Malmö University Publications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Publications (6 of 6) Show all publications
Fransson, J., Lindhagen, A., Greiff, M. & Vasiljevic, Z. (2019). Slutrapport från projektet Tillgängliggörande av forskningsdata - lokal funktion för arbetet gentemot Svensk Nationell Datatjänst. Malmö universitet
Open this publication in new window or tab >>Slutrapport från projektet Tillgängliggörande av forskningsdata - lokal funktion för arbetet gentemot Svensk Nationell Datatjänst
2019 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Projektets syfte var att etablera en funktion och att införa ett arbetssätt kring tillgängliggörande av forskningsdata, samt att förankra tillgängliggörandet av forskningsdata i ledning och forskning. Det betyder även att projektet syftade till att upprätta en lokal DAU senast 2020 som en del av den nationella infrastrukturen som erbjuds genom SND. Projektet var en fortsättning på Malmö högskolas deltagande i SND:s pilotprojekt.

Place, publisher, year, edition, pages
Malmö universitet, 2019
Series
Skrifter från Malmö högskolas bibliotek ; 10
National Category
Information Studies
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-41964 (URN)10.24834/maulib/2019/10 (DOI)
Available from: 2021-04-23 Created: 2021-04-23 Last updated: 2022-09-19Bibliographically approved
Fransson, J., Kjellberg, S., Sedvall, K., Tengstam, O., Tapia Lagunas, P., du Toit, M., . . . Höie, H. (2017). På väg mot ett forskarstöd kring hantering och tillgängliggörande av forskningsdata: Slutrapport från biblioteksprojektet Tillgängliggörande av forskningsdata 2016 (ed.). Malmö högskolas bibliotek
Open this publication in new window or tab >>På väg mot ett forskarstöd kring hantering och tillgängliggörande av forskningsdata: Slutrapport från biblioteksprojektet Tillgängliggörande av forskningsdata 2016
Show others...
2017 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Malmö högskolas bibliotek, 2017. p. 51
Series
Skrifter från Malmö högskolas bibliotek ; 8
Keywords
forskningsdata, forskningsstöd, bibliotek, arkiv
National Category
Humanities and the Arts
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-12878 (URN)10.24834/mahlib/2017/8 (DOI)22207 (Local ID)22207 (Archive number)22207 (OAI)
Available from: 2020-02-29 Created: 2020-02-29 Last updated: 2022-12-08Bibliographically approved
Fransson, J., Tapia Lagunas, P., du Toit, M. & Kjellberg, S. (2016). Developing integrated research data management support in close relation to doctoral students’ research practices (ed.). In: (Ed.), Proceedings of the 79th ASIS&T Annual Meeting: . Paper presented at Annual Meeting of the Association for Information Science and Technology, Copenhagen, Denmark (October 14-18) (pp. 1-4). International Association of Computer Science and Information Technology Press
Open this publication in new window or tab >>Developing integrated research data management support in close relation to doctoral students’ research practices
2016 (English)In: Proceedings of the 79th ASIS&T Annual Meeting, International Association of Computer Science and Information Technology Press, 2016, p. 1-4Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

The quest for open research data is the driving force behind the development of the whole area of research data management practices. We, as a university library, offer and develop support to researchers and doctoral students. Based on the result of a web survey submitted to all researchers at Malmö University, and the knowledge that doctoral students are on their way of forming their individual research practices, we have made doctoral students our first target group for specific seminars and workshops promoting conscious research data management practices. We will organise these seminars and workshops, which both take into account the general aspects of research data management and the discipline specific practices, so as to develop integrated research data management support in close relation to doctoral students’ research practices.

Place, publisher, year, edition, pages
International Association of Computer Science and Information Technology Press, 2016
Series
Proceedings of the Annual Meeting of the Association for Information Science and Technology, ISSN 0044-7870 ; 53
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-10498 (URN)21502 (Local ID)21502 (Archive number)21502 (OAI)
Conference
Annual Meeting of the Association for Information Science and Technology, Copenhagen, Denmark (October 14-18)
Available from: 2020-02-29 Created: 2020-02-29 Last updated: 2022-12-08Bibliographically approved
Fransson, J. & Kjellberg, S. (2016). Forskningsdata: ett biblioteks läranderesa i de internationella, nationella och lokala landskapen (ed.). InfoTrend, 69(1/2), 41-48
Open this publication in new window or tab >>Forskningsdata: ett biblioteks läranderesa i de internationella, nationella och lokala landskapen
2016 (Swedish)In: InfoTrend, ISSN 1653-0225, Vol. 69, no 1/2, p. 41-48Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
Abstract [sv]

Malmö högskolas bibliotek har under flera år gradvis arbetat alltmer med forskningsdatafrågor. Efter en intern fortutbildning inom ansvarigt team på biblioteket har arbetet fördjupats i projektform. En enkät till högskolans forskare gav en nulägesbild, erfarenheter av och syn på forskningsdatafrågor med fokus på öppet tillgängliggörande, samt kunskap om i vilka frågor mer stöd och kunskap behövdes. Biblioteket deltar också i Svensk Nationell Datatjänsts (SND) pilotprojekt. Deltagandet har inneburit kompetensutveckling på flera sätt, genom undervisning, diskussioner och i möten med forskare. Nästa steg är att ta fram förslag på hur biblioteket kan organisera det fortsatta arbetet med stöd till forskningsdatahantering.

Place, publisher, year, edition, pages
Svensk förening för informationsspecialister, 2016
Keywords
research data
National Category
Humanities and the Arts
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-1119 (URN)22095 (Local ID)22095 (Archive number)22095 (OAI)
Note

Article, Magazine

Available from: 2020-02-27 Created: 2020-02-27 Last updated: 2022-12-08Bibliographically approved
Fransson, J. & Kjellberg, S. (2016). Stöd för forskningsdatahantering: Malmö högskolas bibliotek 2017 (ed.). In: (Ed.), : . Paper presented at IFFIS, Stockholm, Sweden (7 november 2016). Malmö högskola, Biblioteket
Open this publication in new window or tab >>Stöd för forskningsdatahantering: Malmö högskolas bibliotek 2017
2016 (Swedish)Conference paper, Poster (with or without abstract) (Other academic)
Abstract [sv]

Vilken roll har forskningsdata i förhållande till forskningsinformation? Detta undersöks i ett pågående projekt vid Malmö högskola. Syftet är att öka förståelsen för och kunskapen om hur biblioteket, med sin kompetens inom vetenskaplig kommunikation, kan stödja forskare i hantering av forskningsdata. Underlaget bygger bland annat på en enkät till högskolans forskare samt på erfarenheter som gjorts inom ett pilotprojekt tillsammans med SND.

Place, publisher, year, edition, pages
Malmö högskola, Biblioteket, 2016
Keywords
Forskningsdata
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-10515 (URN)21517 (Local ID)21517 (Archive number)21517 (OAI)
Conference
IFFIS, Stockholm, Sweden (7 november 2016)
Available from: 2020-02-29 Created: 2020-02-29 Last updated: 2022-12-08Bibliographically approved
Fransson, J., Tapia Lagunas, P., du Toit, M. & Kjellberg, S. (2016). Tillgängliggörande av forskningsdata: nulägesbeskrivning samt rekommendationer för uppbyggnad av stöd till högskolans forskare (ed.). Malmö högskolas bibliotek
Open this publication in new window or tab >>Tillgängliggörande av forskningsdata: nulägesbeskrivning samt rekommendationer för uppbyggnad av stöd till högskolans forskare
2016 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Biblioteket har genomfört ett internt projekt med syftet att få en bättre bild av nuläget kring forskningsdatahantering för att utveckla ett adekvat stöd till forskningen och forskarna. Rapporten innehåller en redovisning av en enkät till högskolans forskare, en utblick kring dataarkiv för tillgängliggörande av data och en diskussion kring roller vid tillgängliggörande av data. Rapporten avslutas med rekommendationer kring stödet till högskolans forskare baserat på ett antal identifierade frågeställningar. Tillgängliggörande av forskningsdata är komplext. Inte minst eftersom de data som ska tillgängliggöras bygger på forskning som är komplex. Högskolans forskares syn på frågan är central för utvecklingen av bibliotekets verksamhet. Områdets komplexitet innebär en rad frågor som framförallt behöver diskuteras på fakulteterna och mellan forskare. Bakgrunden är bland annat Vetenskapsrådets förslag till nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig information (Vetenskapsrådet, 2015a) och högskolans inspel till forskningspropositionen 2015 (Jönsson, 2015). En enkät skickades ut till högskolans samtliga forskare (ca 600) i december 2015. Svarsfrekvensen blev 27 % (n=164). Ett engagemang i frågorna är synligt i kommentarerna som lämnats. Den aktuella bilden är att en majoritet av de som svarat använder öppen eller delad data, likaså delar en majoritet forskningsdata informellt, men bara enstaka har öppet tillgängliggjort data till exempel via ett dataarkiv. Mer kunskap och stöd efterlyses i alla aspekter kring öppna forskningsdata. I kommentarerna framkommer en krock mellan forskningsetiska och juridiska aspekter, till exempel skydd av data gentemot data som allmän handling. Bland svaren och kommentarerna i enkäten märks också en viss oro, både på temat "min data” och för mer administration som kommer att uppta forskningstid. Lagstiftningen är viktig, allt kan inte tillgängliggöras. Öppet tillgängliggörande sker först när data bedömts möjlig att göra öppen. En annan relevant aspekt som inte kommit upp i enkäten är om all forskningsdata är värd besväret att tillgängliggöra, vem kan ha nytta av den? Det råder också en viss begreppsförvirring i svaren, kring tillgängliggörande kontra arkivering och data kontra publikationer. Men också kring vad forskningsdata innebär för olika forskare. För somliga är begreppet helt naturligt, andra använder källmaterial eller empiri. En del samlar inte in material utan genererar data utifrån beräkningsmodeller. I bred bemärkelse är data mer än det som samlas in, det kan också vara annan output från forskningsprocessen än rena publikationer, som enskilda illustrationer eller en presentation. Tjänster för tillgängliggörande och roller vid tillgängliggörande har i rapporten översiktligt beskrivits, men behöver fördjupas och formaliseras. Högskolans kommande e-arkiv kan utgöra en central funktion vid tillgängliggörande, speciellt om en nationell plattform för öppna forskningsdata skapas. Tillgängliggörande och arkivering av forskningsdata är två likartade, men skilda processer. I vissa fall kan arkiverad data tillgängliggöras rakt av, till exempel data från viss naturvetenskaplig forskning, i andra fall kan data behöva anonymiseras eller på annat sätt anpassas. Alla data kanske inte lämpar sig för tillgängliggörande. Datahanteringsplaner kan vara ett centralt redskap, både före, under och efter avslutat forskningsprojekt. Väl kurerad data är lättare att arkivera och tillgängliggöra. Vad krävs för att data ska bli användbar för andra? Ett svar är att en långsiktighet krävs och att resurser för datahantering behöver inkluderas i ansökningar och projektplaner. Vetenskapsrådets förslag till nationella riktlinjer för öppen tillgång behöver spridas mer eftersom det kommer påverka alla forskare. Hur information och kommunikation om det ska läggas upp är beroende av om och i så fall hur förslaget kommer att se ut i regeringens kommande forskningsproposition. Men med tanke på att detta inte är en nationell fråga, utan internationell, och att EU är starkt pådrivande i öppenhetens riktning så kan högskolan troligen räkna med att någon form av krav på öppen tillgång till forskningsdata kommer från regeringen. Ett antal behov har identifierats som resulterar i rekommendationer för vad som behöver byggas upp i stödet kring tillgängliggörande av forskningsdata. Under 2016 kommer ett pilotprojekt tillsammans med Svensk Nationell Datatjänst (SND) att genomföras vid högskolan. SND är en nationell forskningsinfrastruktur som kommer förändra sin roll och där lärosätesbiblioteken kommer att bli noder i stödet för tillgängliggörande av forskningsdata. Biblioteket kommer i projektet tillsammans med bland annat arkivet och ett par forskare utforska de processer som krävs för tillgängliggörande av forskningsdata.

Place, publisher, year, edition, pages
Malmö högskolas bibliotek, 2016. p. 52
Series
Skrifter från Malmö högskolas bibliotek ; 6
Keywords
forskningsdata, öppet tillgänglig forskningsdata, biblioteksservice, forskarstöd, vetenskaplig kommunikation, forskarpraktiker
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-12862 (URN)10.24834/2043/20266 (DOI)20266 (Local ID)20266 (Archive number)20266 (OAI)
Available from: 2020-02-29 Created: 2020-02-29 Last updated: 2022-12-08Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-8019-265X

Search in DiVA

Show all publications