Malmö University Publications
Change search
ExportLink to record
Permanent link

Direct link
BETA

Project

Project type/Form of grant
Project grant
Title [sv]
Kunnandets former och platser. Om kunskapsproduktion, hackergemenskaper och sakernas Internet
Title [en]
Knowing From Somewhere: On Modes and Sites of Knowledge Production with Hacker Communities in the Field of Internet of Things
Abstract [sv]

Postdoktor-projektet "Knowing from Somewhere" uppmärksammar skärningspunkten mellan det expansiva teknologiska området sakernas internet (Internet of Things/IoT) och forskningsfältet interaktionsdesign.

Projektets centrala tema är deltagande teknologier och frågan om vilken roll teknologiska interventioner – med ett samlingsnamn benämnt hacking – kan spela i ett datadrivet samhälle. Trots att stor uppmärksamhet har ägnats frågan om hur kunskap och innovativa lösningar kan utvecklas genom "disruptiva" praktiker, så är förståelsen av hur gräsrotsgemenskaper som exempelvis "maker/hackerspaces" verkar i ett större perspektiv tämligen outforskat.

Projektet utgår från hypotesen att sådana informella gemenskaper betingas av de större socio-teknologiska strukturer inom vilka de verkar, och att ett kreativt och kritiskt utforskande av dem kan lämna viktiga kunskapsbidrag gällande digitalisering och dess etiska implikationer. Projektets syfte är att genom deltagande fallstudier av, och experimentell designforskning tillsammans med, "hackerspaces" i Sverige utveckla förståelse för betydelsen av hackning som en form av etiskt motiverad och teknologisk driven vetgirighet i relation till IoT-teknologier.

Den fråga som ställs i projektet är i vilken utsträckning hackning kan ses som en form av kunskapsproduktion, och i förlängningen, i vilken utsträckning hackerspaces kan bidra till en kreativ kritik av det datadrivna och delvis automatiserade samhället, till förmån för en syn på data som medborgerligt förstärkande och möjliggörande. Det vidare syftet är att uppmärksamma glappet mellan etablerad kunskapsproduktion inom området IoT och de olika grupperingar som på eget initiativ verkar för att bibehålla eller vidga sina kreativa och medborgerliga handlingsmöjligheter i vardagen.

Abstract [en]

The post-doctoral project Knowing from Somewhere highlights the intersection between the expansive technological field of Internet of Things (IoT) and the research field of Interaction design. A central theme for the project is participatory and collaborative technologies and the issue of what role technological interventions – in the project mentioned as hacking – can take on in a data-driven society. Despite the fact that considerable attention has been given to the issue of how knowledge and innovation can be developed through ‘disruptive’ practices, the understanding on grassroots communities in a wider societal perspective remains fairly underexplored.

A starting point for the project is the hypotheses that such informal communities are conditioned by the larger socio-technical structures that they are embedded in, and through the fact that a creative and critical exploration of them can render important knowledge contributions in relation to digitalization and the ethical implications thereof. The project’s purpose is to, through participatory observation and experimental design research together with Swedish ‘hackerspaces,’ develop an understanding for the potential meaning of ’hacking’ as an ethically motivated and technologically driven curiosity in relation to IoT based technologies.

The research questions posed in the project Knowing From Somewhere is to understand what extent hacking can be seen as a kind of knowledge-production and eventually if hackerspaces can contribute to a creative critique of the data-driven/data-enabled society, in favor of a position towards data as being a form of civic empowerment towards a partially automated society. The wider scope is to highlight the gap between established knowledge-production within the field of IoT development and different communities that act on their own initiatives and develop practices so as to maintain or widen their own capacities for civic agency in their everyday life.

Project OfficerHellström Reimer, Maria
Co-InvestigatorLinde, Per
Funder
Period
2020-11-01 - 2022-10-31
National Category
Design
Identifiers
DiVA, id: project:3047

Search in DiVA

Design

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar