Malmö University Publications
Change search
ExportLink to record
Permanent link

Direct link
BETA

Project

Project type/Form of grant
Project grant
Title [sv]
PHED - Precision Health and Everyday Democracy
Title [en]
PHED - Precision Health and Everyday Democracy
Abstract [sv]

Om projektet

Vårt konsortium syftar till att ta itu med en brådskande utmaning för samhället, nämligen behovet av att bättre förstå hur vårdpersonal och beslutsfattare kan bemöta ökande variationer i den svenska befolkningen som påverkar hälsobehov och resultat. För att uppnå detta mål är avsikten med det föreslagna multinationella konsortiet att internationalisera utvecklingen av:

  1. hälsoverktyg för precisionssjukvård som är känsliga för behoven hos en varierad befolkning;
  2. forskningsområden inom statsvetenskap för att identifiera de sociala exkluderingar som underminerar precisionssjukvård och, med hjälp av demokratiska teorier, utforska alternativen för att säkerställa att medicinska yrkesutövare är bättre rustade att lyssna och beakta variationen bland de individer de behandlar; och
  3. utbildningsmoduler kopplade till dessa forskningsområden. På lång sikt är vårt innovativa program troligtvis att öka jämlikheten i precisionssjukvården i Sverige, samt främja integrationen och utbildningen av nya medborgare, följt av en förbättring av hälsolikheten med ytterligare fördelar för Sverige.

Senaste framstegen inom hälso- och medicinforskning har varit ojämna globalt sett, men även inom nationer, vilket har lett till ett växande intresse för relevansen av både miljömässiga och genetiska faktorer för att avgöra hur man bäst behandlar patienter och säkerställer ett hälsosamt samhälle. Samtidigt har hälsa blivit en alltmer central fråga för hur samhällen markerar sina gränser och interna strukturer, genom att exkludera de som saknar tillräckliga uppehållstillstånd eller genom att segregera tillgången längs förmögenhets-, ras- eller könsgränser. I det sammanhanget har vårdpersonal alltmer talat om 'Precision Health', vilket innebär en djupare förståelse och insamling av data som är känslig för dessa skillnader för att kunna skräddarsy vården för olika samhällen, både för att förbättra välbefinnandet och motverka de värsta konsekvenserna av samhälleliga ojämlikheter.

'Vardagens demokrati'

Med utgångspunkt i samhällsvetenskapen förstås hälsa som en central mekanism inte bara för att förbättra välfärden utan också genom vilken vanliga människor upplever att de är en del av samhället. I över två decennier har forskare inom både hälsa och samhällsvetenskap talat om 'Hälso- och sjukvårdsdemokrati' – genom att använda demokratiska modeller för att förbättra patienters tillgång till vård, men också för att bättre studera hälso- och medicinforskningens roll i samhället. Vi använder begreppet 'vardagens demokrati' för att gå längre i den riktningen, och förstå vardagliga medicinska och hälsointeraktioner som grundläggande för utformningen av dagens samhälle. Hälsa, sjukvård och medicinsk forskning har en betydande inverkan på hur medborgarskap - både som lagligt kodifierat och praktiserat - upplevs, men också i vilken utsträckning ett samhälle upprätthålls.

Abstract [en]

About the project

Our consortium seeks to address an urgent challenge to society, namely the requirement to better understand how health practitioners and policy-makers can respond to increasing variations in the Swedish population that impact health needs and outcomes. To achieve that goal, the proposed multinational consortium is intended to internationalize the development of:

  1. precision healthcare tools that are sensitive to the needs of a varied population;
  2. political science research to identify the social exclusions that undermine precision healthcare and, using democratic theories, to explore the options for ensuring medical practitioners are better equipped to listen and acknowledge variation amongst the individuals they treat; and
  3. educational modules associated to these research topics. In the long-term perspective, our innovative programme is likely to increase the equality of precision treatment in Sweden, as well as promote the integration and education of new citizens, followed by an improvement in health equity with additional benefits for Sweden.

Recent advances within healthcare and medical research have been uneven globally, but also within nation-states, with the result that there is growing interest in the relevance of both environmental and genomic factors in determining how best to treat patients and ensure a healthy society. At the same time, health has become an increasingly central issue within how societies mark out their borders and internal structures, excluding those without the sufficient residency papers, or segregating access along wealth, racial, or gender lines. In that context, health practitioners have spoken increasingly of ’Precision Health’, meaning greater understanding and collection of data that is sensitive to these disparities so as to better tailor healthcare towards different communities, both to enhance well-being, but counter the worst consequences of societal inequalities.

’Everyday democracy’

Drawing on the Social Sciences, health is understood as a central mechanism not only for enhancing welfare but also through which everyday people experience being part of society. For over two decades, scholars working in both the Health and Social Sciences have spoken of ’Health Democracy’ – using democratic models to enhance patient access to healthcare, but also to better study the role of healthcare and medical research within society. We use the term ’everyday democracy’ to move further in that direction, understanding mundane medical and health interactions as fundamental to the shaping of contemporary society. Health, healthcare, and medical research have a significant impact on how citizenship – both as legally codified and practised – is experienced, but also the extent to which a society is maintained.

Publications (1 of 1) Show all publications
Strange, M. (2024). Three different types of AI hype in healthcare. AI and Ethics
Open this publication in new window or tab >>Three different types of AI hype in healthcare
2024 (English)In: AI and Ethics, ISSN 2730-5953, E-ISSN 2730-5961Article in journal (Refereed) Epub ahead of print
Abstract [en]

Healthcare systems are the embodiment of big data – as evident in the logistics of resource management, estate maintenance, diagnoses, patient monitoring, research, etc. – such that human health is often heralded as one of the fields most likely to benefit from AI. Yet, the prevalence of hype – both positive and negative – risks undermining that potential by distracting healthcare policy makers, practitioners, and researchers from many of the non-AI factors that will determine its impact. Here we categorise AI hype in healthcare into three types that include both utopian and dystopian narratives and plot a series of more productive paths ahead by which to realise the potential of AI to improve human healthcare.

Place, publisher, year, edition, pages
Springer Nature, 2024
National Category
Health Care Service and Management, Health Policy and Services and Health Economy Electrical Engineering, Electronic Engineering, Information Engineering
Research subject
Global politics; Health and society
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-66728 (URN)10.1007/s43681-024-00465-y (DOI)
Projects
Citizen HealthAI Politics Hub
Funder
Malmö University
Available from: 2024-04-12 Created: 2024-04-12 Last updated: 2024-04-12Bibliographically approved
Project OfficerStrange, Michael
Co-InvestigatorMangrio, Elisabeth
Co-InvestigatorZdravkovic, Slobodan
Co-InvestigatorNilsson, Carol
Coordinating organisation
Malmö University
Funder
Period
2019-01-01 - 2022-12-31
Keywords [sv]
global politik, vårdvetenskap
Keywords [en]
global politics, care science
National Category
NursingGlobalisation Studies
Identifiers
DiVA, id: project:3070

Search in DiVA

NursingGlobalisation Studies

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar