Malmö University Publications
Change search
ExportLink to record
Permanent link

Direct link
BETA

Project

Project type/Form of grant
Project grant
Title [sv]
Self-tracking and automatised bodies
Title [en]
Self-tracking and automatised bodies
Abstract [sv]
"

Detta internationella forskarnätverk närmar sig teknologier och tjänster för ”self-tracking” och ”body- monitoring” för att studera hur medier, teknologier och förkroppsligade erfarenheter vävs samman med sociala praktiker i olika sammanhang. Genom att göra detta utvecklar vi pågående diskussioner om dessa teknologier och rör oss bort från föreställningen att de är att betrakta som verktyg vars mening ges av användare. Istället vill vi förstå dem som delaktiga i skapades av de delar av vardagslivet i vilka de används och blir till del av sociala praktiker. Under perioden 2016 - 2018 kommer nätverket att uppehålla sig kring ett antal breda forskningsfrågor som utgångspunkt för att diskutera kring nutida och framtida medialiseringsprocesser. Dessa frågor är:

  • Hur växer teknologier för ”self-tracking” och ”body-monitoring” fram och blir inbäddande i vardagslivet där de får betydelse för hur användare uppfattar och kommunicerar föreställningar om dem själva och deras sociala och kulturella identiteter?
  • Vilka teoretiska och metodologiska spänningar och möjligheter uppstår när den här typen av teknologier kopplas samman med och ibland kopplas bort från kroppar, själv och vardagsliv?
  • På vad sätt kan studiet av teknologier för ”self-tracking” och ”body-monitoring” hjälpa oss att förstå betydelsen av den ökande allmänna närvaron av automatisering och sociala robotar i vardagslivet?
  • Vilka nya teoretiska begrepp bortom sådana som medialisering och sociala praktiker behövs för att utforska och förstå de processer genom vilka automatiserade och robotifierade digitala teknologier och innehåll blir inbäddade i vardagsliv, aktiviteter och erfarenheter?
"
Abstract [en]
"

This international research network approaches self-tracking and body monitoring technologies to study how media, technologies and embodied experiences are interwoven in complex environments and social practices. In so doing, we will advance the debate beyond discussions of these technologies as passive tools that are ascribed meaning by their users, towards an understanding of them as active co-constitutive elements of the environments in which everyday life is lived out, and of practice itself (Shove et. al, 2007; Latour, 1992). During the period 2016-2018 the research network will address the following broad research questions as a point of departure for exploring new and viable routes towards understanding contemporary and future processes of mediatization:

  • How do body monitoring and self-tracking technologies emerge and become embedded in everyday life affecting the ways in which people perceive and communicate notions about themselves and their identities, socially and culturally?
  • What theoretical and methodological tensions and possibilities arise when tracking technologies assemble and disassemble with bodies, selves and everyday lives
  • How does the study of self-tracking technologies inform our understanding of the implications of the increasing ubiquity of automation and the growing presence of social robots in everyday life?
  • What new theoretical concepts do we need - beyond those of mediatization and social practices - to investigate and understand the processes through which automated and robotic forms of digital technology and content become embedded in everyday environments, activity and experience?
"
Project OfficerBerg, Martin
Co-InvestigatorFors, Vaike
Co-InvestigatorO'Dell, Tom
Co-InvestigatorPink, Sarah
Co-InvestigatorLupton, Deborah
Co-InvestigatorRuckenstein, Minna
Co-InvestigatorPantzar, Mika
Coordinating organisation
Malmö University
Funder
Period
2016-01-01 - 2018-12-31
Identifiers
DiVA, id: project:2381

Search in DiVA

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar