Malmö University Publications
Change search
ExportLink to record
Permanent link

Direct link
BETA

Project

Project type/Form of grant
Project grant
Title [sv]
Barns bostad först
Title [en]
Housing first: Children
Abstract [sv]

Barns Bostad Först är ett projekt som söker innovativa lösningar på den växande samhällsutmaning som hemlöshet bland barnfamiljer utgör. Allt fler familjer drabbas av hemlöshet och konsekvenserna är allvarliga: att inte ha ett hem begränsar barns möjlighet att tillgodogöra sig utbildning, skapa relationer och upprätthålla rutiner för mat, lek och vila.

En dålig start i livet minskar möjligheterna till god hälsa och arbete i vuxen ålder, står i vägen för tillväxt och riskerar att cementera en negativ utveckling. Hemlöshet bland barnfamiljer skapar således inte bara individuellt lidande, vi ser konsekvenser i form av större ojämlikhet och ökande kostnader för samhället. Idag saknas i Sverige de strukturer som krävs att för att adressera detta komplexa problem. Varken offentliga institutioner, ideella krafter eller marknadens aktörer har kunnat lösa problemet på egen hand. Utgångspunkten för detta projekt är att behovsägare och lösningsägare behöver samarbeta på ett nytt sätt.

Syfte: Att minska hemlöshet bland barnKärnan i projektet är därför att upprätta kunskapsallianser mellan relevanta samhällsaktörer och därmed skapa en plattform där aktörerna i samverkan kan testa, utvärdera och implementera lösningar för att minska barns hemlöshet. I initieringsfasen ska aktörerna under tre så kallade kunskapslabb diskutera problem, förutsättningar och potentiella lösningar på samhällsutmaningen. Aktörerna ska undersöka redan existerande modeller, t ex Bostad Först, och utvärdera hur dessa kan anpassas efter barnfamiljers behov. Projektgruppen består av företrädare från Näringslivet (ÅF), akademin (Malmö universitet) och ideell sektor (Rädda barnen och Stadsmissionen). Till de tre kunskapslabben kopplas fler aktörer, där offentlig sektor blir en viktig part.

Samarbetspartners: AFRY, Rädda Barnen, Skånes stadsmission.

Abstract [en]

Housing First: Children is a project that seeks innovative solutions to the societal challenge posed by homelessness among families with children. An increasing share of families are suffering from homelessness and consequences are serious: not having a home limits childrens’ opportunities to access education, create relationships and maintain routines for food, play and rest.

A bad start in life reduces opportunities for health and work in adulthood, stands in the way of growth and risks cementing a negative development. Thus, homelessness do not only create individual suffering, we see consequences in the form of greater inequality and increasing products for society.

Today, Sweden lacks the structures needed to address this complex problem. Neither public institutions, NGO’s, nor market actors have been able to solve the problem on their own. The starting point for this project is that societal actors must work together in a new way. The core of the project is the establishment of knowledge alliances between relevant actors and thus creating a platform where the actors in collaboration can test, evaluate and implement system-level solutions to reduce homelessness. In the initial phase, the actors will in Three so-called knowledge labs discuss problems, prerequisites and potential solutions to the social challenge.

The actors will examine previously existing models, eg Housing First, and evaluate how these can be adapted to the needs of families with children. The project group consists of representatives from business (ÅF), academy (Malmö University) and the non-profit sector (Save the Children and the Stadsmissionen). More actors are connected to the Three knowledge labs, where the public sector becomes an important part.

Collaborators: AFRY, Rädda Barnen, Skånes stadsmission.

Co-InvestigatorGrander, Martin
Coordinating organisation
Malmö University, Faculty of Culture and Society (KS), Department of Urban Studies (US)
Funder
Period
2019-11-11 - 2020-08-21
Keywords [sv]
Bostadsforskning
Identifiers
DiVA, id: project:2464

Search in DiVA

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar