Malmö University Publications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Sandgaard-Ekdahl, HannaORCID iD iconorcid.org/0009-0004-3573-1038
Publications (3 of 3) Show all publications
Sandgaard-Ekdahl, H. (2023). Att stötta skrivande: Genreteoretiska perspektiv på vuxna andraspråksinlärares arbete med texter. In: NNFF9: Abstraktbok. Paper presented at NNFF9 – Den nionde konferensen ordnad av Nordiskt nätverk för forskning i förstaspråksdidaktik, Helsingsfors, 25–26 oktober, 2023. (pp. 10-10).
Open this publication in new window or tab >>Att stötta skrivande: Genreteoretiska perspektiv på vuxna andraspråksinlärares arbete med texter
2023 (Swedish)In: NNFF9: Abstraktbok, 2023, p. 10-10Conference paper, Oral presentation with published abstract (Other academic)
Abstract [sv]

Vuxna som målgrupp är svagt representerad inom skrivdidaktisk forskning (Vetenskapsrådet, 2019). Min studie bygger på praktiknära forskning och data som har samlats in under ca 6 månader i en grupp med vuxna andraspråksinlärare som studerar inom grundläggande vuxenutbildning. På den här nivån ställs eleverna inför större utmaningar vilket bland annat innebär att kunna skriva texter som kan klassificeras som diskursiva. Med stöd i tidigare forskningsresultat (Sandgaard-Ekdahl & Walldén, 2022) fokuserar jag på klassrumsaktiviteter, med en tydlig genrepedagogisk inramning, som har potential att stödja andraspråksinlärares skrivutveckling. Metoden är inspirerad av såväl aktionsforskning som etnografisk metod och materialet omfattas av observationer och ljud -och videoinspelningar i klassrummet samt elevtexter som samlas in under skrivförloppet. 

I min presentation kommer jag framför allt att belysa andraspråkselevers arbete med texter inom några vanliga skolgenrer, rådgivande brev och argumenterande text, med tonvikt på den senare. Studien fokuserar lärarledd metaspråklig stöttning och den stöttning som de kollaborativa aktiviteterna i klassrummet kan erbjuda. En viktig utgångspunkt var att erbjuda eleverna en språklig stöttning som går utöver det vanliga fokuset på genretypiska stegstrukturer (Sandgaard-Ekdahl & Walldén, 2022). Teoretisk inspiration hämtas från den systemisk funktionella lingvistiken som utgår från språkets sociala och meningsskapande funktion och erbjuder en teoretisk modell för att undervisa om språk och genom språk (Halliday, 1977; Halliday & Mathiessen, 2014). 

De dokumenterade aktiviteterna synliggör dekonstruktion av texter och samtal om texttypiska drag. Av resultatet framgår att eleverna använder interpersonella språkliga resurser som stöd i sitt skrivande. Likaså tar eleverna textuella resurser i bruk såsom logiska sambandsord, samt ideationella resurser i form av ämnesord som har haft en framträdande plats i klassrumssamtalen. Studien ger teoretiska och pedagogisk-praktiska redskap för metaspråklig stöttning på lokal textnivå för att stödja andraspråkselevers skrivutveckling.

 Referenser:

Halliday, M. A. K. (1977). Explorations in the Functions of Language. London: Edward Arnold.

Halliday, M. A. K. & Mathiessen, C. (2014). Halliday's introduction to functional grammar (4 ed.). Routledge., (4 ed.). Routledge.

Sandgaard-Ekdahl, Hanna & Walldén, Robert (2022). Forskning om undervisning och lärande, vol 10, nr 2, s. 55-87

Vetenskapsrådet (2019). Forskningsöversikt 2019. Utbildningsvetenskap. Vetenskapsrådet.

Keywords
adults, education, genre theory, language, metafunctions, scaffolding, second language writing, teaching and learning cycle, writing instruction, Vuxna, andraspråksinlärning, skrivande, genreteori, cirkelmodellen, metaspråkliga resurser, stöttning
National Category
Didactics
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-63284 (URN)
Conference
NNFF9 – Den nionde konferensen ordnad av Nordiskt nätverk för forskning i förstaspråksdidaktik, Helsingsfors, 25–26 oktober, 2023.
Available from: 2023-10-30 Created: 2023-10-30 Last updated: 2024-06-11Bibliographically approved
Sandgaard-Ekdahl, H. & Walldén, R. (2022). Argumentationsskrivande inom grundläggande vuxenutbildning: En utmaning för lärare och elever (1ed.). In: Kristina Aldén, Mikael Olofsson (Ed.), Möjligheter till lärande: Andraspråksdidaktik i ett kritiskt perspektiv (pp. 200-213). Stockholm: Liber
Open this publication in new window or tab >>Argumentationsskrivande inom grundläggande vuxenutbildning: En utmaning för lärare och elever
2022 (Swedish)In: Möjligheter till lärande: Andraspråksdidaktik i ett kritiskt perspektiv / [ed] Kristina Aldén, Mikael Olofsson, Stockholm: Liber, 2022, 1, p. 200-213Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Liber, 2022 Edition: 1
National Category
Didactics Languages and Literature
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-64762 (URN)978-91-47-14695-6 (ISBN)
Available from: 2023-12-27 Created: 2023-12-27 Last updated: 2023-12-28Bibliographically approved
Sandgaard-Ekdahl, H. & Walldén, R. (2022). ”Det fattas jättemycket” – genreteoretiska perspektiv på vuxna andraspråkselevers texter och responssamtal. Forskning om undervisning och lärande, 10(2), 55-87
Open this publication in new window or tab >>”Det fattas jättemycket” – genreteoretiska perspektiv på vuxna andraspråkselevers texter och responssamtal
2022 (Swedish)In: Forskning om undervisning och lärande, ISSN 2000-9674, E-ISSN 2001-6131, Vol. 10, no 2, p. 55-87Article in journal (Refereed) Published
Abstract [sv]

Studien bidrar med kunskap om funktionella aspekter av vuxna andraspråkselevers arbete med skrivrespons och argumenterande texter. Den genomfördes inom grundläggande vuxenutbildning, en svagt representerad skolform i skrivdidaktisk forskning. Materialet består av inspelade responssamtal i mindre grupper samt de elevtexter som låg till grund för samtalen. Studien synliggör vilka aspekter i texterna som eleverna fokuserar på i samtalen och vilka aspekter som skulle behöva stärkas i argumentationen. I analysen används systemisk-funktionell genreteori. Resultatet visar att eleverna identifierade utvecklingsområden i texter baserat på den genrestruktur undervisningen hade utgått ifrån. Samtidigt hade eleverna hade eleverna svårt att identifiera vad som krävdes för att genrestrukturen skulle byggas ut på ett fungerande sätt. Studien ger teoretiska redskap för att synliggöra språkliga mönster på lokal textnivå för att stödja andraspråkselevers skrivutveckling.

Abstract [en]

”Lots of things are missing”: Genre-theoretical perspectives on adult second-language students working with feedback and argumentative texts.

The article contributes knowledge about functional aspects of adult second-language students working with writing feedback and argumentative texts. It was conducted in basic adult education, which is underrepresented in writing pedagogy research. The material consists of recorded feedback discussions in small groups and the student texts the discussions were based on. The study highlights the aspects of text the students focused on in the discussions and the aspects that could further strengthen the argumentation. In the analysis, systemic-functional genre theory is used. The result shows that the students identified areas of improvement based on the genre structure the teaching had focused on. However, the students had difficulties in identifying how the genre structure could be developed in a functional way. The study gives theoretical tools to highlight patterns of language on a local text level to support second-language students writing development.

Place, publisher, year, edition, pages
Lärarstiftelsen, 2022
Keywords
Adult learners, Second language writing, Feedback, Peer response, Genre-based teaching, Systemic functional linguistics, andraspråksskrivande, genrebaserad undervisning, kamratrespons, stöttning, vuxnas lärande
National Category
Didactics Languages and Literature
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-55530 (URN)
Available from: 2022-10-28 Created: 2022-10-28 Last updated: 2024-07-04Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0009-0004-3573-1038

Search in DiVA

Show all publications