Malmö University Publications
Change search
ExportLink to record
Permanent link

Direct link
BETA

Project

Project type/Form of grant
Project grant
Title [sv]
Att dela bostad i bostadsojämlikhetens tidevarv
Title [en]
Sharing Housing in Times of Housing Inequality
Abstract [sv]

Om projektet

Syftet med projektet är att studera bostadsojämlikhet genom att analysera hur och varför privilegierade respektive utsatta grupper bostadsdelar.

I spåren av segregation och bostadsojämlikhet har flera former av bostadsdelning vuxit fram, d.v.s. boendeformer där individer som inte är släkt bor tillsammans. Bostadsdelande är ett nytt fenomen som kan leda till stark utsatthet, såväl som till gemenskap och det kan vara ett sätt att marknadsföra trånga bostäder till ett högt pris.

Forskargruppen kommer att analysera statistik, genomföra en kartläggning av bostadsdelande på nationell och lokal nivå och genomföra sex fallstudier i Malmö och Stockholm.

Projektet omfattar tre sammanlänkande delstudier:

  1. Politik. Här undersöks vilka politiska beslut, regler och ekonomiska incitament som påverkar bostadsdelande samt hur myndigheter och byggbransch resonerar.
  2. Förekomst. Här görs en kartläggning över hur många individer som bostadsdelar, var det främst är vanligt och huruvida det överlappar med socio-ekonomisk och etnisk polarisering.
  3. Praktik. Här görs en jämförelse av vilka regler och gränser som ställs upp för bostadsdelande, av utsatta respektive privilegierade grupper.

Forskningen sker i nära samarbete med bostadsforskningsmiljöer, aktörer på bostadsmarknaden samt en internationell forskargrupp specialiserad på bostadsdelande. Det övergripande målet är att bidra med underlag för att motverkar exploatering av boende, främja ett hållbart bostadsdelande och en social bostadspolitik. Projektet är kopplat till en internationell advisory board och en nationell referensgrupp.

Abstract [en]

About the project

The aim of the project is to investigate housing inequality by analysing why and how, privileged and vulnerable groups respectively, are sharing housing.

In the aftermath of housing crises, increasing inequality and soaring singles populations, we currently witness the rise of individuals sharing housing with non-family members. Individuals (i.e. singletons) sharing housing is a new phenomenon that can lead to both vulnerability and to feelings of community.

The research team will analyse register data, map shared housing on national and local levels and carry out six case studies in Malmö and Stockholm.

The project comprises three work packages:

  1. Policy. We analyse the consequences on shared housing for privileged and vulnerable groups respectively, stemming from national and local policy changes and economic incentives.
  2. Prevalence. We map the size, prevalence and location of shared housing and whether it overlaps with existing social, ethnic and geographical polarisation.
  3. Practices. We investigate which negotiations take place in daily life, what social or physical borders are set up and whether services or sociability is expected between sharers or between property owners and lodgers.

The research is co-produced with housing research environments; key actors in the housing sector and an international research advisory board. The long-term goal of the project is to counteract exploitation of residents, support sustainable, shared housing and social housing policy. The research project also comprises an international advisory board and a national reference group.

Project OfficerGrundström, Karin
Co-InvestigatorGrander, Martin
Co-InvestigatorMolina, Irene
Co-InvestigatorBackvall, Karin
Coordinating organisation
Malmö University
Funder
Period
2020-07-01 - 2022-06-01
Keywords [sv]
Bostadsjämlikhet, bostadsforskning, bostadsdelning
Identifiers
DiVA, id: project:2884

Search in DiVA

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar