Malmö University Publications
Change search
ExportLink to record
Permanent link

Direct link
BETA

Project

Project type/Form of grant
Project grant
Title [sv]
Kunskapsöverföring av välfärdsteknik – Gränsöverskridande kommunal äldreomsorg (TechKnow)
Title [en]
Welfare Technology of Knowledge Transfer: Cross-Community Knowledge Sharing (TechKnow)
Abstract [sv]

Användningen av välfärdsteknik (WT) är en nyckelstrategi för svenska och danska kommuner för att möta det ökande behovet av säkerhet och stöd bland medborgare med behov av vård. WT är fortfarande en outnyttjad resurs i många organisationer, trots sin potential, eftersom det är svårt för många kommuner att veta hur och var WT kan användas och vilken WT man ska investera i. Det finns därför ett behov av kunskapsutbyte inte bara mellan, men också inom kommunerna.

Projektets syfte

Syftet har varit att utveckla metoder för att förbättra och främja kunskapsöverföring inom välfärdsteknologi baserat på sociala och professionella aspekter för att säkerställa långsiktig hållbarhet, nytta och värde i det vardagsnära äldreomsorgsarbetet. Fokus har legat på svensk och dansk äldreomsorg, då de två länderna delar liknande utmaningar, men skiljer sig åt på sätt som är möjliga att lära av, på båda sidor. Temaintervjuer bland vårdpersonal och chefer samt fokusgruppsstudier med personal och chefer genomfördes. Projektet TechKnow är ett delprojekt av flera inom forskarnätverket CareSam som etablerades 2010.

  https://caresam.mau.se/

Resultat

De forskningsfrågor som projektet definierat och arbetat utifrån är:

  1. Vilka är de kritiska faktorerna/variablerna kring kunskapsöverföring förknippade med implementering av välfärdsteknik i (offentlig) kommunal äldreomsorg?
  2. Hur bör ett ramverk för kunskapsdelning utformas för att förbättra omsorgs- och vårdpersonalens kompetens för att främja innovation i tjänster som stöds av välfärdsteknologi?

TechKnow projektet visar att vi i teknikanvändning i äldreomsorgen behöver:

  • Inkludera all omsorgspersonal genom vardagsnytta och legitimitet 
  • Chefens centrala stöd 
  • Insikten om att ge förutsättningar för och utveckla kunskapsdelning och strukturerad uppföljning.
  • Ödmjukhet inför teknikanvändning och tillvaratagande av olika slags erfarenheter
Abstract [en]

The use of welfare technology (WT) has been recognized as a key strategy for Swedish and Danish municipalities to address the increasing needs of safety, security and support among citizens in need of care. WT remains an untapped resource in many organizations, in spite of its potential, as it is difficult for many municipalities to know how and where WT can be used and what WT to invest in. Therefore there is a need for knowledge exchange not only between but also within municipalities.

Result

The purpose of TechKnow has been to develop methods to improve and promote knowledge transfer in welfare technology based on social and professional aspects to ensure long-term sustainability, benefit and value in everyday elderly care work. 

Main goals

To map the knowledge base and discover knowledge needs in the municipalities. 

To create and evaluate a framework for knowledge sharing, by creating an empirical basis for a larger study by performing exploratory and theory-driven analyses. 

To plan and test the feasibility of a larger study by creating a larger research consortium. 

The research questions that the project defined and worked on are: 

  1. What are the critical factors/variables regarding knowledge transfer associated with the implementation of welfare technology in (public) municipal elderly care?
  2. How should a knowledge-sharing framework be designed to improve the competence of care and nursing staff to promote innovation in services supported by welfare technology?

The TechKnow project is a sub-project of several within the CareSam research network that was established in 2010 (https://caresam.mau.se/). 

Process and results have been implemented with a focus on progression before continuing in TechKnow 2.0. A reference group consisting of Nordic researchers and practitioners with different subject and experience backgrounds has been established. The project plan has been followed during the project period regarding completed activities. As for the budget, a redistribution of funds set aside for travel expenses due to Covid-19 has been made. Physical meetings have basically been conducted online. 

The focus is on Swedish and Danish elderly care, as the two neighbouring countries share similar challenges, yet differ in ways that are possible to learn from, on both sides. Thematic interviews (36) among care staff and managers as well as focus group studies were conducted. Qualitative analysis of anonymized data-collected material has been carried out with the support of Nvivo's qualitative analysis tool. Two Workshops (via Zoom) have been conducted, both with participants from all municipalities included in the interview and observation study from the Danish and Swedish sides.

Co-InvestigatorChristensen, Jonas
Co-InvestigatorEriksson, Jeanette
Co-InvestigatorRusso, Nancy L
Funder
Period
2020-07-01 - 2021-06-30
Keywords [sv]
Välfärd, teknik, äldre, omsorg
Keywords [en]
Welfare, technology, elderly, care
National Category
Social WorkInformation Systems, Social aspectsInformation Systems
Identifiers
DiVA, id: project:2894