med sjukfrånvaro kopplad till psykisk ohälsa till följd av svår stress.

Studierna av rehab-koordinatorer drivs mer specifikt utifrån följande syften:

  • Identifiera de fundamentala problemen i rehabiliteringsprocessen
  • Utveckla en modell för förståelse av samverkan kring omstridda diagnoser
  • Analysera den nya yrkeskårens möjligheter att koordinera sjukskrivningar
  • I samarbete med Region Skåne, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen identifiera riktade insatser mot de könskodade orsakerna till utmattningssyndrom.

Projektet är en kvalitativ studie med två forskningsansatser; en fallstudie med inriktning mot sjukskrivna och en etnografisk studie av sjukskrivningsprocessen med fokus på rehab-koordinatorer.

Finansiärer:


Arbetsförmedlingen och Region Skåne

Abstract [en]

About the project

This project addresses mental illnesses from an organizational and gender perspective. These disorders constitute an increasing and gendered diagnosis, with rehabilitation efforts dependent on the collaboration between a range of actors (employee, employer, doctors, the Swedish social insurance agency, and rehabilitation organizations). By focusing on the newly introduced function of Rehabilitation Coordinator, the project will identify the collaboration processes hindering and enabling successful rehabilitation efforts and return to work.

Mental illnesses referred to as ‘burnout’ or ‘hitting the wall’, have fast become a serious and gendered societal challenge in Sweden. The difficulty in diagnosing and the problems with rehabilitation also makes them contested diseases. The patients are not only facing extensive physical and psychiatric challenges, but also problems associated with the debates about the disease within medical and public discourses. This uncertainty opens up the local situation for negotiations between the different involved actors in constructing the diagnosis and managing the rehabilitation. This situation can be contrasted with short-term illnesses (e.g., a cold or food poisoning) or long-term illnesses (e.g., a broken leg or cancer), where the different actors readily agree upon the underlying problem and a return to work plan.

While most of the research in this area has been conducted with a medical or therapeutical approach, we aim to study how mental illness is managed through various organizational processes. By researching the newly introduced function of “Rehabilitation Coordinator” (“rehab-coordinator”) at local health clinics with the help of interviews and observations, we will explain how disorders through the collaborative efforts are made ‘visible’ and addressed through rehabilitation. Considering that mental illness is more common among women than men and that earlier studies and reports show that there are gender differences concerning the rehabilitation process, it is important that the research highlights the power structures related to gender but also to ethnicity, sexual orientation, socioeconomic group and age.

In researching the role of rehabilitation coordinator in the organization of mental illness, the specific project objectives are:

  • Identifying the fundamental problems in the rehabilitation process
  • Developing a model for understanding collaborations of contested issues
  • Evaluating the new occupation’s influence in coordinating and addressing sick leave.
  • In collaborations with Region Skåne, Swedish Social Insurance Agency (Försäkringskassan), and Employment Agency (Arbetsförmedlingen), identifying relevant processes to address the gendered causes of mental illness in organizations.

The project is a qualitative study where two approaches will direct the work: case studies based on patients with sick leave and ethnographic studies of the rehabilitation.

Finansiärer:


Arbetsförmedlingen och Region Skåne

Project OfficerWesterdahl, Stig
Co-InvestigatorMuhonen, Tuija
Co-InvestigatorWitmer, Hope
Co-InvestigatorEdvik, Anders
Co-InvestigatorFlädjemark, Ulrika
Co-InvestigatorStavreski, Helena
Coordinating organisation
Malmö University
Funder
Period
2018-03-29 - 2021-03-31
Keywords [sv]
utmattning, rehabilitering, sjukskrivning
Identifiers
DiVA, id: project:2496

Search in DiVA

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar