Malmö University Publications
Change search
ExportLink to record
Permanent link

Direct link
BETA

Project

Project type/Form of grant
Project grant
Title [sv]
Digitala dejtare – intimitet och sexualitet på dejtingsajter
Title [en]
Digital Daters - New forms of Intimacy and Sexuality on Dating Platforms
Abstract [sv]

Användandet av internet och sociala medier har blivit ett integrerat alternativ för att söka efter en partner och/eller utveckla romantiska eller sexuella relationer. Olika typer av dejtingsajter växer snabbt fram, men kunskapen om användarna av digitala dejting-plattformar är begränsade. Vi vet att internet har varit en katalysator för nya mötesplatser, nya normer och nya beteenden i cyberrymden de senaste decennierna.

Dock har de flesta studier fokuserat problematiska aspekter såsom exempelvis tvångsmässigt sexuellt beteende och cybermobbing. Vidare har forskning studerat olika minoritetsgrupper, till exempel män som har sex med män och personer med funktionsnedsättning. Därtill har en hel del forskning berört ungdomar, som ses som särskilt sårbara när det gäller användandet av internet, inte minst på grund av den lättillgängliga pornografin. Dessutom finns studier som fokuserar kopplingen mellan cyberdejting, missbruk och sexuella riskbeteenden och mobbing bland ungdomar. Numera är det inte endast ungdomar, subkulturer eller marginaliserade grupper som använder digitala plattformar, utan deltagandet är väl utspritt även bland den så kallade mainstream-populationen med en större variation avseende ålder, kön, sexuell läggning etc. Digital och fysisk kommunikation är därtill alltmer integrerat i alla sociala relationer.

Det finns emellertid en brist på forskning om dessa bredare gruppers användning av digitala medier, precis som det saknas studier i den specifika delen av sociala digitala medielandskapet som handlar om dejting.

Syftet med detta projekt är att utforska nya former av intimitet och sexualitet på digitala dejting plattformar bland en grupp som vi kallar ”digital daters”. Användningen av digitala dejting plattformar har ökat de senaste tio åren, och har blivit ett vanligt sätt att söka nya partners och relationer. Följande forskningsfrågor vägleder processen:

  • På vilka sätt beskriver digital daters sina skäl för att delta i digitala dejting plattformar (t.ex. för korta sexuella möten, utomäktenskapligt sex, långsiktiga relationer)?
  • Hur beskriver de sin praxis på plattformarna (t.ex. ”scrolla” runt, flirta, chatta, dejta)?
  • Vilka är konsekvenserna av deras erfarenheter av intimitet och sexualitet (t.ex. upphetsning, närhet, bekräftelse, avvisande, tillhörighet, avstånd)?

Metodologisk är studien netnografisk i dess avsikt att granska digitala plattformar och kvalitativ då intervjuer ska göras med digital daters i avsikt att svara på forskningsfrågorna. Vi avser att studera tre skilda dejtingsajter i Sverige och Danmark med olika profiler och målet är att på vardera sajt intervjua ett 15-20 tal användare med en bredd vad gäller ålder, kön, sexuell läggning etc.

Analytiskt ansluter vi oss till sociologiska teorier om intimitet och sexualitet, där Anthony Giddens analyser av intimitetens omvandlingar och Zigmund Baumans analyser av konsumtionssamhället där även relationer, kärlek och sexualitet blir till varor, är centrala. Inspiration hämtas även från nyare begreppsliggöranden av intimitet och sexualitet på nätet, exempelvis av Lauren Ballant och Ken Plummer. Vi är intresserade av samspelet mellan digitala och fysiska världar där upplösningar, förskjutningar och förändringar av normer hela tiden sker som en konsekvens av andra, måhända minst lika radikala, förändringar i samhället, exempel globaliseringen och politiska reformer gällande jämställdhet baserat på feminism. Dessa förändringar går både snabbare och längre i den digitala tidsåldern där kommersialiserade digitala dejting plattformar använder potentiella digital daters existentiella behov av samhörighet, gemenskap och intimitet. Och för att behålla konsumenterna på dessa digitala plattformar är det inte tillräckligt med målet att hitta en partner och skapa en relation. Istället är det viktigt att bibehålla aktiviteten bland de digitala användarna, att öka antalet användare och att ständigt tilltala både nya och mer erfarna användare. Samtidigt utvecklas nya (sexuella) normer och koder kring självpresentationer och kommunikationsmönster på de digitala plattformarna i samspel med den digitala utvecklingen och med skaparna av plattformarna.

Projektet har stor relevans då det gäller ett utbredd och aktuellt samhällsfenomen, digital dating, där kunskap saknas i stor utsträckning. Projektet är angeläget både ur ett teoretiskt och begreppsligt utvecklingsperspektiv och ur ett folkhälsoperspektiv. Dejtingssajterna är en stor industri idag, och vi vet inte dess konsekvenser för människors välmående och hur det påverkar självbilden, den sexuella hälsan och identiteten. Dess existentiella och subjektiva dimensioner är också angelägna att granska för att förstå hur basala mänskliga behov och förhållningssätt utvecklas inom ramarna och i relation till utvecklingen av den digitala tekniken och sociala medier.

Finansiärer: Malmö universitet, Ålborgs universitet

Abstract [en]

The purpose of this project is to explore new forms of intimacy and sexuality on digital dating platforms among a group that we call “digital daters”. The usage of digital dating platforms has increased rapidly the last decade, both in Sweden and in many other countries. A high number of single people and a growing number of divorcees, among the younger as well as the older population, has, in this digital era, led to changes in age- and gender-coded expectations concerning dating norms and conduct. The following research questions will guide the process:

  • In what ways do digital daters describe their reasons for participating on digital dating platforms (e.g. for brief sexual encounters, extramarital sex, and long-term relationships)?
  • How do they describe their practices on the platforms (e.g. scrolling, flirting, chatting, and dating)?
  • What are the implications of their experiences of intimacy and sexuality (e.g. arousal, closeness, confirmation, rejection, belonging, distance)?

Using the Internet and social media has become a common and integrated alternative for seeking a partner and developing romantic and/or sexual relationships. Different kinds of dating sites are emerging rapidly, but knowledge on the users of digital dating platforms is limited. We know that the Internet has been a catalyst for new meeting places, new norms and new behaviour in cyber space the past few decades. However, most studies focus on problematic aspects such as compulsive behaviour and cyber victimisation. Furthermore, research has been connected to minority groups, such as men who have sex with men, and people with disabilities. Not least, a lot of research concerns young people who are perceived  as vulnerable when it comes to using the Internet for love and sexual purposes. The easy access of pornography and its potential influences on the younger generations’ understanding of sexuality and gender roles is an important part of this concern. Additionally, there are worries about associations between cyber dating, substance use and sexual risk behaviour and victimisation among adolescents.

Recently, we have seen an increase in the use of social digital media among all groups of society; social media is no longer connected only with young people, sub cultures or marginalised groups. Studies on youth show that digital and physical communication nowadays is integrated into all social relationships and that young people do not differentiate between these different platforms. Using social media seems to have become mainstream, with a wider range of internet users in terms of age, gender, sexual orientation etc. However, there is a lack of research into these wider groups’ use of social digital media, just as there is a lack of studies in specific areas of the social digital media landscape, such as dating.

Youth research as well as transformation research shows that digital platforms are connected to the development of more fluid, transformative and innovative ways of creating social relationships. Anthony Giddens and Zygmunt Bauman connect this to a consumerist society where relationships, love and sexuality become commodified. However, at the same time there is also a rationalisation of relationships, where a diverse supply of choices is offered. These choices  are part of dating apps where you can navigate and collect knowledge on the different conditions and characteristics of potential partners. Based on these preconceptions, the digital dater is supposed to make qualified decisions in a precise and individual way. Thus, the digital arena is not a separate part of the social world. Social science studies have ascertained a break in norms related to gender, age and sexuality because of other radical changes in society such as globalisation and political reforms on equality based on feminism. These changes goes even further in the digital era where commercialised digital dating platforms use potentials digital daters’ existential needs for kinship, community and intimacy. In order to keep consumers on these dating platforms, it is not enough to find a partner and creating a relationship. Instead, it is important to keep the activity going on the digital platforms, to increase the number of users and to constantly appeal to both new and older users. Simultaneously, new norms are emerging when it comes to self-presentation and communication on the digital platforms. This is happening in correlation with  digital development and the creators of these platforms.

This project has great relevance as it concerns a widespread and current social phenomenon, namely digital dating, where knowledge is lacking. The project is important both from a theoretical, conceptual, and public health perspective. Dating platforms are a major industry today, and we do not know what consequences it may have for individuals’ well-being, self-image, sexual health and identity. We are also keen to explore the existential and subjective dimensions of these platforms in order to understand how basic human needs and behaviour are developed both within and in relation to the framework of digital technology and social media.

Financers: Malmö University, Aalborg University

Project OfficerLöfgren-Mårtenson, Charlotta
Co-InvestigatorSørensen, Niels Ulrik
Period
2018-03-01 - 2018-12-31
Keywords [sv]
Dejtingsajt
Keywords [en]
Online dating
Identifiers
DiVA, id: project:2349

Search in DiVA

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar