Malmö University Publications
Change search
ExportLink to record
Permanent link

Direct link
BETA

Project

Project type/Form of grant
Grant for employment or scholarship
Title [sv]
Våldsutsatta män och deras psykiska ohälsa under ett livsförlopp
Title [en]
Male victims of violence and their mental ill health during the life course
Abstract [sv]

Om projektet

Våldsutsatthet är ett utbrett problem i samhället (BRÅ, 2016) och forskningen visar att personer som utsatts för våld också rapporterar psykisk ohälsa i högre utsträckning än personer utan erfarenhet av våld (NCK, 2013). En svensk populationsstudie redovisar att posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), depression, självskadebeteende samt missbruk var vanligare bland män som utsatts för våld någon gång under sitt livsförlopp jämfört med män som inte blivit utsatta. Inte sällan avstår dock många män från att berätta om sina upplevelser av våld (NCK, 2014).

Män med allvarlig psykisk störning är i större utsträckning utsatta för våld än befolkningen i övrigt (Goodman et al, 2001; Latalova, 2014, Bengtsson & Tops, 2012). En studie från USA visar också att män som söker psykiatrisk vård även är mer utsatta för våld i nära relation (Chang, 2011) vilket är en av få studier som gjorts i ämnet.

Det övergripande syftet är att kartlägga och belysa mäns livshändelser och erfarenhet av våld samt psykiska ohälsa under ett livsförlopp, hos män som sökt allmänpsykiatrisk- och beroendevård. 

Våld som orsak till sjukdom och ohälsa behöver undersökas av hälso- och sjukvården för att en god vård ska kunna erbjudas (NCK, 2013). Socialstyrelsen rekommenderar att frågor om våldsutsatthet rutinmässigt ska ställas så snart en misstanke om våldsutsatthet finns (SOSFS 2014:4). För att kunna identifiera dessa personer och kunna erbjuda en adekvat vård till dessa patienter behöver vi mer kännedom om denna grupp (Oram et al, 2013). Detta i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) angående lika vård på lika villkor för hela befolkningen. 

Genom att belysa mäns våldsutsatthet och deras psykiska ohälsa under ett livsförlopp kan förståelsen öka för hur dessa erfarenheter påverkar deras psykiska hälsa och hur den psykiatriska vården kan utveckla en bättre behandling, omvårdnad och bemötande för våldsutsatta patienter.

Abstract [en]

About the project

Violence of violence is a widespread problem in society (BRÅ, 2016) and the research shows that people who have been subjected to violence also report mental ill-health to a greater extent than people without experience of violence (NCK, 2013). A Swedish population study reported that post-traumatic stress disorder (PTSD), depression, deliberate self-harm and substance abuse was more common among men who had been exposed to violence at some time during their life course. However, many men often refrain from telling about their experiences of violence (NCK, 2014).

Men with severe mental disorders are more exposed to violence than the rest of the population (Goodman et al, 2001; Latalova, 2014, Bengtsson & Tops, 2012). A study from the US also shows that men who seek psychiatric care are also more exposed to intimate partner violence (Chang, 2011), which is one of the few studies done on the subject.

The aim of this study is to chart and illuminate life events and disclosure of abuse as well as mental ill-health during the life course, among men in general psychiatric- and addiction care. 

Violence as the cause of illness and ill-health needs to be examined by the health care system in order for good care to be offered (NCK, 2013). The National Board of Health and Welfare recommends that questions about violence be routinely asked as soon as there is a suspicion of violence (SOSFS 2014: 4). To be able to identify these people and be able to offer adequate care to these patients, we need more knowledge about this group (Oram et al, 2013). This is in accordance with the Health and Medical Care Act (2017: 30) regarding equal care on equal terms for the entire population.

By highlighting men's exposure to violence and their mental illness during a life course, understanding can increase how these experiences affect their mental health and how psychiatric care can develop better treatment, nursing care and treatment for male victims of violence.

Project OfficerSunnqvist, Charlotta
Co-InvestigatorSjöström, Karin
Co-InvestigatorÖrmon, Karin
Research StudentSjögran, Lotta
Coordinating organisation
Malmö University, Faculty of Health and Society (HS), Department of Care Science (VV)
Funder
Period
2017-09-01 - 2021-09-01
Identifiers
DiVA, id: project:2639

Search in DiVA

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar