Malmö University Publications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Eriksson-Sjöö, Tina
Publications (10 of 10) Show all publications
Fresko, B., Rubinstein Reich, L., Eriksson Sjöö, T. & Sild Lönroth, C. (2013). Developing narratives as a pedagogical approach to fostering professional interpersonal competences (ed.). Studies in Educational Evaluation, 39(4), 232-239
Open this publication in new window or tab >>Developing narratives as a pedagogical approach to fostering professional interpersonal competences
2013 (English)In: Studies in Educational Evaluation, ISSN 0191-491X, E-ISSN 1879-2529, Vol. 39, no 4, p. 232-239Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The study examined a project aimed at helping students develop professional interpersonal skills.Groups of university students in social work, teacher training, and a student mentoring program for children at-risk participated in seminars where they developed narratives derived from personal experience in interaction with others. The theoretical framework for the project was inspired by the idea of ‘‘stories to live by’’ developed by Clandinin and Connelly. Data for the study were collected from questionnaires, interviews, and focus groups. Results indicated that narrative-building activities, when implemented in a structured and consistent manner, can contribute to improving empathy and perspective-taking abilities, developing self-knowledge, and enhancing communication skills.

Place, publisher, year, edition, pages
Elsevier, 2013
Keywords
Empathy, Narrative building, Perspective taking, Professional education, Program evaluation
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-4268 (URN)10.1016/j.stueduc.2013.09.004 (DOI)000209324000006 ()2-s2.0-84888836480 (Scopus ID)16449 (Local ID)16449 (Archive number)16449 (OAI)
Available from: 2020-02-28 Created: 2020-02-28 Last updated: 2024-02-05Bibliographically approved
Eriksson-Sjöö, T., Cederberg, M., Östman, M. & Ekblad, S. (2012). Quality of life and health promotion intervention: a follow up study among newly-arrived Arabic-speaking refugees in Malmö, Sweden (ed.). International Journal of Migration, Health and Social Care, 8(3), 112-126
Open this publication in new window or tab >>Quality of life and health promotion intervention: a follow up study among newly-arrived Arabic-speaking refugees in Malmö, Sweden
2012 (English)In: International Journal of Migration, Health and Social Care, ISSN 1747-9894, E-ISSN 2042-8650, Vol. 8, no 3, p. 112-126Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Purpose – This study aims to illuminate self-perceived health-related quality of life (HRQoL) among newly-arrived Arabic-speaking refugees in Malmo¨ , Sweden participating in a specific group Health Promotion activity. Design/methodology/approach – Data consist of questionnaires, observations and oral evaluations in groups. Questions about HRQoL was measured by EQ-5D self-assessment containing five dimensions and three response options of severity, including a visual analog health rating scale. Participants’ sleep patterns were measured by a sleep and recovery questionnaire with questions about sleep quality and sleep quantity. Findings – The results show that disturbed sleep relates to EQ-5D variables and to health rating scores. Moreover, there are changes over time and participants’ perceptions of their health and quality of life in most EQ-5D variables have significantly increased after the end of activity. In the variables pain and depression an improvement remains even at second follow up and health rating scores are higher at both follow ups relative to what it was originally. Sleep and recovery problems were perceived as less difficult at the course completion and second follow up. Research limitations/implications – Because of practical and ethical reasons there is an absence of a control group in this study. Practical implications – The paper includes implications for education in medicine, health care and social work, for the design of the refugee reception programs and for the inter-professional collaborations. Originality/value – The paper shows that health promotion interventions in group setting in the first stage of resettlement turn out to be useful according to HRQoL and knowledge of the health care system. Keywords Health promotion, Refugees, Arabic-speaking, Health-related quality of life, Sweden, Immigration, Health care

Place, publisher, year, edition, pages
Emerald Group Publishing Limited, 2012
Keywords
Health promotion, Refugees, Arabic-speaking, Health-related quality of life, Sweden, Immigration, Health care
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-4707 (URN)10.1108/17479891211267302 (DOI)000217571200001 ()2-s2.0-84866430401 (Scopus ID)15042 (Local ID)15042 (Archive number)15042 (OAI)
Available from: 2020-02-28 Created: 2020-02-28 Last updated: 2024-02-05Bibliographically approved
Eriksson-Sjöö, T. (2012). Utmaningar och bemötande i flyktingmottagandet (ed.). (Licentiate dissertation). Malmö högskola, Hälsa och samhälle
Open this publication in new window or tab >>Utmaningar och bemötande i flyktingmottagandet
2012 (Swedish)Licentiate thesis, comprehensive summary (Other academic)
Abstract [sv]

Syfte: Det övergripande syftet med denna licentiatavhandling är att beskriva resultat från en kartläggning av hälsosituationen hos nyanlända flyktingar som genomgår SFI studier samt att belysa den självskattade hälsorelaterade livskvalitet som arabisktalande deltagare i en specifik hälsofrämjande gruppaktivitet (Hälsoskola) beskriver före, efter samt vid en sexmånaders uppföljning av aktiviteten. Design, metod, urval: Urvalet deltagare i delstudie I var nyanlända arabisktalande flyktingar bosatta i Fosie stadsdel i Malmö och som deltog i SFI utbildning. Undersökningsgruppen bestod av sammanlagt 67 personer, 52 procent män och 48 procent kvinnor. Datainsamlingen genomfördes med hjälp av frågeformulär innehållande frågor om familj och anhöriga, nätverk och service, svenskundervisning och delaktighet, introduktion och hjälpbehov samt om sömn och återhämtning. I delstudie II bestod urvalet av arabisktalande nyanlända flyktingar som genomgick en sju veckors Hälsoskola som en del i sin introduktionsplanering. Dataunderlag bestod av kvalitativa data inhämtat vid deltagande observationer och muntliga grupputvärderingar med 65 kursdeltagare. Därutöver besvarades ett frågeformulär för självskattning av hälsorelaterad livskvalitet samt om sömn och återhämtning. Frågeformuläret besvarades vid kursstart, kursavslutning samt sex månader efter kursens slut. Respondenter i denna del var 39 kursdeltagare som besvarat samtliga tre frågeformulärsomgångar. Därutöver innehåller avhandlingen en artikel vars syfte är att beskriva kursen/metoden Hälsoskola, dess bakgrund och teoretiska kopplingar samt den samverkansprocess som utvecklats mellan professionella aktörer och brukare. Resultat: I delstudie I rapporterade respondenterna hög förekomst av sömn- och trötthetsbesvär. Sextioåtta procent av respondenterna hade sömnproblem motsvarande hälften av veckans dagar. Något färre 43 % rapporterade regelbundna besvär med sömnighet, till exempel att man nickade till under dagen. Fyrtioen procent (män 36 %, kvinnor 50 %) uppfyllde kraven för klinisk insomni baserat på att respondenterna hade både sömnbesvär och trötthetsbesvär under minst hälften av veckans dagar. Därutöver upplevde drygt 80 % av samtliga stor oro över sin familj eller andra anhöriga i hemlandet. Många kände sig isolerade och ensamma, hade svårt att få kontakter med föreningsliv, få tillgång till platser för kulturella aktiviteter, för religionsutövning och för sportaktivitet. Många upplevde också svårighet att få tillgång till hälso- och sjukvård samt tandvård. I utbildningssituationen upplevde drygt hälften stora svårigheter att förstå vad läraren sade och 68 % hade svårt att hinna med i tempot på lektioner. Drygt 64 % rapporterade koncentrationssvårigheter, de hade problem att förstå hemuppgifter liksom att kunna göra hemuppgifter i lugn miljö. För många respondenter rådde oklarhet om introduktionsplanen och cirka hälften av dem hade velat få mera hjälp av sin introduktionshandläggare med läkar- och sjukvårdskontakter samt med sin bostadssituation. I den kvalitativa delen av delstudie II vars syfte var att belysa de viktigaste frågorna från deltagarnas synvinkel, utkristalliserade sig fyra kategorier: 1) Fördjupningsfrågor beträffande innehåll i kursen/Hälsoskolan. 2) Kommentarer angående form och struktur på kursen/Hälsoskolan. 3) Vilka av kursdeltagarnas ”behovsområden” som kursen/Hälsoskolan täcker in och vilka områden som saknas? 4) Vad kursdeltagarna önskar få framfört till administratörer, beslutsfattare och politiker. I den kvantitativa uppföljningsstudien framkom att deltagarna upplevde en hög grad av sömn och koncentrationsproblematik vid kursstart. Denna problematik var betydligt mindre vid kursens avslutning och förändringen kvarstod vid uppföljning sex månader senare. Det framkom även att sömnproblematik var relaterad till de fem variablerna av hälsorelaterad livskvalitet;( rörlighet, aktivitet, egenvård, smärta och oro/depression) och till upplevelsen av det allmänna hälsotillståndet. Angående variablerna smärta och oro/depression kvarstod en signifikant förändring både vid uppföljning ett och vid uppföljning två sex månader efter kursavslut. Både män och kvinnor bedömde sitt allmänna hälsotillstånd som signifikant bättre vid båda uppföljningarna jämfört med vid kursstart, men förändringen var störst beträffande kvinnorna. Konklusion: De sammantagna resultaten visar att det finns en hög fysisk och psykisk ohälsoproblematik i den undersökta populationen med avseende på deras självskattade hälsa. Denna problematik har ett nära samband med sömn och koncentrationsproblem och får även konsekvenser för de nyanländas dagliga aktiviteter och etablering i det nya samhället. Det framkommer ett stort behov av hjälp från hälso- och sjukvården men också en brist på tillit till detsamma, bland annat beroende på svårtillgänglighet och brist på professionella tolkar. Å andra sidan visar resultaten i denna licentiatavhandling att mottagningssystemet med noga överlagda insatser kan åstadkomma betydande positiva förändringar för gruppen nyanlända flyktingar. Den självupplevda hälsorelaterade livskvaliteten för deltagare i kursen Hälsoskola visade på signifikanta förändringar inom de undersökta aspekterna för gruppen som helhet vid kursslut och vid senare uppföljning. De reella faktiska kunskaperna inom egenvård och om det svenska hälso- och sjukvårdssystemet hade ökat betydligt vid kursavslut. Nämnda effekter kan även få positiva följdverkningar för nästa generation och andra personer i kursdeltagarnas nära omgivning.

Abstract [en]

Aim: The overall aim of this thesis is to describe the results of a survey of the health situation of newly-arrived refugees attending a course in Swedish for Immigrants (SFI) (study I) and elucidate the self-rated health-related quality of life that Arabic-speaking participants in a spe-cific health-promoting group activity (Health School) report before, immediately after and at a six-month follow-up of that activity (study II). Design, method, sample: The sample in study I comprised newly-arrived Arabic-speaking refugees living in the Malmö district of Fosie who were attending a SFI course. A total of 67 persons participated, 52 per cent men, 48 per cent women. Data were collected with the aid of a questionnaire with both open-ended and closed alternative responses about family and relatives, networks and services, Swedish language lessons and participation, introduction and needs, sleep and recovery. In study II the sample comprised newly-arrived Arabic-speaking refu-gees who attended a seven-week Health School as a part of their intro-ductory planning. The study was based on qualitative data obtained by participatory observation and oral group evaluations with 65 course participants. In addition, we used a questionnaire with closed response alternatives for self-rating health-related quality of life, including sleep and recovery. The questionnaire was administered at the beginning and end of the group activity as well as six months after the end. This sam-ple comprised 39 participants in the group activity who responded to the questionnaire on all three occasions. Furthermore, the thesis contains an article describing the Health School group activity/method, its background and theoretical links, as well as the collaborative process that developed between professionals and re-cipients. Results: The respondents in study I reported a high frequency of sleep- and fatigue-related complaints. Sleep disturbances on the equivalent of every other day were reported by 68 per cent and somewhat fewer, 43 per cent, reported regular problems with drowsiness, for instance drop-ping off during the day. Criteria for clinical insomnia were met by 41 per cent (36 per cent of the men, 50 per cent of the women), based on the combination of sleep disturbance and complaints of fatigue at least every other day. In addition, over 80 per cent of the sample experienced great anxiety about their family or other relatives in their home country. Many felt isolated and lonely, found it hard to get in touch with associations, have access to places for cultural activities, practicing religion and participating in sports. Many also experienced difficulties in gaining access to health care and dental care. In the educational situation (SFI), more than half had great difficulty in understanding what the teacher said and 68 per cent found it hard to keep up with the pace of the lessons. More than 64 per cent reported difficulties with concentration, problems with understanding homework and being able to do homework in a calm environment. Many respondents were uncertain about the introductory plan and roughly half had wanted their introductory officer to be more helpful in contacts with health care, including doctors, and housing matters. The qualitative part of study II, which aimed to elucidate the most im-portant issues according to the participants, gave rise to four categories: 1) More in-depth issues concerning the content of the group activi-ty/Health School, 2) Comments on the form and structure of the group activity/Health School, 3) Which of the participants’ “needs” were cov-ered by and which were missing, and 4) What the participants wanted to convey to administrators, decision-makers and politicians. The quantitative follow-up study showed that when the group activity started, the participants experienced a high degree of problems with sleep and concentration. Such problems were considerably less frequent at the end of the activity and this change persisted six months later. Moreover, the sleep disturbances were related both to the five variables of the health-related quality of life (mobility, activity, self-care, pain and anxiety/depression) and to the perception of general health. The variables pain and anxiety/depression showed significant improvements at the end of the activity as well as six months later. Men as well as women rated their general health as significantly improved at both follow-ups compared with baseline; the change was greatest for women. Conclusions: Taken together, the results show that in terms of self-rated health, the studied population has a high degree of problems with physical and mental ill-health. These problems are closely related to problems with sleep and concentration, besides having consequences for the newly-arrived persons’ daily activities and for settling in the host country. A great need of assistance from health care emerges, as well as a lack of trust in this, partly due to difficulty of access and a lack of professional interpreters. At the same time, the findings in this thesis show that the reception sys-tem with evidence-based inputs can achieve considerable positive changes for newly-arrived refugees. The self-rated health-related quality of life for participants in the group activity/Health School showed that for the group as a whole, the studied aspects had improved significantly both by the end of the activity and at the six-month follow-up. Proper actual knowledge about self-care and the Swedish health care system had increased significantly by the end of the activity. These effects can also have positive consequences for the next generation and others close to the participant. The group activity needs to be tested with other language groups of newly-arrived in order to warrant general conclusions.

Place, publisher, year, edition, pages
Malmö högskola, Hälsa och samhälle, 2012. p. 130
Series
FoU-rapport, ISSN 1650-2337 ; 3
Keywords
Health promotion, Refugees, Arabic-speaking, Health-related quality of life (HRQoL), Health and medical care, Migration
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-7375 (URN)14341 (Local ID)978-91-7104-444-0 (ISBN)14341 (Archive number)14341 (OAI)
Available from: 2020-02-28 Created: 2020-02-28 Last updated: 2022-06-27Bibliographically approved
Eriksson-Sjöö, T. & Ekblad, S. (2010). Hälsoskola för nyanlända flyktingar (ed.). In: Jenny Malmsten (Ed.), Jenny Malmsten (Ed.), Migrationens utmaningar inom hälsa, omsorg och vård: (pp. 33-52). : Stadskontoret, Malmö stad
Open this publication in new window or tab >>Hälsoskola för nyanlända flyktingar
2010 (Swedish)In: Migrationens utmaningar inom hälsa, omsorg och vård / [ed] Jenny Malmsten, Stadskontoret, Malmö stad , 2010, p. 33-52Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stadskontoret, Malmö stad, 2010
Series
FoU-rapport / Stadskontoret, ISSN 1654-5621 ; 2
Keywords
flykting, hälsoprevention, egenvård, postmigrationstress, SUSA
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-8852 (URN)12115 (Local ID)978-91-86631-01-7 (ISBN)12115 (Archive number)12115 (OAI)
Note
Chapter in ReportAvailable from: 2020-02-28 Created: 2020-02-28 Last updated: 2022-06-27Bibliographically approved
Eriksson-Sjöö, T., Ekblad, S. & Kecklund, G. (2010). Hög förekomst av sömnproblem och trötthet hos flyktingar på SFI: konsekvenser för inlärning och hälsa (ed.). Socialmedicinsk Tidskrift, 87(4), 302-309
Open this publication in new window or tab >>Hög förekomst av sömnproblem och trötthet hos flyktingar på SFI: konsekvenser för inlärning och hälsa
2010 (Swedish)In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 87, no 4, p. 302-309Article in journal (Refereed)
Abstract [sv]

Sextiosju flyktingar (52 % män och 48 % kvinnor), som påbörjat svenska för invandrare (SFI) besvarade Karolinska sömn- och återhämtningsformulär och som var översatt/tillbakaöversatt till arabiska. Insomnirelaterade sömnbesvär var extremt hög hos deltagarna och liknar svenskt referensmaterial som har symtom på utbrändhet. Utbrändhet är en dold stressfaktor för ohälsa och försvårar SFI-inlärning, inträde på arbetsmarknad och övrig integration i det svenska samhället. Hälsofrämjande flyktingmottagandet behöver utveckla och kvalitetssäkra metoder, t ex kognitivt beteendeinriktad hälso/sömnskola som förebygger och tidigt upptäcker nyanlända flyktingars sömn- och koncentrationssvårigheter. De hinder som finns för nyanlända flyktingar att ta sig in på arbetsmarknaden måste tas på allvar, för att den politik med fokus på ”arbetslinjen” som regeringen för ska ha effekt.

Abstract [en]

A study in which the Karolinska Sleep Questionnaire was applied to 67 newly-arrived Arab-speaking refugees (52 % men and 48 % women) attending a Swedish language course (SFI) in Malmö shows that sleep/fatigue problems are very common. The prevalence of disturbed sleep (i.e. insomnia) is similar to that in Swedish-born groups suffering from chronic stress, e.g. burnout. It should be emphasized that in the long term, disturbed sleep may also cause stress and thereby lead to a vicious circle. Preventive measures on the individual level are recommended, such as health-promotion strategies, e.g. a health/sleep course, before starting SFI.

Place, publisher, year, edition, pages
Socialmedicinsk tidskrift, 2010
Keywords
flykting, sömn- och återhämtning, hälsa, SFI-svenska för invandrare, SUSA
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-4023 (URN)12114 (Local ID)12114 (Archive number)12114 (OAI)
Available from: 2020-02-28 Created: 2020-02-28 Last updated: 2022-06-27Bibliographically approved
Eriksson-Sjöö, T. & Ekblad, S. (2009). Stress, sömn och livskvalitet: en studie bland flyktingar i SFI-utbildning, lärare och handläggare i Fosie stadsdel, Malmö (ed.). : Malmö högskola, Hälsa och samhälle
Open this publication in new window or tab >>Stress, sömn och livskvalitet: en studie bland flyktingar i SFI-utbildning, lärare och handläggare i Fosie stadsdel, Malmö
2009 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Sammanfattning Studien består av två delar, en förstudie (innevarande rapport) samt en interventionsstudie som startade efter sommaruppehållet 2009. Förstudien genomfördes med deltagare huvudsakligen från Fosie stadsdel i Malmö under hösten 2008. Syftet med förstudien är att insamla data till den fortsatta studien. Studiens övergripande syfte är att kartlägga stressfaktorer som nyanlända upplever efter ankomsten (postmigrationsstressfaktorer) och hälsorelaterad livskvalitet bland en kohort nyanlända flyktingar som deltar i SFI (Svenska för invandrare) i Malmö, för att söka förstå sambandet mellan stressfaktorer i eftermigrationsskedet och framgång i SFIutbildningen. Studien som beskrivs i denna rapport består av fyra delar: observationer i SFI-klasser hos fyra utbildningsanordnare, deltagarenkät till nyanlända flyktingar, enkät till SFI-lärare, samt en fokusgruppsintervju med handläggare på Fosie AIC (Arbets- & Integrationscenter). Studien visar att många av de nyanlända flyktingarna som studerar SFI har utbrändhetssymtom, vilket torde vara ett handikapp när det gäller deras inlärningsförmåga, men som också försvårar möjligheterna till integration på arbetsmarknad och i samhället i övrigt. Det finns också ett gap mellan deras behov som nyanlända flyktingar och hur verkligheten ser ut. Samstämmighet råder mellan de tre gruppernas uppfattningar (flyktingar, SFI-lärare och handläggare) om flyktingarnas påfrestande sociala tillvaro med konstant stress och upplevd ohälsa. Vad gäller SFIstudierna uppfattade såväl SFI-deltagarna som lärarna sina möjligheter att påverka sin arbetsmiljö som låg. Resultaten av studien har betydelse för framtida introduktionsoch utbildningsplanering då det finns en diskrepans mellan SFIdeltagares upplevda stress och ohälsa och möjligheten att få betyg i svenska för invandrare. Det är viktigt att de hinder som finns för nykomna flyktingar att ta sig in på den svenska arbetsmarknaden tas på allvar, för att den politik med fokus på ”arbetslinjen” som nuvarande regering för skall bli slagkraftig. En strävan bör därmed vara att tidigt identifiera sårbara individer, samt erbjuda anpassat stöd och utbildning, för att möjliggöra att fler uppnår godkänt resultat på SFI-utbildningen.

Place, publisher, year, edition, pages
Malmö högskola, Hälsa och samhälle, 2009. p. 92
Series
FoU-rapport, ISSN 1650-2337 ; 5
Keywords
SUSA
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-13160 (URN)9219 (Local ID)978-91-7104-233-0 (ISBN)9219 (Archive number)9219 (OAI)
Available from: 2020-02-29 Created: 2020-02-29 Last updated: 2022-06-27Bibliographically approved
Eriksson-Sjöö, T., Rubinstein Reich, L. & Sild Lönroth, C. (2008). Att använda erfarenheter utanför ordinarie utbildningskontext- Studentens utveckling mot professionell kompetens (ed.). Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning
Open this publication in new window or tab >>Att använda erfarenheter utanför ordinarie utbildningskontext- Studentens utveckling mot professionell kompetens
2008 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Projektets övergripande idé var att stödja studenters lärande genom att använda deras erfarenheter från förvärvsarbete eller föreningsverksamhet för att utveckla empatisk förmåga, perspektivtagande och värderingsförmåga. Avsikten var att bidra till utveckling mot professionell kompetens i lärar- och socionomutbildningarna. Projektet genomfördes i ett antal seminarier i socionom- respektive lärarutbildningen samt med en grupp högskolestudenter i Näktergalen mentorsverksamhet. Utgångspunkten för dessa seminarier var studenternas nedskrivna personliga berättelser från en situation/ett möte som väckt starka känslor positiva eller negativa. Berättelserna i jagform berättades, diskuterades och skrevs om från ett annat perspektiv – återberättades, bearbetades och kopplades till den kommande professionen. Den narrativa metoden och perspektivtagande visade sig betydelsefulla för att stärka studenters kompetenser inom området värderingsförmåga och förhållningssätt.

Abstract [en]

Interpersonal competences, empathy, perspective taking and ability to make judgements are examples of important parts of teachers’ and social workers’ professional competences. The pedagogical idea of this project was to develop such competences using experiences students acquire outside ordinary higher education while working temporarily or being active in organizations like youth clubs, the scouts etc. Eight groups of students (from teacher education, social work education, and a mentoring program called Näktergalen) participated in the project, each with their own faculty leader. Students wrote and told a story deriving from a personal experience, rewrote and retold it from the perspective of another in the story, discussed together different perspectives and alternative outcomes, and also acted out the stories in forum plays.

Place, publisher, year, edition, pages
Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning, 2008. p. 15
Keywords
Perspektivtagande, ARbetslivserfarenhet, Lärarutbildning, Socionomutbildning
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-13375 (URN)7297 (Local ID)7297 (Archive number)7297 (OAI)
Available from: 2020-02-29 Created: 2020-02-29 Last updated: 2022-06-27Bibliographically approved
Eriksson-Sjöö, T. (2008). CAP-Methodology in a School Settlement (ed.). Paper presented at CiCe conference proceeding. Paper presented at CiCe conference proceeding. : CiCe conference proceeding
Open this publication in new window or tab >>CAP-Methodology in a School Settlement
2008 (English)Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

Children Are People, CAP, is a pedagogical method to make children’s reality more comprehensible, possible to handle and meaningful. At the Rosengård School in Malmo the method has been created to serve the Swedish school environment and to fit children, 9-11 years old, coming from families that often are characterized of war and escape. The three-year-project has showed good results and has therefore been permanent. The pupils have created their ability to interpret and understand their surroundings, to handle conflicts, to be able to make good life choices, and to get future optimism. The evaluation contents systematic observations and statements, that all describes individual development and a better working climate at the school.

Place, publisher, year, edition, pages
CiCe conference proceeding, 2008
Keywords
social-pedagogical method, KASAM, early interventions within school
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-10791 (URN)7186 (Local ID)7186 (Archive number)7186 (OAI)
Conference
CiCe conference proceeding
Available from: 2020-02-29 Created: 2020-02-29 Last updated: 2022-06-27Bibliographically approved
Eriksson-Sjöö, T., HIllborg, I. & Rubinstein Reich, L. (2008). Studenters utveckling till professionell kompetens. Att an-vända erfarenheter utanför ordinarie utbildningskontext (ed.). In: (Ed.), : . Paper presented at NU, Kalmar (2008).
Open this publication in new window or tab >>Studenters utveckling till professionell kompetens. Att an-vända erfarenheter utanför ordinarie utbildningskontext
2008 (Swedish)Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [sv]

Denna rundabordssession presenterar ett pågående utvecklingsprojekt, som finansieras av Nshu, ”Studentens utveckling mot professionell kompetens”. Projektet omfattar studenter i socionom- och lärarutbildningarna samt studenter som är mentorer (högskolestudenter) i Näk-tergalen mentorsverksamhet. I denna verksamhet, Näktergalen, medverkar studenter från oli-ka områden inom Malmö högskola som mentorer för var sitt skolbarn. Projektets huvudsakliga syfte har varit att utveckla metoder som tillvaratar studenters erfaren-heter utanför ordinarie utbildningskontext på ett sätt som stödjer deras lärande inom områden av vikt för det yrke de utbildar sig till, särskilt värderingsförmåga och förhållningssätt. Att utveckla ett empatiskt och etiskt förhållningssätt, förmåga att ta den andres perspektiv och en medvetenhet om egna fördomar är exempel på värderingsförmåga och förhållningssätt som ingår i t ex lärares och socionomers professionella kompetens. Studenter kommer till högsko-lan med olika bakgrund och erfarenheter men sällan eller aldrig används eller utnyttjas deras arbetslivs- och föreningserfarenheter. På högskolor får ofta de studenter som har teoretiska kunskaper och kurser bakom sig ett försprång i fråga om skrivande och reflekterande. Tanken har varit att även betona studenters icke akademiska meriter, ge dem bekräftelse på att dessa erfarenheter är viktiga som grund för reflektion och utveckling mot professionell kompetens. Ett annat syfte med projektet har varit att i enlighet med Bolognaprocessens krav, bidra till formulering av lärandemål och bedömningsinstrument som hänför sig till lärandemål inom området värderingsförmåga och förhållningssätt. Studenters arbetslivs- eller föreningserfarenheter i allmänhet före eller vid sidan av studier tex. från servicesektorn, industri etc. men inte minst från social och pedagogisk verksamhet, tex. scout- eller idrottsledare, behandlingsassistent, aktiviteter i frivilliga organisationer har varit utgångspunkt för berättelser som studenterna skrivit. De har ombetts skriva en kort be-rättelse om en situation eller händelse som de varit med om. Det skulle vara en händelse som de minns eftersom den väckt starka känslor, positiva eller negativa. Den kan ha hänt nyligen eller för flera år sedan. Det kan handla om ett dilemma. Berättelserna har sedan varit underlag för diskussioner i seminarierna. Studenterna har också fått skriva om berättelserna från en annan persons perspektiv. Deltagande studenter har ingått i sex olika seminariegrupper omfat-tande 6-14 studenter i varje. Seminariegrupperna från socionom- och lärarutbildningarna har haft 8 seminarier under 2007. Detta sätt att arbeta med berättelser har vi inspirerats av från de kanadensiska forskarna Clan-dinin och Connelly som har studerat lärares kunskap uttryckt i begreppet "personal practical knowledge" baserat i vad de kallar "narratives of experience". Med utgångspunkt i bland an-nat Bateson har Clandinin och Connelly utvecklat begreppet "stories to live by" som ett sätt att förstå hur kunskap, kontext och identitet är relaterade och kan förstås narrativt. Projektet utvärderas med hjälp av en extern utvärderare, som för närvarande sammanställer resultaten. Utvärderingen är både formativ och summativ och har använt kvantitativa och kva-litativa data med utgångspunkt i deltagarnas självvärderingar. I projektgruppen ingår: Lena Rubinstein Reich, projektledare, Lärarutbildningen, Malmö högskola Carina Sild Lönroth, Mentorsverksamheten Näktergalen, Lärarutbildningen, Malmö högskola Tina Eriksson Sjöö, Hälsa och samhälle, Malmö högskola Ingrid Hillborg, Lärarutbildningen, Malmö högskola Pernilla Björemark, Lärarutbildningen, Malmö högskola Martina Campart, universitetslektor, Hälsa och samhälle, Malmö högskola

Keywords
Empathetic competence, higher education, Experiential learning
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-12062 (URN)7503 (Local ID)7503 (Archive number)7503 (OAI)
Conference
NU, Kalmar (2008)
Available from: 2020-02-29 Created: 2020-02-29 Last updated: 2023-12-01Bibliographically approved
Eriksson-Sjöö, T. (2007). Tre år med insatsen CAP-grupper på Rosengårdsskolan (ed.). : Malmö högskola, Hälsa och samhälle
Open this publication in new window or tab >>Tre år med insatsen CAP-grupper på Rosengårdsskolan
2007 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Studiens syfte har varit att följa och beskriva CAP-insatsens påverkan på de deltagande barnen och deras utveckling samt insatsens påverkan på skolmiljön. Metoder för datainsamlingen har varit deltagande observationer, intervjuer, dokumentstudier, dagboksanteckningar från gruppledarna samt gruppintervjuer. Som en teoriram har jag använt mig av Aaron Antonovskys salutogena teori som visar hur barn eller vuxna med en ökad känsla av sammanhang (KASAM) kan förebygga stress och därmed ohälsa. Studien visar att insatsen lyckas lyfta fram och förstärka salutogena/skyddande faktorer hos flertalet av de deltagande barnen. Genom att ge dem ökad kunskap, vidgade vyer och umgänge i lugn och trygg miljö har vardagens händelser blivit mera gripbara och möjliga att förstå, vilket också lett till ökat självförtroende hos de enskilda barnen. Barnen har i högre utsträckning än tidigare hjälpt och stöttat varandra som grupp i klasserna och de har lärt sig sätta gränser både fysiskt och psykiskt. Flera barn har börjat ta plats och säga ifrån till sina kamrater när de stör eller bråkar vilket fått positiva konsekvenser i form av ett lugnare arbetsklimat i klassen. Några barn har enligt informanterna ökat sin empatiska förmåga betydligt vilket medfört att flera goda kamrater utkristalliserats i klasserna vilket i sin tur fått återverkningar i form av en tryggare inlärningsmiljö. Nya teman anpassade till skolmiljön har även utvecklats under åren. Studien visar också att insatsen fått ”ringar-på-vattnet-effekt” b l a i form av konflikthantering i organiserad form samt att den sociala yrkesrollen och socialpedagogiska kompetensen som barngruppsledarna representerar har varit ett värdefullt tillskott till skolans verksamhet. Att insatsen beslutats bli en permanent verksamhet från och med år 2007 tyder på att även den politiska ledningen i stadsdelen anser att verksamheten är mycket värdefull. Genom att även i fortsättningen stärka de positiva krafterna hos dessa elever och ytterligare elevgrupper finns stora chanser att CAP-grupper kan bli en motkraft i framtidens arbete på Rosengårdsskolan.

Place, publisher, year, edition, pages
Malmö högskola, Hälsa och samhälle, 2007. p. 67
Keywords
Pedagogisk barngrupp, Social-pedagogisk metod, KASAM
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-13122 (URN)12113 (Local ID)12113 (Archive number)12113 (OAI)
Available from: 2020-02-29 Created: 2020-02-29 Last updated: 2022-06-27Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications