Malmö University Publications
Change search
ExportLink to record
Permanent link

Direct link
BETA

Project

Project type/Form of grant
Project grant
Title [sv]
Stick Ut Malmö - utforska framtidens innovativa och hållbara arbetsliv – utomhus
Title [en]
Step Out Malmö - explore tomorrow’s sustainable and innovative working life – outdoors
Abstract [sv]

VAD?
Stick Ut Malmö är ett interaktivt forskningsprojekt som bedrivs i samarbete mellan Malmö stad och Malmö universitet, med stöd från Europeiska Socialfonden. Projektet handlar om att utveckla ett mer innovativt och hållbart arbetsliv genom att peta på rådande normer kring arbete och dess rumsliga förläggning, samt utforska olika former för att arbeta utomhus, i den urbana närmiljön. I kärnan av projektidén ligger att detta utforskande bäst görs genom ett aktivt experimenterande och gemensamt kunskapande, i samarbete mellan forskning och praktik. 

VARFÖR?
Det finns flera goda skäl till att stärka vår relation till naturen på en daglig basis. Forskningen är rik på resultat som kopplar utevistelse och exponering för naturelementen till positiva effekter på allt från välbefinnande, återhämtning från stress och hälsa generellt till våra kognitiva funktioner, kreativitet och lärande. I och med urbaniseringen, som i nuläget innebär att hälften av jordens befolkning bor i städer, har det aldrig förr varit så många människor som levt så separerade från naturen. Den urbana livsstilen innebär att vi spenderar allt mer tid inomhus. Detta projekt syftar till att överbrygga denna separation genom att utforska former för att integrera urbana utomhusmiljöer i det vardagliga arbetslivet, med målsättningen att fördjupa vår förståelse av former och normer för arbete som bidrar till att såväl anställda som verksamheter fungerar och mår väl.

I dagens arbetsliv ställs höga krav på allt fler av oss att hantera komplexa problem, många relationer, generera idéer, kreativa lösningar och fatta välgrundade beslut. Detta till trots, så tycks våra former för arbete vara relativt oreflekterade. Många av oss spenderar merparten av vår tid stillasittandes inomhus på våra kontorsarbetsplatser framför datorn, trots att det finns en diger forskningsbaserad kunskap som visar att detta inte är bra för oss och att vi har mycket att vinna på att vistas utomhus. Förutom potentialen i de positiva effekter som exponering för naturelementen kan innebära, så kan den variation och fysiska aktivitet, som arbete utomhus i någon mån innebär vara viktig i sig för vår hälsa och dessutom för att göra oss mer kreativa. Vetenskapliga studier visar att vi tänker mer divergent/kreativt om vi är i rörelse, en effekt som blir ännu tydligare om den försiggår utomhus.

TILL VILKEN NYTTA?
Stick Ut Malmö ska bidra till att utveckla och sprida kunskap om såväl former som normer för arbete som bidrar till ett mer hållbart och innovativt arbetsliv. Huvudfunktionen för projektet är alltså att bidra till ett lärande och utveckling av ny kunskap. Den långsiktiga målsättningen för StickUt Malmö är att individer och verksamheter inom Malmö stad ska organisera sitt arbete mer behovsanpassat utifrån en kunskap och medvetenhet om former och normer för arbete som skapar mer innovativa och hållbara arbetsplatser och arbetsliv. Den kunskap som genereras om vilka behov och krav som arbete utomhus ställer på såväl fysiskt, ergonomiskt som teknologiskt stöd ska även ligga till grund för utvecklingen av en infrastruktur för mer varierade, kreativa och hälsofrämjande former och rum för arbete.

HUR?
”If you truly want to understand something, try to change it.” Detta citat av Kurt Lewin fångar väl kärnan i projektets ansats och metod. För att bli klokare på hur vi kan åstadkomma ett mer hållbart och innovativt arbetsliv testar vi att förändra rådande normer och former för arbete. Genomförandet bygger på ett gemensamt lärande, där former för att arbeta utomhus identifieras, testas och följs upp; i ett aktivt experimenterande, i interaktion mellan teori och praktik. Processen är uppbyggd kring ett antal lärmoduler och workshops där forskare och deltagare gemensamt utvecklar kunskap om arbetets former och normer. Deltagarnas erfarenheter följs upp via samtal och intervjuer under ett och ett halvt års tid och som stöd för kunskapandet har en app tagits fram där deltagarna löpande registrerar vad de gör och hur de upplever att arbeta utomhus.

VEM?
Projektet är ett kombinerat forsknings- och förändringsprojekt och bygger på delaktighet, arbete och vilja från många personer. Idén och upplägget, som fick sitt namn STICK UT redan 2010, har utvecklats av Charlotte Petersson, som numera har projektet som bas för sitt avhandlingsarbete inom Urbana studier, vid Malmö universitet. Under åren har idén berikats, stötts, blötts och spritts genom engagemang från ett antal – för projektet – helt centrala personer; inte minst från de forskare som numera utgör projektets ”Vetenskapliga råd” och ett antal chefer och anställda inom Malmö stad, varav flera idag är en del av projektorganisationen (se vilka som är involverade nedan). Projektets nuvarande form tog fart då Charlotte och den förre projektledaren från stadens sida, Linda Johansson, arbetade tillsammans som ISU-gränsgångare. Aktivt involverade är därutöver drygt femtio deltagare från kulturförvaltningen, miljöförvaltningen, fastighets- och gatukontoret, stadsbyggnadskontoret, samt HR-strategiska avdelningen som deltar i den gemensamma lärprocessen där normer synliggörs och former för att bedriva (kontors-) arbete utomhus identifieras, testas och följs upp.

I MEDIA.
I dessa reportage ges fler och lite olika bilder av projektet (i omvänd kronologisk ordning med den senaste först):

JUSEKs medlemstidning ”Karriär”
https://www.jusek.se/tidningenkarriar/artiklar/2018/7/pilotprojekt-utforskar-utekontorets-fordelar/

Skanskas kundtidning ”Flervärden”
http://www.mypaper.se/html5/customer/45/12076/?page=20

Suntarbetsliv.se
https://www.suntarbetsliv.se/forskning/fysisk-arbetsmiljo/malmo-testar-kontorsarbete-utomhus/

https://www.suntarbetsliv.se/artiklar/fysisk-arbetsmiljo/de-lamnar-kontoret-och-jobbar-ute/

Arbetsliv
https://www.prevent.se/arbetsliv/halsa/2018/utomhuskontor-testas-av-tjansteman-i-malmo/

Vision
https://vision.se/Medlem/tidningen-vision/arkiv/2018/maj/inne-att-jobba-ute/

Dagens ETC
https://www.etc.se/inrikes/sa-ska-kontorsarbetare-lockas-till-utomhusjobb

SVT Nyheter
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/sa-ska-kontorsrattorna-bli-utekatter

Radio – Vaken med P3 & P4
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2689&artikel=6939021

 

PROJEKTORGANISATIONEN
Beställargrupp

Pernilla Conde Hellman (ordf.) kulturdirektör
Per Hillbur, prorektor Malmö universitet
Anna Bertilson, fastighets- och gatudirektör
Rebecka Persson, miljödirektör
Christer Larsson, stadsbyggnadsdirektör
Lena Wetterskog Sjöstedt, chef för Kansliet för hållbar utveckling

Styrgrupp
Lena Wetterskog (ordf.) chef för Kansliet för hållbar utveckling
Linda Johansson, administrativ chef, Kulturförvaltningen
Per-Arne Nilsson, chef för strategiavdelningen, Miljöförvaltningen
Susanne Serenhov, chef för HR-avdelningen, Kulturförvaltningen
Johan Emanuelsson, chef för strategiska avdelningen, Stadsbyggnadskontoret
Patrik Widerberg, Chef för planeringsavdelningen, Gatukontoret
Carina Funeskog, Enhetschef, HR-strategiska avdelningen
Anna Tullberg, HR-chef, Stadsbyggnadskontoret

Vetenskapligt råd
Ebba Lisberg Jensen, docent i Humanekologi, Malmö universitet
Susanna Toivanen, professor i Sociologi, Mälardalens högskola
Christina Bodin Danielsson, postdoktor i Arkitektur, Kungliga Tekniska Högskolan
Cecilia Stenfors, post-doc i (Neuro-) Psykologi, Karolinska Institutet
Fredrika Mårtensson, docent i Miljöpsykologi, Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp
Eva Hoff, bitr. lektor i Psykologi, Lunds universitet
Per-Anders Hillgren, docent i Interaktionsdesign, Malmö universitet
Ann Light, professor i Design & Creative Technolgy, University of Sussex, UK

Projektgrupp
Charlotte Petersson, Malmö universitet – projektledare forskning
Heléne Westberg, Kulturförvaltningen – projektledare förändring
Ulrika Hybrant, Kulturförvaltningen – kommunikationsansvarig
Caroline Stenberg, Kulturförvaltningen – projektkoordinator/administrativt ansvarig
Olov Källgarn, Miljöförvaltningen – ansvarig deltagargrupp MF
Sverker Haraldsson, Gatukontoret – ansvarig deltagargrupp GK
Malin Johansson Tziampazis, Stadsbyggnadskontoret – ansvarig deltagargrupp SBK
Christoffer Frostgård, Kulturförvaltningen – ansvarig deltagargrupp KF
Terese Arnqvist, Gatukontoret – ansvarig deltagargrupp

Abstract [en]

WHAT?
Step Out Malmö is an interactive research project conducted in collaboration between the City of Malmö and Malmö University, with funding from the European Social Fund. The project is about developing a more innovative and sustainable working life by challenging current norms regarding work and it’s whereabouts and to explore different forms for working outdoors, in the urban nearby surroundings. At the core of the idea is that this exploration is best done through an active experimentation and joint learning process and knowledge creation in collaboration between research and practise.

WHY?
There are many good reasons for strengthening our relation to nature on a daily basis. Research is rich on results connecting outdoors and exposure to natural elements to positive effects upon wellbeing, restoration from stress, health in general, cognitive functioning, creativity and learning and more.  As a consequence of urbanisation there have never before been so many people living lives so separated from nature. The urban lifestyle entails that we spend more and more time indoors. The overriding aim of this research is to contribute to a more sustainable and innovative working life by exploring ways in which urban outdoor spaces can be integrated into everyday working life and to deepen our understanding of work forms and norms which can contribute to the wellbeing and functioning of humans at work. In today’s working life high demands are put on a growing number of us to be able to handle complex problems, many relations, generate new ideas, creative solutions and make well-grounded decisions. In spite of this, our ways of working seems rather unreflecting. Many of spend most of our time sedentary indoors at our work places in front of the computer, even though there is a voluminous scientific knowledge showing that this is not good for us and that there is a lot to gain from spending time outdoors. Apart from the potential positive effects from exposure to natural elements, the physical activity that work outdoors means (more or less) can be very important for our health and can also contribute to more creativity. Recent research shows that we think more divergent/creatively when in motion – an effect that is even stronger when it takes place outdoors.

WHICH FUNCTION?
Stick Ut Malmö aims at developing and spreading knowledge about both norms and forms of work with potential of contributing to a more sustainable and innovative working life; the main function being the orchestration of a learning process and the production of new knowledge. Apart from academic publications a handbook for outdoor office work will be produced within the project and the knowledge that is being generated will also to lay the ground for the development of an infrastructure (physical/ergonomic and technological) for more varied, creative and health-promoting work forms and spaces.

HOW?
”If you truly want to understand something, try to change it.” This quotation from Kurt Lewin captures the essence of the approach and method applied. In order to become wiser with regards to achieving a more sustainable and innovative working life we try to change existing norms and forms for work. The implementation builds upon a collaborative learning process where forms for bringing (office-) work outdoors is being identified, tried out and assessed; in an active experimentation, in interaction between theory and practise. The process is made up from a number of learning modules and workshops where researchers and participants develop knowledge together. The participants’ experiences are followed by various interviews over a one and a half year period and is also documented in a mobile app has been produced for the purpose, where the participants continuously register what they do and how they experience working outdoors.

WHO?
Stick Ut Malmö is a combined research- and change project and builds upon the participation, work and will from many people. The idea and the setup, which got it’s name already 2010, has been developed by Charlotte Petersson, who now has the project as the basis for her PhD-studies within Urban studies, at Malmö University. Through the years, the idea has been received, enriched and spread through the participation and dedication from a number of – for the project essential – people; not the least from the researchers who now constitute the project’s “Scientific Board” and a number of employees and directors at the City of Malmö, whereof many today are a part of the project organisation (se all who are involved below). The project’s current form took shape as Charlotte and Linda Johansson, the former project manager from the municipality, worked together as so called “Boundary Agents” for the Institute for Sustainable Urban Development. Moreover almost sixty participants from the Cultural Department, The City Planning Office, The Streets- and Parks Department, the Environmental Department, as well as the Strategic HR-department, are actively involved in the joint learning process about work forms and norms.

THE PROJECT ORGANISATION
Steering Committe

Pernilla Conde Hellman (chair) Cultural Director
Per Hillbur, Deputy Vice-Chancellor Malmö University
Anna Bertilson, Real estate, streets and parks Director
Rebecka Persson, Environmental Director
Christer Larsson, City Planning Director
Lena Wetterskog Sjöstedt, Director of The Sustainability Office

Managing group
Lena Wetterskog (chair) Director of The Sustainability Office
Linda Johansson, Administrative manager, The Cultural Department
Per-Arne Nilsson, Strategic Manager, The Environmental Departments
Annika Niehoff, HR-manager, The Cultural Department
Johan Emanuelsson, Strategic Manager, The City Planning Office
Patrik Widerberg, Planning Manager, The Real estate, streets and parks department
Carina Funeskog, Manager, HR-Strategic Department
Anna Tullberg, HR-Manager, The City Planning Office 

Scientific Board
Ebba Lisberg Jensen, Associate professor in Human Ecology, Malmö University
Susanna Toivanen, Professor in Sociology, Mälardalen University
Christina Bodin Danielsson, Associate professor in Architecture, Royal Institute of Technology
Cecilia Stenfors, Post-doc in (Neuro-) Psychology, Karolinska Institutet
Fredrika Mårtensson, Associate professor in Environmental Psychology, Swedish School of Agriculture
Per-Anders Hillgren, Associate professor in design and social innovation, Malmö University
Eva Hoff, Associate professor in Psychology, Lunds University
Ann Light, professor i Design & Creative Technolgy, University of Sussex, UK

Project group
Charlotte Petersson, Urban studies, Malmö University – Project manager Research
Heléne Westberg, The Cultural department – Project manager Change
Ulrika Hybrant, The Cultural department – Communication
Caroline Stenberg, The Cultural department – Project Coordinator
Olov Källgarn, The Environmental department coordinator
Sverker Haraldsson, Real estate, streets and parks cepartment coordinator
Malin Johansson Tziampazis, City planning office coordinator
Christoffer Frostgård, Cultural department coordinator
Terese Arnqvist, HR-Coordinator

IN MEDIA. (Only in Swedish)

JUSEKs medlemstidning ”Karriär”
https://www.jusek.se/tidningenkarriar/artiklar/2018/7/pilotprojekt-utforskar-utekontorets-fordelar/

Skanskas kundtidning ”Flervärden”
http://www.mypaper.se/html5/customer/45/12076/?page=20
 

Suntarbetsliv.se
https://www.suntarbetsliv.se/forskning/fysisk-arbetsmiljo/malmo-testar-kontorsarbete-utomhus/
 

https://www.suntarbetsliv.se/artiklar/fysisk-arbetsmiljo/de-lamnar-kontoret-och-jobbar-ute/

Arbetsliv
https://www.prevent.se/arbetsliv/halsa/2018/utomhuskontor-testas-av-tjansteman-i-malmo/
 

Vision
https://vision.se/Medlem/tidningen-vision/arkiv/2018/maj/inne-att-jobba-ute/
 

Dagens ETC
https://www.etc.se/inrikes/sa-ska-kontorsarbetare-lockas-till-utomhusjobb
 

SVT Nyheter
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/sa-ska-kontorsrattorna-bli-utekatter
 

Radio – Vaken med P3 & P4
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2689&artikel=6939021

Principal InvestigatorPetersson, Charlotte
Co-InvestigatorAdolfsson, Caroline
Co-InvestigatorPederson, Thomas
Co-InvestigatorBevelander, Pieter
Coordinating organisation
Malmö University, Faculty of Culture and Society (KS), Department of Urban Studies (US)
Period
2017-09-01 - 2019-08-31
Keywords [sv]
Arbetsmiljö, innovativt och hållbart arbetsliv, utomhus
Keywords [en]
Outdoors, innovation, sustainable work environment,
Identifiers
DiVA, id: project:2358

Search in DiVA

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar