Malmö University Publications
Change search
Refine search result
1 - 31 of 31
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Bülow-Hübe, Helena
  et al.
  FOJAB.
  Dubois, Marie-Claude
  Biosystems and Technology (BT), Swedish University of Agriculture Sciences.
  Hemphälä, Hillevi
  Lunds universitet – Avd. för ergonomi och aerosolteknologi, Inst. för designvetenskaper, LTH..
  Rogers, Paul
  ACC Glas och Fasadkonsult AB.
  Söderlund, Mikael
  ACC Glas och Fasadkonsult AB.
  Persson, Mats
  Malmö University, Faculty of Technology and Society (TS), Department of Materials Science and Applied Mathematics (MTM).
  Ljus (dagsljus, solljus, utblick &belysning): en kunskapssammanställning2022Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna kunskapssammanställning över bland annat regelverk, vägledningar och frivilligakrav för ljus, dagsljus, solljus, utblick och belysning visar att det finns många verktyg attta hjälp av för att styra kvaliteten inom området. Det är viktigt med robusta lösningar försådant som inverkar på människors hälsa.

  Vid stadsförtätning och maximering av markanvändning finns en risk att dagsljusnivåer ibefintliga byggnader minskar kraftigt. Många nya stadsdelar byggs med så hög täthet attdagsljustillgången inte lever upp till dagens krav i alla vistelserum. Kvantitativadagsljuskraven fungerar som en garant för att trender att rationalisera bort tillgång tilldagsljus och utblick inte drivs alltför långt.

  Det finns inslag i moderna byggprojekt som bidrar till lägre energianvändning somsamtidigt leder till lägre dagsljusinsläpp. Minskad fönsterarea ger som konsekvensminskad dagsljusnivå vilken i sin tur får följden att elektrisk belysning måste tändasoftare, särskilt på lägre våningar. Dagsljus är en fri/gratis ljus- och energikälla, sombidrar till resiliens vid elavbrott.

  Elektrisk belysning är ett relativt nytt fenomen. Glödlamporna och lysrören uppfannsomkring 1880 respektive 1930 dvs. för mindre än 150 år sedan. Före dessa uppfinningarvar alla byggnader belysta av dagsljus och byggplanerna och stadsplaneringen ritadesnoggrant för att säkerställa god tillgång till dagsljus.

  Med dagens energi- och elkris är det värt att poängtera att en av de viktigasteenergikällorna (dagsljus) och också styr tidsanpassning och påverkar utvecklingen avalla arter på jorden, inklusive människor, ända ner till cellnivå. Ny forskning publicerasvarje månad som visar hur varje band av den elektromagnetiska strålningen - från UVtill infraröd - är kopplad till dygnsrytmen och att dygnsrytmen är allmänt grundläggandeför hälsa.

  Det är viktigt att byggbranschen håller sig ajour med pågående medicinsk forskning omcirkadiska cykler och hur dagsljus, solljus, utblick och belysning på verkar hälsa.Nya rekommendationer kommer allt tätare.

  Många av de byggtekniska åtgärder som används för att reducera buller påverkardagsljustillgång och till en viss del även utblick negativt. Vid tekniskt samråd är det inteovanligt att akustikkrav väger tyngre än kraven på dagsljus samt utblick.

  Några av de senaste trenderna i utformningen av nya byggprojekt har lett till reduceradedagsljusnivåer inomhus (t.ex. oregelbunden och asymmetrisk placering av fönster,mörka fasadmaterial, avskärmning via fasadelement).

  Elektrisk belysning inomhus behöver utformas för att underlätta seendet, dvs. utanflimmer och bländning. En god visuell miljö minskar mängden ögonbesvär, huvudvärk,muskel och ledbesvär och kan påverka prestationsförmåga och produktivitet på ettpositivt sätt.

  I detaljplaner fastställs förutsättningarna för exploateringsgraden. Byggnadersmöjligheter att uppfylla krav på ljus, dagsljus, solljus och utblick ska prövas.Vid framtagande av detaljplaner är det därför viktigt att se till att kraven är möjliga attuppfyllas. Idag finns många verktyg som också lämpar sig för tidiga skeden, men det ärinte alltid som de tillämpas eller att exploateringsgraden anpassas till resultaten i destudier som görs. Vid hantering först vid startbesked är projekteringsarbetet långtframskridet och anmärkningar skulle få stora konsekvenser.

  När alla rum i kritiska lägen kontrolleras i projekteringen är det vanligt med avvikelserfrån kraven på dagsljusfaktor. En del kan lösas på ritbordet men inte allt. Ibland ärförutsättningarna för svåra och det går inte att hitta lösningar som tillgodoser alla krav.Djupa rum ger svårare förutsättningar än grunda rum, eftersom ljuset avtar kraftigt medavståndet från fönstret.

  I en tätt byggd stad har inte alla samma möjlighet att välja boende – högst upp i huseteller i gathuset där dagsljuset flödar. Mycket få föredrar mörkare bostäder men många ärberedda att kompromissa bort dagsljustillgången för att få tillgång till stadens puls.Dagsljus ska inte bara vara en lyx som privilegierade kan unna sig, det ska vara entillgängligt för alla.

  I tätbebyggda kvarter är det ofta en utmaning att efterleva regelverket. Dagsljuset i Sverige är relativt svagt, och lågt stående sol, dessutom ofta skymd av omgivandebyggnader, ger långa skuggor. Historien visar att svenska städer kan förse alla boendemed ljusa bostäder men om förtätandet fortsätter enligt samma mönster som tidigare såmåste både lagstiftare och planaktörer ha verktyg att förstå dess begränsningar.Misslyckas planeringen av framtidens städer finns en risk att hälsa och välmående för desom bor i den attraktiva kvartersstaden i all mening äventyras.

  Folkhälsomyndigheten och Arbetsmiljöverket utgår från att brist på dagsljus kan genegativa effekter för hälsan. Uppskattningsvis 80 % av levnadstiden spenderas inomhus.Det är en av anledningarna att miniminivåer för dagsljus i vistelserum är nödvändiga ibyggregler.

  Dagsljusfaktorn är ett bra mått för att bedöma tillgången av dagsljus. Dagsljusfaktornbeskrivs i en nyare standard där den bedöms över en yta och inte i en punkt.BBR hänvisar till föråldrade metoder. Ett kvantitativt dagsljuskrav säkerställer attvistelserum erhåller tillräckligt med dagsljus för att inte riskera människors hälsa.Byggnadens gestaltning får inte riskera människors tillgång till ett hälsosamtdagsljusinsläpp.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2.
  Bülow-Hübe, Helena
  et al.
  FOJAB.
  Finnson, Mats
  WSP.
  Gao, Chuansi
  Lunds universitet – Klimatlabb, Avd. för ergonomi och aerosolteknologi, Inst. för designvetenskaper, LTH..
  Tillberg, Max
  EQUA Solutions AB.
  Warfvinge, Catarina
  Lunds universitet – Avd. för Installationsteknik och klimatiseringslära, Inst. för bygg- och miljöteknologi, LTH.
  Persson, Mats
  Malmö University, Faculty of Technology and Society (TS), Department of Materials Science and Applied Mathematics (MTM).
  Nuläge termisk komfort: en kunskapssammanställning2022Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Boverket ser ett behov av en kunskapssammanställning kring nuläget inom termisk komfort i Sverige för att ha en så bred och korrekt förståelse som möjligt för vem branschen är, vilka regler som tillämpas, var det finns kunskapscentra och vilka utvecklingsbehov som behöver stödjas för att branschen ska kunna ta större ansvar.

  Några faktafrågeställningar som vi författare noterat och som kan vara värda att kartlägga ytterligare:

  Metoder att simuleraKlimatdata för analyser och simuleringarBetydelsen av värmeöarÅtgärder för att minska värmelaster på byggnaderörbereda plats i byggnader för komfortkylaRisker med fukt och påväxt vid komfortkylaPrioriterade rum för termisk komfortUpplåtelseformers inverkan, utsatta grupper och lokala reglerVädring och fläktarPrioritera passiva åtgärderPortabel luftkylning/komfortkylaTillsyn och bygglovKrav som inte är samordnade (energi, dagsljus, buller, etc.)VarningssystemFörhoppningen är att kartläggning av termisk komfort ska bidra till kunskapsspridning om bransch, aktörer, teknik, system, konstruktion, kontroller, drift och underhåll samt forskning och utveckling.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 3.
  Ekberg, Lars
  et al.
  CIT Energy Management AB.
  Fagergren, Tomas
  Brandskyddslaget.
  Hjelmer, Per-Erik
  Aquademica AB.
  Kempe, Per
  PE Teknik och Arkitektur AB.
  Ruud, Svein
  RISE Research Institute of Sweden.
  Persson, Mats
  Malmö University, Faculty of Technology and Society (TS), Department of Materials Science and Applied Mathematics (MTM).
  Ventilation i Sverige: En kunskapssammanställning2022Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Boverket ser ett behov av en kunskapssammanställning kring nuläget för ventilation för att ha en så bred och korrekt förståelse som möjligt för vem branschen är, vilka regler som tillämpas, var det finns kunskapscentra och vilka utvecklingsbehov som behöver stödjas.

  Rapporten tar upp

  Ventilation som en del av byggnaden; Ventilation i bostäder; Ventilation i lokaler; Ventilation och inneklimatkrav (regelverk) samt kontroller; Mäta och verifiera inneklimat och ventilation; Energikrav och rekommendationer för ventilation; Brandskydd och ventilation; Ventilations påverkan på smittspridning; Vägledningar för ventilation och inomhusklimat; Branschens aktörer i SVerige; En fördjupande enkät; Behov av fortsatt kartläggning

  Download full text (pdf)
  Ventilation i Sverige 2022
 • 4.
  Gustavsson, Thorbjörn
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden.
  Björnlund, Linus
  Conservator AB.
  Bok, Gunilla
  RISE - Research Institutes of Sweden.
  Gustafsson, Eva
  Conservator AB.
  Nilsson, Lars-olof
  Moistenginst AB.
  Persson, Mats
  Malmö University, Faculty of Technology and Society (TS), Department of Materials Science and Applied Mathematics (MTM).
  Sikander, Eva
  RISE - Research Institutes of Sweden.
  Fuktsäkra byggnader: en nulägesbeskrivning2022Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Boverket ser ett behov av en kunskapssammanställning kring nuläget om fuktsäkra byggnader i Sverige för att ha en så bred och korrekt förståelse som möjligt för vem branschen är, vilka regler som tillämpas, var det finns kunskapscentra och vilka utvecklingsbehov som behöver stödjas för att branschen ska kunna ta större ansvar.

  De utmaningar som noteras är:

  Byggsektorn beredskap och förmåga att möta de nya förändrade byggregler som planeras av BoverketDen stora andelen fuktrelaterade fel och skador som rapporteras i olika utredningar.Kraven kopplat till fuktrelaterade innemiljöproblem är otydliga och ofta svåra att följa upp. Detta kan leda till fuktrelaterade innemiljöproblem som orsakar lidande för de individer som drabbas.Miljö och klimatfrågan ställer krav både på resurseffektivitet och minskad klimatpåverkan samt resiliens och klimatanpassning.Förändrade boendevanor och brukarvanor som ändrar på förutsättningarna i en byggnad.Fragmentering och specialisering med många aktörer med ansvar för sin del endast.Några utvecklingsområden har noterats. Områden där det behövs både forskning och utveckling av teknik, processer och samarbeten:

  Kvalitetssäkring av nya material, konstruktioner och produktionsmetoderKompetensutveckling och kompetensspridning.Framtagning och tillgängliggörande av kunskap, teknikutveckling.Samsyn behöver utvecklas när det gäller bl.a. uttorkning i betong och i vilken omfattning byggnader behöver skyddas mot fukt under byggproduktionen.Undersökning av utvecklingsmöjligheter behövs för att ta vara på digitaliseringens möjligheter med sensorer, digitala tvillingar, AI m.m. i samband med fuktsäkerhet.Kartläggningen skulle förstärkas med en bredare internationell utblick. Det tycks finnas en del skillnader både i arbetssätt och erfarenheter kring fuktsäkra byggnader.Förhoppningen är att kartläggning av fuktsäkra byggnader ska bidra till kunskapsspridning om bransch, aktörer, teknik, system, konstruktion, kontroller, drift och underhåll samt forskning och fortsatt utvecklingsarbete.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 5.
  Hansson, Bengt
  et al.
  Malmö högskola, Faculty of Technology and Society (TS).
  Aulin, Radhlinah
  Landin, Anne
  Olander, Stefan
  Persson, Mats
  Malmö högskola, Faculty of Technology and Society (TS).
  Persson, Urban
  Byggledning: produktion2017Book (Other academic)
  Abstract [en]

  Textbook covering the construction phase of a building projekt

 • 6.
  Hansson, Bengt
  et al.
  Malmö högskola, Faculty of Technology and Society (TS).
  Olander, Stefan
  Persson, Mats
  Malmö högskola, Faculty of Technology and Society (TS).
  Kalkylering vid bygg- och fastiighetsutveckling2017Book (Other academic)
  Abstract [en]

  Cost estimationis an important process in building and real estate development. Inadequate calculation or lack of calculation has caused many problems. The book provides the basics of project evaluation in building and property development and lists the most commonly used calculation methods.

 • 7. Hortsch, Hanno
  et al.
  Persson, Mats
  Malmö högskola, Faculty of Technology and Society (TS).
  Schmidt, David
  Methodenbuch für das berufliche Lehren und Lernen: mit ausgewählten bautechnischen Beispielen2013Book (Other academic)
  Abstract [en]

  The word "method" has its origin in the Greek word "hodos" (path) or "methodos" (way to something). This is about the "way" that leads to a certain "target". Refers to the method of teaching, it is the concrete way of going from teachers and learners to achieve an objective. As is well known, there are many different ways to a goal; it depends on the teacher in their role as tutor to. For targeted and effective instructional design there should always be action included with its principles. The nature of the learning objective, the acquisition of subject matter and the conditions of the learners include Criteria that must be considered when choosing the appropriate method. This guide gives an insight into an action-oriented, methodical repertoire for teaching and wants to give, teachers and lecturers who go into the field of vocational training and further education, a didactic-methodological support for the design of teaching and learning methods.

 • 8.
  Johansson, Bengt
  et al.
  Uponor.
  Jonsson, Roland
  Roland Jonsson utbildning och innovation AB.
  Kling, Rolf
  Säker Vatten AB.
  Persson, Mats
  Malmö University, Faculty of Technology and Society (TS), Department of Materials Science and Applied Mathematics (MTM).
  Vatten- och avloppsinstallationer: en kunskapssammanställning2022Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna kunskapssammanställning om vatten- och avloppsinstallationer i Sverige kan ge en bred och korrekt förståelse om branschens aktörer, vilka regler som tillämpas, var det finns kunskap och vilka utvecklingsbehov som behöver stödjas. Några viktiga punkter är:

  • Legionella – finns i tappvattensystem och orsakar ohälsa. Begränsning av risker behöver utredas vidare inte mot bakgrund av risker med förväntade högre temperaturer och önskemål om att ta fram system för med lägre energiförbrukning för varmvatten. Risk för legionella i kallvatten finns också.
  • Utformning och placering av rörkopplingar – har stor betydelse för beständighet hos installationer och möjlighet att upptäcka och hantera läckage. Regler och vägledningar som utvecklats över tid har möjliggjort den goda standarden på vatten- och avloppsinstallationer vi har idag.
  • Dimensionering av system – komponenter och flöden samverkar i samma system. Därför finns risker om en komponent eller ett delsystem optimeras av något skäl utan att konsekvenserna för hela förstås. Spillvattensystem är t.ex. beroende av flöden för tappdricksvatten.
  • Det är viktigt att ta med sig förvärvade kunskaper och lärdomar för att undvika problem som tidigare visats sig vara kostsamma. Det gäller i synnerhet för system som installeras dolt, och som förväntas ha en livslängd på flera decennier.
  • Ett regelverk som tar hänsyn till de problem som har lösts genom åren, och som ger goda förutsättningar att förebygga framtida problem, kommer att gynna den som bor eller vistas i byggnaden, den som äger byggnaden, den som bygger eller installerar, den som levererar byggprodukterna och den som försäkrar byggnaden. Det är även bra ur ett hållbarhetsperspektiv, eftersom lång problemfri livslängd oftast minskar miljöbelastningen.
  Download full text (pdf)
  VattenAvloppKunskap
 • 9.
  Jonsson, Rolf
  et al.
  PEAB.
  Persson, Mats
  Malmö University, Faculty of Technology and Society (TS), Department of Materials Science and Applied Mathematics (MTM).
  Byggprocess för trähusbyggande med väderskydd2021Report (Other academic)
  Abstract [en]

  It is common to build wooden houses without weather protection today! The time for frame assembly can be made really short by adapting to "good weather". By plastering and handling any water efficiently and in various ways remedying any discoloration and moisture damage, saved weather protection is justified during the construction period. For CLT, for example, sanding of wooden surfaces is recommended. The frames in these projects are relatively simple to assemble and large work efforts remain with additions to walls, floors and surface layers, as well as installation work, which means that the construction time will still be relatively long. Increased prefabrication would provide great opportunities for time savings for frame completion, surface layers and installations. The client needs to make the right decision about the building system early in the construction process to get a shorter construction time. With a higher degree of prefabrication and weather protection, it is possible to halve the construction time. Systems with a higher degree of completion presuppose that, for example, electrical wiring is prepared and that internal surface layers are ready or at least more closely ready. Then there must also be comprehensive weather protection In order to "redesign" the construction process, a development of technical systems is needed. It also requires that the conditions for the construction projects are analyzed in the early stages of the construction process, during planning and already when procurement of frame deliveries and subcontractors is carried out. The construction system needs to be treated early and installations and surface layers integrated into the design work. The frame suppliers need to develop their products to also include preparations for primarily installations but also surface layers. A rough estimate of how the total cost is affected by a halved construction period has also been carried out. It refers to a hypothetical project and the assessment is that the construction cost will be approximately the same even if the sub-costs are redistributed. For the client, there should be a profit on lower interest expenses, slightly lower design costs and the opportunity to rent out or use the building earlier. For it to be profitable with weather protection, it needs to be included in the conditions from the beginning of the design. The choice of building system and the design of the building are of great importance.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 10.
  Mjörnell, Kristina
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden.
  Persson, Mats
  Malmö University, Faculty of Technology and Society (TS), Department of Materials Science and Applied Mathematics (MTM).
  Genomlysning branschstandard för fuktsäker byggprocess2022Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna genomlysning av Branschstandard ByggaF – metod för fuktsäker byggprocess hargjorts med målet tydliggöra den fuktsäkerhetsprocess som krävs för att säkerställafuktsäkra byggnader och med speciell hänsyn till det tänkta nya formatet i projektetMöjligheternas Byggregler.Arbetet har utförts av en grupp personer som representerar olika aktörer i byggsektorn ochsom är väl förtrogna med Branschstandard ByggaF och flera använder den dagligen.Arbetet som genomförts under en kort och intensiv period har präglats av ett stortengagemang och vilja att bidra till förbättring och anpassning av Branschstandard ByggaFtill nya förutsättningar och behov.Det är viktigt att betona är att det här är en genomlysning som ska visa påutvecklingsbehov av Branschstandard ByggaF utifrån de kommande förändringarna ibyggreglerna. Genomlysningen har visat på delar som inte fungerar så bra i praktiken ochsom behöver revideras och vidareutvecklas. Uppdraget omfattar inte att ta fram en nyreviderad Branschstandard ByggaF men förbättringsförslag har identifierats under rubriken“önskat läge”. Arbetsgruppen har många tankar om vad som borde revideras i nuvarandeBranschstandard ByggaF och i nästa steg, när det faktiska arbetet ska göras medrevideringar kan det behövs göras andra ändringar än vad som föreslås här. Detta är baraett förslag.Det är dock viktigt att poängtera att det som återges här inte är något färdigt förslag ochinte alltid arbetsgruppens gemensamma åsikt (koncensus) utan mer exempel på möjligautvecklingsriktningar. Trots att arbetsgruppen försökt nå konsensus har det funnits liteolika synsätt på vissa detaljfrågor. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 11.
  Nik, Vahid
  et al.
  Lunds universitet, Avdelningen för Byggnadsfysik, LTH.
  Johansson, Dennis
  Lunds universitet, Avdelningen för Byggnadsfysik, LTH.
  Fransson, Victor
  Lunds universitet, Avdelningen för Byggnadsfysik, LTH.
  Javanroodi, Kavan
  Lunds universitet, Avdelningen för Byggnadsfysik, LTH.
  Wallentén, Petter
  Lunds universitet, Avdelningen för Byggnadsfysik, LTH.
  Persson, Mats
  Malmö University, Faculty of Technology and Society (TS), Department of Materials Science and Applied Mathematics (MTM).
  Klimatdata och klimatfiler för övertemperatursimuleringar i byggnader: en kunskapssammanställning2022Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna kunskapssammanställning om klimatdata och klimatfiler kan ge en bred och korrekt förståelse om var det finns kunskap och vilka utvecklingsbehov som behöverstödjas, vilka som agerar inom området och vilka regler och standarder som tillämpas.

  För att klara klimatförändringar har det stora fokuset inom byggsektorn (och många andra sektorer) hittills varit att ”lindra effekterna av klimatförändringen”. Detta samtidigt som det är nödvändigt med förberedelser för klimatförändringar, eftersom de sker och påverkar alla människor. Därför behövs större uppmärksamhet på ”klimatförändringsanpassning” genom att öka kunskapen inom byggsektorn, utveckla och testa metoder och syntetisera lättanvända uppsättningar av klimatdata för användarna.

  I många länder måste användarna köpa väderdata, medan det i andra länder finns uppsättningar av väderdata som är offentliga. Det finnas flera tillvägagångssätt för att ta fram indata (klimatfiler för framtiden) till den stora användningen som kan förutses. Allt kräver investeringar i att skapa kunskap och underlag/data som kan delas med användarna. Felaktig användning av klimatfiler för framtiden kan leda till mycket dyra ekonomiska konsekvenser. Analysers rumsliga och tidsmässiga upplösningar spelar en viktig roll för kraven på kvalitet på klimatfiler för framtidens väder.

  Mikroklimat påverkar energi- och fuktprestandan hos byggnader (och energisystem) men försummas av de flesta tillgängliga tillvägagångssätten. Detta samtidigt som effekter av extrema klimathändelser kan förändras avsevärt i urban/mikroskala. Att ta hänsyn till mikroklimat kommer att öka kostnaden för analyser avsevärt och det är inte möjligt i alla lägen. Därför behöver prioriteringar göras av kvalificerade beslutsfattare.

  Osäkerhet finns i alla indata som används i olika analyser av energianvändning och inomhusklimat. När beräkningar och simuleringar görs, kan säkerhetsmarginaler anpassas på olika sätt. Klimatfiler för framtiden kan ha säkerhetsmarginal, men frågan ärom det ska vara för en kort, lång eller mycket lång period.

  I dagens bostadsprojekt är det mycket ovanligt med komfortkyla. Kommer det att vara annorlunda om 10–15 år? Behöver nya byggnader förberedas för komplettering med komfortkyla? Möjliga konsekvenser och hur osäkerhet ska hanteras samtsäkerhetsmarginaler användas behöver utredas vidare.

  Det finns tre stora luckor i nuläget för byggbranschen (och anläggningsarbeten)

  1. Brist på korrekta väderdata/klimatfiler för framtiden, som lätt kan användas av alla intressenter.
  2. Brist på nya/uppdaterade/verifierade tillvägagångssätt som korrekt tar hänsyn till extrema väderhändelser och osäkerheter om klimatet.
  3. Bristande kunskap hos ingenjörer, intressenter, ansvariga offentliga sektorer och även forskare om konsekvensanalys av klimatförändringar.

  Med tanke på de senaste framstegen inom området för modellering av klimatförändringar och det framgångsrika forskningsarbetet med att koppla klimatmodeller till tekniska modeller, borde det finnas stora möjligheter att ta itu med frågeställningarna. Det krävs att tydliga mål sätts upp och att åtgärder vidtas.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 12.
  Persson, Mats
  Malmö högskola, Faculty of Technology and Society (TS).
  Arbetsberedning med www.ByggAi.se2012Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Arbetsberedning med www.ByggAi.se redovisar hur man på ett effektivt sätt planerar och förbereder olika arbetsmoment på byggarbetsplatsen. På www.ByggAi.se finns mer än 150 arbetsinstruktioner samlade och ytterligare tillkommer efterhand. Instruktionerna är uppbyggda på ett enhetligt sätt och samma mall rekommenderas även för andra moment. Boken är framtagen som ett hjälpmedel till arbetsledningen vid byggarbete för att på bästa sätt använda www.ByggAi.se och åskådligt tillsammans med medarbetarna gå igenom arbetsinstruktioner uppbyggda enligt Förutsättningar, Förarbete, Egenkontroll och Genomförande. Även projektörer kan med hjälp av arbetsberedning få insikt och förståelse för hur olika detaljer och byggnadsdelar byggs upp i praktiken. Boken fungerar också utmärkt vid utbildningar och på www.ByggAi.se/arbetsberedning finns en presentation med bilder som beskriver bokens innehåll och funktion.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 13.
  Persson, Mats
  Malmö högskola, Faculty of Technology and Society (TS).
  Byggarbetsplatsens teknikhandbok 20132012Book (Other academic)
  Abstract [en]

  A technical handbook written for everyone at the construction site, but also useful for others in the construction industry. The book deals with the usual work in the construction of residential and commercial buildings. It contains important points to keep in mind with reference to additional information. It also deals with general requirements of the construction process, quality, environment, occupational health, news, innovations and more.

 • 14.
  Persson, Mats
  Malmö högskola, Faculty of Technology and Society (TS).
  Byggarbetsplatsens teknikhandbok 20142013Book (Other academic)
  Abstract [en]

  A technical handbook written for everyone at the construction site, but also useful for others in the construction industry. The book deals with the usual work in the construction of residential and commercial buildings. It contains important points to keep in mind with reference to additional information. It also deals with general requirements of the construction process, quality, environment, occupational health, news, innovations and more

 • 15.
  Persson, Mats
  Malmö högskola, Faculty of Technology and Society (TS).
  Byggarbetsplatsens teknikhandbok 20152014Book (Other academic)
  Abstract [en]

  A technical handbook written for everyone at the construction site, but also useful for others in the construction industry. The book deals with the usual work in the construction of residential and commercial buildings. It contains important points to keep in mind with reference to additional information. It also deals with general requirements of the construction process, quality, environment, occupational health, news, innovations and more.

 • 16.
  Persson, Mats
  Malmö högskola, Faculty of Technology and Society (TS).
  Byggarbetsplatsens teknikhandbok 20172017Book (Other academic)
  Abstract [en]

  A technical handbook written for everyone at the construction site, but also useful for others in the construction industry. The book deals with the usual components of work in the construction of residential and commercial buildings. It contains important points to keep in mind with reference to additional information, It also deals with general requirements of the construction process, quality, environment, occupational health, news, innovations and more.

 • 17.
  Persson, Mats
  Malmö University, Faculty of Technology and Society (TS), Department of Materials Science and Applied Mathematics (MTM).
  Byggarbetsplatsens teknikhandbok 20202020 (ed. 5)Book (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

  A technical handbook written for everyone at the construction site, but also useful for others in the construction industry. The book deals with the usual components of work in the construction of residential and commercial buildings. It contains important points to keep in mind with reference to additional information, It also deals with general requirements of the construction process, quality, environment, occupational health, news, innovations and more.

 • 18.
  Persson, Mats
  Malmö University, Faculty of Technology and Society (TS), Department of Materials Science and Applied Mathematics (MTM).
  Digitalisering i yrkesutbildningen inom samhällsbyggnadssektorn: en förstudie2020Report (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Att digitaliseringen innebär omvälvande förändringar i hela arbetslivet råder det ingen tvekan om. Den decentraliserade samhällsbyggnadssektorn med dess omfattande samverkan mellan olika aktörer är inget undantag. Det gäller att yrkesverksamma på alla nivåer har en grundläggande kompetens och beredskap att ta till sig och tillämpa nya metoder, verktyg och processer. Digitaliseringen ger nya möjligheter till förbättrad samverkan i byggprojekten. Mot den bakgrunden beslutade tre yrkesnämnder inom bygg- och installationsbranschen att göra en gemensam kartläggning över vad som händer i branschen och närmare studera elevers förutsättningar och yrkeslärares möjligheter att understödja utvecklingen i branschen.

  Download full text (pdf)
  Digitaliseringiyrkesutbildningen
 • 19.
  Persson, Mats
  Malmö högskola, Faculty of Technology and Society (TS).
  Making use of knowledge on the construction site2013In: Proceedings of the 19th CIB World Building Congress, Brisbane 2013: Construction and Society, Queensland University of Technology , 2013, article id 121Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Mistakes during the construction phase are very costly. Avoiding mistakes on the construction site and facilitating an efficient construction flow is recommended by many researches as a way of reducing construction costs. One way of dealing with this issue is by finding flaws and errors during the design phase. As buildings are increasingly complex with installation systems and demands for energy efficiency there is also an increasing demand for more knowledgeable personnel on the construction site. The construction personnel must comprehend how issues such as energy transfer, moist transfer, air-tightness, acoustic property, water protection etcetera is accomplished with efficient logistics, often in a lean construction environment. The different manufacturers and research generate much knowledge. In Sweden many attempts to accomplish systems for lessons learned and experience feedback have stranded due to the complex nature of the whole issue. Construction knowledge containers in the form of web-sites emerge both as company property and “publically available” sources. This research investigates how the construction firms use knowledge management to be effective and competitive on the market. Through interviews and observations data has been collected to describe the strategy of Sweden’s three largest construction firms use knowledge management. Additionally a large regional construction firm and a smaller construction firm have been studied. Particular focus is on the construction site and how the workers on the construction sites are involved in the planning of work execution and how knowledge is made available in this process and how this influences the motivation and learning of the site organisation.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 20.
  Persson, Mats
  Malmö högskola, Faculty of Technology and Society (TS).
  Planering och beredning av bygg- och anläggningsprojekt2012Book (Other academic)
  Abstract [en]

  Too many construction projects suffer from a lack of planning. Those leading the work on the workplace must fulfill the objectives of timely delivery, with good financial results and customer satisfaction. The workplace must also meet the requirements of quality, environment, occupational health with an organization that is composed of several different companies, suppliers and subcontractors. To cope with this, of course, a structured approach and good planning is required. Those who fail to plan can be said to be planning to fail. The book is primarily intended for use in the training of construction engineers at universities and polytechnics, but is also suitable for those working in the construction industry - contractors, supervisors on construction sites, builders, architects, designers, installation designers who need to add an understanding of the complicated planning of construction projects. The book goes through the basic processes linked to the international standard PMBOK to implement construction projects.

 • 21.
  Persson, Mats
  Malmö högskola, Faculty of Technology and Society (TS).
  Samlad kunskap om arbetsmoment för ombyggnad och renovering2013In: Bygg och Teknik, ISSN 0281-658X, E-ISSN 2002-8350, Vol. 105, no 2, p. 29-31Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

  Today's building high demands on high level of knowledge and efficient production. One way to achieve this is to involve the production staff in the planning of the work on the construction site. When all personnel involved this creates the conditions for a learning organization where employees continuously develop their skills and knowledge. For a learning organization to work it requires systematic experience feedback and systems to disseminate knowledge in the learning organization. This article deals with the need for and methods of gathering knowledge and the special requirements for remodeling and renovation

 • 22.
  Persson, Mats
  Malmö högskola, Faculty of Technology and Society (TS).
  Standardiserade arbetsprocesser för minskat slöseri och ökat kundvärde2016Report (Other academic)
  Abstract [en]

  There is no doubt that greater standardization is an important development strategy to increase customer value and reduce resource consumption in the building society over long term. The study shows that this trend also applies to the work processes in construction output. But standardization must be implemented to simplify and secure processes, such as reducing the risk of error and trouble, in order to free up more time for the construction supervisors to engage in the "Creative" management duties. Standardization must thus be done in a thoughtful way. Examples of challenges to achieve such a "wise" standardization is to achieve a broader view of what standardization and what it can lead to, to develop a better understanding of how construction processes actually looks like, for example, the consumption of resources taking place, to develop an improved understanding of the causes of existing problems and obstacles so that these can largely be eliminated and develop solutions to better integrate strategic initiatives with operational projects in the projects. In conclusion, experience shows that it is important to select the right among many suggestions for improvement and to standardize the "right" things and processes. When new procedures and processes are introduced into an organization, it can also lead to creation / administration increased that lead to more frustration in the organization.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 23.
  Persson, Mats
  et al.
  Malmö University, Faculty of Technology and Society (TS), Department of Materials Science and Applied Mathematics (MTM).
  Jonsson, Rolf
  Besab .
  Fölster, Stefan
  Reforminstitutet.
  Byggkostnader för bostäder i Sverige jämfört med andra länder: Etapp 12022Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  De framtagna resultaten ger en god översikt av kostnader i bostadsbyggnadsprojekt i Sverige och kan vara av stort värde för jämförelser i Sverige. Ett viktigt resultat från denna första etapp av huvudstudien är att det har fungerat bra att samla in och sammanställa data från svenska byggprojekt. Resultat har kunnat presenteras på ett överskådligt sätt så att anledningar till kostnadsskillnader kan identifieras. Med detaljerad kunskap om verkliga kostnader går det att jämföra kostnader och kostnadsfördelning mellan projekt för att förstå likheter och skillnader. Olika bakomliggande faktorer syns när produktionskostnad jämförs per lägenhet, m2 BOA och m2 BTA. Undersökningens visar att det inte finns större skillnader i de svenska projekten när det gäller materialanvändning och byggteknik, produktionsmetoder och logistik, teknisk nivå, servicegrad samt krav och regelverk som tillämpas. Det finns naturligtvis en del nyanser och skillnader men de svenska byggprojekten är relativt homogena. Skillnader som kommit fram i undersökningen beror på olika projektspecifika variationer. Sammantaget bedöms underlaget vara en stabil utgångspunkt för jämförelser med byggprojekt i andra länder. Då kan jämförelse av materialanvändning och byggteknik, produktionsmetoder och logistik, teknisk nivå och servicegrad, krav och regelverk som tillämpas, tidsåtgång i planskeden, skatter och subventioner göras på ett meningsfullt sätt. Med en andra etapp av huvudprojektet bör det också vara möjligt att genomföra jämförelser mellan länder och utreda övergripande frågor.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 24.
  Persson, Mats
  et al.
  Malmö University, Faculty of Technology and Society (TS), Department of Materials Science and Applied Mathematics (MTM).
  Jonsson, Rolf
  Fölster, Stefan
  Byggkostnader för bostäder i Sverige jämfört med andra länder: Förstudie2020Report (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  I denna förstudie har kunskapsläge och förutsättningar för en kartläggning och jämförelse av kostnader i bostadsbyggnadsprojekt i Europa studerats för att se om det finns förklaringar av hur skillnader i lagstiftning och samhällets reglering, styrning, skatter, subventioner, material, klimat och kultur påverkar produktionskostnaden för byggprojekt och därmed också boendekostnaden för den boende. 

  För en fortsatt studie krävs: Etablerade kontakter med projektkunniga i de undersökta länderna Noggranna förberedelser före studiebesök och intervjuer Tydlig dokumentation och insamling av underlag Bearbetning och jämförelse av data Presentation av resultat

  Download full text (pdf)
  ByggkostnaderEUförstudie
 • 25.
  Persson, Mats
  et al.
  Malmö University, Faculty of Technology and Society (TS), Department of Materials Science and Applied Mathematics (MTM).
  Jonsson, Rolf
  RJCPM.
  Fölster, Stefan
  Reforminstitutet.
  Byggkostnader för bostäder i Sverige jämfört med andra länder: Huvudstudie – Sverige, Portugal och Finland2023Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Kostnader för byggprojekt i Sverige har jämförts med projekt i Portugal och Finland. Entreprenadföretag och beställare har intervjuats och kostnadsredovisningar och projektdokument har studerats. Insamlade data har varit av olika detaljeringsgrad och mycket heterogent i både detaljer och uppdelning. En stor del i analysarbetet har varit att skapa förståelse för variationer och nyanser i kostnadsredovisningar och bostadsutformning samt skillnader i begrepp som används i de olika länderna.

  Kostnadsfördelningen i projekten visar på att den största skillnaden ligger i byggkostnaden. I Portugal utgör byggkostnaden en betydligt mindre andel av den totala produktionskostnaden jämfört med Finland och Sverige. Det är tydligt att den låga kostnaden för byggnadsarbetare i Portugal är en starkt bidragande orsak till den lägre byggkostnaden. Industrialisering och prefabricering i svenska och finska projekt uppväger inte skillnaden i byggkostnad.

  Download full text (pdf)
  ByggkostnaderEuropa14131
 • 26.
  Persson, Mats
  et al.
  Malmö högskola, Faculty of Culture and Society (KS), Department of Urban Studies (US).
  Larsson, Bengt
  Svetoft, Ingrid
  Decision making for sustainable rebuilding: a theoretical approach2012Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In facilities management, decisions regarding how and when maintenance and rebuilding are to be carried out are made on a regular basis. Typically, there is a compromise regarding cost, usability and the possibility of exploring new options. Many case studies indicate that a large number of these decisions are based on simple models and that they are not adequately investigated. This is a problem, especially in cases of public procurement, where a high level of transparency in decision making is desired. There is a need for a proper decision basis in order to build a society that is economically, socially and environmentally sustainable. A working method is proposed as a tool for the integration of costs and benefits in decision making on investments in sustainable re-building. The guideline gives an overview as to why, when and how impact assessments and project appraisals can be conducted on different levels on a scale from tactical decisions to strategic decisions. The proposed method can be used to prioritise actions that need attention and to decide which preventive measures are the most efficient from an economic point of view. This paper explores the practical application of the guideline and presents an economic analysis and valuation in sustainable rebuilding management. Finally, the prerequisites for impact assessment and project appraisal and how they can be used and accepted by the users and decision-makers are discussed.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 27.
  Persson, Mats
  et al.
  Malmö högskola, Faculty of Technology and Society (TS).
  Lyvall, Ann-Charlotte
  Malmö högskola, Faculty of Technology and Society (TS).
  Knowledge In The Decision-Making Process For Sustainable Renovation Of Multifamily Houses2015In: CIB Proceedings 2015: Going north for sustainability: leveraging knowledge and innovation for sustainable construction and development, IBEA Publications , 2015, p. 342-352Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Background: Renovation of multifamily houses is a challenging process as a large number of requirements from stakeholders such as tenants, property owners, building contractors, architects and society has to be coordinated. As part of larger project aiming to develop a requirement driven model to support decisions for sustainable renovation of multifamily houses, our focus is on analysing requirements for knowledge sharing throughout the renovation process. New requirements due to a change from new production to maintenance and specialised services require new knowledge, new ways of collaboration and improved knowledge sharing. Objectives: The purpose is to study how and who requires cooperation and knowledge sharing during the renovation process. The basis for decisions within a renovation project is addressed research questions around Criteria for choice of which property to renovate, the Documentation of renovation decisions and Knowledge sharing in the renovation process – internally, externally and between projects. Methodology: This field study has used interviews with representatives from property companies to investigate criteria for choosing which properties to renovate and the basis for renovation decisions. The knowledge implementation in the decision-making process is also analysed. On-going renovation processes and motivation and incentives for knowledge sharing within a project between stakeholders, from project to project within a property company and between property companies are analysed. Results: Basis for renovation decisions varies from ocular inspection to intense use of spreadsheets and yield calculations. Though an outspoken need for knowledge sharing, neither incentives nor developed and structured processes for knowledge sharing

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 28.
  Persson, Mats
  et al.
  Malmö högskola, Faculty of Technology and Society (TS).
  Sigfrid, Lotta
  www.ByggAi.se för renoveringsarbeten i miljonprogrammet: förstudie2013Report (Other academic)
  Abstract [en]

  In the preliminary study, we can conclude that there is a great need for reconstruction measures throughout the Swedish building stock. This is particularly important from a sustainability perspective if we consider the demands of the construction sector. The requirement of work instructions for rebuilding and refurbishment measures are not expected to be affected by different management strategies for different housing or of the type of contract form that is current. Whether the measure is part of a larger remodeling project or performed on framework agreement as to the place in the same instruction. There are currently about 20 finished work instructions on the website www.ByggAi.se that are directly applicable to renovation work. A systematic development should begin to create additional approximately 100-150 working instructions. At the same time the design and availability of work instructions should be developed.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 29.
  Persson, Mats
  et al.
  Malmö University, Faculty of Technology and Society (TS), Department of Materials Science and Applied Mathematics (MTM).
  Siggelsten, Simon
  Malmö University, Faculty of Technology and Society (TS), Department of Materials Science and Applied Mathematics (MTM).
  Brander, Peter
  Boverket - The National Board of Housing, Building and Planning .
  Ventilation in Sweden - state of the art2021Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  The National Board of Housing, Building and Planning (Boverket) has initialized a compilation of knowledge about the current situation in Swedish ventilation. The purpose being to summarize an as broad and correct understanding as possible of who the industry is, what rules that applies, where there are knowledge centres and what development needs are required to be supported for the industry. Ventilation systems has developed from simple to high-tech sensor-controlled with the main task of removing unwanted airborne substances (e.g. odours) and excess heat, in an energy efficient way. 

  Data was collected from stakeholders dealing with ventilation and indoor climate. A group of knowledgably consultants and scientists have collected information, analysed different aspects of ventilation, and presents the results in a report available in Swedish. 

  Ventilation situation in residential buildings varies from other types of buildings that house widely differing businesses. Different types of activities place different demands on the buildings' air quality, thermal comfort, etc. For the operation of a building, it is important to clarify the conditions and requirements that determine needed airflow. Quite small, oversights and mistakes can ruin the possibilities for the ventilation system's to function properly. 

  The main outcome of the project is the presentation of the state-of-the-art position of ventilation in Sweden. Ventilation is a vital part of the building's system and the prerequisites for correct ventilation function. Seemingly, banal user behaviours can have a major impact on the control of the indoor climate. 

  Regulations and rules that govern and apply for ventilation and indoor climate comes from a number of international, national organisations. More than ten Swedish authorities define regulations influencing ventilation. This affects how measurement and verification of indoor climate and ventilation can take place with different methods and instruments depending on which properties are studied. 

  The survey contributes to the dissemination of knowledge about the industry, stakeholders, technology, systems, construction, controls, operation and maintenance as well as research and development. 

  Download full text (pdf)
  VentilationinSweden
 • 30.
  Ruud, Svein
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden.
  Sikander, Eva
  RISE - Research Institutes of Sweden.
  Theorin, Mikael
  RISE - Research Institutes of Sweden.
  Persson, Mats
  Malmö University, Faculty of Technology and Society (TS), Department of Materials Science and Applied Mathematics (MTM).
  Indikerande innemiljökontroll: en kartläggning2022Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna kartläggning är att komplettera kunskapen i Sverige kring olika typer av möjliga indikerande innemiljökontroller som finns. Utvecklingen på både mätteknik och beslutsverktyg är snabb. En inledande analys av utmaningar och möjligheter med olika typer av kontroller och indexeringar av innemiljökontroller presenteras.Några exempel på aktörer och system som direkt kan kopplas till indexering, alternativt bidrar genom till exempel kravformuleringar eller guidning i uppföljning, beskrivs i rapporten är:

  • ALDREN TAIL Index
  • Standarder, bland andra SS-EN 16798-1:2019
  • Beloks Innemiljökrav för lokalbyggnader
  • Miljöcertifiering och miljömärkning
  • SWESIAQ
  • Obligatorisk ventilationskontroll – OVK
  • Loggande sensorer
  • Enkäter
  • Okulära kontrollerStickprovskontroll med momentanmätning
  • Databaser
  • Vägledningar från olika myndigheter

  Generellt sett är det en stor spridning mellan olika kontrollsystem när det gällande innehållet och omfattningen på vilka parametrar som kontrolleras i inomhusmiljön. Det finns 100-talet parametrar som används vid kontroll av inomhusmiljö idag.

  Download full text (pdf)
  indikerandeinnemiljokontroller
 • 31.
  Spikol, Daniel
  et al.
  Malmö högskola, Faculty of Technology and Society (TS), Department of Materials Science and Applied Mathematics (MTM).
  Ehrenberg, Nils
  Malmö högskola, Faculty of Technology and Society (TS), Department of Materials Science and Applied Mathematics (MTM).
  Njor Nielsen, Miklas
  Vogel, Bahtijar
  Malmö högskola, Faculty of Technology and Society (TS), Department of Materials Science and Applied Mathematics (MTM).
  Persson, Mats
  Malmö högskola, Faculty of Technology and Society (TS), Department of Materials Science and Applied Mathematics (MTM).
  Kunskapsbaserad teknik för kompetensutveckling i byggsektorn: en forskningsrapport från Sveriges Byggindustrier2017Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The Swedish construction industry is set to expand in the coming years between 2015-2019. The growth of the construction sector requires new workers across the broad spectrum of society. Therefore, an educated workforce is critical to the construction industry for security, professional development, quality of work, efficiency, and recruitment. However, creating an educated workforce for the construction industry requires the effective use of ICT to provide quality educational opportunities that engage and motivate people. The report explores three different education levels, from high school, university, and higher vocational education plus an industrial partner. The project conducted interviews, workshops, and surveys guided by an in-depth literature review that looked at research and state of the art. The results from the project show that teachers and students have digital competency, but learning materials and processes are open for improvement. Additionally, the findings from industry show a strong interest in better leveraging information technology for competence development. The report warrants a more detailed investigation in how to improve education in the construction industry.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
1 - 31 of 31
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf