Malmö University Publications
Change search
ExportLink to record
Permanent link

Direct link
BETA

Project

Project type/Form of grant
Project grant
Title [sv]
Cybermobbning i arbetslivet
Title [en]
Cyberbullying at work
Abstract [sv]

Genom den ökande kommunikationen med hjälp av digitala medier såsom e-post, sms, Facebook,Twitter och blogg har fenomenet cybermobbning aktualiserats. Cybermobbning i arbetslivet är ett relativt nytt fenomen som kan antas växa och få negativa konsekvenser för såväl individer, organisationer som samhället i stort. Tidigare har detta begrepp framförallt relaterats till barn och ungdomar och få studier har fokuserat på cybermobbning bland vuxna i arbetslivet. 

Syftet med projektet är dels (1) att kartlägga förekomsten av cybermobbning och dess olika uttryck såsom det förekommer på olika arbetsplatser, dels (2) att förklara och belysa konsekvenserna av cybermobbning för den enskilde arbetstagaren och för arbetsorganisationen. 

Tidigare studier tyder på att mobbning handlar om makt i termer av underordning, överordning och kontroll, där man kan skönja skillnader mellan kvinnor och män vad gäller förekomst och typ av handlingar. Projektet har därför ett makt- och genusperspektiv där även effekter eller konsekvenser av cybermobbning för individer och organisationer kommer att studeras. Projektet inleds med en pilotstudie med hjälp av intervjuer och en enkät på Facebook. Därefter genomförs en webbenkätstudie bland cirka 1500 medarbetare och chefer inom två utvalda branscher. I den sista delen av projektet genomförs fokusgrupper med ett antal chefer inom de studerade organisationerna. Intervjuerna syftar till att hitta bakomliggande orsaker och belysa konsekvenserna av cybermobbning för den enskilde arbetstagaren och för arbetsorganisationen. 

Genom att öka kunskapen och förståelsen för fenomenet cybermobbning förväntas resultaten från detta projekt att kunna användas som stöd och hjälp för hur olika organisationer kan arbeta preventivt inom arbetsmiljöområdet.

På Facebook har forskarna skapat en sida i syfte att förstå vad cybermobbning är när det utspelar sig i arbetslivet. Här vill de också komma i kontakt med personer som har erfarenhet av nätmobbning.

Forskningsfinansiär: Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS).

Abstract [en]

As a result of increasing communication based digital media such as e-mail, text messages, Facebook, Twitter and blogs the problem with cyberbullying has accentuated. Cyberbullying in the workplace is a relatively new but growing phenomenon that is likely to have negative consequences for individuals, organizations and the society at large. Previously this phenomenon has been observed and studied among children and youngsters, but few studies have focused on cyberbullying among adults in the workplace. 

The aim of the current project is (1) to study the prevalence of cyberbullying and its different expressions as they appear in various places of work, and (2) to explain and illustrate the consequences of cyberbullying for the individual worker and work organisation. 

Earlier studies suggest that bullying is a question of power in terms of subordination and superiority, wherein differences between women and men concerning bullying behaviour can be expected. The project therefore has a power and a gender perspective where also the effects or consequences of cyberbullying for individuals and organizations will be studied. The project will begin with a pilot study with interviews and a questionnaire on Facebook. In the next step a questionnaire study among approximately 1500 employees and managers within two selected sectors will be conducted. The last part of the project consists of focus groups with a number of managers within the studied organizations. The focus group interviews are intended to identify underlying causes and highlight the consequences of cyberbullying for the individual worker and work organisation. 

By increasing the knowledge and understanding of the phenomenon of cyberbullying the results of the project can be used as support and help for performing precautionary work in different organizations.

Co-InvestigatorMuhonen, Tuija
Co-InvestigatorJönsson, Sandra
Co-InvestigatorForssell, Rebecka
Coordinating organisation
Malmö University, Centre for Work Life and Evaluation Studies (CTA)
Funder
Period
2013-01-01 - 2018-03-31
Identifiers
DiVA, id: project:2420

Search in DiVA

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar