Malmö University Publications
Change search
ExportLink to record
Permanent link

Direct link
BETA

Project

Project type/Form of grant
Project grant
Title [sv]
Parkapp
Title [en]
Parkapp
Abstract [sv]

Parkinsons sjukdom (Parkinson’s Disease – PD) är en kronisk neurologisk sjukdom som kännetecknas av motoriska symtom såsom långsamma rörelser och icke-motoriska symtom som depression och kognitiva förändringar. PD är en vanlig neurodegenerativ sjukdom med en estimerad spridning till 9 miljoner fall 2030. Diagnos och bedömning av PD görs primärt baserat på kliniska kriterier såsom Unified Parkinson Disease Rating Scale (UPDRS), men dessa är subjektiva, oregelbundna och inte alltid tillförlitliga.

Identifiera symptom med hjälp av smartphones

Användning av smartphones är ett sätt för forskare att experimentera med kompletterande data till kliniska bedömningar med hjälp av billig teknologi och möjlighet för patienter att delta på distans från sina hem. Detta är högst relevant i tider med pandemier som sätter hälsovårdssystem under press och patienter i riskgrupper rekommenderas undvika besök på kliniker. Sensorer inbäddade i smartphones erbjuder även möjligheter att identifiera symptom av PD på ett objektivt och tillförlitligt sätt. Majoriteten av nuvarande forskning har fokuserat på enskilda modaliteter för mätning, såsom bedömning av rörelse med hjälp av accelerometerdata eller röstförändringar via mikrofon, vilket gör att det idag finns begränsat med forskning som integrerar flera olika modaliteter. Vårt mål är att utveckla ett digitalt verktyg för kontinuerliga hälsomätningar med multidimensionell fjärrdiagnostik av PD-patienter.

Vi använder vanliga smartphones och smarta klockor för att samla in data från patienter, samt utvecklar algoritmer för att översätta denna data till kliniskt värdefulla indikatorer, vilka görs tillgängliga för klinisk personal via en webbsida. Denna forskning leds av Malmö Universitet och inkluderar University of Edinburgh genom deras expertis inom utveckling av algoritmer för PD, samt Karolinska Institutet genom klinisk expertis och deras kapacitet att rekrytera patienter.

Projektet delas i tre faser:

  • Den första fokuserar på utveckling av algoritmer och testning av dessa mot tillgängliga dataset.
  • Den andra vidareutvecklar dessa algoritmer baserat på data insamlad från en mindre grupp av patienter,
  • medan den tredje fasen involverar 30 patienter i en klinisk utvärdering av systemet.

Vidare studier förväntas behövas

Vi förväntar att den valda teknologin är användbar och har hög acceptans bland patienter såväl som klinisk personal. Vidare studier förväntas behövas efter projektets avslut för att förbättra teknologi och säkerställa ett robust system lämpligt för att skalas upp till större patientgrupper. Detta projekt medger vidare fördjupning av samarbetet mellan de tre parter som ingår och har potential att leda till ett system för monitorering av PD i hemmamiljöer för klinisk praktik i Sverige.

Samarbetspartners: University of Edinburgh, Karolinska Institutet

Abstract [en]

Parkinson's disease (PD) is a chronic neurodegenerative disease characterised by motor symptoms such as slowness of movement and non-motor symptoms like depression and cognitive alterations. PD is a common neurodegenerative disease and its worldwide prevalence is estimated to be 9 million cases by 2030. The diagnosis and assessment of PD are mainly based on clinical criteria such as the Unified Parkinson Disease Rating Scale (UPDRS), but these are subjective, infrequent and not always reliable.

Detect symptoms with smartphones

The use of smartphones is being experimented by researchers as a way to complement clinical assessment with low-cost technologies and at patients homes. This is very relevant in times of pandemics when healthcare systems are under stress and vulnerable patients are discouraged from attending clinics. The sensors embedded in smartphones offer opportunities to detect PD symptoms objectively and reliably. While most existing research has focussed on a single measurement modality, like assessing movement through accelerometry or voice changes with microphones, little research has been done to integrate these different modalities.

We aim to develop a digital health tool for continuous multi-dimensional remote assessment of PD patients. We will use conventional smartphones and smartwatches to gather data from patients and we will develop algorithms to translate that data into clinically useful indicators, which will be made available to clinicians through a web site. The research will be led by the University of Malmö and will involve the University of Edinburgh with their expertise in developing algorithms for PD, and the Karolinska Institute, which will provide clinical expertise and will recruit patients. 

The project will be split into three parts:

  • the first will focus on developing algorithms and testing them with available datasets,
  • in the second part, we will further develop the algorithms using data gathered from a small cohort of patients
  • and in the third part, we will involve 30 patients in a clinical evaluation of the system.

Further studies

We expect our technology to be usable and highly accepted by both patients and clinicians. Further studies will be needed after this, to improve the technology and make it more robust for scaling it up to larger cohorts. This project will allow future research collaborations among the three partners and may lead to a system for PD home monitoring used in the clinical practice in Sweden.

Project OfficerSalvi, Dario
Co-InvestigatorOlsson, Carl Magnus
Co-InvestigatorYmeri, Gent
Period
2021-01-01 - 2022-06-30
Keywords [sv]
parkinson, app, medicinsk teknik, teknologi
Keywords [en]
parkinson, app, medical technology
National Category
Computer SciencesSoftware Engineering
Identifiers
DiVA, id: project:3063

Search in DiVA

Computer SciencesSoftware Engineering

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar