Malmö University Publications
45678 301 - 350 of 387
rss atomLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Friberg, Emilia
  et al.
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Childhood, Education and Society (BUS).
  Farej, Shilan
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Childhood, Education and Society (BUS).
  Förskollärares uppfattningar om arbetet med barns modersmål utifrån ett sociokulturellt perspektiv på lärande2024Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vi lever i ett mångkulturellt samhälle där förskolan ska ge varje enskilt barn förutsättningar att främja både barnets modersmål och det svenska språket. Syftet med föreliggande studie är att hur förskollärare beskriver att de främjar och arbetar med barn som har ett annat modersmål än svenska, utifrån ett sociokulturellt perspektiv på lärande. Studien har använt en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer med tre förskollärare. Denna studie visar hur förskollärare beskriver att de främjar flerspråkiga barns lärande genom att stötta och ge barnen tid att lära sig. Både genom att förskollärarna lägger tid på varje enskilt barn,men också att barnet får tid att förstå hur fysiska och intellektuella verktyg används. Studien poängterar även att förskollärare använder sig av fysiska och intellektuella verktyg som hjälpmedel för att utveckla flerspråkiga barns lärande. I studien lyfts hur förskollärarna beskriver att barnet lär sig det som miljön tillåter och uppmuntrar, vilket i relation till tidigare studier om flerspråkighet i förskolan ledde till en problematisering av den delade bilden av flerspråkighet. I slutsatsen poängteras vikten av att etablera perspektiv och öka medvetenhet om flerspråkighet i förskolan. Vilket ses som avgörande för att säkerställa att alla barn få möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål.

  Download full text (pdf)
  E.Friberg & S.Farej
 • Nakindja, Alice
  Nurses' experiences of providing person-centered care for older people with dementia: A meta-synthesis of qualitative studies2024Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Aims: This literature review aimed to synthesize nurses’ experiences of providing person-centered care for older people with dementia. 

  Background: Life radically changes for people with health problems, especially dementia. The number of people with dementia is increasing due to the rapid increase of the aging population. It is predicted that aging will increase worldwide from 5.7 million to 6.6 million people between 2017 and 2050. Around 10% of the elderly suffer from dementia and 3% live in dedicated nursing homes. This implies an urgent need to improve the quality of care for people with dementia. 

  Method: This study was conducted as a qualitative meta-synthesis. The electronic databases CINAHL and PubMed were used to identify relevant literature, complemented by manual searches of journals and references. 

  Results: The synthesis of findings from seven studies unveiled nurses' experiences in delivering person-centered care to individuals with dementia, yielding two overarching themes: "Person-centered care in practice" and "Organizational perspectives within person-centered care". Under "Person-centered care in practice", nurses recognized the significance of personal connections, support, and adaptation, considering the patient's life history crucial. "Organizational perspectives within person-centered care" revealed challenges such as high workload and negative attitudes, hindering person-centered care implementation. Nurses expressed concerns about a lack of knowledge and skills, emphasizing the importance of education. 

  Conclusion: Knowing the patient's life history improves several aspects of care such as communication between the nurse and the person suffering from dementia. Patient safety and security will also improve. If nurses are aware of the patient’s likes and dislikes, the overall care can be more personalized. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Al-Zubaydi, suha
  Teknik och genus iskolan.2021Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Syftet med denna studie är att ge en bild av sambandet mellan teknik och genus i den svenska skolan.Studien illustrerar hur man kan, genom att stödja flickor och bygga upp deras självförtroende,uppmuntra flickors intresse för ämnet teknik och visa dem att teknik inte är begränsad för någon. Jagbestämde mig för att fokusera kring ämnet teknik i skolan och hur detta ämne relaterade till genus. Jagville analysera varför ämnet inte ges hög prioritet av flickor i skolan. Min bakgrund somelektronikcivilingenjör och som lärare i Sverige lade grunden för motivation av denna studie. Vygotskijssocio-kulturella teori har använts som analysverktyg i studien, intervjuer av NO-lärare har bidragit medviktiga synpunkter till studien och observationer från lektioner under VFU-perioden har gett ytterligarekompletterande information. Då min studie pågick under Covid19 pandemin kunde intervjuer medelever och lärare inte ske i person, utan skedde istället via videosamtal.Resultatet av min studie visar att pedagoger bör inrikta sig på elevernas lärande oberoende av kön. Eftersom tekniken finns runt om oss till vardags och är till för att hjälpa oss öka vår levnadsstandard, är det viktigt att inte låta tekniken vara begränsad för någon. Dessutom är teknik ett av de obligatoriska ämnena i skolan. Med min studie vill jag visa att en välplanerad undervisning kan väcka elevers intresse oavsett kön. Betygsättning kan vara en motivation för elever att kämpa på och klara problemlösningar, samt att tillverka föremål eller redskap förknippade med verkligheten. En kvinnlig lärare kan vara en förebild för flickor i skolan och motivera dem inom ämnet, vilket i sin tur kan väcka intresse för flickor att hitta problemlösningar. Kvinnors framgång att lyckas hitta lösningar och använda sig av tekniska lösningar kan till stor del bero på vilket samhälle de lever i eller vilken kulturell bakgrund de har, men det kan även bero på om de har en familjebakgrund med ett teknikintresse.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Shokfah, Aichah
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Natural Science, Mathematics and Society (NMS).
  Elevers arbete med matematiska resonemang2024Independent thesis Basic level (professional degree), 180 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Abstrakt

  Syftet med denna studie är att undersöka faktorer som kan påverka elevers matematiska resonemang. Detta gjordes genom att undersöka vilken typ av resonemang elever i årskurs 9 använde när de löste olika uppgifter och även elevernas uppfattningar om matematik. Teoretiska perspektiv för studien är baserad på Lithners teoretiska ramverk som skiljer på två huvudtyper av matematiska resonemang: den första är imitativt resonemang, där eleven imiterar lösningsalgoritmer som hen känner till, och kreativt matematiskt resonemang, där eleven skapar en lösning för att lösa en uppgift. Metoderna som användes i studien var observation och ostrukturerade intervjuer. Resultaten visar att elever använde imitativa resonemang för att lösa uppgifter och sällan använde kreativa matematiska resonemang. Det är rimligt att anta att arbetssättet hade en roll för vilken typ av matematiska resonemang elever använde för att lösa olika övningsuppgifter. Resultatet tyder även på att elevens träning på att lösa uppgifter som krävde användning av kreativt matematiskt resonemang påverkade betyget eleven fick i det skriftliga provet. Eleverna indikerade uppfattningar om att uppgifter som krävde användning av kreativa matematiska resonemang för att lösas var svåra, särskilt svåra att förstå. De slutsatser som dras är att antalet uppgifter som kräver användning av kreativt matematiskt resonemang för att lösas bör utökas och eleverna behöver utveckla sitt matematiska språk.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Schultz, Emelie
  Malmö University, Faculty of Health and Society (HS), Department of Social Work (SA).
  Askungen på bal: Tillvaron som kvinna med autism2024Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study was to explore how women who were diagnosed with autism spectrum disorder as adults described their existence before and after the diagnosis. The study was conducted by analysing four women’s autobiographical texts. The texts deal with their experiences growing up without awareness of their disability, how they got diagnosed as adults and how the diagnosis impacted their lives. The study used a qualitative approach and a theoretical framework consisting of social constructionism and crip-theory. Through a thematic analysis of these women’s stories this study found that women who are diagnosed late in life experience challenges such as mental health problems, feelings of exclusion and confusion around one’s own identity. Findings also highlight the importance of early diagnosis to prevent previous mentioned challenges. Further research should be made to explore how new national guidelines for support and treatment impact individuals with autism spectrum disorder.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Amri Karlsson, Mounira
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS).
  Hur lärare i grundskolans senare år arbetar med läsförståelsestrategier med eleverna2024Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Runt sekelskiftet framkom det av olika jämförande studier att svenska elever tappade i läsförståelse jämfört med elever från andra länder. Resultaten från en av de jämförande studierna, PIRLS, där elever i årskurs fyras situation undersöktes, visade också att svenska elever arbetade mindre med strategier för läsförståelse än genomsnittet för elever från andra länder som deltagit i undersökningen. Sedan dess har fortbildningsinsatser gjorts för svenska lärare och resultaten från senare PIRLS studier har också visat att svenska elever har förbättrat sin läsförståelse relativt gruppen elever från andra länder. 

   

  Syftet med detta examensarbete är att ta reda på hur några lärare i grundskolans senare år arbetar med läsförståelse och motivation samt vilka läsförståelsestrategier som de arbetar med. Det är viktigt för en modersmålslärare att ha god kunskap om läsförståelse och om hur det arbetas med läsförståelse i andra ämnen så att lärarkåren kan skapa samsyn kring hur eleverna ska arbeta med olika modeller för läsförståelse på den aktuella skolan. I arbetet kommer jag att utgå från Bråtens (2008) definition av läsförståelse. Bråten menar att läsförståelse är att avkoda en skriven text och därefter skapa sig en mening av texten. För att göra min undersökning har jag använt mig av kvalitativa intervjuer. 

   

  Lärarna som deltog i undersökningen arbetade med olika strategier för läsförståelse. Två av lärarna undervisade i naturvetenskapliga ämnen, en av lärarna undervisade i samhällsorienterade ämnen och en av lärarna undervisade i modersmål. Det visade sig att lärarna som undervisade i naturvetenskapliga ämnen arbetade annorlunda än läraren som undervisar i språk. Det visade sig också att det fanns en god vilja att arbeta med läsförståelsestrategier bland lärarna som deltog i undersökningen men att kunskapen om olika strategier var låg. Samtliga lärare som deltog i undersökningen uppgav att det tyckte att det var svårt att arbeta med läsförståelsestrategier. Ingen av de aktuella lärarna hade deltagit i någon fortbildning inom läsförståelse, förutom att lyssna på föreläsningar i samband med studiedagar.

   

  Nyckelord: Läsförståelse, läsförståelsestrategi, motivation

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Matevski, Robert
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS).
  “Vadå jag är jättebra bra på att orientera, jag ska ha ett A” -: En studie om likvärdig bedömning inom ämnet idrott och hälsa.2024Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna studie undersöks idrottslärares problematik att kunna bedöma likvärdigt inom ämnet idrott och hälsa. Detta har medfört att betyg inte sätts konsekvent och likvärdigt. En kvalitativ undersökning har gjorts bestående av intervjuer med ett antal idrottslärare, till hur dem förhåller sig till likvärdig bedömning.Resultaten av studien belyser olika pedagogiska konsekvenser av betygsättning, särskilt i samband med den tolkningsbara karaktären av läroplanen. En betydande aspekt är den problematik som uppstår när det kommer till att definiera fokus för undervisningen och därigenom hur lärare genomför bedömningar. Studien ger insikter om lärares erfarenheter av betygsättning, där svaret kortfattat visar att betygen sätts baserat på ämnets kunskapskrav, men att det sker på varierande sätt. Dessa variationer uppstår genom olika tolkningar av läroplanen ock kunskapskraven samt på grund av skilda förutsättningar på de olika skolor där lärarna verkar.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Gojak, Kemal
  Överbryggande av matematikbarriärer: Främjande av motivation och prestation för elever med utländsk bakgrund2024Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det har gjorts omfångsrika jämförande studier, både nationella och internationella, vilka antyder att elever med utländsk bakgrund presterar sämre i skolan när det gäller kunskapsnivå och resultat i matematik till skillnad från elever med inhemsk bakgrund. Denna studie undersöker på vilket sätt matematiklärare på högstadiet anpassar sin pedagogiska metodik för att överbrygga utmaningar och hinder samt öka motivationen och självförtroendet för dessa elever. Arbetets första frågeställning fokuserar på de konkreta utmaningar och hinder som matematiklärare berättar att elever med utländsk bakgrund stöter på i sin matematikinlärning. Den andra frågeställningen undersöker de strategier och metoder som matematiklärare använder för att skapa en inkluderande och stöttande inlärningsmiljö. Den tredje frågeställningen utforskar samarbetet mellan matematiklärare och andra relevanta aktörer för att skapa en stöttande undervisningsmiljö. Studien analyserades med sociokulturella perspektiv, anpassad undervisning och prestationsmotivation. Studien utgår ifrån kvalitativ metod med fenomenografisk ansats med semistrukturerade intervjuer. Baserad på lärarnas erfarenheter visar resultaten att det är framför allt språkliga problem och föräldrarnas utbildningsnivå som är det största hinder för kunskapsutvecklingen för elever med utländsk bakgrund. Vad gäller elevernas stöttning uppvisar lärarna många anvisningar bland annat: anpassad undervisning baserat på elevernas kunskapsnivå, skolans och vårdnadshavarens samarbete, inkluderande skolmiljö och variationer av undervisning.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Laouziri, Chaimae
  Malmö University, Faculty of Technology and Society (TS). Malmö University.
  Utveckling av pedagogisk lekutrustning2024Independent thesis Basic level (university diploma), 13 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This project is initiated to meet the desire of Utform AB to develop safe, sustainable,and educational wooden playgrounds that provide both educational value and joyof play for children. The goal is to develop safe and educational play equipment incollaboration with the company, focusing on promoting children’s play and learningwhile ensuring that the products comply with current guidelines and requirementsfor playground environments.An extensive product development process includes requirement specification, conceptdevelopment, material selection, and stability calculations. The requirementspecification is formulated through literature studies, interviews, and workshops,with an emphasis on free play and accessibility, especially for children using wheelchairs.Concept development involved brainstorming and design thinking, withprototype creation and concept evaluation to assess and combine ideas. Materialselection is based on a systematic method integrating properties, costs, and environmentalimpact. Stability and strength calculations, including Euler’s buckling,are used to ensure that the products can handle loads and maximize safety.The design of the play equipment is tailored to meet the standard SS-EN 1176-1:2017, and safety aspects such as height and openings are addressed to avoid fallrisks. Preliminary calculations showed that the chosen material meets the requirementsto handle loads according to the standard. The calculations also indicatedthat reinforcement measures would be implemented to further enhance stability.The results of the investigation form the basis for creating a safe play environment,which is a primary objective throughout the design process.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Bentzer, Marcus
  et al.
  Malmö University, Faculty of Health and Society (HS), Unit for Police Work.
  Wohlin, Eric
  Malmö University, Faculty of Health and Society (HS), Unit for Police Work.
  Situationer och effekter i samband med polisens användning av elchockvapen: Lärdomar från andra länder2024Independent thesis Basic level (university diploma), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Aresti Olin, Sofia
  et al.
  Malmö University, Faculty of Health and Society (HS).
  Bellagamba Leweau, Claudia
  Malmö University, Faculty of Health and Society (HS).
  Hur kan vi förstå mäns våld mot kvinnor i nära relationer?: En litteraturstudie om mäns våld mot kvinnor i nära relationer2024Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • saadat, Hajigharnaei
  Malmö University, Faculty of Health and Society (HS), Department of Social Work (SA).
  Bidragande faktorer till utvecklingen av PTSD bland ensamkommande barn under asylprocessen: En systematisk litteraturstudie2024Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

  In recent decades, the incidence of unaccompanied minors seeking asylum in Europe has increased. Often characterized as a vulnerable group, these unaccompanied children are likely to carry the burden of horrendous experiences. The majority have endured traumatic events in their countries of origin and/or during their journey to Europe, and they face additional adversities upon arrival in their destination countries in Europe while seeking asylum. These challenges can significantly impact their mental health. Research indicates that the cumulative effect of prior traumatic experiences and hurdles faced during the asylum process in the host countries heightens the risk of developing PTSD among this demographic. The objective of this study is to identify, through a systematic literature review, the factors influencing the mental health of unaccompanied minors, specifically regarding PTSD, during the asylum process. Data and materials were compiled from 15 scholarly articles based on primary sources that depict the challenges faced by this group from the perspective of unaccompanied children. The findings reveal that the impact of previous traumatic events prior to migration and additional difficulties in the destination countries, such as the asylum process, age assessment procedures, quality of accommodation, social support, healthcare, and daily stressors, significantly affect the mental well-being of unaccompanied minors and increase the risk of developing PTSD.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Mickute, Nataniele
  et al.
  Malmö University, Faculty of Health and Society (HS), Department of Social Work (SA).
  Peltola, Fanny
  Malmö University, Faculty of Health and Society (HS), Department of Social Work (SA).
  Det laglösa landet?: En studie om hur socialtjänstens arbete med barn och unga framställs på Flashback2024Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This qualitative thematic analysis study aims to contribute to a deeper understanding of how the work of social services with children and youths is presented on the internet forum Flashback. The debated topic of social services kidnapping children is a subject that arouses concern and fear among many families, something that can lead to families not daring to turn to social services for help. The empirically guided method resulted in seven different themes. The results indicated a clear negative portrayal of social services work with children and youths. This presentation is based on factors such as social workers low competence, arbitrariness and belief that the children in care of social services are exposed to neglect. Furthermore, it is stated that the social services lack transparency and needs to be controlled by other authorities. Despite a largely negative portrayal, some users shared positive experiences argued with educational commentary against other users. This study also intends to understand the users’ discussions about trust or distrust of the social service. The prominent emotion on the internet forum is mistrust but also ambivalence. Users express that the social work will never be good enough as social services do too much on the one hand, and too little on the other. In conclusion, this study gained an understanding of how the portrayal, together with the users ́ arguments, is the basis for trust and mistrust. I summary, the understanding of trust is an important component in the complex social work. This insight can possibly contribute to authorities and social workers being able to discover strategies of how individuals trust in social work can increase.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Wihlborg, Fiddeli
  et al.
  Malmö University, Faculty of Health and Society (HS), Department of Social Work (SA).
  Forsblom, Minda
  Malmö University, Faculty of Health and Society (HS), Department of Social Work (SA).
  Sociatjänsten som professionell destination: En intervjustudie om socionomstudenters inställning till socialtjänsten2024Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The social services in Sweden currently face significant issues regarding recruitment and layoffs. A substantial portion of the public debate and media coverage casts a negative light on social services. The aim of this study is to examine the attitudes of future social workers towards social services as an employer. Furthermore, the study aims to investigate how social work students perceive and are influenced by both public perceptions and negative media coverage. This study is based on semi-structured interviews with six social work students in their seventh semester at Malmö University. Social interactionism is used as the theoretical framework for analyzing the collected data material. The data has been analyzed using thematic analysis. The results indicate that the majority of social work students hold a negative view of social services as a future employer. They also perceive public attitudes as primarily negative, with the negative media reporting having a significant role in shaping these negative perceptions of the social services. The results further demonstrate that social work students have adapted various behaviors to cope with the public attitudes both privately and professionally. A key finding is that social work students' prior experiences and associations with social services strongly influence their prospective choice of employer. The findings of this study show that social work students experience prejudice and a lack of understanding for their occupation. This perception is embedded in the public's ignorance and the media's negative coverage. The results suggest a need for increased awareness about the profession's nature and complexity among the general public.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Persdotter, Li
  Malmö universitet (Malmö).
  Jag skriver för att minnas dig...: En tematisk analys av berättelser om anhörigskap vid demenssjukdom2024Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In Sweden as well as internationally, the demographic development is moving towards an increasingly older population. At the same time the risk for dementia increases with age. This implies a future increased need for care and support for the elderly and for those diagnosed with dementia. Currently, family members already take a substantial responsibility for their relatives´ care and support, which can impose both physical and psychological burdens on the caregivers. The purpose of this study is therefore to explore the experience of informal caregiving. This is achieved through a thematic analysis of three authors´narratives of their relationship with a parent with dementia. The results indicating that informal caregiving is demanding and exhausting while the satisfaction with the relationship provides a sense of purpose, which influence the experience of caregiving. Furthermore, an effective communication and positive interactions with care professionals facilitate the process. Continued research is necessary to assess the specific support that adult children of parents with dementia require. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Smakowski, Alexander
  et al.
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS).
  Sehic, Aldin
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS).
  Vilka utmaningar står skolvärlden inför i relation till elever och migration?2024Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  Alexander Smakowski Aldin Sehic
 • Palmqvist, Måns
  Malmö University, Faculty of Health and Society (HS).
  Mellan omsorg och kontroll: En litteraturstudie om våld mot personer med intellektuell funktionsnedsättning på stöd- och omsorgsboende2024Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Violence against people with intellectual disabilities is a significant social problem. Extensive previous research shows that this group is over-represented as victims of violence and abuse both within and outside the domain of disability services. Despite this, research on the phenomenology of violence is lacking. This scoping review aims to examine the nature of violence in residential care settings for individuals with intellectual disabilities. This review shows that these settings for are an environment where violence of both an interpersonal and institutional nature thrives. Residents' vulnerability is reinforced by factors such as their level of functionality and gender. The negative effects of violence are also amplified by the fact that it is frequently the care organisation or individual representatives of the organisation who carry out acts of violence. By highlighting risk and protection factors linked to violence and power in disability care and residential care settings, the picture emerges of an organisational culture as a central factor in violence and abuse linked to the environment in residential care settings. Legislation and guidelines in disability care have developed considerably in recent decades, but still an educationist ideal with institutional roots lives on both inside and outside disability care.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Bring, Malin
  Malmö University, Faculty of Health and Society (HS), Department of Social Work (SA).
  Hit men inte längre: En intervjustudie om närhet och distans i svensk beroendevård2024Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The relationship between counsellor and client has been extensively researched ever since the founding of psychotherapeutic treatment. Subsequently, it has been established as an integral and essential part of successful therapy. Yet, in regards to substance use treatment aforementioned research is still lacking. Few studies shed light on such relationships – even fewer on relationships formed within the unique settings of live-in treatment centres. Furthermore, the emotional handling of inter-relational work from the perspective of the professional is still remarkably absent from the scholarly world. Notably, professional perspectives are mainly presented in situations of boundary breaking behaviour and ethical misconduct.

  The aim of the present study was, consequently, to research how professionals conduct, care, and convey the phenomena of counsellor-client connections that are constituted within the above stated context. In order to fully capture the lived experiences of addiction counsellors, a hermeneutic-phenomenological approach was applied throughout – acting as both theoretical and methodological ground. Accordingly, a total of five semi-structured qualitative interviews were carried out and analysed through a hermeneutic-phenomenological lens.

  The result presents several significant findings in regards to how the professionals view boundaries, closeness and control in substance use treatment settings, which primarily include a certain all-encompassing duality: role changing is perceived as beneficial, albeit debilitating; closeness is seen as imperative, yet distance as integral; working with the self equates to working on the self. Overall, professional progression appears to echo that of the client’s – a supporting network, along with being earnest and daring, presents itself as keys for facilitating conducive change. Implications of above-mentioned co-occurrences are discussed, including suggestions for future research.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Jonsmeden, Lisa
  et al.
  Malmö University, Faculty of Health and Society (HS), Department of Social Work (SA).
  Jarl Steinmetz, Beatrice
  Malmö University, Faculty of Health and Society (HS), Department of Social Work (SA).
  I eftervåldets grepp: En kvalitativ studie om mödrars möjlighet att frigöra sig från våldsutövande fäder efter separation2024Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this essay is to gain a deeper understanding of how socialworkers perceive that visitation rights and joint custody affects the mothers exposure to violence and the possibility to liberate themselves from post-separation violence. The essay also aims to understand the underlying mechanisms that hinders their process towards liberation. To answer the aims of the essay, a qualitative study has been conducted by interviewing five socialworkers from different areas of work connected to intimate partner violence. Analysis was made utilizing the theories of power, control, resistance and adaptation. The results of the study shows that mothers who have joint children with abusive men, suffer from post-separation violence to a larger extent than others due to the cooperation that is expected from parents. Furthermore it is more difficult for mothers to liberate themselves from post-separation violence when there are joint children involved. The study also shows that authorities can contribute to maintaining the violence as well as hindering the mothers possibility to liberate themselves from their perpetrator. The social workers portray how the responsibility tends to shift from the abusive father to the victim of violence and that this shift in responsibility needs to be remedied in order to enable the possibility for the mothers to break free from their perpetrator.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Fritsch, Felicia
  et al.
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Childhood, Education and Society (BUS).
  Persson, Fanny
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Childhood, Education and Society (BUS).
  Se mig, möt mig och stötta mig: Förskolerektorers tankar kring trauma2024Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med vår studie är att undersöka förskolerektorers kunskap om trauma och strukturer kring traumahantering samt vilka konsekvenser detta får för förskolans verksamhet. Vårt material består av semistrukturerade intervjuer med fyra rektorer från olika kommuner. Vi har använt oss av neurovetenskap och traumamedveten omsorg (TMO) som teoretisk referensram och perspektiv i studier. Resultatet i studier visar att rektorer har viss kunskap om orsaker som kan leda till trauma men uttrycker sig vara om vilka konsekvenser trauma kan innebära för ett barn. Rektorerna uttrycker trauma främst i relation till krigsdrabbade eller misshandlade barn medan separation mellan vårdnadshavare ses mer som vardag och förväntas kunna mötas. Vidare framkommer det att rektorers kunskap är avhängig den kompetensutveckling rektorn prioriterar och vilka förutsättningar rektorn ger sin personal. En sista slutsats som lyfts är hur rektorer tänker kring förskolans uppdrag och var gränsen går för pedagogernas ansvar.  

  Download full text (pdf)
  F.Fritsch och F.Persson
 • Wild, Erica
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Natural Science, Mathematics and Society (NMS).
  Biologiundervisningens metoder och innehåll: – en fråga även för elever?2024Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  According to the Swedish school law, pupils should have the possibility to influence their education – both in learning methods and content. However many teachers find it hard to operationalize the pupils’ influence in their teaching. The motive for this study was therefore to explore how pupils’ influence can be incorporated in education in relation to subject traditions, here exemplified in the discipline of biology. The data was analysed from a sociocultural perspective by using a model of the didactical triangle for natural sciences. Inclusive methods for pupils’ influence in biology was also used as an analytical tool. The analysed material was derived from interviews with nine pupils and five teachers and was categorized using an abductive thematic method. The results demonstrate that pupils’ influence was strongly expressed in the relationship between the pupils and their teachers. However, in the relationship between the pupils and the biology content it was considerably less expressed. Teaching traditions in biology are often textbook oriented and tend to affect the teacher’s possibilities for allowing pupils’ influence. Methods for pupils’ influence in biology can include more diversified and interactive teaching practises. Using modelleling is another possibility which liberate the biology content and provides examples for influencing biology education.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Jovanovska, Ana-Marija
  Malmö University, Faculty of Health and Society (HS), Department of Social Work (SA).
  Bemötandet mellan äldre och äldreomsorgen: En kvalitativ intervjustudie om vilken innebörd bemötande har med avseende i kulturella utmaningar2024Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Close to two million of Sweden's population are born abroad. Within this population group, many people fall under the target group "elderly". This means that there is a large group of elderly people with a different cultural background. In recent years, professional elderly care has been challenged by cultural frameworks of interpretations. It is therefore possible, with the help of a cultural interpretation framework, to claim that the professional elderly care work should consider how individuals and groups make decisions about their background, beliefs and culture. The aim with this study is to highlight the meaning of treatment in the professional elderly care work with regard to cultural challenges. In elderly care, a good treatment is crucial to promoting good health, care and well-being. The treatment is an important determining factor for elderly care experiences. Listening, responding and prioritizing the elderly's needs can be a challenge for the care staff, especially within cultural interpretation frameworks where background, beliefs and culture can differ from how it is in Sweden. With the help of a cultural interpretation framework, it can therefore be argued that care staff in their treatment must take into account how individuals and groups define themselves in relation to origin, religion and culture. It is an important care practice to highlight the meaning of treatment in the professional elderly care work with regard to cultural challenges.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Forsberg, Therese
  et al.
  Malmö University, Faculty of Health and Society (HS).
  Pedersen, Emma
  Malmö University, Faculty of Health and Society (HS).
  "Så länge jag inte blir slagen eller dödad så är det fine": En kvalitativ studie om socialsekreterares erfarenheter av klientutövat våld2024Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Over the past decade, several studies have been conducted on the extent to which social workers are subjected to threats and violence from clients. The results of these studies indicate that approximately one-third of social workers have experienced threats or violence from clients. Previous research also shows that social workers in the field of child and family services are at a higher risk of facing client-initiated threats and violence. Based on this statistics, along with the recent disinformantion campaign against the social services' work with the LVU-legislation, we found it interesting to focus our study specifically on social workers in the child and family domain. The purpose of our study was examine the experiences and perceptions of threat and violence from clients that social workers in the child and family domain have, and how these experiences have affected their professional approch. Additionally, we wanted to investigatethe strategies social workers use to feel secure. Our study is based on six semi-structured interviews with participants from two municipalities in southern Sweden. Threats and violence from clients are defined in various ways by the participants, with the main difference in the definition being where one draws the boundaries for what is acceptable. Many participants speak about a process of normalization of violence becomes a stratagy to cope with their work. It is also evident that when social workers are exposed to threats or violence from clients, there is a risk that it may affect the objectivity in assessments and decisiions.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Greco, Allis
  Malmö University, Faculty of Health and Society (HS), Department of Social Work (SA).
  Barnens mående i dysfunktionella hem2024Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of the study is to highlight children’s perspectives on parental mental health issues and/or substance abuse problems. Exploring their perspectives involves analyzing autobiographies written by individuals who have lived in dysfunctional homes. The analysis categorizes themes that cover events and experiences across all biographies.

  The study examines the children’s own mental health and how and if it gets affected from their parents’ issues, grounded in various concepts of attachment theory, aiming to investigate whether the children may have experienced insecure attachment or not. The thesis also delves into what enables children to find inner strength despite the challenging childhood they have experienced and how childhood is described, encompassing both negative and positive aspects.

  Their parents exhibit various forms of issues at different levels of severity, including alcohol misuse, severe mental health problems, and/or comorbidity.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Dahlbeck, Johan
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Childhood, Education and Society (BUS).
  Finding Fictionalism, or Fictionalism Finding Me2024In: PESA Agora, no ColumnsArticle in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Norlin, Mikael
  et al.
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS).
  Strandberg, Marianne
  Malmö högskola, Faculty of Education and Society (LS).
  Slöjdlärares perspektiv på utbildning och hållbar utveckling.: En kvalitativ studie om tolkningsutmaningar och implementeringsstrategier.2024Independent thesis Advanced level (professional degree), 180 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Ett av skolans uppdrag är att utbilda för hållbar utveckling, men vad detta innebär konkret är inte självklart. I kursplanen för slöjdämnet ger det centrala innehållet vissa riktlinjer, men det överlåter mycket åt slöjdlärare att tolka och bestämma hur detta ska integreras i undervisningen. Med hjälp av det teoretiska perspektivet fenomenologi undersöker uppsatsen hur slöjdlärare tolkar det centrala innehållet gällande hållbar utveckling samt hur de implementerar det i sin egen undervisning. Genom kvalitativa intervjuer har nio slöjdlärare, både trä- och metallslöjdslärare och textilslöjdslärare, fått svara på våra frågor om hur de tolkar hållbar utveckling, hur de konkret lägger upp det praktiska arbetet och om de upplever några utmaningar. Vi har undersökt hållbar utveckling utifrån de tre dimensionerna; socialt, ekologiskt samt ekonomiskt. Resultatet visar att slöjdlärarna upplever slöjdämnet som en bra möjlighet att förmedla flera aspekter av hållbar utveckling men beskriver på samma gång flera svårigheter, bland annat i form av för liten budget och för diffusa riktlinjer vilket leder till fria tolkningar. Slutsatsen blir då att uteblivandet av tydliga riktlinjer i slöjdens centrala innehåll leder till en brist på likvärdig utbildning. Ytterligare konstateras att slöjdlärare behöver vidareutbildning för att få en djupare kunskap och därigenom kunna inspirera och involvera eleverna på ett mer effektivt sätt.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Lundsfryd Stendevad, Mette Edith
  et al.
  Malmö University, Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM).
  Osanami Törngren, Sayaka
  Malmö University, Faculty of Culture and Society (KS), Department of Global Political Studies (GPS). Malmö University, Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM).
  Irastorza, Nahikari
  Malmö University, Faculty of Culture and Society (KS), Department of Global Political Studies (GPS). Malmö University, Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM).
  City for Everybody -Building ResponsibleAction for Inclusive Local Communities (CIFER): National Report2023Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Lindqvist, Sylwia
  Malmö högskola, Faculty of Culture and Society (KS), Department of Urban Studies (US). KTH, Bygg- och fastighetsekonomi.
  Transparency in the EU’s Residential Housing Market: A study of seven countries2011Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Purpose – The purpose of this study is to seek a further understanding of the issue of transparency in the residential property transaction market and to try to identify the state of transparency on the basis of a number of selected EU-countries: Sweden, Denmark, England and Wales, Germany, Poland, France and Spain, according to five dimensions, when carrying out cross-border housing transactions. The hypothesis is that the EU is far from transparent in this respect, and that the road to transparency will be long and winding. The purpose is also to identify the steps that are needed to enhance the transparency.

  Design/methodology/approach – The paper is based the studies of written sources on the seven countries with respect to these five dimensions. Both primary sources such as legislation, and secondary sources such as literature, reports and information on the webpages of those countries, the home pages of professional branch organisations and other authorities, have been studied. A multiple case study research strategy is applied.

  Findings – Based on this study, the state of transparency is identified. The essential points are that some of the aspects analysed in the study are far from transparent while others may be considered as relatively transparent. The extent to which the Internal Market may be considered as transparent is related in some way to the definition given to transparency. Something may be considered as transparent based on certain criteria but not on others, particularly when the concept is a relative one and subject to changes. The study raises certain key aspect as a basis for a discussion on encouraging transparency. The study indicates that a primary objective in seeking to improve transparency would be for Denmark to remove rules on the ownership of holiday homes, which make it difficult to acquire a secondary home in Denmark.

  Originality/value – The study addresses the issues of transparency in real property transactions by providing an analysis of various aspects of a transaction.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • Wijkmark, Josefin
  et al.
  Horndahl, Caroline
  Rätten till utbildning. Problematisk frånvaro ur elevers perspektiv.2024Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Klinth, Jeanna
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS).
  Gymnasieelevers säkerhetsmedvetenhet under kemilaborationer2024Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie ämnar utforska gymnasieelevers medvetenhet om kemisäkerhet genom att analysera deras förståelse och efterlevnad av ordningsregler för laboratoriearbete. Trots elevernas årliga bekräftelse av förståelse genom skriftlig försäkran, har observerade överträdelser väckt frågor kring elevernas verkliga medvetenhet och följsamhet. Studien bygger på socialkonstruktivismen och säkerhetskulturteori för att undersöka elevers varierande tolkningar av information och deras medvetenhet om kemisäkerhet. En enkätundersökning användes för att analysera elevers individuella förhållningssätt kvantitativt och kvalitativt. Enkäten innehöll både flervalsfrågor och öppna frågor, vilket gav en möjlighet att analysera data både kvantitativt och kvalitativt. Två elevgrupper med olika kunskapsnivåer inom kemi studerades, där den äldre gruppen visade större medvetenhet om vikten av att följa säkerhetsföreskrifter under laborativt arbete. Bristen på önskan om ytterligare kunskap om labbsäkerhet, trots elevernas självuppskattade förståelse, indikerar behovet av kontinuerlig säkerhetsutbildning för elever. Resultaten betonar därmed betydelsen av att integrera säkerhetsundervisning i den ordinarie utbildningen för att säkerställa en effektiv medvetenhet och efterlevnad av säkerhetsföreskrifter.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Persson, Johanna
  et al.
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS).
  Anderberg, Jessica
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS).
  Handledning som specialpedagogisk insats: - en organisatorisk fråga?2024Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Wærp, Eline
  Malmö University, Faculty of Culture and Society (KS), Department of Global Political Studies (GPS). Malmö University, Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM).
  Frontex’s Normalization of Crisis at the EU Borders2024Other (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

  In 2015, more than a million refugees and migrants came to Europe during the so-called ‘migration crisis.’ This prompted a host of security-oriented responses to protect the EU’s external borders, spearheaded by the European Border and Coast Guard Agency (Frontex). While the number of irregular border crossings has decreased substantially since, Frontex continues to portray an image of crisis at the borders, which serves to “normalize” crisis and justify increased border controls in its response.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Kyhlbäck, Ellen
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS).
  Lektionsplanering skapad av ChatGPT: en kvalitativ dokumentanalys2024Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie undersöker vilken typ av svenskämne det blir om vi låter AI-chatten ChatGPT av OpenAI (OpenAI, 2023) skapa lektionsplanering i svenska för högstadiet. Syftet är att bidra med kunskap om AI-genererad lektionsplanering för ökad förståelse för möjligheter och hinder med att använda ChatGPT i planeringen. Metoden för arbetet är en kvalitativ dokumentanalys som relaterar till Malmgrens ämneskonception av svenskämnet (1996) samt ämnesdidaktisk analys. I en chatt med ChatGPT har en lektionsplanering i svenska på högstadiet, utifrån Lgr22 (Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet [Lgr22], 2022), resulterat i en planering som utgör det empiriska materialet. Resultatet av studien visar en planering som i sin helhet riktas mot svenska som ett färdighetsämne, men beroende på hur läraren väljer att använda materialet kan riktningen förändras. Studien visar på brister som förmåga att planera för tid och schemaläggning samt förmåga att anpassa undervisningen efter elevgrupp och situation. Det visar sig även att lektionsplaneringen inte innehåller alla centrala delar ur kursplanen. Dessutom kan dess tillförlitlighet utgöra ett hinder varpå studien lyfter vikten av lärarens kunskaper inom professionen. Trots detta ger ChatGPT en planering med till stor del varierad undervisning och de möjligheter den uppvisar är funktionen som ett verktyg för att minska på lärares arbetsbörda samt ge utrymme för lärarens tid till reflektion och bearbetning av planering.

  Download full text (pdf)
  E.Kyhlbäck, examensarbete
 • Rafati, Dana
  et al.
  Malmö University, Faculty of Health and Society (HS), Department of Care Science (VV).
  Al-Anbari, Ban
  Malmö University, Faculty of Health and Society (HS), Department of Care Science (VV).
  Patienters erfarenheter av sekundärprevention efter en hjärtinfarkt: En litteraturstudie2024Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Myocardial infarction, marked by acute damage to the heart muscle, is associated with risk factors like hypertension, diabetes, age, and smoking. Rehabilitation programmes, emphasizing physical training and addressing psychosocial and lifestyle factors, underscore the importance of lifestyle changes such as smoking cessation, dietary modifications and increased physical activity for secondary prevention. Despite these recommendations, not everyone adheres to them. This highlights the pivotal role of nurses in assisting patients towards optimal health. Aim: The purpose of this literature review was to compile patients’ experiences of secondary prevention after a myocardial infarction. Method: The study was conducted as a literature review with a qualitative approach. The result was based on scientific articles from databases CINAHL and PubMed. The selected articles were quality reviewed and analyzed using content analysis. Findings: The findings were based on 15 scientific articles identifying three categories: Motivation for secondary prevention, The importance of support from the environment, and Concerns about an unstable heart. Conclusion: Lifestyle changes such as quitting smoking and engaging in physical activity were important secondary preventive measures, but difficulties in quitting smoking and fear of a new heart attack during physical activity could be perceives as obstacles. A necessary strategy for secondary preventive nursing measures after myocardial infarction includes motivation, physical activity, support and management of anxiety and promotion of long-term health. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Vigård, Rakel
  et al.
  Malmö University, Faculty of Health and Society (HS), Department of Care Science (VV).
  Lasson, Emma
  Malmö University, Faculty of Health and Society (HS), Department of Care Science (VV).
  Nyutexaminerade sjuksköterskors strategier för att hantera stress i omvårdnadsarbetet: En litteraturstudie2024Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Work-related stress, according to research, can contribute to adverse consequences in the form of both physical and mental health issues for nurses. This, in turn, can negatively impact patient care and safety.

  Aim: The purpose of this literature review was to identify strategies that newly graduated nurses can employ to manage stress in their nursing practice.

  Method: The study utilized a qualitative approach, reviewing 11 scientific articles from CINAHL, PubMed, and PsycInfo. These articles were assessed for quality using the SBU's criteria and analyzed through the Popenoe et al model.

  Results: Newly graduated nurses experiencing work-related stress employed various coping strategies in their work. The results revealed four themes for stress management: Self-compassion, Support, Control and Recovery. 

  Conclusion: The study's conclusions highlight that support, self-compassion, and recovery are essential components to promote well-being and patient safety among newly graduated nurses. To support the new nurses in their transition to the profession, the implementation of support systems and guidelines that promote these strategies is recommended. This could potentially create a more positive and supportive work environment for nurses at the beginning of their careers.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Hansson, Kristofer
  Malmö University, Faculty of Health and Society (HS), Department of Social Work (SA).
  ”Det vi gör ska ha en påverkan på det praktiska”: Perspektiv från socialarbetare inom vård och omsorg2024In: Kunskap i socialtjänsten / [ed] Kerstin Svensson; Lars Plantin, Lund: Lunds universitet , 2024, , p. 13p. 61-73Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  I kapitlet presenteras kunskapsanvändning bland socialarbetare i samordnande, utvecklande och utredande klientarbete inom vård- och omsorgsområdet. Fokus är arbetet med funktionsstöd och äldreomsorg och hur de arbetar med kunskap, brukarnära och praktiskt. I arbetet ska de ta in och processa information och kunskap i olika former, för att sen förmedla ut det till brukare och brukarnära personal. De översköljs ofta av information, samtidigt som de måste förhålla sig till olika kunskapshierarkier inom och utanför kommunen.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Bondesson, Jonathan
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Society, Culture and Identity (SKI).
  En kvantitativ studie av lärares val av undervisningsinnehåll i samhällskunskap2024Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  Jonathan Bondesson
 • Perez Puelma, Katarina
  Malmö University, Faculty of Culture and Society (KS).
  Språkutvecklande undervisning i samhällskunskap2024Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I dagens skola präglas klassrummet av en stor mångfald med elever från olika delar av världen. Det innebär att lärarna möter och undervisar elever med olika språkliga förutsättningar. Språket har en stor betydelse för elevens lärande och kunskapsutveckling,  därför att det viktigt att lärarna utformar sin undervisning för att möta de språkliga variationer som finns i skolan, särskilt inom ämnet i samhällskunskap som ställer höga språkliga krav på eleverna. Syftet med denna studie är att undersöka och förstå hur lärarna arbetar med språkutvecklande undervisning för flerspråkiga elever inom ämnet samhällskunskap. Studiens frågeställningar är följande: Vilka undervisningsmetoder eller strategier använder lärare för att utveckla en språkutvecklande undervisning för flerspråkiga elever i ämnet samhällskunskap? Hur lärarna arbetar för att undervisningen ska bygga på aktuell språkforskning och beprövad erfarenhet?  Utifrån studiens syfte och frågeställning har en kvalitativ metod använts i form av forskningsintervjuer med fyra samhällskunskapslärare. Resultatet i studien tyder på att lärarna är medvetna och arbetar med språkutvecklande undervisning. Några metoder och strategier som förekommer är visuellt stöd, klassrumsinteraktion och elevernas tidigare erfarenhet. De fyra lärarna uppger att ämnet samhällskunskap innehåller många abstrakta begrepp och att begrepp är det centrala och grundläggande för undervisning.   Vidare pekar resultaten på att lärarna integrerar både vetenskaplig forskning och beprövad erfarenhet i sin undervisning , men de förlitar sig främst på den beprövade erfarenhet. Detta eftersom den är ofta mer anpassad till deras egna elever och skolmiljö. 

  Download full text (pdf)
  Katarina Perez Puelma
 • Christensen, Desirée
  et al.
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS).
  Rashid, Widd
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS).
  Orsaker och konsekvenser av social exkludering för elever2024Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  Desirée Christensen Widd Rashid
 • Moestam, Anna
  et al.
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Society, Culture and Identity (SKI).
  El-Malla, Dana
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Society, Culture and Identity (SKI).
  Kunskapsöversikt om hur lärare arbetar med kontroversiella ämnen i samhällskunskap2024Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Civic teachers in Swedish upper secondary schools are facing a more challenging job than ever due to the current polarized political climate. They are expected to teach about controversial issues whilst keeping the classroom at peace and at the same time allowing each student the opportunity to express their opinion. This research overview strives to explore how teachers teach and deal with controversial topics in civic studies. How can teachers work with controversial issues in the classroom? And what does previous research say about this work? In order to answer these questions a literature search has been done and previous research and empirical material has been analyzed. The findings show different approaches, such as denying the controversy or presenting different perspectives of the controversy, when teaching controversial topics in the classrooms. The results of this research review also presents different perspectives from both teachers and students on the subject, teachers’ dilemma as well as pedagogical tools that can be beneficial for students’ development. The findings also show that there is no clear answer or manual that teachers can follow or be guided by when teaching about and dealing with controversial issues. However, depending on one's goal of the lesson, one can strategically use a certain approach in order to try and reach a certain outcome. 

  Download full text (pdf)
  Anna Moestam Dana El-Malla
 • Skoric, Selma
  et al.
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS).
  Adzigorovska, Yasemin
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS).
  En kunskapsöversikt om psykisk ohälsa bland barn och unga2024Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  Selma Skoric Yasemin Adzigorovska
 • Norin, Gustav
  Malmö University, Faculty of Health and Society (HS).
  ”Jag går in som en krockkudde och skapar lite fluff mellan familjen och vården”: En kvalitativ studie om hälso-och sjukvårdskuratorns friktions- och jurisdiktionsarbete inom den somatiska barnsjukvården2024Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Kuratorn är en av flera professioner inom barnsjukvården och verkar inom en kunskapstradition som härrör till det sociala och psykosociala vetenskapsfältet. Sjukvården är utsatt för extern styrning och svåra ekonomiska och arbetsmiljöförhållanden. Genom att undersöka de tillfällen då friktion uppstår mellan vårdorganisation (som kuratorn förväntas vara lojal med) och familj finns en möjlighet att närmare studera hur hälso- och sjukvårdskuratorn arbetar och håller fast till sin sociala och psykosociala yrkeskunskap. Syftet med studien är att undersöka hur kuratorn nom barnsjukvården upplever, agerar och positionerar sig kring friktioner som uppstår mellan patient och sjukvårdsorganisationen samt dess betydelse för kuratorernas jurisdiktion. Det empiriska underlaget i den här studien utgörs av tolv transkriberade intervjuer med kuratorer inom den somatiska barnsjukvården. Resultatet påvisar att kuratorn agerar och intervenerar när friktioner uppstår mellan organisation och patient. Agerandet kan motverka vad som uppfattas som barnsjukvårdens förmåga att dekontextualisera, avgränsa och reducera ohälsa till endast en diagnos. Beroendeförhållande till andra yrkeskategorier inom vården samt en professionssjälvbild av att vara ”en av teamet” gör att kuratorn inte tydligt positionerar sig med patienten vid vissa friktioner. Översättar- och medlarrollen är återkommande ageranden. Det agerandet skapar förståelse och ”fluffar” till det i interaktionen mellan organisationen med dess riktlinjer och ramar och familjen. Studien påvisar att en ostörd och solid jurisdiktion förutsätter en förmåga att balansera mellan en organisationslojalitet och synliggörande av ett psykosocialt perspektiv. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Nilsson, Sara
  et al.
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS).
  Seward, Julia
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS).
  Digitala lärresurser i matematikundervisning2024Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna kunskapsöversikt undersöker hur digitala lärresurser påverkar matematikklassrummet och lärandesituationen i stort. För att svara på vår frågeställning har vi genom en systematisk sökning gjort urval som givit forskningsartiklar med fokus på lärares uppfattningar, som sedan analyseras och jämförs med en tematisk analys. Resultatet av denna kunskapsöversikt indikerar att tillämpningen av digitala lärresurser ökar behovet av digital kompetens hos både lärare och elever. De verktyg och funktioner som medföljer de digitala lärresurserna påverkar matematikinnehållet och utmanar lärarens roll. Olika matematiska förmågor kan stärkas eller utmanas beroende på hur den digitala lärresursen används. Det blir därför viktigt att läraren gör medvetna val inför vilken digital lärresurs som används för att de önskade lärandemålen ska uppnås.

  Download full text (pdf)
  Julia Seward Sara Nilsson
 • Jakobsson, Jesper Jakob
  et al.
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Natural Science, Mathematics and Society (NMS).
  Hussein, Haidar
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Natural Science, Mathematics and Society (NMS).
  Effekten av matematikundervisning med digitala verktyg2024Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Användningen av digitala verktyg är något svenska elever är vana vid men möjligtvis mindre inom matematik. I denna kunskapsöversikt har vi samlat information från flera vetenskapliga artiklar samt rapporter för att besvara hur digitala verktyg kan implementeras och hur detta i sin tur stödjer elevers kunskapsutveckling och fick fram att det förnärvarande finns flera behov för att kunna vidare implementera digitala verktyg i matematikundervisningen. Bland dessa behov är det bemärkt att många lärare inte har tillfredsställande grad av förståelse för de tillgängliga digitala verktygen för att kunna stödja eleverna i deras användande av dessa. Ändå så pekar majoriteten av vetenskapliga artiklar mot att integreringen av digitala verktyg främjar elevers kunskapsutveckling, med något enstaka undantag.

  Download full text (pdf)
  Haidar Hussein Jesper Jakobsson
 • Persson, Pernilla
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Childhood, Education and Society (BUS).
  Pedagogers förhållningssätt i relationsskapande för barn i behov av särskilt stöd i förskolan2024Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Quartini Norström, Ester Gioia
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS).
  Lärares reflektioner om jämställdhetsarbete inom modersmålsundervisningen2024Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Arbetet med jämställdhet i skolan är en fråga om alla barns rätt till lärande och utveckling och

  enligt läroplanen något alla lärare ska arbeta med. För att lyckas med arbetet krävs kunskap,

  metoder och långsiktighet. Skolinspektionen (2020) har granskat hur jämställdhetsarbetet ser ut

  på skolorna och resultatet tyder på att systematik saknas. Modersmålslärare ingår inte i denna

  granskning och det finns begränsad forskning kring jämställdhetsarbetet inom

  modersmålsundervisningen. Det är därför av stor vikt att undersöka hur modersmålslärare

  reflekterar kring jämställdhetsaspekter i modersmålsundervisningen, vilket föreliggande studie

  haft för syfte. Aspekterna i centrum för studien är talutrymme, könsstereotyper, genusbaserade

  förväntningar samt värdekonflikter. Ytterligare ett syfte har varit att belysa framgångsrika

  metoder för ett systematiskt arbete med jämställdhet i undervisningen. Studiens frågeställningar

  lyder:

  ● Hur reflekterar modersmålslärare om inkluderingen av jämställdhetsaspekter i sin

  undervisningspraktik?

  ● Vilka arbetssätt urskiljs som framgångsrika i lärarnas reflektioner?

  Studiens teoretiska perspektiv avser delar av Wedins (2018) modell för jämställdhetsarbete iskola och förskola samt Schöns (1983) begrepp om reflektion-i-handling och reflektion-över-handling. Forskningsmetoden är fokusgruppssamtal. Materialet består av en ljudinspelning från samtalet, vilken analyserats utifrån de teoretiska begreppen. Resultatet visar på en mängd olika reflektioner och metoder. De flesta modersmålslärare betonar vikten att inkludera samtliga jämställdhetsaspekter i sin undervisning. Slutsatsen dras att dessa kan inkluderas i modersmålsundervisningen på ett systematiskt och långsiktigt sätt genom planeringen av aktiviteter, material och innehåll där jämställdhetsaspekterna på olika sätt beaktas.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Selmefors, Malin
  et al.
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Childhood, Education and Society (BUS).
  Rudenstam, Jeanette
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Childhood, Education and Society (BUS).
  "Vi borde veta mer om det, det borde vara tydligare vad det är": En kvalitativ studie om begreppet pedagogisk måltid2024Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det finns en problematik i att begreppet pedagogisk måltid ofta används i förskolans kontext men definitionen av begreppet är inte helt självklart. Syftet med denna studie är därför att undersöka vilka uppfattningar några verksamma pedagoger har om begreppet pedagogisk måltid och hur omsorg synliggörs vid måltidssituationerna i förskolan. För att undersöka detta har följande tre frågeställningar använts: Vilka uppfattningar lyfter pedagogerna kring begreppet pedagogisk måltid? Hur ser pedagogerna på sin roll beträffande omsorg vid måltidssituationerna? och Vilka möjligheter och begränsningar lyfter pedagogerna vid måltidssituationen? Utifrån en kvalitativ forskningsmetod har semistrukturerade intervjuer utförts för att samla in materialet. För att analysera materialet har ramfaktorteorin samt Noddings omsorgsteori används. I resultatet av studien framkommer det att begreppets innebörd och syfte skiljer sig åt bland pedagogerna. Det framkommer även att det saknas tydliga dokument och föreskrifter om hur en pedagogisk måltid ska utföras, enligt dem. Något som är återkommande beträffande pedagogernas roll kring omsorgen är att de lyfter vikten av att vara hjälpsamma, trygga och stöttande vid måltidssituationerna. Pedagogerna lyfter tiden, stress, rutiner och samsyn som några olika aspekter, vilka både möjligt och begränsar utförandet av måltidssituationen. Pedagogerna efterfrågar föreskrifter och dokument som tydligt gör innebörden av begreppet samt hur måltiden ska utföras. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Wirkus, Anna
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Childhood, Education and Society (BUS).
  De yngsta barnens kommunikation i lek och i undervisning2024Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med mitt examensarbete var att studera små barns kommunikation med varandra och med pedagoger, både i leken och i undervisningssituationer. För att kunna arbeta med detta syfte formulerade jag två frågeställningar som gjorde det möjligt att genomföra studierna. Anledningen till att jag valde att undersöka detta område var mitt stora intresse för de yngsta barnens språkutveckling, då jag inte har hittat så mycket forskning om just den gruppen språk- och kommunikationsutveckling. Min undersökning baseras på observationer. Jag har observerat barn i åldrarna 1 till 3 år, vid olika undervisningssituationer och i leken. Det teoretiska utgångsläget för studier är både Vygotskijs sociokulturella perspektiv och barns perspektiv. Resultatet visar att de yngsta barnen kommunicerar med kropp och gester samt att det krävs närvarande och kompetenta pedagoger för att stödja barns kommunikation. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Maj-Tatsis, Bozena
  et al.
  University of Rzeszow, Poland.
  Björklund, Camilla
  University of Gothenburg, Sweden.
  Lembrér, Dorota
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Childhood, Education and Society (BUS).
  Levenson, Esther
  Tel Aviv University, Israel.
  Maffia, Andrea
  University of Bologna, Italy.
  Tzekaki, Marianna
  Aristotle University of Thessaloniki, Greece.
  An introduction to TWG13: Early years mathematics2023In: / [ed] Paul Drijvers, Csaba Csapodi, Hanna Palmér, Katalin Gosztonyi, Eszter Kónya, Budapest: Alfréd Rényi Institute of Mathematics and ERME. , 2023, p. 2018-2021Conference paper (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Borsiin-Borring, Oscar
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Childhood, Education and Society (BUS).
  Språkutveckling i förskolans pedagogiska dokumentation och skillnader mellan åldersgrupper2024Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Inom svensk förskola varierar barngruppernas sammansättning, inte minst vad gäller ålder. Eftersom barns utveckling och lärande kontinuerligt ska dokumenteras och följas upp i kvalitetsutvecklande syfte i förskolan, så väcker mitt intresse för att undersöka hur barns språkutvecklingsdokument i relation till barngruppens ålderssammansättning. Utifrån en genomgående och redogörande teoretisk bakgrund som är relevant för ämnet, ämnar examensarbetet undersöka hur dokumentation av språkutvecklande arbete görs i förskolan och om fokus och innehåll i aktiviteterna som beskrivs skiftar beroende på barngruppens ålderssammansättning. Den pedagogiska dokumentationen, med fokus på språkutvecklande arbete, begärdes ut från flera förskolor i södra Sverige och analyserades därefter utifrån dess innehåll.  

  Dokumentationen visade att språkutvecklingen är något som sker hela tiden för barnen, oberoende av det aktuella ämnet eller temat för undervisningen. Det noterades skillnader i typen av aktivitet vid språkinlärning utifrån åldern, där man i grupper med bara äldre barn i större utsträckning förde diskussioner och reflektioner. I grupper där yngre barn deltog lades istället mer fokus på estetikbaserat lärande. Examensarbetet ger en inblick i hur pedagogisk dokumentation kring språkutvecklande arbete utförs inom svensk förskola och belyser skillnader i dokumentation utifrån ålderssammansättningen på barngruppen. Ytterligare forskning krävs inom ämnet för att se hur barn påverkas på individnivå av olika undervisningsupplägg och för att utforska pedagogers tankar och perspektiv på språkutveckling utifrån ålderssammansättningen i förskolans verksamhet.

  Nyckelord: Ålder, pedagogisk dokumentation, språkutveckling, barngrupp, innehåll

  Download full text (pdf)
  fulltext