Malmö University Publications
Change search
ExportLink to record
Permanent link

Direct link
BETA

Project

Project type/Form of grant
Project grant
Title [sv]
PEIRE - People | Environment | Indoor | Renovation | Energy
Title [en]
PEIRE - People | Environment | Indoor | Renovation | Energy
Abstract [sv]

PEIRE är ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt med fokus dels på god inomhusmiljö för människor i deras bostäder – dels på energieffektivitet före och efter renovering av flerfamiljsbostäder. Energieffektivitet i bostäder måste öka och många åtgärder görs när flerfamiljshus renoveras. Samtidigt är det viktig att inomhusmiljön i lägenheter motsvarar människors behov av bra luft, behaglig temperatur, god ljudmiljö och dagsljus.

Eftersom energisystem, ventilation och byggnadens klimatskal samverkar är det viktigt att ta hänsyn till helheten. Människor som bor i lägenheter påverkas av systemen, men påverkar också själva energianvändningen och inomhusmiljön. I det här projektet studerar vi, med människan i fokus, hur energieffektivisering och god inomhusmiljö i lägenheter kan samverka på ett positivt sätt.

PEIRE omfattar för närvarande två studier: 

  • Samverkan energisystem, inomhusmiljö och hyresgäster – holistiskt synsätt för ökad energieffektivitet vid renovering av flerfamiljshus (Energimyndigheten, 2016–2020).
  • Hållbar inomhusmiljö i flerbostadshus efter renovering – helhetssyn utifrån byggnadsprestanda, energi, inomhusmiljökvalitet, samt boendes beteende och välbefinnande (Formas, 2016–2020).
I samarbete med Lunds tekniska högskola, LKF, Kraftringen, Lunds kommun.
Abstract [en]
"

PEIRE is a multidisciplinary research project focusing on bot good indoor environment for people in their homes, and on energy efficiency before and after the renovation of multi-family homes. Energy efficiency in homes must increase and many measures are taken when multi-family houses are renovated. At the same time, it is important that the indoor environment in apartments corresponds to people's need for good air, comfortable temperature, good sound environment and daylight.

A holistic approach is needed, as energy systems, ventilation and the building design interact. People living in apartments are affected by the systems, but also affect the energy consumption and the indoor environment. In this project, we are studying, with individuals in focus, how energy efficiency and good indoor environment in apartments can interact positively.

The PEIRE-project currently comprises two studies

  • The interaction of energy system, indoor environment and tenants - holistic approach to improve energy efficiency in the renovation of multi-family buildings (Swedish Energy Agency, 2016–2020).
  • Sustainable indoor environment in multi-family housing after renovation - a holistic approach on building performance, energy, indoor environment quality, and residents' behavior and well-being (Formas, 2016–2020).
"
Co-InvestigatorStålne, Kristian
Principal InvestigatorPedersen, Eja
Co-InvestigatorLi, Yujing
Funder
Period
2016-09-01 - 2019-01-31
Identifiers
DiVA, id: project:2378

Search in DiVA

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar