Malmö University Publications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Rosenbaum, Cecilia
Publications (2 of 2) Show all publications
Rosenbaum, C., Svensson, A. & Söderberg, E. (2022). En väv av förståelse: Mellanstadieelevers utsagor om sin fiktionsläsning. Forskning om undervisning och lärande, 10(1), 119-139
Open this publication in new window or tab >>En väv av förståelse: Mellanstadieelevers utsagor om sin fiktionsläsning
2022 (Swedish)In: Forskning om undervisning och lärande, ISSN 2000-9674, E-ISSN 2001-6131, Vol. 10, no 1, p. 119-139Article in journal (Refereed) Published
Abstract [sv]

Syftet med artikeln är att illustrera vilka litterära iakttagelser några elever i årskurs 4 ger uttryck för när de läser berättelsen "Draken med de röda ögonen" av Astrid Lindgren (1980) och hur dessa iakttagelser kan bidra med kunskap om vad som kan utgöra utgångspunkt och tas tillvara när en Litteraturundervisning planeras och genomförs på mellanstadiet. Datamaterialet består av nio semi-strukturerade intervjuer som transkriberats och därefter analyserats utifrån vilka litterära föreställningsvärldar eleverna bygger i mötet med berättelsen (Langer, 2017). Därefter diskuteras dessa föreställningsvärldar i relation till vilken litterär kompetens de intervjuade eleverna ger uttryck för (Torell,2002). Studien visar att de intervjuade elevernas läsprocess är dialogisk och att de lägger in sina personliga erfarenheter i texten samtidigt som de förhåller sig till textens förhållningssätt till textkonventionerna.

Abstract [en]

The aim of the article is to illustrate which literary observations nine pupils in year four express when they read the story "The Dragon with the Red Eyes" by Astrid Lindgren (1980), and how these observations can contribute with knowledge regarding what the lessons can be based on, and which aspects can be used when literature education is planned and carried out in middle school. The data material consists of nine semi-structured interviews that were transcribed. The interviews are analyzed based on Langer’s (2017) stances of envisionment as expressed by the interviewed pupils. Thereafter, the pupils’ envisionment building is discussed in relation to literary competence. The study shows that the interviewed pupils’ reading processes are dialogic and that they add their personal experiences to the reading process at the same time as they relate to the text’s approach to textual conventions.

Place, publisher, year, edition, pages
Lärarstiftelsen, 2022
Keywords
Literature teaching and learning, Literature education, Reading comprehension, Middle school, Stances of envisionment, Literary competence, litteraturdidaktik, läsförståelse, mellanstadiet, litterära föreställningsvärldar, litterär kompetens
National Category
Didactics
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-56376 (URN)POA;;57989 (Local ID)POA;;57989 (Archive number)POA;;57989 (OAI)
Available from: 2022-12-01 Created: 2022-12-01 Last updated: 2024-07-04Bibliographically approved
Rosenbaum, C., Runesson Kempe, U. & Svensson, A. (2021). Rikta blicken mot texten. Forskning om undervisning och lärande, 9(1), 31-49
Open this publication in new window or tab >>Rikta blicken mot texten
2021 (Swedish)In: Forskning om undervisning och lärande, ISSN 2000-9674, E-ISSN 2001-6131, Vol. 9, no 1, p. 31-49Article in journal (Refereed) Published
Abstract [sv]

Inom svensk forskning om läsundervisning har det framhållits att elever redan på mellanstadiet (åk 4-6) behöver utveckla litterär kompetens och få vägledning i hur de kan angripa och bearbeta en text för att utveckla fördjupad läsförståelse. Syftet med föreliggande artikel är att ge ett kunskapsbidrag beträffande hur undervisning som syftar till att utveckla förmågan att dra slutsatser om en skönlitterär huvudpersons karaktärsdrag kan utformas. En specifik litteraturdidaktisk aktivitet som utvecklats inom ramen för en Learning study i årskurs 4 och 5 studerades närmare. Syftet med undervisningen var att eleverna skulle utveckla sin förmåga att dra slutsatser om en huvudpersons karaktärsdrag utifrån en läst text. 15 timmars videoinspelade lektioner, där samma berättelse användes i samtliga cykler, analyserades med utgångspunkt i variationsteori. Analysen visar att de olika cyklerna erbjöd olika lärandemöjligheter beroende på hur läraren gav instruktioner till lärandeaktiviteten, hur uppgiften formulerades och utformades, om texten och huvudpersonens karaktärsdrag kom i fokus och relaterades till varandra samt vilka aspekter som öppnades upp som dimensioner av variation.

Abstract [en]

In Swedish research on reading instruction, it has been emphasized that students already in middle school (grades 4-6) need to develop literary competence and receive guidance on how they can process a text in order to develop in-depth reading comprehension. The aim of the article is to contribute with knowledge regarding how teaching that aims to develop the ability to draw conclusions about a fictional protagonist’s character traits can be designed. A specific activity focusing literature education that was developed within the framework of a Learning study in grades 4 and 5 was studied in more detail. The purpose of the teaching unit was that the students would develop their abilities to draw conclusions about a protagonist’s character traits in a fictional text. 15 hours of video-recorded lessons, where the same story was used in all cycles, were analyzed using variation theory. The analysis shows that the different cycles offered different learning opportunities depending on how the teacher gave instructions to the learning activity, how the task was formulated and designed, if the text and the protagonist’s character traits came into focus and related to each other, and which aspects were opened up as dimensions of variation.

Place, publisher, year, edition, pages
Lärarstiftelsen, 2021
Keywords
Variation theory, Learning study, Middle school education, Literature education, Reading comprehension, Literary competence, Inferences, Character traits, inferenser, karaktärsdrag, läsförståelse, learning study, litterär kompetens, litteraturdidaktik, mellanstadieundervisning, variationsteori
National Category
Didactics
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-56375 (URN)POA;;53682 (Local ID)POA;;53682 (Archive number)POA;;53682 (OAI)
Available from: 2022-12-01 Created: 2022-12-01 Last updated: 2024-07-04Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications