Malmö University Publications
Change search
ExportLink to record
Permanent link

Direct link
BETA

Project

Project type/Form of grant
Project grant
Title [sv]
Sinnlighetens återkomst; att undersöka aisthesis
Title [en]
Making Sense of Aisthesis: The Return of Sensibility.
Abstract [sv]
Making Sense of Aisthesis: The Return of Sensibility griper in i en livlig internationell debatt om en samtida ”estetisk vändning”. Livsvärlden har ”estetiserats” i en aldrig tidigare sedd omfattning. Samtidigt har vårt sätt att betrakta världen påverkats av medier och teknologier som förstärker upplevelsen av ett nytt slags sinnlighet. Hur skall denna vändning förstås? Estetik handlar om varseblivning, dvs. om den mänskliga kroppens förmåga att via sinnena närma sig världen. ”Estetik” härleder sig till grekiskans aisthesis, ungefär varseblivning, sinnlig uppfattning. Hur förmedlar sinnena mellan människa och värld, kropp och medvetande, idéer och föremål? Hur skall man förklara förhållandet mellan sinnlig erfarenhet och moderna perceptionsteknologier? Vad händer med sinnena under moderniteten? Har de en samhällelig och politisk historia? Hur kan estetikens historia avläsas i den samtida konsten? På vilket sätt påverkar frågor om kön och sexualitet uppfattningen om estetikens väsen? Vi har för avsikt att undersöka hur större, kulturella skiften är intimt förknippade med estetikens historia. Våra delprojekt gör nedslag i en trehundraårig utveckling. Vi inleder med en undersökning av estetikstudiets etablering på 1700-talet, tar sedan vägen över 1800-talets realism och estetiseringen av litteraturen och konsten, för att så fortsätta till 1960-talets performance-konst och dess ifrågasättande av traditionell estetik. Avslutningsvis granskar vi vardagslivets estetisering i våra dagar. Historiseringen sker genom exempel på omvälvande kulturella skiften som också har en social och politisk betydelse. Estetiska uttryck blir här symptom på mer långtgående samhälleliga förändringar. Ett vidgat estetikbegrepp öppnar dörren för en ny form av samtida humanistisk reflexion som, hävdar vi, bör vara utpräglat tvärhumanistisk och mångvetenskaplig. På denna punkt anknyter vi till ett växande internationellt intresse för den sinnliga erfarenhetens natur och historia. Detta akademiska intresse har en särskild förankring i Östersjöregionen som har en särställning när det gäller det estetiska studiet. Den tyska tradition som sträcker sig från Baumgarten, Winckelmann och Kant fram till Welsch har systematiskt undersökt estetikens grunder. Men det finns ännu ett skäl: i Östersjöregionen märker man ett påfallande livaktigt intresse för ett vidgat estetikbegrepp. Därför menar vi att estetikstudiets särskilda plats i Östersjöländerna bör framhävas.
Abstract [en]
Making Sense of Aisthesis: The Return of Sensibility is a research project involving four scholars, Katarina Elam, Sara Danius, Cecilia Sjöholm and Sven-Olov Wallenstein, contributing to a vivid international debate concerning a contemporary ”aesthetic turn”. Our lifeworld has been aestheticized to an extraordinary degree, whilst at the same time our way of looking at the world has been affected by medias and technologies enhancing the experience of a new kind of sensibility. How are we to understand the aesthetic turn? The academic study of aesthetics is concerned with perception, i.e. the capacity of the human body to approach the world. ”Aesthetics” is referring to the Greek concept of aisthesis, referring to perception and sensibility. How do the sense mediate between man and world, body and consciousness, ideas and objects? How are we to explain the relation between the experience of sensibility and modern technologies of perception? What happens with the sense in modernity? Do they have a social and political history? In what way can we interpret the history of aesthetics through contemporary art? In what way do questions of sexuality and gender relate to theories of aesthetics? The research project Making Sense of Aisthesis: The Return of Sensibility intends to examine the relation between the history of the aesthetics as an academic discipline, and greater cultural and social shifts involving an impact of the senses. The project involves different parts, comprising isolating moments in a development spanning over three hundred years. To begin with, the establishment of the study of aesthetics during the 18th century is being examined, then the development of realism in the 19th century, and the asthetization of literature and art, continuing to the performance-art of the 60s and the development of a new aesthetic space, involving corporeality. Finally we intend to analyze the aesthetization of ordinary life in contemporary society, and its reliance on visual communication above all. The project aims to take particular interest in cultural shifts that carry a high social and political significance, thereby establishing its historical method. Aesthetic expression becomes a symptom of farreaching social and cultural change. An academic study of aesthetics that is interested in the history of sensibility, establishing a broad concept of aesthetics as aesthesis, will open for a new form of theoretical reflection in the humanities, calling for a pluralistic and interdisciplinary approach. On this point the project ties into a growing interest in the theoretical and historical study of the experience of sensibility. The academic discipline of aesthetics has a particular place in the countries surrounding the Baltic Sea. The German tradition stretching from Baumgarten, Winckelmann and Kant up to Welsch has examined the concept of aesthetics in a systematic manner. There is, however, another reason fo tying the project to the geographical region of the Baltic Sea: in several countries in this area there is a vivid interest in the continued study of the aesthetics tradition. The specific place of the study of aesthetics in the region of the academy Baltic Sea can be further developed.
Co-InvestigatorElam, Katarina
Principal InvestigatorSjöholm, Cecilia
Co-InvestigatorWallenstein, Sven-Olov
Co-InvestigatorDanius, Sara
Coordinating organisation
Södertörn University
Funder
Period
2009-01-01 - 2011-12-31
Keywords [sv]
Östersjö- och Östeuropaforskning
Keywords [en]
Baltic and East European studies
National Category
Philosophy
Identifiers
DiVA, id: project:1904Project, id: A068-2008_OSS

Search in DiVA

Philosophy

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar