Publikationer från Malmö universitet
Ändra sökning
ExporteraLänk till posten
Permanent länk

Direktlänk
BETA

Projekt

Projekttyp/Bidragsform
Projektbidrag
Titel [sv]
Om föräldraskap hos föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning
Titel [en]
Parenthood among parents with intellectual disabilities
Abstract [sv]

Avhandlingen syftar till att skapa fördjupad kunskap om erfarenheter och upplevelser av föräldraskap hos föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning (IF).

En intellektuell funktionsnedsättning begränsar en persons kognitiva funktioner. I varierande grad visar det sig exempelvis som svårigheter att läsa, skriva och räkna, svårt för att bedöma, och agera i, sociala sammanhang och svårigheter att upprätthålla strukturer i sitt vardagsfungerande. Det är en liten grupp personer med IF som blir föräldrar och kunskapen om erfarenheter och upplevelser av föräldraskap bland dessa är mycket begränsad. Samhälleligt sett finns i stort en restriktiv inställning till föräldraskap inom gruppen, då många menar att funktionsnedsättningen ohjälpligt begränsar föräldraförmågan så att barn som lever med en förälder med IF utsätts för stora risker att fara illa. Men det finns även de som anser att föräldrar mycket väl kan vara tillräckligt bra föräldrar, om de erbjuds ett adekvat stöd som kan kompensera för funktionsnedsättningens begränsningar. För att motverka familjernas utsatthet, och inte minst se till barnens bästa, är det vanligt att föräldrarna erbjuds olika former av stöd genom välfärdsstaten.

Avhandlingen fokuserar skärningspunkten mellan föräldrarnas upplevelser av sitt eget föräldraskap och deras uppfattningar om stödbehov och hur de uppfattar relevansen i samhällets stöd. Studien, som är baserad på kvalitativa forskningsintervjuer med föräldrar med IF, analyseras utifrån en socialkonstruktivistisk ansats för att förstå hur föräldrarna beskriver sitt föräldraskap. Studien vill söka svar på vilka aspekter som föräldrarna själva anser är centrala i föräldraskapet, samt vilka faktorer som de anser är främjande respektive hindrande för dem att vara fungerande föräldrar för sina barn.

Forskningsfinansiär: Malmö universitet

Abstract [en]
"

This thesis aims to create depth knowledge of the experiences of parenting among parents with intellectual disabilities. An intellectual disability is limiting a person's cognitive functions. In varying degrees, it turns out, for example, difficulties in reading and writing, difficulties to assess and act in social surroundings and difficulties in maintaining structures in their everyday functioning. It is a small group of people with ID who become parents and the knowledge about their experiences of parenting is very limited. Socially speaking, there are basically a restrictive approach to parenthood in the group, since many believe that the disability irreparably restricts parental ability so that children living with a parent with ID are exposed to high risks of suffering harm. But there are also those who believe that parents may well be good enough parents, if offered adequate assistance as compensation for limitations caused by the disability.  To counter vulnerability, and especially in children's best interests, it is common that parents are offered various forms of support through the welfare state.


This thesis focus on the intersection of parents' perceptions of their own parenting, and their perceptions of support needs and how they perceive the relevance of community support. The study, which is based on qualitative research interviews with parents with ID, is analyzed from a social constructivist approach to understanding how parents describe their parenting. The study seeks answers to the aspects that parents themselves feel are central to their parenthood, and the factors that they believe are promoting and impeding them to be good enough parents for their children.

"
ProjektansvarigRunge, Ida
ProjektmedarbetareGullacksen, Ann-Christine
ProjektmedarbetareLalander, Philip
Koordinerande organisation
Malmö universitet
Tidsperiod
2014-01-20 - 2019-03-01
Nyckelord [sv]
Föräldrar, föräldrarskap, intellektuell funktionsnedsättning
Nyckelord [en]
Parenting, parenthood, intellectual disability
Identifikatorer
DiVA, id: project:2387

Sök vidare i DiVA

Sök vidare utanför DiVA

GoogleGoogle Scholar