Malmö University Publications
Change search
ExportLink to record
Permanent link

Direct link
BETA

Project

Project type/Form of grant
Project grant
Title [sv]
Interaktion mellan människor och omgivning i Internet of Things-ekosystem: Design av uppkopplade system för energi-management i smarta byggnader för hållbarhet
Title [en]
Human-environment interaction in the Internet of Things ecosystems: Design of a connected energy management system in smart buildings for sustainability
Abstract [sv]

Om projektet

När energibehovet ökar och energiresurserna minskar blir hållbarhet och energieffektivitet stora globala problem. I ett europeiskt perspektiv står byggnader för 40 % av den totala energiförbrukningen, vilket motsvarar ett bidrag på 36 % till utsläpp av växthusgaser. År 2011 var energiförbrukningen inom bostads- och tjänstesektorn inklusive bostäder och kommersiella lokaler 144 TWh eller 38 % av Sveriges totala energiförbrukning. Eftersom byggnader orsakar en stor del av växthusgaserna är det avgörande att utveckla lösningar för energieffektiva byggnader som inkluderar de viktigaste intressenterna, vilket är människor och deras interaktion med omgivningen för att uppnå hållbarhetsmål i utvecklingen av städer.

Syftet med detta projekt är att utveckla en ”Connected Energy”-lösning som optimerar energiförbrukningen genom att integrera intelligent övervakning och kontroll av distribuerade energilagringsbaserade beslutsprocesser. Projektets ligger i linje med Sveriges nationella strategi som syftar till att främja hållbarhetsstyrd utveckling av städer. Dessutom behandlar forskningen tre av FN:s mål för hållbar utveckling: Hållbara städer och samhällen, hållbara konsumtions- och produktionsmönster och innovation och infrastruktur.

På universitetsnivå finns det möjlighet att integrera forskningen med undervisning på både bas-, avancerad- och doktorsnivå för att utveckla studenternas kunskaper och färdigheter. Inom industrin kommer ingenjörer i energiföretag och företag som tillhandahåller lösningar för smarta byggnader och hållbarhet kunna använda de metoder och programvaruverktyg som kommer att utvecklas i projektet.

Abstract [en]

About the project

As energy demand is rising and energy resources diminishing, sustainability and energy conservation are becoming major global concerns. Within the worldwide perspective of energy efficiency, it is important to highlight that buildings are responsible for 40% of total European energy consumption, contributing 36% to greenhouse gas emissions. In the year 2011, energy consumption in the residential and services sectors reached 144 TWh or 38% of Sweden’s total energy consumption. Since buildings are large contributors to greenhouse gasses, it is crucial to develop solutions for energy-efficient buildings that include the principal stakeholders, humans, and their interactions with the environment of the system to achieve sustainability goals in the development of cities.

This project aims to develop a connected energy solution that optimizes energy consumption by incorporating intelligent monitoring and control of distributed energy storage-based decision-making processes. This project's scope is in line with the national policies of Sweden, which aim to promote the sustainability-driven development of cities. Moreover, the research addresses three of the UN’s Sustainable Development Goals: sustainable cities and communities, sustainable consumption and production patterns and innovation and infrastructure.

At the university level, there is a possibility of integrating the research within undergraduate, master's and doctoral studies to broaden students’ knowledge. At the industry level, engineers in electric utility companies and companies that provide smart building and sustainability solutions can use the methods and software tools developed in this project.

Project OfficerMalekian, Reza
Co-InvestigatorDavidsson, Paul
Co-InvestigatorSpalazzese, Romina
Coordinating organisation
Malmö University, Internet of Things and People (IOTAP)
Funder
Period
2020-06-15 - 2021-12-31
Keywords [sv]
energiförbruktion, AI, infrastruktur, hållbara städer, konsumtion, hållbarhet
Keywords [en]
energy consumption, AI, infrastructure, sustainable cities, sustainability
National Category
Computer Sciences
Identifiers
DiVA, id: project:2745

Search in DiVA

Computer Sciences

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar