Malmö University Publications
Change search
ExportLink to record
Permanent link

Direct link
BETA

Project

Project type/Form of grant
Project grant
Title [sv]
Kontextmedvetet resestöd vid störningar i kollektivtrafiken
Title [en]
Context-aware travel support in public transport disturbances
Abstract [sv]

Smarta telefoner skapar nya förutsättningar inom kollektivtrafiken (KT) att både förse resenären med mer individanpassad information och ge resenären möjlighet att bidra med egen information, exv. om var resenären befinner sig. Om den här typen av bilateral kommunikation används för överföring av realtidsinformation under oplanerade trafikstörningar, kan såväl resenärens beslutsunderlag för den fortsatta resan, som aktörernas beslutsunderlag för störningshanteringen förbättras.

Det här projektet syftade till att undersöka hur sådan bilateral kommunikation kan realiseras. En prototyp i form av en app/webbgränssnitt (nedan kallad "app") togs fram i projektet för att validera genomförbarheten. Appen utvecklades fristående men dess funktionalitet är i förlängningen tänkt att integreras med vanliga reseplanerare.

Vid en störning ges resenären möjlighet att begära individanpassad information genom appen. Denna begäran innebär även att resenären går med på att dela information om nuvarande kontext (i det här projektet: vilket tåg/buss/perrong/hållplats resenären ev. befinner sig på) och önskad destination, med aktörer inom KT. Baserat på resenärens kontext, störningsinformation och tidtabeller ger appen förslag på alternativa fortsatta resvägar. Varje resväg åtföljs av en osäkerhetsfaktor för restiden som kan utformas på olika sätt (förväntad restid med exv. standardavvikelse, best/worst case eller sannolikhet).

Resenären kan välja mellan de olika resalternativen baserat på personliga behov och på så vis fatta ett mer välinformerat beslut om fortsatt resa. Information om resenärernas destination och kontext samt osäkerhetsfaktorer för olika resvägar, kan även fungera som ett stöd till trafikledare och trafikinformatörer. Projektet har därför undersökt hur de här rollernas nuvarande arbetssätt ser ut och vilka möjligheter den här typen av ny information kan skapa.

Abstract [en]

Smartphones create new opportunities within public transport (PT) to both provide the traveler with more personalized information and give the traveler possibilities to contribute with their own information, e.g. about where the traveler currently is. If this type of bilateral communication is used for transmitting real-time information during unplanned traffic disturbances, both the passenger's decision basis for the continued journey and the actors' decision basis for disturbance management can be improved.

This project aims to investigate how such bilateral communication can be realized. A prototype in the form of an app/web interface (hereafter referred to as "app") is developed in the project to validate feasibility. The app is developed independently but its functionality is in a longer perspective intended to be integrated with general travel planners. In the event of a disturbance, the traveler is given the opportunity to request personalized information through the app. This request also means that the traveler agrees to share information about the current context (in this project: which train/bus/platform/stop the traveler is currently on) and desired destination, with actors within KT.

Based on the traveler's context, disturbance information and timetables, the app provides suggestions for alternative ways to continue the journey. Each travel alternative is associated with an uncertainty factor for the travel time that can be designed in different ways (expected travel time with e.g. standard deviation, best/worst case or probability). The traveler can choose between the different travel alternatives based on personal needs and thus make a more informed decision about continued travel. This type of uncertainty factor can also serve as a support for traffic managers and traffic informants. Their roles and communication will therefore also be investigated.

Project OfficerJevinger, Åse
Co-InvestigatorPersson, Jan A.
Co-InvestigatorJohansson, Emil
Co-InvestigatorHolmberg, Johan
Co-InvestigatorDavidsson, Paul
Funder
Period
2021-07-05 - 2022-09-30
Keywords [sv]
kollektivtrafik, pendla, pendling, buss, tåg, resa, app reseplanering
Keywords [en]
public transport, commute, travel, bus, train, travel plan, app
National Category
Computer SciencesInformation SystemsOther Computer and Information Science
Identifiers
DiVA, id: project:3042