Malmö University Publications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Hallin, Per-Olof
Publications (10 of 15) Show all publications
Guldåker, N., Hallin, P.-O., Nilvall, K. & Gerell, M. (2021). Crime prevention based on the strategic mapping of living conditions. ISPRS International Journal of Geo-Information, 10(11), Article ID 719.
Open this publication in new window or tab >>Crime prevention based on the strategic mapping of living conditions
2021 (English)In: ISPRS International Journal of Geo-Information, ISSN 2220-9964, Vol. 10, no 11, article id 719Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

This paper presents a theoretically and methodologically grounded GIS-based model for the measurement and mapping of an index of living conditions in urban residential areas across Sweden. Further, the model is compared and evaluated using the Swedish Police’s assessment of crime-exposed areas. The results indicate that the geographically measured vulnerable living conditions overlap to a large extent with the areas assessed to be crime-exposed by the Swedish Police. Over 61% of the police-defined crime-exposed areas are characterized by vulnerable living conditions. The results also show that this overlap is not perfect and that there are vulnerable areas that are not included in the police’s assessment of crime-exposed areas, but which are nonetheless characterized by vulnerable living conditions that could negatively affect the development of crime. It is also proposed that the model and the mapped index of living conditions can provide a more well-grounded scientific basis for the police’s assessment work. As a first step, the Swedish police have implemented the model and the mapped index in the work process employed in their annual identification of crime-exposed or at-risk areas. In addition to assisting the police, the model and the mapped index could also be used to support other societal actors working with vulnerable areas. © 2021 by the authors. Licensee MDPI, Basel, Switzerland.

Place, publisher, year, edition, pages
MDPI, 2021
Keywords
Crime prevention, Crime-exposed areas, GIS-model, Living conditions, Strategic mapping
National Category
Human Geography
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-48430 (URN)10.3390/ijgi10110719 (DOI)000733904200001 ()2-s2.0-85119021654 (Scopus ID)
Available from: 2021-12-29 Created: 2021-12-29 Last updated: 2022-02-28Bibliographically approved
Gerell, M., Hallin, P.-O., Nilvall, K. & Westerdahl, S. (Eds.). (2020). Att vända utvecklingen: från utsatta områden till trygghet och delaktighet. Malmö: Malmö Universitet
Open this publication in new window or tab >>Att vända utvecklingen: från utsatta områden till trygghet och delaktighet
2020 (Swedish)Collection (editor) (Other academic)
Abstract [sv]

Sedan början av 1990-talet har det i Sverige växt fram ett antal bostadsområden där stora delar av befolkningen lever under ekonomiskt utsatta livsvillkor. Många har sin bakgrund i andra länder. Under de senaste femton åren har befolkningens utsatthet i dessa områden inte bara varit av ekonomisk natur. Successivt har olika typer av kriminalitet, ibland mycket våldsam, blivit mer förekommande.

Ensidiga, ofta alarmistiska beskrivningar av enskilda händelser, men också av människors liv och livsvillkor, pekar på betydande kunskapsluckor såväl som på bristen av nyanserade och fördjupade samhällsanalyser. Syftet med denna bok är att bidra till förståelsen av vad utsatta områden är, hur de växt fram, vad som präglar dem idag samt hur den kriminalitet som drabbar de boende gemensamt kan motverkas. Målgruppen är bred och boken vänder sig till alla som vill förstå hur förhållandena har växt fram. Boken kan både ses som ett inlägg för att förklara samhällsutvecklingen och som en studiebok för dem som vill förstå, fördjupa och diskutera ämnet.

Boken har sitt ursprung i en nationell forskningscirkel som startade efter initiativ från Polismyndighetens Nationella operativa avdelning (Noa) 2015. Syftet var att sammanföra kunskap och erfarenheter från olika kunskapsperspektiv för att bättre förstå problem med brottslighet och otrygghet i socio-ekonomiskt utsatta områden.

Place, publisher, year, edition, pages
Malmö: Malmö Universitet, 2020. p. 334
Series
MAPIUS, ISSN 1654-6881 ; 26
National Category
Social Sciences Social Sciences Interdisciplinary
Research subject
Criminology
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-17030 (URN)978-91-87997-16-7 (ISBN)978-91-87997-17-4 (ISBN)
Available from: 2020-04-07 Created: 2020-04-07 Last updated: 2022-11-07Bibliographically approved
Hallin, P.-O. (2019). Att arbeta brottsförebyggande med Effektiv Samordning för Trygghet (EST) - En exempelsamling (ed.). Malmö University
Open this publication in new window or tab >>Att arbeta brottsförebyggande med Effektiv Samordning för Trygghet (EST) - En exempelsamling
2019 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Rapporten presenterar åtta kommuner som i samarbete med polis och fastighetsföretag samarbetar trygghetsskapande och brottsförebyggande genom programmet Effektiv samordning för trygghet (EST).

Abstract [en]

The report presents eight municipalities that, in collaboration with police and real estate companies, work with the crime prevention program Effictive coordination for security.

Place, publisher, year, edition, pages
Malmö University, 2019. p. 54
Keywords
Brottsförebyggande, Samordning, Trygghet, Kommun, Polis, Fastighetsföretag
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-13328 (URN)28610 (Local ID)28610 (Archive number)28610 (OAI)
Available from: 2020-02-29 Created: 2020-02-29 Last updated: 2020-11-03Bibliographically approved
Hallin, P.-O. (2018). Effektiv samordning av brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete i socialt utsatta områden: en processutvärdering av Brottsförebyggande rådets utvecklingsprojekt (ed.). Malmö universitet
Open this publication in new window or tab >>Effektiv samordning av brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete i socialt utsatta områden: en processutvärdering av Brottsförebyggande rådets utvecklingsprojekt
2018 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Malmö universitet, 2018. p. 52
Keywords
Effektiv samordning för trygghet, EST, Processutvärdering, BRÅ
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-13257 (URN)24728 (Local ID)24728 (Archive number)24728 (OAI)
Available from: 2020-02-29 Created: 2020-02-29 Last updated: 2020-11-03Bibliographically approved
Nordgren, J., Hallin, P.-O., Tykesson, M., Nilsson, J. & Guldåker, N. (2018). Hembesök som brandförebyggande arbete (ed.). Malmö universitet
Open this publication in new window or tab >>Hembesök som brandförebyggande arbete
Show others...
2018 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Hembesök är en arbetsmetod som används av flera räddningstjänster i Sverige. Samtidigt finns det få utvärderingar av hur den fungerar och dess effekter. Denna rapports syfte är att genom kvantitativa och kvalitativa studier ge förslag på olika utvärderingsmetoder för räddningstjänsters hembesöksverksamhet. Utgångspunkten tas i Räddningstjänstens Syds arbete med hembesök vilket därmed utgör en empirisk bas. Den kvantitativa analysen inriktas mot att mäta brandförekomst före och efter hembesök. Ur metodsynpunkt har det visat sig vara svårt att hitta tillförlitliga statistiska metoder. Den metod som har använts i denna rapport är chi2-test. Resultaten visar att det är i delområden där det brinner mycket som hembesök ger störst effekt. I områden där det brinner lite verkar hembesök ge ingen eller liten effekt. Det är i första hand antalet hembesök i ett område som ger effekt och inte andelen hushåll som nås. En stor del av minskningen utgörs av anlagda bränder. Den kvalitativa studien visar bl.a. att informatörernas motivation att genomföra hembesök skiljer sig åt men genomförs med professionalitet även om man inte alltid upplever arbetsuppgiften som meningsfull. Det kan finnas en konflikt mellan de kvantitativa mål som sätts upp för antalet besök och kvalitén på de möten som sker med de boende. Att vara med i planering och utvärdering av hembesök kan påverka motivationen positivt. Det är även viktigt att återkoppla hur statistiken som samlas in används. Intervjupersonerna påpekade svårigheter med att nå dem som bäst behöver information. Många boende är inte hemma eller öppnar inte dörren. De som nås har ofta redan en bra brandskyddsförmåga. Fastighetsägare ser räddningstjänstens hembesök som ett bra komplement till sitt eget systematiska brandskyddsarbete. I rapporten ges exempel på möjliga kvantitativa och kvalitativa utvärderingsmetoder.

Place, publisher, year, edition, pages
Malmö universitet, 2018. p. 60
Series
Bostadsbränder i storstadsområden ; 6
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-16881 (URN)26478 (Local ID)26478 (Archive number)26478 (OAI)
Available from: 2020-03-30 Created: 2020-03-30 Last updated: 2020-11-04Bibliographically approved
Hallin, P.-O. & Gerell, M. (2016). Metodstödets teoretiska ramverk. In: Kim Nilvall, Peder Englund, Jesper Rieck, Anders Essman, Lars Grimbeck (Ed.), Kim Nilvall, Peder Englund, Jesper Rieck, Anders Essman, Lars Grimbeck (Ed.), Polismyndighetens metodstöd mot organiserad brottslighet i lokalsamhället och i utsatta områden: utvecklingscentrum Väst; (pp. 43-51). Polismyndigheten
Open this publication in new window or tab >>Metodstödets teoretiska ramverk
2016 (Swedish)In: Polismyndighetens metodstöd mot organiserad brottslighet i lokalsamhället och i utsatta områden: utvecklingscentrum Väst; / [ed] Kim Nilvall, Peder Englund, Jesper Rieck, Anders Essman, Lars Grimbeck, Polismyndigheten , 2016, p. 43-51Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

I samhällsdebatten verkar ibland en viss förvirring råda kring vilken typ av utsatthet som diskuteras - ekonomisk utsatthet, utsatthet för brott, otrygghet, eller något helt annat? Ur ett polisiärt perspektiv är givetvis brottslighet, trygghet samt indirekt polisens för-måga att utföra sina uppgifter de viktigaste aspekterna på utsatthet. Samtidigt går det inte att bortse från att detta på områdesnivå är starkt kopplat också till en social och ekonomisk utsatthet, där de bostadsområden som präglas av en stark otrygghet normalt också är präglade av en socioekonomisk otrygghet med till exempel dåligt fungerande välfärdssystem, hög arbetslöshet, låga inkomster, samt trångboddhet. Forskning har också visat att socioekonomiska förhållanden, brottslighet och otrygghet dessutom hänger samman med tillit inom bostadsområdet, ibland benämnd lokalsamhällestillit, samt gemensamma förväntningar om att agera för allas bästa, vilket benämns kollektiv förmåga.

Place, publisher, year, edition, pages
Polismyndigheten, 2016
Keywords
polis, utsatta områden, metodstöd
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-8533 (URN)21493 (Local ID)21493 (Archive number)21493 (OAI)
Note

Chapter in Report

Available from: 2020-02-28 Created: 2020-02-28 Last updated: 2022-06-27Bibliographically approved
Hallin, P.-O. & Gerell, M. (2015). Sociala risker och kollektiv förmåga. In: Polismyndigheten Nationella Operativa Avdelningen (Ed.), Polismyndigheten Nationella Operativa Avdelningen (Ed.), Utsatta områden: sociala risker, kollektiv förmåga och oönskade händelser; (pp. 9-12). Polismyndigheten
Open this publication in new window or tab >>Sociala risker och kollektiv förmåga
2015 (Swedish)In: Utsatta områden: sociala risker, kollektiv förmåga och oönskade händelser; / [ed] Polismyndigheten Nationella Operativa Avdelningen, Polismyndigheten , 2015, p. 9-12Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

I samhällsdebatten verkar ibland en viss förvirring råda kring vilken typ av utsatthet som diskuteras - ekonomisk utsatthet, utsatthet för brott, otrygghet, eller något helt annat? Ur ett polisiärt perspektiv är givetvis brottslighet, trygghet samt indirekt polisens förmåga att utföra sina uppgifter de viktigaste aspekterna på utsatthet. Samtidigt går det inte att bortse från att detta på områdesnivå är starkt kopplat också till en social och ekonomisk utsatthet, där de bostadsområden som präglas av en stark otrygghet normalt också är präglade av en socioekonomisk otrygghet med till exempel dåligt fungerande välfärdssystem, hög arbetslöshet, låga inkomster, samt trångboddhet. Forskning har också visat att socioekonomiska förhållanden, brottslighet och otrygghet dessutom hänger samman med tillit inom bostadsområdet, ibland benämnd lokalsamhällestillit, samt gemensamma förväntningar om att ager a för allas bästa, vilket benämns kollektiv förmåga

Place, publisher, year, edition, pages
Polismyndigheten, 2015
Keywords
polis, utsatta områden, sociala risker, kollektiv förmåga, otrygghet, kriminella nätverk
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-8882 (URN)21492 (Local ID)21492 (Archive number)21492 (OAI)
Note

Chapter in Report

Available from: 2020-02-28 Created: 2020-02-28 Last updated: 2022-06-27Bibliographically approved
Gerell, M. & Hallin, P.-O. (2014). Att arbeta med grannskapsutveckling och sociala risker. In: Richard Ek, Manne Gerell, Nicklas Guldåker, Per-Olof Hallin, Mikaela Herbert, Tuija Nieminen Kristoffersson, Annika Nilsson, Mona Tykesson (Ed.), Richard Ek, Manne Gerell, Nicklas Guldåker, Per-Olof Hallin, Mikaela Herbert, Tuija Nieminen Kristoffersson, Annika Nilsson, Mona Tykesson (Ed.), Att laga revor i samhällsreven: om social utsatthet och sociala risker i den postindustriella staden (pp. 127-141). Malmö University Publications in Urban Studies (MAPIUS)
Open this publication in new window or tab >>Att arbeta med grannskapsutveckling och sociala risker
2014 (Swedish)In: Att laga revor i samhällsreven: om social utsatthet och sociala risker i den postindustriella staden / [ed] Richard Ek, Manne Gerell, Nicklas Guldåker, Per-Olof Hallin, Mikaela Herbert, Tuija Nieminen Kristoffersson, Annika Nilsson, Mona Tykesson, Malmö University Publications in Urban Studies (MAPIUS) , 2014, p. 127-141Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Malmö University Publications in Urban Studies (MAPIUS), 2014
Series
MAPIUS, ISSN 1654-6881 ; 18
Keywords
grannskap, områdesutveckling, sociala risker, socialt kapital
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-8627 (URN)18119 (Local ID)978-91-87997-00-6 (ISBN)18119 (Archive number)18119 (OAI)
Available from: 2020-02-28 Created: 2020-02-28 Last updated: 2022-06-27Bibliographically approved
Ek, R., Gerell, M., Guldåker, N., Hallin, P.-O., Herbert, M., Nieminen Kristofersson, T., . . . Tykesson, M. (2014). Att laga revor i samhällsväven: om social utsatthet och sociala risker i den postindustriella staden. Malmö högskola, Institutionen för urbana studier
Open this publication in new window or tab >>Att laga revor i samhällsväven: om social utsatthet och sociala risker i den postindustriella staden
Show others...
2014 (Swedish)Book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Malmö högskola, Institutionen för urbana studier, 2014. p. 186
Series
MAPIUS, ISSN 1654-6881 ; 18
Keywords
Social utsatthet, Sociala risker, Riskhantering
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-7881 (URN)18123 (Local ID)9789187997006 (ISBN)9789187997013 (ISBN)18123 (Archive number)18123 (OAI)
Available from: 2020-02-28 Created: 2020-02-28 Last updated: 2024-02-22Bibliographically approved
Guldåker, N. & Hallin, P.-O. (2014). Spatio-temporal patterns of intentional fires, social stress and socio-economic determinants: A case study of Malmö, Sweden (ed.). Fire safety journal, 70, 71-80
Open this publication in new window or tab >>Spatio-temporal patterns of intentional fires, social stress and socio-economic determinants: A case study of Malmö, Sweden
2014 (English)In: Fire safety journal, ISSN 0379-7112, E-ISSN 1873-7226, Vol. 70, p. 71-80Article, review/survey (Refereed) Published
Abstract [en]

Since the end of the 1990s, the number of fires has increased dramatically in Malmo, a city in the southernmost part of Sweden. Between 1998 and 2009, the increase was 215%, and a large number of the fires were intentional. The aim of this paper is to deepen our understanding of the underlying causes of the spatial and spatio-temporal distribution of intentional fires in Malmo, and to analyse how different living conditions in Malmo sub-areas may determine the frequency of intentional fires. This paper's main contributions to the field is to operationalize theories of social stress into measurable variables and an index of living conditions (ILC), and to statistically and spatially analyse the underlying relationship between living conditions and intentional fires. One key conclusion is that the spatio-temporal patterns of intentional fires can be determined by different living conditions and different levels of exposure to socio-economic stressors. Another important finding is to emphasize the importance of analysing specific and local patterns of fire incidents and living conditions in order to utilize them in locally-adapted fire safety policy formulations and in implementing preventative measures. (C) 2014 The Authors. Published by Elsevier Ltd.

Place, publisher, year, edition, pages
Elsevier, 2014
Keywords
Intentional fires, Social stress, Spatio-temporal analysis, Living conditions, Malmo
National Category
Public Health, Global Health, Social Medicine and Epidemiology
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-891 (URN)10.1016/j.firesaf.2014.08.015 (DOI)000345474200007 ()2-s2.0-84908373577 (Scopus ID)27409 (Local ID)27409 (Archive number)27409 (OAI)
Available from: 2020-02-27 Created: 2020-02-27 Last updated: 2024-02-06Bibliographically approved
Projects
Local and regional collaboration in crime prevention – a national strategy; Malmö University, Faculty of Culture and Society (KS), Department of Urban Studies (US)
Organisations

Search in DiVA

Show all publications