Malmö University Publications
Change search
ExportLink to record
Permanent link

Direct link
BETA

Project

Project type/Form of grant
Project grant
Title [sv]
Existentiell ensamhet – en utmaning i vården av svårt sjuka äldre personer
Title [en]
Existentiell loneliness – a challenge in care for older person
Abstract [sv]

Om projektet

En av vårdpersonalens största utmaningar är att samtala med äldre människor om existentiell ensamhet vid livets slut. Vi har idag kunskap om att omsorgen om människor som befinner sig i livets slut är existentiellt utmanande, då döendet och döden är ständigt närvarande.

Tidigare forskning har främst relaterat existentiell ensamhet till lidande, snarare än att se existentiell ensamhet som ett kontinuum, som även kan vara hälsofrämjande om det bemöts och bejakas på rätt sätt.

Existentiell ensamhet är dock ett mångtydigt begrepp som behöver förtydligas, och studiens syfte är därför att undersöka:

  1. begreppet existentiell ensamhet, hur det definieras, avgränsas och ger sig till uttryck.
  2. hur existentiell ensamhet upplevs av patienter/vårdtagare och deras närstående
  3. hur personal inom olika vårdverksamheter (vårdplatser) möter existentiell ensamhet och samtalar med personer som närmar sig livets slut.

Tre doktorander, som fokuserar på närstående, äldre personer samt vårdpersonal, finansieras av projektet.

De metoder som används i relation till respektive delsyfte är 1) en begreppsanalys, 2) kvalitativa individuella intervjuer med patienter/vårdtagare och närstående inom akutsjukvård, palliativ vård, och SäBo, samt 3) fokusgruppsintervjuer med personal inom olika vårdverksamheter för att påvisa vårdkontextens (vårdplatsers) betydelse .

Studierna kommer sedan att ligga till grund för att arbeta vidare med komplexa interventioner relaterat till olika vårdkontexter.

Samarbetspartners:Lunds universitet, Palliativt Kunskapscenter, Region Skåne, Högskolan Kristianstad

Finansiärer: Crafoordska stiftelsen, Gyllenstiemska Krapperupsstiftelsen, Greta och Johan Kocks stiftelse, Vårdalstiftelsen

Abstract [en]

About the project

One of the biggest challenges for health professionals is to have conversations with older people about existential loneliness at the end of life. Today we have knowledge that caring for people in the end of their life is an existential challenge, because dying and death is ever-present.

Previous research has mainly related existential loneliness to suffering, rather than seeing existential loneliness as a continuum, that including health promotion if it is answered and accepted correctly. Existential loneliness, however, is an ambiguous term that needs clarification, and the study's purpose, therefore, is to:

  1. examine the concept of existential loneliness, how it is defined
  2. explore how existential loneliness experienced by patients/clients and their relatives 
  3. how professionals in different health contexts (places) meets existential loneliness and how they talk with people who are approaching the end of life.

3 Ph.D students participate in the project.

The methods that will be used in relation to the respective part order is 1) a concept analysis, 2) qualitative individual interviews with patients/patients and next of kin within acute care, palliative care and SäBo, as well as 3) focus group interviews with professionals in different places of care.

The studies will form the basis for work on complex interventions in the field.

Co-InvestigatorRämgård, Margareta
Coordinating organisation
Malmö University
Funder
Period
2015-01-01 - 2020-12-31
National Category
NursingHealth Sciences
Identifiers
DiVA, id: project:2479

Search in DiVA

NursingHealth Sciences

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar