Malmö University Publications
Change search
ExportLink to record
Permanent link

Direct link
BETA

Project

Project type/Form of grant
EU grant
Title [sv]
Reflektioner kring fertilitet och familjeplanering i olika livsskeden
Title [en]
Reflections on fertility and family planning in different stages of life
Abstract [sv]

Stora förändringar har skett inom området reproduktiv hälsa och familjeplanering under det senaste århundradet. Effektiva preventivmedel och teknik för assisterad befruktning har utvecklats och tillgängliggjorts, samtidigt som föräldraförsäkring införts och utvidgats för att underlätta för människor att kombinera förvärvsarbete med familjeliv.

Från att fertiliteten varit som högst bland personer med låg inkomst och utbildning är den idag som lägst för denna socioekonomiska grupp. Den totala fertiliteten i Sverige har pendlat upp och ner i takt med låg- och högkonjunkturer, men har länge legat under ersättningsnivån (2.1 barn per kvinna). Barnafödandet sker i allt senare åldrar, framför allt hos högutbildade, och idag får personer sitt första barn i genomsnitt fem år senare än på 1970-talet. På grund av den ökade medelåldern får personer idag sina barn med kortare intervall än tidigare och allt fler behöver få hjälp med assisterad befruktning. Samtidigt visar studier att många individer har begränsade kunskaper om fertilitet, men stor tilltro till reproduktiv teknik.

Det övergripande syftet med projektet är att få fördjupade kunskaper om hur personer i olika åldrar tänker, och hur de tidigare har tänkt, kring fertilitet och familjebildning. Genom att intervjua personer från olika generationer och i olika stadier i livet vill vi öka förståelsen för vilken information och vilka faktorer som har betydelse för människors attityder och beslutstagande kring reproduktion. Ytterligare ett syfte är att ringa in vilka myter kring fertilitet som cirkulerar i samhället. På så vis kan vi få ett bättre underlag för att utforma riktade insatser med avsikt att öka befolkningens kunskaper kring fertilitet, vilket förhoppningsvis bidrar till att fler människor i reproduktiv ålder kan ta informerade beslut kring sin reproduktiva framtid.

Publicerade artiklar inom projektet

Bodin Maja, Holmström Charlotta, Plantin Lars, Schmidt Lone, Ziebe Søren, Elmerstig Eva (2021) “Preconditions to parenthood: changes over time and generations”, Reproductive Biomedicine & Society Online, 2021 May 14;13:14-23.  doi: 10.1016/j.rbms.2021.03.003. eCollection 2021 Aug.

Bodin Maja, Plantin Lars, Schmidt Lone, Ziebe Søren, Elmerstig Eva (2021) “The pros and cons of fertility awareness and information: a generational, Swedish perspective”, Human Fertility (Camb). 2021 Aug 22;1-10. doi: 10.1080/14647273.2021.1968045. Online ahead of print.

Abstract [en]

Major changes have taken place in the field of reproductive health and family planning in the last century. Effective contraceptive methods and assisted reproductive technology (ART) have been developed and made available, while parental insurance has been introduced and expanded to make it easier for people to combine work and family. From the fact that fertility has been highest among people with low income and education, it is currently the lowest for this socio-economic group. The total fertility in Sweden has fluctuated in relation to the economic situation, but has long been below the level of replacement (2.1 children per woman).

Childbirth takes place at later ages, especially among the highly educated, and today people have their first child on average five years later than in the 1970s. Because of the increased age, people today have their children with shorter intervals than before and more people use ART to become pregnant. At the same time, studies show that many individuals have limited fertility awareness but great confidence in reproductive technology.

The overall purpose of our project is to gain in-depth knowledge of how people of different ages reason about fertility and family planning. By interviewing people from different generations and stages of life, we want to increase the knowledge of which factors that are important for people's attitudes and decision-making in regards to reproduction. Another purpose is to identify which fertility myths that circulate in society. In this way, we can design better interventions to increase people’s knowledge about fertility, which hopefully contributes to more people in reproductive age being able to make informed decisions about their reproductive future.

Publications

Bodin Maja, Holmström Charlotta, Plantin Lars, Schmidt Lone, Ziebe Søren, Elmerstig Eva (2021) “Preconditions to parenthood: changes over time and generations”, Reproductive Biomedicine & Society Online, 2021 May 14;13:14-23.  doi: 10.1016/j.rbms.2021.03.003. eCollection 2021 Aug.

Bodin Maja, Plantin Lars, Schmidt Lone, Ziebe Søren, Elmerstig Eva (2021) “The pros and cons of fertility awareness and information: a generational, Swedish perspective”, Human Fertility (Camb). 2021 Aug 22;1-10. doi: 10.1080/14647273.2021.1968045. Online ahead of print.

Co-InvestigatorBodin, Maja
Co-InvestigatorPlantin, Lars
Co-InvestigatorElmerstig, Eva
Co-InvestigatorHolmström, Charlotta
Coordinating organisation
Malmö University
Funder
Period
2019-01-01 - 2021-12-31
National Category
Social Work
Identifiers
DiVA, id: project:2746

Search in DiVA

Social Work

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar