Malmö University Publications
Change search
ExportLink to record
Permanent link

Direct link
BETA

Project

Project type/Form of grant
Project grant
Title [sv]
Skandinavien som arena för Black Panther Party
Title [en]
Scandinavia as an arena for the Black Panther Party
Abstract [sv]

Projektbeskrivning

1969 reste ledande medlemmar av Black Panther Party (BPP) genom Skandinavien. BPP Solidarity Committees inrättades därefter i Köpenhamn och Stockholm, och aktiviteter till stöd för BPP ägde rum i de skandinaviska huvudstäderna och vid universitet. Intresset för BPP var stort i Skandinavien runt 1970 och producerade både översättningar av nyckeltexter från den rörelsen och journalistiska bidrag. Ledande kulturinstitutioner – t.ex. Moderna museet och Stockholms stadsmuseum – bjöd in delegationer från BPP. Pantrar som behövde gå i politisk exil fann tillflykt till Skandinavien. Till exempel startade afrikan-amerikanska krigsdesertörer en lokalavdelning av BPP i Malmö.

Detta projekt använder muntlig historia och arkivstudier för att ta reda på vad BPP gjorde i Skandinavien och vad som gjordes i solidaritet med BPP. BPP påverkades av antikoloniala kam-par världen över och blev senare en aktör på den globala arenan. Att få reda på varför BPP redan innan det orienterade sig mot de skandinaviska länderna, och hur dessa kontakter formade BPP och dess resande medlemmar, kan avslöja lika mycket om den rörelsens strategiska resonemang och ideologiska utveckling som om den transnationella dimensionen av 1968 i Skandinavien.

Tillgänglig historieskrivning om har inte undersökt ifall aktörer i andra delar av världen kan ha haft egna intressen för Skandinavien och kanske var de som först satte de aktörerna i Skandinavien i rörelse. Att de skandinaviska länderna hade en funktion i BPP:s globala nätverk tyder på att 1968 i Skandinavien kan berättas på sätt som betonar flödena av människor, idéer och pro-test-repertoarer. Inom dessa flöden måste svarta amerikaners upplevelser av att vara utsatta för och ta ställning mot rasism kommunicerats, förklarats och eventuellt översatts för att bli begripliga över gränser mellan såväl nationer som sociala skillnadskategorier.

Genom att analysera dessa utbyten kan detta projekt bidra med nya insikter i hur rasism och ”ras” kan förstås historiografiska kategorier. Projektet är sålunda influerat av tidigare forskning som visar att BPP:s artikuleringar av intersektionerna mellan klass och ras är viktiga att studera för att bättre förstå ökningen av både superdiversitet och rasism i vår samtid.

Abstract [en]

Project description

In 1969, leading members of the Black Panther Party (BPP) traveled through Scandinavia. BPP Solidarity Committees were set up in Copenhagen and Stockholm, and activities in support of the BPP took place in the Scandinavian capitals and at universities. The interest in the BPP was high in Scandinavia around 1970, producing both translations of key texts from that movement, and journalistic accounts. Leading cultural institutions – e.g. Moderna museet and the Stockholm City Museum – invited delegations from the BPP. The Scandinavian countries also functioned as refuges for Panthers that needed to go into exile. For example, African American war deserters started a local chapter of the BPP in Malmö.

This project uses oral history and archival studies to find out what the BPP did in Scandinavia, and what was done in solidarity with the BPP. Itself influenced by anti-colonial struggles worldwide, the BPP became an actor on the global arena. Finding out why the BPP already before that oriented themselves towards the Scandinavian countries, and how these contacts shaped the BPP and its traveling members, could reveal as much about that movement’s strategic reasoning and ideological development as it could about the transnational dimension of the Scandinavian 1968.

The available scholarship on 1968 in Scandinavia downplays the agency of actors in other parts of the world that might have been interested in contacts within Scandinavia for their own reasons, and also might have put the Scandinavian actors in motion in the first place. That the Scandinavian countries had a function within the global network of the BPP suggests that the Scandinavian 1968 could be re-told in a way that stresses the fluxes of people, ideas, and repertoires of contestation.

Within these fluxes, African American experiences of being exposed to and taking action against racism had to be communicated, explained and possibly translated in order to make sense across social differences and national borders. By analyzing these communications, this project can contribute with new insights into the problem of how to understand racism and ‘race’ as historiographical categories. The project is thus influenced by previous scholarship which show that the BPP’s intellectual articulations of the intersections of class and race are important to study in order to better understand the simultaneous rise of superdiversity and resurgence of racism in contemporary society.

Co-InvestigatorNilsson Mohammadi, Robert
Project OfficerGreiff, Mats
Coordinating organisation
Malmö University
Funder
Period
2020-07-01 - 2022-06-30
Keywords [sv]
Black Panther Party, historia, arkivstudier
Keywords [en]
Black Panther Party, history
National Category
History
Identifiers
DiVA, id: project:2888

Search in DiVA

History

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar